<<

ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Джерела

Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К. : Юрінком, 1996. - 80 с.

Декларація про державний суверенітет України : прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р.

// Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). - 1990. - № 31. - Ст. 429.

Василенко М. П. Матеріали до історії українського права / Н. П. Василенко. - У Київі : З друк. Всеукр. АН, 1929. - 335 с.

Галицько-Волинський літопис : дослідження. Текст. Коментар / НАН, Інститут історії України ; за ред. М. Ф. Котляра. - К. : Наукова думка, 2002. - 400 с.

Ділова документація Гетьманщини ХѴІІІ ст. : збірник документів / АН України, Ін-т археографії ; упоряд.: В. Й. Горобець. - К. : Наукова думка,

1993. - 392 с.

Документи Богдана Хмельницького, 1648 - 1657 / відп. ред. Ф. П. Шевченко ; упоряд.: І. Крип'якевич. - К. : Вид-во АН УРСР, 1961. - 740с.

Історія української Конституції / упоряд.: А. Слюсаренко, М. Томенко ; Укранська правнича фундація. - К. : Право, 1997. - 464с.

Конституційні акти України, 1917-1920 : невідомі конституції України. - К.

: Філософська і соціологічна думка, 1992. - 272с.

Літопис руський : за іпатським списком / пер. з давньорус. Л. Є. Махновець ; відп. ред. О. В. Мишанич. - К. : Дніпро, 1989. - 592с.

Літопис Самовидця / підгот. Я. І. Дзира. - К. : Наукова думка, 1971. - 207с. Права за якими судиться малоросійський народ, 1743 / відп. ред. Ю. С. Шемчушенко. - К., 1997. - 547с.

Повість минулих літ / переказ В.Близнеця. - К. : Веселка, 1982. - 226 с. Саксонское зерцало : памятник. Комментарии. Исследования / отв. ред. В. М. Корецкий. - М. : Наука, 1985. - 272 с.

Собрание Малоросссийских прав 1807 г. / сост. К. А. Вислобоков, А. П. Ткач, И. Б. Усенко, В. А. Чехович. - К., : Науч. мысль, 1993. - 368 с.

Статут Великого князівства Литовського 1529 року / за ред. Ківалова С., Музиченка П., Панькова А.

- К. : Юридична література, 2002. - 464 с. - Давньоруськ., укр. та лат. мовами. - (Статути Великого князівства

Литовського : у 3 т. ; т. 1).

Статут Великого князівства Литовського 1566 року / за ред. Ківалова С., Музиченка П., Панькова А. - К. : Юридична література, 2002. -. 560с. - Давньоруськ., укр. та лат. мовами. - (Статути Великого князівства

Литовського : у 3 т. ; т. 2).

Статут Великого князівства Литовського 1588 року / за ред. Ківалова С., Музиченка П., Панькова А. - К. : Юридична література, 2002. - 560с. - Давньоруськ., укр. та лат. мовами. - (Статути Великого князівства

Литовського : у 3 т. ; т. 3, кн.. 1).

Статут Великого князівства Литовського 1588 року / за ред. Ківалова С., Музиченка П., Панькова А. - Одеса : Юридична література, 2002. - 568с. - Давньоруськ., укр. та лат. мовами. - (Статути Великого князівства

Литовського : у 3 т. ; т. 3, кн. 2).

Судебник Казимира (1468 г.) / отв. ред. А. Тила. - Вильнюс, 1967.- 32 с. Українська Центральна Рада : документи і матеріали : у 2 т. - К. : Наукова думка. - Т. 1 : 4 березня - 9 грудня 1917 р. - 1996. - 592 с.

Українська Центральна Рада : документи і матеріали : у 2 т. - К. : Наукова думка. - Т. 2 : 10 грудня 1917 р. - 29 квітня 1918 р. - 1997. - 424 с.

Хрестоматія з історії держави і права України : у 2 т. / за ред. В. Д. Гончаренка. - К. : Ін Юре, 1997. - Т. 1 : З найдавніших часів до початку ХХ ст. - 464 с.

Хрестоматія з історії держави і права України : у 2 т. / за ред. В.Д. Гончаренка. - К. : Ін Юре, 1997. - Т. 2 : Лютий 1917 р. - 1996 р. - 800 с. Хрестоматія з історії держави і права : навч. посібник / упоряд.: Чайковський А. С.(кер.) Копиленко О. Л., Кривоніс В. М. [та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 656 с.

Підручники й навчальні посібники

Заруба В. М. Історія держави і права України : навч. посібник / В. М. Заруба. - К. : Істина, 2006. - 416 с.

Захарченко П. П. Історія держави і права України : підручник / П. П. Захарченко. - К. : Атіка, 2004. - 368 с.

Іванов В.

М. Історія держави і права України : підручник./ В. М. Іванов. - К.

: МАУП, 2007. - 552 с.

Іванов В. М. Історія держави і права України : навч. посібник / В. М. Іванов.

- К. : Атіка, 2003. - 416 с.

Іванов В. М. Практикум з історії держави і права України : навч. посібник / В. М. Іванов. - К. : МАУП, 2006. - 724 с.

Іванов В. М. Історія держави і права України : навч. посібник/ В. М. Іванов.

- К. : Атіка, 2007. - 728 с.

Історія держави і права України. Академічний курс : підручник : у 2-х т. / за ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина. - К. : Ін Юре, 2000. - Т. 1. - 648 с.

Історія держави і права України. Академічний курс : підручник : у 2 т. / за ред. В. Я. Тація., А. Й. Рогожина. - К. : Ін Юре, 2000. - Т. 2. - 580 с.

Історія держави і права України : підручник / за ред. А. С. Чайковського. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.

Історія українського права : курс лекцій / за ред. О. О.Шевченка. - К. : Олан, 2001. - 214 с.

Кузьминець О. Історія держави і права України / О. Кузьминець, В. Калиновський ; за ред. проф. Я. Ю. Кондратьєва. - Вид. 2-ге, допов. - К. : Україна, 2002. - 446 с.

Кульчицький В. С. Історія держави і права України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. С.Кульчицький, Б. Й.Тищик. - К. : Ін Юре, 2007. - 624 с. Кульчицький В.С. Й. Історія держави і права України : навч. посібник / В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик. - Вид. 2-ге, допов. і перероб. - К. : Атіка, 2006. - 352 с.

Музиченко П. Історія держави і права України : навч. посібник / П. Музиченко. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Знання, 2001. - 429 с.

Спеціальна та історична література

Антологія української юридичної думки : в 10 т. / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. - К. : Юридична книга, 2002. - Т. 2. : Історія держави і права України: Руська правда. - 592 с.

Антологія української юридичної думки : в 10 т. / упоряд.: І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук, О. О. Самойленко. - К.: Юридична книга, 2003. - Т. 3. Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба. - 584 с.

Алексєєв Ю. М. Україна на зламі історичних епох (державотворчий процес 1985-1999 рр.) : навч. посібник / Ю. М. Алексєєв, С. В. Кульчицький, А. Г. Слюсаренко. - К. : ЕксОб, 2000. - 296 c.

Бабий Б. М. Очерк развития правовых исследований в Украинской ССР, 1919-1984 гг. / Б М. Бабий. - К. : Наукова думка, 1984. - 196с.

Бардах Ю. История государства и права Польши / Ю. Бардах, Б. Леснодорский, М. Пиетрчак ; отв. ред. и авт. предисл. З. М. Черниловский. - М. : Юридическая литература, 1980. - 559с.

Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні, 1917-1953 рр.: суспільно- політичний та історико-правовий аналіз : документи і матеріали : у 2 кн. / І. Г. Білас. - К. : Либідь-Військо України, 1994.

Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (19171941 рр.) : джерелознавче дослідження / С. Білокінь. - К., 1999. - 448 с. Брайчевський М. Конспект історії України / М. Брайчевський ; ред. О. Сущенко. - К. : Знання, 1993. - 315 с.

Верстюк В. Ф Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронологічний довідник / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. - К. : Наукова думка, 1995. - 687 с.

Винниченко В. Відродження нації : в 3 ч. / В. Виниченко. - К. : Політвидав України, 1990.

Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права / М. Ф. Владимирский-Буданов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. - 640 с.

Володарі гетьманської булави : історичні портрети. - К. : Варта, 1995. - 560 с.

Геродот із Галікарнасу Скіфія: найдавніший опис України з V ст. перед Христом / Слабошпицький М. Ф. - К. : Довіра, 1992. - 71с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси : у 11 т., 12 кн / М. С. Грушевський ; редкол.: П. С. Сохань [та ін.]. - К. : Наукова думка, 1991-2000.

Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство / В. Ф. Гайдукевич. - М. ; Л. : Ан СССР, 1949. - 622 с.

Голод, 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / С. І. Білокінь, О. М. Веселова, Т. В. Вронська [та ін.] ; відп. ред. В. М. Литвин. - Київ : Наукова думка, 2003. - 888с.

Грищук В. К. Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії і методології / В. К. Грищук. - Львів : Світ, 1992. - 168 с.

Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ століття : нариси політичної історії / Т. Гунчак. - К. : Либідь, 1993. - 288с.

Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХУГІ-ХУГІІ ст.: кордони, населення, право / О.І. Гуржій ; Академія наук України, Ін-т історії України. - К. : Основи, 1996. - 217 с.

Гуржій О. І. Право в українській козацькій державі (друга половина ХѴІІ- ХѴІІІ ст.) / О. І. Гуржій ; Академія наук України, Ін-т історії України. - К.,

1994. - 48c.

Давня історія України : навч. посібник : у 2 кн. / П. П. Толочко (керівн. кол.), Д. Н. Козак, С. Д. Крижицький [та ін.]. - К. : Либідь, 1994-1995.

Давня історія України : навч. посібник : у 3 т. / П. П. Толочко (керівн. кол.), В. Д. Баран, С. М. Бібіков [та ін.]. - Київ : Наукова думка, 1997-2000.

Исаев И. А. История государства и права России : учебник / И. А. Исаев. - Москва : Юристъ, 1998. - 608с.

Іванченко Р. П. Історія без міфів : бесіди з історії української державності / Раїса Іванченко. - К. : Український письменник, 1996. - 335 с.

Історія України: нове бачення : навч. посіб. / авт. кол.: В.Ф. Верстюк, О.В. Горань, О. І. Гуржій [та ін.]. ; під ред. В. А. Смолія. - 2-ге вид., допопов. й перероб. - Київ : Альтернативи, 2000. - 463 с.

Копиленко О. Л. "Сто днів" Центральної Ради / О. Л. Копиленко. - К. :

Україна, 1992. - 202с.

Копиленко О. Л. Держава і право України, 1917-1920 : навч. посібник / О. Л. Копиленко, М. Л. Копиленко. - К. : Либідь, 1997. - 208с.

Котляр М. Шляхами віків : довід. з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. - К. : Україна, 1993. - 380 с.

Кульчицький В. С. Державний лад і право в Г аличині ( в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.) / В. С. Кульчицький. - Львів, 1965. - 62 с.

Лащенко Р. М. Лекції по історії українського права / Р. М. Лащенко. - К. : Україна, 1998. - 254 с.

Литвин М. Р. Є. Історія ЗУНР / М. Р. Литвин, К. Є. Науменко. - Львів : Олір,

1995. - 368 с.

Месяц В. Д. История кодификации права на Украине в первой половине ХУШ века. - М., 1964. - 137 с.

Мироненко О. М. Світоч української державності: політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради : монографія / О. М. Мироненко. - К., 1995. - 327 с.

Наливайко Д. Козацька християнська республіка (Запорозька Січ у західноєвропейських літературних пам’ятках) / Дмитро Наливайко. - К. : Дніпро, 1992. - 495 с.

Ольвия и ее округа : сб. науч. тр. / отв. ред. А. С. Русяева ; АН УССР, Ин- т археологии . - К. : Наукова думка, 1986 . - 136 с.

Орлик П. Конституція, маніфести та літературна спадщина : вибрані твори / Пилип Орлик. - К. : МАУП, 2006. - 736 с.

Павленко Ю. Українська державність у 1917-1919 рр.: історико-генетичний аналіз / Ю. Павленко, Ю. Храмов. - К. : Манускрипт, 1995. - 262 с.

Падох Я. Ґрунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половині XVII-ХѴШ столітті / Ярослав Падох. - Львів, 1994. - 189 с.

Пашук А. Й. Організація судів на Україні в другій половині ХѴІІ ст. / А. Й. Пашук. - X. : Вид-во Харків. ун-ту, 1961. - 48 с.

Пашук А. Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVII-XVIII ст. (1648-1782) / А. Й. Пашук. - Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1967. - 179 с.

Полонська-Василенко Н. Д. Історія України : у 2 т. / Наталія Полонська- Василенко. - 4-те вид., стереотип. - К. : Либідь, 2002.

Пресняков А. Княжое право в Древней Руси : очерки по истории X-XII столетий / А. Пресняков. - СПб : Тип. М . А. Александрова, 1909. - 315с. Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929-1941) : монографія. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2001. - 220 с.

Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.) / за ред. І. Б. Усенка. - К. : Наукова думка, 2006 . - 280 с.

Революция на Украине по мемуарам белых : революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев / сост. С. А. Алексеев ; под ред. Н. Н. Попова. - К. : Политиздат Украины, 1990. - 436 с.

Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ-ХІІІ вв. / Б. А. Рыбаков. - 2-е изд., доп. - М. : Наука, 1982. - 591 с.

Свердлов М. Б. От Закона Русского к Русской Правде / М. Б. Свердлов. - М. : Юридическая литература, 1988. - 176 с.

Скоропадський П. Спомини / П. Скоропадський ; передм. Г. Папакіна. - К. : Україна, 1992. - 112 с.

Смолій В. Українська національна революція середини ХѴІІ ст.: проблеми, пошуки, рішення / В. Смолій, В. Степанков ; НАН України; Інститут історії України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 1999. - 107с.

Софроненко К. А. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси ХТ-ХТТТ вв. / К. А. Софроненко. - М. : Госюриздат, 1955. - 139 с. Субтельний О. Україна: історія / Орест Субтельний ; пер. з англ. Ю. І. Шевчука. - 2-ге вид. - К. : Либідь, 1992. - 512 с.

Тацій В. Новий кримінальний кодекс України / Тацій В., Сташис В. // Право України. - 2001. - № 7. - С. 3-11.

Тихомиров М. Н. Пособие для изучения Русской Правды / М. Н. Тихомиров. - М. : Изд-во Москов. ун-та, 1953. - 192 с.

Тищик Б. Й. Суспільно-політичний лад і право України у складі Речі Посполитої та Литовської держави : учбов. посіб. для студ. юрид. фак. / Б. Й.

Тищик, Б. А. Вівчаренко. - Івано-Франківськ, 1996. - 36 с.

Ткач А. П. Історія кодифікації дореволюційного права України / А. П. Ткач. - К., 1968. - 171 с.

Толочко П. П. Київська Русь / П. П. Толочко. - К. : Альтернативи, 1998. - 352 с.

Українська революція і державність (1917-1920 рр.). - К. : Парламентське видавництво, 1998. - 245

Українське державотворення: невитребуваний потенціал : словник-довідник / за ред. О. М. Мироненка. - К. : Либідь, 1997. - 560 с.

Усенко И. Б. Первая кодификация законодательства Украинской ССР / И. Б. Усенко. - К. : Наукова думка, 1989. - 119 с.

Усенко І. Б. Україна в роки непу: доля курсу на революційну законність / І. Б. Усенко ; відп.ред. О. Н. Ярмиш ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Х., 1995. - 74 с.

Чехович В. А. Проблеми національно-державного будівництва України в роки непу / В. А. Чехович ; відп.ред. Л. О. Зайцев ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Х., 1995. - 56 с.

Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. - К. : Наукова думка, 1987. - 183 с.

Шаповал Ю. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи / Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов. - К. : Абрис, 1997. - 608 с.

Шевчук В. П. Г. Історія української державності : курс лекцій / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. - К. : Либідь, 1999. - 480 с.

Щербина П. Ф. Судебная реформа 1864 г. на Правобережной Украине / П. Ф. Щербина. - Львов, 1974. - 190 с.

Юшков С. В. Курс истории государства и права СССР / С. В. Юшков. - М. : Госюриздат, 1949. - Т. 1. : Общественно-политический строй и право Киевского государства. - 543 с.

Юшков С. В. Русская Правда: происхождение, источники, ее значение / С. В. Юшков. - М. : Гос. изд-во юрид. л-ры, 1950. - 378 с.

Енциклопедія українознавства : в 2 т. / під гол. ред. проф., д-ра Володимира Кубійовича і проф., д-ра Зенона Кузелі. - Мюнхен ; Нью-Йорк, 1949. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків : у 3 т. / Д. І. Яворницький. - К.

: Наукова думка, 1990.

Ярмиш О. Н. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. : монографія / О. Н. Ярмиш. - Х. : Консум, 2001. - 288 с.

<< |
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України : підручник. / В.М. Іванов - К. : КУП НАНУ,2013. - 892с.. 2013

Еще по теме ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИОсновна література1. Венгеров А. Б. Теория государства и права. — М., 2000.2. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. — К., 2000.3. Комаров С. А. Теория государства и права. — М., 1999.4. Котюк В. О. Теорія права: Курс лекцій. — К.: Вентурі, 1996.5. Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Под ред. М. Н. Марченко. — М., 1998.\ \
 2. Стаття 3. Визначення понять
 3. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
 4. Джерела та література
 5. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА та інші матеріали.
 6. З М І С Т
 7. Історіографія курсу
 8. ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 9. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
 10. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
 11. Неправомірне використання твору при плагіаті
 12. § 7. Суд та судочинство в Київській Русі
 13. §5. Державно-політичний устрій і право НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ у складі Австро-Угорської імперії
 14. §4. Судові та правоохоронні органи
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -