<<
>>

1.4. Наука кримінального права

Як наука кримінальне право є складовою частиною юридичної науки. Предмет кримінально-правової науки ширше предмета кримінального права як галузі права. Він включає в себе: а) дослідження і тлумачення кримінального закону; б) дослідження історії кримінального права; в) проведення порівняльного аналізу вітчизняного і зарубіжного кримінального права; г) дослідження міжнародного кримінального права; д) дослідження ефективності діючих кримінальних законів, процесів кри- міналізації та декриміналізації і на цій підставі розробку рекомендацій для вдосконалення законодавства й практики його застосування.

Останнє положення є найважливішим у науці кримінального права.

У процесі досліджень наука кримінального права здебільшого застосовує такі методи:

а) діалектичний — використання законів і категорій діалектики;

б) догматичний (формально-логічний) — коментування й визначення кримінально-правових норм і понять;

в) соціологічний — аналіз конкретних видів злочину як соціального явища;

г) компаративістський (порівняльно-правовий) — зіставлення й аналіз кримінального законодавства в цілому або окремих його норм різних країн світу;

д) історико-правовий — дослідження кримінально-правових інститутів і практику їх застосування в їх історичному розвитку.

Дослідження історії розвитку науки кримінального права в Російській імперії показує, що неоціненний внесок у цю науку зробили українські вчені.

Назвемо декого з них.

Кістяківський Олександр Федорович (1833-1885) — започаткі- вець славетного наукового роду Кістяківських. Закінчив юридичний факультет Київського університету. Після кількох років практичної роботи обирається доцентом, а потім професором кафедри кримінального права і судочинства Київського університету, де працював до кінця життя. Почесний професор СПБ і Московського університетів. Написав велику кількість наукових робіт. Серед них особливої уваги в галузі кримінального права заслуговують: "Права, за якими судиться малоросійський народ", "Дослідження про смертну кару", "Вплив Бекаріа на російське кримінальне право", "Підручник загального кримінального права", "Молоді злочинці та установи для їх виправлення" та багато інших.

Учнем і послідовником О.

Ф. Кістяківського був Леонід Сергійович Білогриць-Котляревський (1855-1908). Він також закінчив юридичний факультет Київського університету і через роки повернувся в нього професором кафедри кримінального права, де і працював до кінця життя. Представник старовинного українського шляхетського роду. Найважливіші роботи: "Поняття кримінального права і підстави покарання", "Творча сила звичаю у кримінальному праві", "Завдання і метод науки кримінального права", "Загальні риси історії кримінального права", "Підручник російського кримінального права" тощо.

Ще один видатний український вчений-криміналіст — Михайло Павлович Чубинський (1871-1943) — теж закінчив

юридичний факультет Київського університету, де був учнем Л. С. Білогриць-Котляревського. Викладав у ряді університетів імперії. В 1918 р. був міністром юстиції в уряді гетьмана в Україні. Потім емігрував до Югославії. Найвидатніші праці "Мотив злочинної діяльності і його значення в кримінальному праві", "Нариси кримінальної політики", "Курс кримінальної політики".

В еміграції був членом комісії, яка працювала над створенням кримінального законодавства Югославії, написав ряд праць з кримінального права цієї країни, в тому числі два видання "Науково-практичного коментарю до нового Кримінального Уло- ження Югославії".

Наука кримінального права тісно пов'язана з багатьма іншими науками і насамперед з іншими галузевими правовими науками: конституційного, адміністративного, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого та міжнародного права. Серед інших наук найтісніші зв'язки у кримінального права з кримінологією і правовою статистикою.

Кримінологія — це наука про стан злочинності, її причини, особу злочинця та шляхи попередження злочинності. Правова статистика досліджує кількісну сторону злочинності й інших видів правопорушень, а також показники діяльності правоохоронних органів і судів з розслідування й розгляду справ щодо цих правопорушень.

Кримінологічна інформація та дані правової статистики дають змогу адекватно оцінити ефективність дії кримінального законодавства в процесі його застосування, є основним джерелом, на підставі якого розробляються пропозиції щодо удосконалення діючого кримінального законодавства.

Оскільки кримінальне право містить норми, які вирішують питання кримінальної відповідальності у зв'язку із станом здоров'я як злочинця так і потерпілого, то його наука тісно взаємодіє з такими науками, як судова медицина і судова психіатрія.

На даних науки кримінального права базується навчальний курс "Кримінальне право України".

Як і саме кримінальне право (і КК також) цей курс поділяється на Загальну й Особливу частину.

Загальна частина курсу в основному відповідає розділам Загальної частини Кримінального кодексу, але й містить теоретичні теми, не представлені в КК окремими розділами. Теми курсу

Загальної частини можна поділити на такі блоки: 1) Поняття, предмет, завдання, система і принципи кримінального права України (ці питання розглянуто вище); 2) Вчення про закон про кримінальну відповідальність; 3) Вчення про злочин; 4) Вчення про покарання, його призначення і звільнення від покарання.

Особлива частина курсу будується (крім вступної частини) за окремими розділами Особливої частини КК, які об'єднують у собі злочини, що мають єдиний родовий об'єкт.

Контрольні питання

У яких значеннях вживається словосполучення "Кримінальне право"?

Що є предметом кримінального права?

У чому полягає завдання кримінального права і які функції кримінального права?

Яка система кримінального права?

Які є принципи кримінального права?

Які галузі права є суміжними з правом кримінальним і чому?

Що є предметом науки кримінального права?

Які методи найчастіше застосовуються в наукових дослідженнях з кримінального права?

Назвіть зв'язки науки кримінального права з іншими науками.

10. Охарактеризуйте навчальний курс "Кримінальне право України".

<< | >>
Источник: Александров Ю. В.. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. — К.: МАУП,2004. — 328 с.. 2004

Еще по теме 1.4. Наука кримінального права:

  1. Александров Ю. В.. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. — К.: МАУП,2004. — 328 с., 2004
  2. 1.1. Поняття й завдання кримінального права
  3. 1.2. Система і принципи кримінального права
  4. 1.3. Кримінальне право та суміжні галузі права
  5. 1.4. Наука кримінального права
  6. §6 Міжнародне кримінальне право
  7. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
  8. § 15. Загальна характеристика кримінального права України
  9. Поняття кримінального права
  10. § 12. Загальна характеристика кримінального права України
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -