<<
>>

ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ТОРГОВОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ПЛАН

1. Джерела торгового права Німеччини.

2. Джерела торгового права Франції.

3. Джерела торгового права Англії.

4. Джерела торгового права США.

1. У Німеччині, як і у Франції, приватне право побудоване за дуалістичною системою.

Торговельне право розглядається як традиційна – поряд з цивільним – галузь німецького права, що розуміється як спеціальне право підприємців (Kaufmann) і відноситься до приватного права. Тому воно застосовується лише тоді, коли щонайменше одним з учасників угоди є особа, що визнається підприємцем на основі приписів Торгового кодексу. Цивільний кодекс застосовується в цих випадках субсидіарно, тобто за відсутності відповідних приписів у ТК. Законодавство, яке регулює відносини у сфері приватного права, представлене двома основними кодифікованими актами: Німецьким цивільним уложенням – НЦУ (ВGВ – Burgerliches Gesetzbuch) і Німецьким торговим уложенням – НТУ (НGВ – Deutsches Handelsgesetzbuch). На думку багатьох фахівців, точніше було б називати їх відповідно Цивільним кодексом та Торговим кодексом, тому абревіатури НЦУ і ЦК, НТУ і ТК, а також відповідні терміни: Німецьке цивільне уложення і Цивільний кодекс, і Німецьке торгове уложення і Торговий кодекс використовуються як синоніми.

І цивільне, і торгове уложення діють з 1900 р. з відповідними змінами та доповненнями, і хоча поточне законодавство розвивається в основному за межами цих кодифікованих актів, їх фундаментальні положення анітрохи не втратили свого значення.

Німецьке цивільне уложення з точки зору мови та юридичної техніки, структури і понятійного апарату – «дитя німецького пандектною права і його глибокодумної, точної та абстрактної вченості. У ньому немає ні ясності і здорового глузду Австрійського цивільного уложення, ні наочності та зв'язку зі звичайним правом швейцарського кодексу, ні піднесеного стилю ЦК Франції, натхненного буржуазними ідеалами рівності і братерства.

Він звернений не до громадян, а до експертів права. Матеріал викладено мовою абстрактних понять, який повинен здаватися непрофесіоналові, а часто і іноземному юристу багато в чому незрозумілим. Але у досвідченого експерта, постійно працюючого з НЦУ, врешті-решт з'являється відчуття захоплення цим кодексом, оскільки йому відкривається прихована краса точності і суворості думки. НЦУ характеризується точністю, ясністю і повнотою норм, що, однак, часто досягається за допомогою канцелярського стилю, складного побудови фраз і прямо-таки готичної громіздкість навіть у тих випадках, коли живий і наочний стиль був би доречнішим і можна було б уникнути відсилання. НЦУ – це «досконалий юридичний арифмометр», «філігранна юридична робота виняткової точності». НЦУ побудовано за пандектною системою. Воно містить 2385 статей і є дуже докладної і розлогій кодифікацією.

Загальна частина книги I НЦУ містить норми про осіб, про речі, про юридичні угоди, терміни давності, про здійснення та забезпечення прав. Книга II присвячена зобов'язального права, III – речовому праву, IV – сімейному праву, а V – спадковому праву.

За образом і подобою НЦУ були створені цивільні кодекси Японії, Китаю, Греції, деяких латиноамериканських країн, а також Росії.

НТУ набуло чинності одночасно з НЦУ 1 січня 1900 і є спеціальним законодавством, основним джерелом торгового права.

Торговельне право відноситься до приватного права і розглядається як спеціальне право підприємців. Характер і специфіка торгового права пояснюються особливими потребами підприємницького обороту, що позначається такими поняттями, як оплатність, підвищений захист довіри, досвідченість, спеціалізованість, типізація, прозорість, швидкість, універсальність. Торговельне право адресовано досвідченим суб'єктам, які пред'являють підвищені претензії до правопорядку, але і від яких потрібна підвищена відповідальність.

Саме з метою швидкості комерційних рішень торгове право відмовляється від численних формальностей, вимагає від контрагентів негайної реакції і зводить можливості заперечення до мінімальних термінів.

Існуюча між комерсантами особлива довіра має підкріплюватися наявністю можливості отримати надійну інформацію про учасників торгового обороту. Тому велике значення має робота реєстраційного суду та ведення реєстру. НТУ включає норми про підприємців, про торгові товариства, про ділових угодах і про морську торгівлю. Воно складається з п'яти книг і містить 905 статей.

Перша книга «Торговий стан» присвячена загальним нормам, які належать до всіх учасників комерційного обороту. Вона містить такі розділи: «Комерсанти», «Торговий регістр», «Торгова фірма», «Прокура і довіреність на ведення справ», «Торгові службовці та учні в торговій справі», «Торговий представник», «Торговий маклер».

Друга книга містить норми про торгові товариства і про негласні товариства.

Третя книга присвячена торговим книгам і містить норми, обов'язкові для всіх комерсантів, що стосуються бухгалтерського обліку та інвентаризації, ведення балансів, правил про оцінку та річних звітів. У цій же книзі зведені спеціальні приписи, адресовані громадам, які є об'єднаннями капіталів (АТ, ТОВ, акціонерні командити), а також концернам, кооперативам та кредитним інститутам (організаціям). Третя книга містить вказівки на адміністративні та кримінальні санкції за порушення приписів НТУ про звітність, про публікацію відомостей про комерційну діяльність, про дотримання комерційної таємниці. Такими санкціями виступають як грошові штрафи, так і позбавлення волі.

Слід зазначити, що включення в приватноправові за своїм основним змістом нормативні акти адміністративних і навіть кримінальних санкцій за порушення відповідних норм, що регулюють підприємницьку діяльність, є широко поширеною практикою в країнах континентального права. Такий прийом законодавчої техніки є результатом досвіду, накопиченого за тривалий період розвитку законодавства про підприємництво. Він дозволяє уникнути небажаного тимчасового розриву між введенням норм у сфері комерційного права і суворих санкцій за їх порушення.

Четверта книга НТУ присвячена торговельним угодам і містить загальні для всіх торгових угод приписи, а також розділи, спеціально присвячені ряду найбільш важливих договорів, що застосовуються у комерційній сфері.

Це, природно, купівля-продаж, а також комісійні і експедиційні операції, складські операції, договори перевезення та, нарешті, спеціальний розділ про перевезення вантажів і пасажирів залізницями.

П'ята книга – «Морська (заморська) торгівля – зазвичай не публікується.

НТУ неодноразово піддавалося змінам як за змістом, так і за структурою. Значні зміни були викликані вилученням з нього у 1937 р. норм, що регулюють акціонерні товариства, для виділення їх у самостійний закон, вилученням норм про банки, а також вилученням норм, що стосуються балансу. Зміни, що вносяться до НТК в даний час, викликані в основному проведенням в життя директив ЄС у зв'язку з уніфікацією норм торгового законодавства країн – учасниць ЄС.

Крім Торгового кодексу, до джерел торгового права належить ряд законів: про векселі 21 червня 1933, про чеки 14 серпня 1933, про загальні умови укладання договорів (угод) 1977 р.

Сферою приватного права є корпоративне право як право приватноправових об'єднань, створюваних для досягнення певних спільних цілей. Джерелами корпоративного права, поряд з нормами Цивільного і Торгового кодексів, є: Закон про акціонерні товариства 1965 р. з наступними змінами, Закон про товариства з обмеженою відповідальністю 1892 р., Закон про виробничі та господарські товариства від 1 травня 1889 р. в редакції від 19 серпня 1994, Закон про перетворення 1994 р., Закон про операції з цінними паперами 1994 Значення мають і такі спеціальні нормативні акти, як Закон про загальні умови договорів 1977 р., Закон про картелі 1957 р., Закон про неспроможність, введений в дію в 1999 р.

Як і будь-яка країна, що входить до системи континентального права, Німеччина в принципі слідує писаному праву. Однак звичай, перш за все –торговельний звичай, і ділові звичаї віднесені законодавством до кола джерел торгового права. З питання про судову практику як джерело права позиція доктрини вельми суперечлива. Безумовно, як і в інших європейських країнах, роль судової практики зростає і набуває характеру «допоміжного джерела» права у тому випадку, коли та чи інша проблема однозначно дозволена при розгляді низки аналогічних справ і дане рішення підтверджене авторитетом вищої судової інстанції.

У першу чергу це стосується «касаційного прецеденту».

2. Франція належить до країн з дуалістичної системою приватного права: тут діють Цивільний кодекс (Code civil) і Торговий кодекс (Соdе соmmегсе), прийняті на початку XIX ст., але зберігають своє значення, з урахуванням численних змін і доповнень, по сьогоднішній день.

Цивільний кодекс Франції 1804 р., відомий як кодекс Наполеона, проникнутий реформаторським духом революції. У його основі лежить ідея прав індивіда: право на власність, свободу договору, спадкування. «З точки зору мови і стилю ЦК Франції є шедевром. Наочність і ясність його формулювань, відсутність відсилань до інших статей і спеціальних юридико-технічних виразів неодноразово були предметом захоплених відгуків і багато в чому сприяли популярності ЦК у Франції».

ЦК Франції має наступну структуру: перша книга «Особи», друга книга «Майно і різні види майна» містить норми про майно, поділяючи його на рухоме і нерухоме. Тут же розглядається власність на речі, а також узуфрукт, сервітут і право користування. У третій книзі «Різні способи придбання власності» – найбільшої за обсягом – містяться норми спадкового права і права дарування. У цій же книзі є розділ про договірне право, в який включені норми про окремі види договорів (купівлі-продажу, обміну, найму, підряду, трудові угоди про надання особистих послуг). Далі слідують договори про торгові товариства, договори позики, зберігання, доручення, поруки, світові угоди. Сюди ж включені норми, що регулюють забезпечення зобов'язань (застава, іпотека, право утримання) і позовну давність.

Завдяки своєму реформаторського духу, лаконічності мови і стилю, ЦК Франції отримав широке поширення не тільки серед романських народів Європи, але і на Близькому Сході, в Центральній і Південній Америці, в Північній Америці (штат Луїзіана США; провінція Квебек Канада). Його вплив відчувався на цивільних кодексах Бельгії, Швейцарії, Італії, Іспанії, Португалії та інших країн.

Торговий кодекс (ТК) Франції 1807 первісно мав чотири книги.

Книга 1 «Про торгівлю взагалі» мала 9 розділів: «Про комерсантів», «Про звітність комерсантів», «Про товариства», «Про торговий реєстр», «Про товарні біржі, брокерів», «Про заставу і комісіонери», «Про доведенні торгових угод», «Про перекладний і простий вексель», «Про погасительну давність». Згодом багато розділів першої книги втратили силу.

У книзі 2 «Про морську торгівлю» діє один розділ – про терміни позовної давності. Книга 3 «Про неспроможність та судове регулювання, санації, про банкрутство та інші правопорушення, пов'язані з неспроможністю», повністю втратила чинність. Точно так само втратила чинність книга 4 «Про торгову юрисдикції». Таким чином, з 648-статей ТК діють тільки 146, з них лише 19 статей діють в початковій редакції. Практично всі норми, що містяться в ТК Франції, були поміщені у спеціальні закони. Це дає право французьким юристам вважати, що торгове право Франції є не кодифікованим.

Основний масив джерел торгового права утворюють спеціальні закони та інші нормативні акти (ордонанси й декрети, прийняті урядом), що визначають правове становище учасників комерційного обороту. Серед них слід назвати передусім Закон № 66-537 від 24 липня 1966 про господарські товариства та Декрет № 67-236 від 23 березня 1967 р. з тією ж назвою. Цей закон і декрет зазвичай іменуються у вітчизняній літературі відповідно законом і декретом про торгові товариства. Такий переклад, з урахуванням термінології чинного ЦК РФ, було б доцільно відкоригувати, тому що в цьому законі мова йде в основному про акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю, назва яких містить термін «societe», а йому в російській мові відповідає термін «суспільство». Тому в подальшому викладі ми будемо користуватися термінами «господарські товариства» і «торгові товариства» як синонімами. Важливе значення мають Закон № 85-98 від 25 січня 1985 р., який регулює відносини, що виникають у зв'язку з банкрутством господарських товариств і товариств, Декрет № 84-406 від 30 травня 1984 про торговий реєстр (реєстрі торгівлі і товариств), Декрет № 83-359 від 2 травня 1983 р., що визначає правовий режим фондових паперів, що емітуються акціонерними товариствами.

Крім того, спеціальне законодавство визначає правове становище господарських товариств і товариств, що діють в таких сферах, як будівництво, страхування, інвестиції, банківські операції і т. д.

3. Основи сучасного англійського комерційного права були закладені в середині XI ст., коли в 1066 р. Англія була завойована норманами. Вже з того часу почав складатися і до початку XVIII ст. склався розподіл права на загальне та коригуюче його право справедливості, на право прецедентне і статутне. У цей же період починає розвиватися торгове та особливо морське право зі своїми принципами, інститутами та судовими інстанціями. Торговці часто були не знайомі з правом зарубіжних держав, і тому вважали за краще керуватися відомими для них і повсюдно визнаними нормами створюваного ними торгового права, виконання яких підтримувалося торговими судами. Створення недержавних спеціальних судів підвищувало довіру іноземних підприємців, у зв'язку з чим, згідно з актом англійського парламенту 1353, комерційний суд повинен застосовувати «до всіх справ, які належать до їх промислу, купецьке, а не загальне право». Такі суди часто створювалися при проведенні ярмарок, ринків і називалися ще «суди запилених ніг». У 1471 р. Парламент ухвалив, що організатори ярмарок, а також їх учасники вправі вимагати створення спеціальних судів.

Період колоніального панування Англії в усьому світі (початок XVI – середина XX ст.) характеризується зближенням і взаємопроникненням норм загального, торговельного та канонічного права, створенням єдиної судової системи, активізацією втручання публічної влади в регулювання відносин у сфері підприємництва. Саме наприкінці XIX – першій половині XX ст. в Англії приймаються закони, що кодифікують окремі інститути прецедентного торгового права. Багато з цих актів зберегли своє значення і до цього дня.

Наступний етап розвитку англійського комерційного права обумовлений процесами, що відбуваються у світовому співтоваристві: спроба спільного вирішення проблем світової політики, екології, інтеграційні тенденції, необхідність виконання зобов'язань перед різними міжнародними організаціями, боротьба з тероризмом, вирішення інших міждержавних завдань. Все це спричинило ще більшу активізацію британського Парламенту та прийняття численних законів, які в ряді випадків не тільки доповнювали, а й змінювали здавалося б вже усталені норми загального права. Між тим роль судді як творця права залишилася як і раніше не менш важливою, ніж діяльність законодавця. Саме суддя, розглядаючи суперечки, трактує закони, заповнює і усуває їх прогалини. У той же час правовій стабільності і захисту від суддівського свавілля все так само надається особливого значення. Вирішення цього завдання досягається через застосування правила прецеденту, основні риси якого в найзагальнішому вигляді зводяться до наступного.

По-перше, при винесенні рішення суддя зобов'язаний керуватися не тільки вимогами законів, а й рішеннями вищестоящих судів, і перш за все Суду палати лордів та Апеляційного Суду (правило «stare decisis»). Правило, якому надається прецедентне значення, формулюється в частині судового рішення, що називається «ratio decidendi» (підстава рішення). Саме тут суддею наводиться аналіз конкретного спору, аргументується вибір ним тих або інших правових норм. Інша частина судового рішення, що іменується «obiter dictum» («попутно сказане»), зазвичай не розглядається як обов'язкова.

По-друге, за відсутності застосовної правової норми суддя вирішує спір на основі власного переконання, вдаючись до правової аналогії, керуючись своїми уявленнями про справедливість, а часом (хоча і не так уже й часто) вибудовуючи рішення на основі загально філософських міркувань про життя, моралі і т.п. У результаті формується нове правило, яке в разі його подальшого підтвердження вищими судовими інстанціями, може набути значення прецеденту.

По-третє, застосування законодавчих норм у певній ситуації часто ставить суддю перед необхідністю усвідомити значення, сенс використаних парламентаріями понять, розкрити їх зміст і деталізувати. Тому не випадково багато англійські юристи вважають, що закон повинен «обрости» прецедентами, вважаючи за краще в своїх роботах посилатися скоріше на судові рішення, ніж на законодавчі норми.

По-четверте, було б помилкою думати, що раніше прийнятий прецедент неможливо змінити. Така зміна може бути досягнуто кількома способами.

Найбільш очевидний спосіб – це прийняття закону, в якому б формулювалося інше правило. У випадку прямого протиріччя між прецедентом і нормою закону пріоритет віддається законом.

Крім того, палата лордів має право, наприклад, з урахуванням зміненого економічного середовища, потреб підприємницького обороту змінити або скасувати своїм рішенням у новій справі раніше діючий прецедент.

Нарешті, суддя вправі уникнути пов'язаності невідповідним, на його думку, прецедентом, вдавшись до так званої техніки відмінностей. Для цього достатньо виявити якісь суттєві відмінності між обставинами справи, що послужили ґрунтом для створення прецеденту, і тими, які встановлені при розгляді конкретного спору. Якщо зробити це вдалося, то прецедент визнається непридатним до даної справи або правило його уточнюється. Зрозуміло, є такі норми, які є загальними, вже не раз атакували, але підтверджувалися судовою практикою і є для цього способу зміни прецеденту непорушними.

По-п'яте, говорячи про значення прецеденту, було б неправильно залишити без уваги питання про співвідношення норм загального права і права справедливості. Відомо, що аж до судової реформи 1873-1875 рр. право справедливості існувало в якості самостійної галузі права, а застосування його здійснювалося спеціальними судами. В даний час право справедливості, маючи цілий набір специфічних інститутів, застосовується всіма судами. Разом з тим, застосовуючи норми права справедливості, суди керуються численними принципами:

1) згідно з правом справедливості будь-яке порушення моралі повинно бути припинено і компенсовано за допомогою надання судового захисту;

2) право справедливості слідує загальному праву, коригує його;

3) при рівності суб'єктивних прав у сторін, що спорять, по праву справедливості пріоритет має перша за часом виникнення вимог або застосовуються норми загального права;

4) для права справедливості важлива не стільки форма, скільки намір;

5) хто шукає справедливості, сам повинен робити це, та ін.

Крім законів і прецедентів, іншим джерелом комерційного права Англії є делеговане законодавство: «підзаконні» нормативно-правові акти, прийняті урядовими організаціями. Зазвичай на необхідність ухвалення тих або інших актів вказується в тексті законів. Суд має право скасувати норму делегованого права, якщо встановить, що вона була прийнята з перевищенням повноважень, наданих тому або іншому урядовому органу, або ж були допущені процедурні порушення.

Звичаї комерційного обороту і ділові звичаї мають важливе значення як джерело комерційного права Англії, застосовуваного переважно у сфері договірного права.

Відповідно до Закону про Європейський Союз 1972 право Європейського Союзу має пряму дію на території Великобританії і превалює, у разі протиріччя, над нормами національного законодавства, за винятком положень самого Закону 1972 р. Англійські суди активно використовують у своїй діяльності європейське право, прагнучи, однак, трактувати його таким чином, щоб усунути конфлікт з положеннями національного права. Необхідно враховувати, що наведене правило Закону 1972 р. дозволяє, при необхідності, Парламенту Великобританії внести в будь-який час зміни в цей закон і таким чином уникнути необхідності застосування європейського права.

Правила тлумачення. Особливості розвитку джерел англійського права, необхідність усунення між ними протиріч виробили певні правила тлумачення, якими керуються англійські юристи.

Варто почати з того, що в Англії багато правил тлумачення поміщені до Закону про об'єднання законодавчих актів, що стосуються тлумачення актів Парламенту, і про подальше скорочення мови, що використовується в актах Парламенту 1889 (з наступними змінами). Норми Закону про тлумачення застосовуються в тому випадку, якщо інше не передбачено спеціальним законом. Формулюючи правила про визначення понять і термінів, про дію законів у часі, Закон про тлумачення, зокрема, встановлює:

1) вираження в однині повинні тлумачитися як такі, що включають в себе і їх множину, і навпаки;

2) особа означає також і юридичну особу;

3) вираз «письмово» (в письмовій формі) повинно тлумачитися як друкований, літографічний, фотографічний чи інший спосіб представлення або відтворення слів у видимій формі;

4) якщо закон передбачає прийняття підзаконного акту, то терміни або поняття, що використовуються у певному підзаконному акті, прийнятому на підставі відповідного закону, повинні мати таке ж значення, яке вони мають у ньому;

5) при вимірюванні відстані таке вимірювання проводиться по прямій лінії в горизонтальній площині і т. д.

Деякі загальновживані правила інтерпретації вироблені і в надрах судової системи.

1. При тлумаченні словам повинно надаватися найбільш поширене, буденне значення, якщо це не призведе до абсурдного змісту («золоте правило»).

2. При визначенні поняття в тексті закону йому має бути надано те значення, яке визначив законодавець, навіть якщо це є абсурдним (правило «буквального тлумачення»).

3. Суди повинні з'ясовувати значення слів з контексту закону (правило «контекстного тлумачення»).

4. Значення слова має в цілому відповідати меті, яку Парламент переслідував, приймаючи цей нормативний акт (правило тлумачення «з мети»). Однак якщо тлумачення з мети закону буде суперечити буквальному визначення поняття, яке у тексті закону, то превалювати буде правило «буквального тлумачення».

При тлумаченні суди керуються й певними лексичними презумпціями.

1. Загальні слова («і т.п.», «та інші», «тощо»), супроводжувані спеціальними уточнюючими словами, мають ті ж ознаки, характеристики, що й спеціальні слова. Наприклад, в словосполученні «кішки, собаки та інші тварини» під «іншими тваринами» повинні розумітися тільки домашні, а не дикі, або домашня худоба.

2. Вказівка на конкретний вигляд якого-небудь роду виключає інші види того ж роду. Наприклад, пряма вказівка на каменоломню, кам'яновугільний рудник виключає інші види рудників.

Юридична професія. Найбільш представницькими за чисельністю у Великобританії є юристи, які займаються приватною консультаційної практикою, – баристери і соліситори.

Баррістери (Barristers) є членами саморегулівної організації (General Council of the Bar (the Bar Council)), мають право бути представником в судах вищої правосуддя і зазвичай консультують з питань судочинства. Частина баристерів має титул Королівського Радника (Q. С. або «Silk»), з яких, як правило, після закінчення не менше 10 років практики призначаються судді.

Соліситори (Solicitors) складаються членами іншої саморегулівної організації (Law Society) і надають різноманітні юридичні послуги своїм клієнтам, вони мають право бути представником в судах, в тому числі, за наявності певних умов, в судах високого правосуддя. Діяльність соліситорів регламентується Законом про солісітора 1974. Юрисконсульти (Legal Executives) також об'єднані в саморегулюючої організації (Institute of Legal executives), але свою діяльність зазвичай здійснюють під керівництвом соліситорів. На підставі Закону про юридичні послуги 1990 контроль за юридичною освітою і наданням юридичних послуг здійснює Комітет лорд-Канцлера з питань юридичної освіти і юридичної діяльності. До сказаного слід додати, що окремі питання надання юридичних послуг регламентуються і Законом про юридичні послуги та допомоги 1972 р., а також Законом про юридичну допомогу 1979.

4. Праматір американського права – англійське право, яке привезли з собою в Новий Світ в ХVII-ХVIII ст. англійські колоністи. Воно було формально прийнято першими поселенцями американських колоній за основу при формуванні власного права і вважалося єдиним діючим правом.

Право США, так само як і англосаксонське право, в якості основних джерел включає: звичаї і традиції; законодавство, яке в широкому сенсі називається статутним правом; прецедентне право.

Однак було б помилкою вважати, що рецепція загального і статутного права Англії відбувалася в «чистому вигляді», без будь-яких творчих зусиль з боку самих колоністів. І хоча американське право безумовно, покоїться на пам'ятках загального права Англії, на його засадах, вони зазнали суттєвої еволюції, яка певною мірою торкнулася спочатку загального права і права справедливості, а потім більшою мірою торкнулася статутного права, прецедентного права. У результаті такої еволюції право США набуло настільки багато своєрідності, що стало значно відрізнятися від англійського зразка.

Різниця між англійською і американською правовими системами визначається цілим комплексом чинників. Англія – країна традицій, США – республіка з дуже розвиненим президентським режимом. Відмінності між ними кореняться в способі життя, в системі управління, в економічній структурі і навіть у порядку використання одних і тих самих правових інструментів.

Найважливіша відмінність американської правової системи від англійської полягає, по-перше, в пріоритетному значенні Конституції США 1787 р. в якості основного джерела права. По-друге, специфіка американського права полягає в його федералізмі. По суті, американське право складається з права федерації і прав п'ятдесяти окремих штатів.

Поняття федеральної писаної Конституції і конституцій штатів, які увійшли до складу США, було першим кроком на шляху становлення американського права в якості самостійного національного права, що пориває зі своїм «англійським минулим». У ряді штатів були прийняті кримінальні, кримінально-процесуальні, цивільні і цивільно-процесуальні кодекси, що означало повну відмову від принципу прецеденту і інших характерних рис загального права.

Однак повного розриву з англійським правом і переходу американського права в романо-германську сім’ю не відбулося. Лише один штат Луїзіана, в якому міцно вкоренилися французькі та іспанські традиції, не є штатом загального права. У штаті діє Цивільний кодекс, в основі якого лежить знаменитий кодекс Наполеона. При цьому Луїзіана страждає від тієї ж системи федеральних податків, що й інші штати, застосовуючи ті ж федеральні норми.

Таким чином, в США простежується, з одного боку, тенденція подальшого розвитку англійських традицій, а з іншого боку, відхилення від них.

Звичайне право в соціально-економічних умовах США стало сприйнятливе до оновлення: воно наповнювалося практикою і звичаями переселенців, які переселялися не тільки з Англії, а й з інших європейських країн. Безумовно, переселенці не могли не привнести в американське право елементи своєї культури, погляди, звичаї, витісняючи часом рутинні і застарілі англійські звичаї.

Завдяки активній і плідній діяльності американських судів, прецедентне право США все більше відрізняється від англійського прецедентного права.

З міркувань збереження правової стабільності і гарантій від прийняття випадкових судових рішень у системі прецедентного права найважливішим принципом є зв'язаність прецедентом. Принцип «прецеденту» – той максимум, чим обмежений суддя, тобто тим, що колись було вирішено в подібному випадку, що розглядається, що складає і понині суть доктрини загального права.

Федералізм обумовлює існування в США двох роздільних самостійних юрисдикцій, кожна з яких включає по декілька судових інстанцій: федеральні суди і суди штатів. Отже, доктрина пов'язаності прецедентом діє на двох рівнях: федеральні суди пов'язані тільки рішеннями федеральних судів, а суди штатів – рішеннями судів свого штату.

Американські суди у своїх рішеннях не дотримуються так жорстко правило прецеденту, як це схильні робити суди в Англії. На їхню думку, жорсткість прецеденту створює відомі незручності для прийняття зважених рішень. Тому Верховний Суд США та верховні суди штатів не вважають себе зв'язаними своїми колишніми рішеннями. Скасовуючи застарілі прецеденти, ці суди можуть на свій розсуд відкидати прецедент ретроспективно або тільки на майбутнє.

Особливу роль у прийнятті судових рішень відіграє Конституція США 1787 р., яка має пряму дію. Тому в прецедентному масиві США існує набагато більший діапазон у виборі варіантів судових рішень. При цьому найважливіша частина роботи з формування прецедентів як джерел федерального права падає на частку Верховного Суду США.

Важливим джерелом американського права є статутне право. При цьому законодавство у правовій системі США має велику питому вагу і більш значуще, ніж статутне право в Англії.

Конституція США наділяє федеральну владу законотворчою компетенцією лише в суворо визначених областях. Крім валютно-фінансової сфери, права стягувати податки і мита, зовнішньополітичної сфери і оборони, це перш за все громадянство, правовий захист економіки та авторських прав, банкрутства, морське право і регулювання зовнішньої торгівлі і торгівлі між штатами.

Цивільне право і не згадані галузі торгового права перебувають у компетенції кожного штату. Законодавство відноситься переважно до компетенції штатів. Згідно 10-й поправці до Конституції США, прийнятої в 1791 р., «повноваження, не надані цією Конституцією Сполученим Штатам і користування якими не заборонено окремим штатам, залишаються за штатами або народом». Разом з тим так звана «торгове застереження» до ст. 1 Конституції надає конгресу право регулювати торгівлю з іноземними державами, між окремими штатами і з індіанським населенням. Тим не менш правове регулювання торговельної діяльності залишається, по суті, у виключній компетенції штатів.

У юридичній літературі США поняття «громадянське право» має два значення. В одному воно використовується для позначення права країни або її частини в протилежність міжнародному праву. В іншому значенні ним охоплюється сукупність правових норм на противагу кримінального права. Цивільне право включає правові норми, які регулюють встановлення, зміну або припинення прав приватних осіб.

У американському праві поняттям «приватне право» охоплює наступні інститути: контракти, зобов'язання з правопорушень, власність, сімейне право, право торгового обороту і підприємства бізнесу.

В області приватного права, і в тому числі права торговельного обороту, компетенція штатів практично не обмежена. Кожен зі штатів може приймати закони в області договірного і деліктного права, земельного права, права компаній, страхового права і регулювання цінних паперів.

У деяких штатах (Каліфорнія, Північна та Південна Дакота, Джорджія, Монтана) діють цивільні кодекси. Але ці кодекси аж ніяк не нагадують європейські кодекси. У них відтворені норми, вироблені судовою практикою. Лише в одному штаті – Луїзіані – діє Цивільний кодекс європейського зразка – Цивільний кодекс Франції.

Одночасно з розвитком законодавства штатів йде зустрічний процес його уніфікації – приведення правових норм у кодифікований вигляд. З метою впорядкування та систематизації прецедентів, сформульованих у формі законів, в 1933 р. був створений Інститут американського права, який видає коментований Звід права. Звід права не є видом джерел права в точному сенсі цього слова. Проте суди в спірних ситуаціях звертаються до нього за доказовою базою для своєї аргументації. В кінці XIX ст. США переконалися в тому, що було б доцільніше регулювати певні сфери життя суспільства в різних штатах за допомогою уніфікованих за змістом законів.

Тому в 1892 р. з ініціативи Асоціації американських юристів був створений національний комітет під назвою «Національна конференція уповноважених по уніфікації законів штатів», у завдання якого входила розробка однакових законів з тих питань, які потребували в однаковому регулюванні і подання їх на затвердження законодавчим органам штатів. Діяльність конференції в значній мірі стимулювала процес правової уніфікації, особливо в галузі торгового права, де потреба в уніфікованому регулюванні особливо велика. Багато проектів уніфікованих законів були прийняті всіма штатами, наприклад, закони про векселі та чеки. Ряд законів мав успіх лише в деяких штатах.

Найбільш важливою і успішною справою конференції була розробка спільно з Інститутом американського права Єдиного торгового кодексу (ЄТК), офіційно схваленого в 1962 р. Він був прийнятий з невеликими поправками усіма американськими штатами, крім Луїзіани, де, однак, з 1974 р. також діють багато його розділів.

ЄТК США регулює досить широке коло відносин, пов'язаних з внутрішньою і зовнішньою торгівлею. Його цілями і завданнями є: спрощення, уточнення і модернізація права, що регулює торгові угоди; забезпечення постійного розвитку торгівлі на основі звичаїв, звичаїв і угод сторін; уніфікація торгового права всіх штатів.

ЄТК складається з десяти розділів:

1) загальні положення;

2) продаж;

3) торгові папери;

4) банківські депозити та інкасові операції;

5) акредитиви;

6) комплексне відчуження;

7) складські свідоцтва, коносаменти та інші товаророзпорядчі документи;

8) цінні папери;

9) забезпечення операцій (продаж належних платежів, договірних прав і паперів на рухомість);

10) вступ у силу і скасування інших законів.

Кодекс не охоплює всіх інститутів торгового права. Але в межах уніфікованих норм одноманітно регулює купівлю-продаж, оборот векселів і чеків, складську документацію, коносаменти, акредитиви, боргові зобов'язання, а також інкасові документи і область страхування кредитів. ЄТК відрізняється надзвичайно докладної регламентацією регульованих відносин. Основоположними принципами ЄТК є ідея «сумлінності» й ідея «комерційної розумності». У розділі 1 (загальні положення) сумлінність визначається як «фактична чесність в поведінці або угоді, про які йде мова» (ст. 1-201 п. 19). Стосовно комерсанта, на якого головним чином і розрахований Кодекс, поняття «сумлінність» означає «фактичну чесність і дотримання розумних комерційних критеріїв чесної поведінки торгових справ» (ст. 2-103 п. 1). Іншими словами, ЄТК виходить з такого поняття сумлінності, яке характеризує професійну діяльність комерсанта або особи, яка може мати необхідними професійними знаннями і навичками. Іншим основним принципом Кодексу є ведення справ з дотриманням «комерційної розумності». ЄТК не розкриває поняття «комерційної розумності», але досить часто цей термін використовує. У дуже рідкісних випадках у ЄТК є вказівки на те, які дії сторін у зобов'язанні повинні розглядатися як комерційно нерозумні. Наприклад, продаж більшої кількості товару, ніж було очевидно необхідно для забезпечення погашення боргу, не є комерційно розумною дією (ст. 7-308, п. 1).

Кодекс допускає субсидіарне застосування загальних принципів загального права і права справедливості. Згідно ЄТК, принципи загального права і права справедливості, зокрема, торгового права і норми права про здатність укладати договори, про принципала і агента та інші норми, підлягають застосуванню, оскільки це не виключено спеціальними постановами Кодексу.

Серед інших джерел торгового права визначене місце займають нормативні правові акти органів виконавчої влади – акти делегованого законодавства. Такі акти (накази, правила, директиви, інструкції) приймаються органами виконавчої влади з метою конкретизації або деталізації законів або коли сам закон допускає прийняття такого акту. Контроль делегованого законодавства здійснюється передусім у судовій формі. У тому випадку, коли виконавчий орган своїм рішенням або прийнятим нормативним актом перевищує належні йому делеговані повноваження, суд має право визнати цей акт або рішення таким, що перевищує його повноваження і тому не має юридичної сили.

Звичай як джерело американського права має другорядне значення, хоча в становленні і розвитку правової системи США він відіграв велику роль. Його значення залишається істотним в галузі функціонування інститутів державної влади.

Певне місце серед джерел американського права займає ряд інститутів права справедливості.

<< | >>
Источник: Торгове право зарубіжних країн. Лекції. 2016

Еще по теме ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ТОРГОВОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН:

 1. 1.1. Передумови появи Кормчих книг на території Київської Русі
 2. 3.3. Правова регламентація надання інших послуг у сфері освіти
 3. 4.1. Регулювання надання послуг у сфері освіти країн ЄС та інших країн центральної Європи
 4. 4.4. Регулювання надання послуг у сфері освіти законодавством країн Азії
 5. ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
 6. ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ТОРГОВОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
 7. ТЕМА 3. СУБ’ЄКТИ ТОРГОВОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
 8. ТЕМА 5. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА У ТОРГОВОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
 9. Основні інститути цивільного права країн англо-американської правової сім’ї
 10. Готуйтеся до проміжного контролю
 11. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 12. ЗМІСТ
 13. Тема 3. Давньоруське право Джерела давньоруського права
 14. § 3. Державне право
 15. Право в Гетьманщині
 16. Глава 2 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -