<<
>>

9.2. Порядок подання заяви (внесення подання) про перегляд судового рішення

Відповідно до ст. 113 ГПК України Судове рішення господарського суду може бути переглянуто за нововиявленими обставинами за заявою сторони, прокурора, третіх осіб, поданою впродовж одного місяця з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення.

Строк для подання заяви про перегляд судових рішень господарського суду у зв'язку з нововиявленими обставинами обчислюється:

1) у випадку, встановленому пунктом 1 частини другої статті 112 ГПК, – з дня встановлення обставин, що мають істотне значення для справи;

2) у випадках, установлених пунктами 2, 3 частини другої статті 112 ГПК, – з дня, коли вирок у кримінальній справі набрав законної сили;

3) у випадку, встановленому пунктом 4 частини другої статті 112 ГПК, – з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для ухвалення рішення чи прийняття ухвали, які підлягають перегляду;

4) у випадку, встановленому пунктом 5 частини другої статті 112 цього ГПК, – з дня ухвалення Конституційним Судом України відповідного рішення.

Заява про перегляд судового рішення подається до господарського суду, який прийняв судове рішення, де вона реєструється з дотриманням порядку, передбаченого частинами другою, третьою статті 2 – 1 ГПК.

Заявник зобов'язаний надіслати іншим сторонам копії заяви та доданих до неї документів.

До заяви додаються документи, що підтверджують надіслання копії заяви іншим сторонам, та документ про сплату державного мита.

Заява про перегляд судового рішення господарського суду за нововиявленими обставинами до розгляду не приймається і повертається заявникові у разі:

1) подання заяви після закінчення встановленого строку без клопотання про його відновлення або відхилення такого клопотання господарським судом;

2) подання заяви без доказів надіслання копії заяви і доданих до неї документів іншим сторонам;

3) відсутності доказів сплати державного мита у порядку і розмірі, встановлених законодавством.

Про повернення заяви виноситься ухвала, яку може бути оскаржено.

Доказами, що підтверджують виконання зазначених дій, можуть бути поштова квитанція, розписка посадової особи сторони (сторін) у господарському спорі про одержання копії заяви, про перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами тощо.

У роз’ясненнях Президії Вищого Господарського Суду України № 04-5/563 від 21.05.2002 р. "Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами"[62] зазначено, що судове рішення господарського суду може бути переглянуте за нововиявленими обставинами виключно за заявою сторони, поданням прокурора. Отже, господарські суди не вправі переглядати судове рішення за правилами розділу XIII ГПК за власною ініціативою.

У перегляді судового рішення за нововиявленими обставинами необхідно враховувати такі особливості правового статусу учасника судового процесу, за заявою (поданням) якого здійснюється цей перегляд.

Статтею 25 ГПК передбачена можливість процесуального правонаступництва внаслідок реорганізації підприємства чи організації. Оскільки правонаступництво можливе на будь-якій стадії процесу, правонаступник також вправі звернутися до господарського суду із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

Статтями 26 і 27 ГПК третім особам надані рівні зі сторонами процесуальні права. Отже, із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами може звернутись і третя особа.

Відповідно до статті 113 ГПК судове рішення може бути переглянуте за нововиявленими обставинами за поданням прокурора. Зі змісту ст. 121 Конституції України, ст. 2 ГПК та

ст. 36-1 Закону України "Про прокуратуру" випливає, що прокурор може внести подання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами лише у справах, в яких стороною є держава в особі органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, якому законом надано й повноваження органу виконавчої влади.

Слід також мати на увазі, що згідно з частиною першою

ст. 29 ГПК прокурор може за своєю ініціативою вступити в порушену за позовом інших осіб справу на будь-якій стадії її розгляду для представництва інтересів держави. З метою вступу у справу прокурор може звернутися, зокрема, з поданням про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами або повідомити суд і взяти участь у розгляді справи, порушеної за позовом інших осіб. Отже, прокурор може повідомити господарський суд і взяти участь у перегляді судового рішення за нововиявленими обставинами і у випадках, коли заява про такий перегляд вже прийнята судом.

Обов'язковою умовою такої участі є перегляд судового рішення зі справи, стороною в якій є держава в особі органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних відносинах.

За змістом частини другої ст. 113-1 ГПК ухвалу про прийняття заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами слід надсилати прокурору, який брав участь у справі, хоча б він і не подавав заяву про перегляд рішення за ново- виявленими обставинами.

Перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами відрізняється від його перегляду в апеляційному та касаційному порядку певними особливостями процесуальних форм розгляду. У перегляді судового рішення за нововиявленими обставинами слід враховувати такі особливості процесуальної форми зазначеного перегляду.

Судове рішення може бути переглянуте за нововиявленими обставинами лише після набрання ним чинності у передбаченому ГПК порядку.

Можливість перегляду рішення за нововиявленими обставинами не обмежена якимось певним строком з дня прийняття рішення.

Згідно з частиною першою ст. 114 ГПК перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами здійснюється тим господарським судом першої інстанції, який прийняв це рішення.

Що ж до ухвал і постанов апеляційної й касаційної інстанцій, якими змінене чи скасоване рішення суду першої інстанції, то їх перегляд за нововиявленими обставинами здійснюється не місцевим судом, а судом тієї інстанції, яким змінене або прийняте нове судове рішення (частина друга ст.

114 ГПК).

У випадках, коли після перегляду судового рішення в апеляційному або касаційному порядку воно було залишене без змін, перегляд його за нововиявленими обставинами здійснюється тим судом першої інстанції, який прийняв це судове рішення незалежно від того, що воно було предметом перегляду в апеляційному та касаційному порядку.

Якщо згідно зі ст. 91 ГПК справа надіслана або має бути надіслана разом із апеляційною скаргою до апеляційного господарського суду, а до місцевого господарського суду надходить заява про перегляд його рішення за нововиявленими обставинами, то місцевий господарський суд повинен своєю ухвалою відправити заяву разом зі справою до апеляційної інстанції.

Якщо згідно зі ст. 109 ГПК справа разом із касаційною скаргою має бути надіслана до касаційної інстанції, а до місцевого або апеляційного господарського суду надходить заява про перегляд його рішення за нововиявленими обставинами, то відповідно до вимог ст. 114 ГПК місцевий або апеляційний господарський суд здійснює перегляд судового рішення за нововиявлених обставин. Після такого перегляду справа надсилається до касаційної інстанції.

У випадках, коли справу вже надіслано до касаційної інстанції, а до місцевого або апеляційного господарського суду надійшла заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, відповідний суд письмово повідомляє про це суд касаційної інстанції і виносить ухвалу про відкладення вирішення питання про прийняття зазначеної заяви до провадження до повернення матеріалів справи з суду касаційної інстанції (абзац шостий п.п. 3.2 п. 3 в редакції Рекомендацій Вищого Господарського Суду № 04-5/141 від 25.04.2008)[63].

Після одержання згаданого повідомлення суд касаційної інстанції:

- якщо касаційну скаргу не прийнято до провадження, виносить ухвалу про відкладення вирішення питання щодо її прийняття до закінчення місцевим або апеляційним господарським судом перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами (п.п. 3.2 п. 3 в редакції Рекомендацій Вищого Господарського Суду № 04-5/141 від 25.04.2008);

- якщо касаційну скаргу вже прийнято до провадження, то таке провадження зупиняється на підставі частини першої ст.

79 ГПК, а матеріали справи повертаються до відповідного місцевого або апеляційного господарського суду для здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами (п.п. 3.2 п. 3 в редакції Рекомендацій Вищого Господарського Суду № 04-5/141 від 25.04.2008).

Якщо касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги скасувала судове рішення місцевого або апеляційного господарського суду, а в заяві йдеться про нововиявлені обставини, що за своїм змістом передбачені абзацами першим та другим п. 1.4 зазначеного Роз’яснення, місцевий або апеляційний господарський суд на підставі ст. 17 ГПК надсилає заяву зі справою до касаційної інстанції. В інших випадках перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами здійснюється судом першої або апеляційної інстанції відповідно до ст. 114 ГПК.

ГПК не надає господарському суду права повертати заяву (подання) про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, якщо суд вважає, що таких обставин немає. У цих випадках судове рішення має бути залишене без змін, про що виноситься ухвала.

Повернення заяви (подання) про перегляд судових рішень може бути здійснене господарським судом виключно з підстав, визначених у частині п'ятій ст. 113 ГПК. Після усунення обставин, які були підставою для повернення заяви (подання), її (його) може бути подано повторно.

У разі подання стороною заяви або внесення прокурором подання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами з пропуском строку, встановленого частиною першою ст. 113 ГПК, без клопотання про його відновлення, господарський суд має повернути заяву (подання) згідно з пунктом 1 частини п'ятої ст. 113 ГПК. За клопотанням сторони (прокурора) цей строк може бути відновлений відповідно до вимог ст. 53 ГПК за наявності поважних причин його пропуску.

Переглядатися за нововиявленими обставинами можуть лише ті ухвали, які підлягають оскарженню в апеляційному та касаційному порядку. Тобто ухвали, винесені згідно зі ст. 20, 24–27, 31, 41, 58 ГПК і подібні, перегляду за нововиявленими обставинами не підлягають.

Подання до господарського суду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами особою, яка не має на це права, або внесення прокурором подання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами з порушенням його компетенції, визначеної ст. 36-1 Закону України "Про прокуратуру"[64], або подання стороною заяви чи внесення прокурором подання на ухвалу господарського суду, яку не може бути оскаржено, виключають перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Тому в зазначених випадках господарський суд повинен відмовити у прийнятті заяви (подання) і винести з цього приводу відповідну ухвалу. Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Прийняття заяви (подання) про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами не означає обов'язкового скасування чи зміни рішення, що переглядається. Результат перегляду має випливати з оцінки доказів, зібраних у справі, і встановлення господарським судом на основі цієї оцінки наявності або відсутності нововиявлених обставин, визначення їх істотності для правильного вирішення спору або розгляду справи про банкрутство. Господарський суд вправі змінити або скасувати судове рішення за нововиявленими обставинами лише за умови, що ці обставини впливають на юридичну оцінку обставин, здійснену судом у судовому рішенні, що переглядається.

Законом не передбачене здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами в повному обсязі. Отже, господарський суд вправі переглянути судове рішення за нововиявленими обставинами лише в тих межах, у яких ці обставини впливають на суть рішення.

У зв'язку з визначеними у ГПК повноваженнями Вищого Господарського Суду України як касаційної інстанції слід ураховувати таке.

Згідно з частиною другою ст. 111-7 ГПК касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази. Ці обмеження поширюються і на права касаційної інстанції в перегляді рішення за нововиявленими обставинами. Отже, Вищий Господарський Суд України може переглядати судове рішення за нововиявленими обставинами лише у випадках, коли цей перегляд не пов'язаний із дослідженням фактичних даних, на підставі яких суд установлює наявність чи відсутність нововиявлених обставин (ст. 32 ГПК ).

Вищий Господарський Суд України може переглядати судові рішення за нововиявленими обставинами лише у випадках, передбачених абзацами першим та другим п. 1.4 Роз'яснення Президії Вищого Господарського Суду України від 21.05.2002 р.

У випадках звернення до касаційної інстанції із заявою (поданням) про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, якщо за своїм змістом ці обставини, не пов'язані з випадками, передбаченими абзацом першим цього пункту, а стосуються виключно дослідження нововиявлених фактичних даних, Вищий Господарський Суд України згідно зі ст. 17 ГПК має свою ухвалою передати заяву зі справою до місцевого або апеляційного господарського суду відповідно до вимог ст. 114 ГПК.

Якщо заявник або прокурор чи інша сторона в справі не згодні з результатами перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами, вони не позбавлені права на загальних підставах звернутись із заявою або поданням про перегляд судового рішення, прийнятого за результатами цього перегляду відповідно в апеляційному чи касаційному порядку згідно з частиною сьомою ст. 114 ГПК.

У разі скасування судового рішення за результатами його перегляду за нововиявленими обставинами справа розглядається господарським судом на загальних підставах за правилами, встановленими ГПК. Якщо такий розгляд неможливо здійснити в тому самому судовому засіданні, він відкладається в порядку, передбаченому ст. 77 ГПК.

У прикінцевих та перехідних положеннях Закону України від 21 червня 2001 р. № 2539-ІІІ "Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України"[65] не визначена компетенція господарських судів щодо перегляду ними за нововиявленими обставинами судових рішень арбітражних судів. У той самий час у прикінцевих та перехідних положеннях Закону України від 21 червня 2001 р. № 2538-ІІІ "Про внесення змін до Закону України "Про арбітражний суд"[66] містяться приписи про те, що арбітражні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя набувають статусу місцевих господарських судів

(п. 2), а Вищий Арбітражний Суд України набуває статусу Вищого Господарського Суду України як вищого спеціалізованого суду і касаційної інстанції (п. 7).

З огляду на ці приписи перегляд судового рішення арбітражного суду Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за нововиявленими обставинами мають здійснювати відповідні місцеві господарські суди в порядку, встановленому ГПК.

Оскільки Вищий Господарський Суд є касаційною інстанцією, перегляд рішень Вищого арбітражного суду України за нововиявленими обставинами має здійснювати господарський суд міста Києва в порядку, встановленому ГПК, а перегляд постанов Вищого арбітражного суду за нововиявленими обставинами має здійснювати господарський суд Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя, який до набуття статусу місцевого господарського суду прийняв рішення зі справи в першій інстанції.

За результатами розгляду заяви (подання) про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами господарський суд виносить ухвалу.

Відповідно до ст. 114 ГПК, рішення і ухвали, що набули чинності і прийняті судом першої інстанції, переглядаються господарським судом, який прийняв ці судові рішення.

Перегляд за нововиявленими обставинами постанов і ухвал апеляційної й касаційної інстанції, якими змінене або скасоване судове рішення суду першої інстанції, здійснюється судом тієї інстанції, яким змінене або прийняте нове судове рішення.

Заява, подання прокурора про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами розглядаються господарським судом у судовому засіданні у місячний строк із дня їх надходження.

Неявка заявника та інших осіб, які беруть участь у справі, не є перешкодою для розгляду заяви.

За результатами перегляду судового рішення приймаються:

1) рішення – у разі зміни або скасування рішення;

2) постанова – у разі зміни або скасування постанови;

3) ухвала – у разі зміни чи скасування ухвали або залишення рішення, ухвали, постанови без змін.

Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, надсилаються сторонам, прокурору в п'ятиденний строк із дня їх прийняття.

Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, можуть бути переглянуті на загальних підставах.

У разі скасування судового рішення за результатами його перегляду за нововиявленими обставинами справа розглядається господарським судом за правилами, встановленими Господарським кодексом України.

Питання для самоконтролю

1. Який порядок і строк подання заяви (внесення, подання) про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами?

2. Що розуміється під нововиявленими обставинами?

3. У яких випадках заява, подання прокурора повертаються заявникові?

4. Який порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами?

5. Яке рішення приймає господарський суд за результатами перегляду справи?

Практичне завдання

1. Побудуйте структурно-опорну схему "випадки повернення заяви, подання" за таким зразком.

Тести

1. Судове рішення господарського суду може бути переглянуте за нововиявленими обставинами в такі строки:

а) десятиденний;

б) двотижневий;

в) місячний;

г) двомісячний.

2. Заява, подання прокурора до розгляду не приймаються і повертаються заявникові в таких випадках:

а) подання після закінчення встановленого строку;

б) подання без доказів надіслання копії заяви і доданих до неї документів іншій стороні (сторонам);

в) у заяві (поданні) не визначено суті порушення або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права;

г) відсутності доказів сплати державного мита.

3. Заява, подання прокурора про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами розглядаються господарським судом у строк:

а) десятиденний;

б) двотижневий;

в) місячний;

г) двомісячний.

4. За результатами перегляду судового рішення приймаються (видаються):

а) рішення;

б) постанови;

в) наказ;

г) ухвала.

5. Рішення, ухвала, постанова надсилаються стороні (сторонам) у строки:

а) триденний;

б) п’ятиденний;

в) десятиденний;

г) місячний.

Список рекомендованої літератури

Нормативні акти

1. Господарський процесуальний кодекс України // ВВР України. – 2001.– № 36. – Ст. 188.

2. Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами : роз’яснення президії Вищого Господарського Суду України від 21.05.2002 р. №4-5/563 // Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – 2002. – № 23, 24. – Ст. 50–52.

3. Про доповнення інформаційного листа Вищого Господарського Суду України від 24.03.04 р. № 01-8/517 "Про практику Верховного Суду України щодо перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами" : інформаційний лист Вищого Господарського Суду України від 31.03.08 р. № 01-8/195.

4. Про практику Верховного Суду України щодо перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами : інформаційний лист Вищого Господарського Суду України від 23.03.2004 р. № 01-8/517 // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 3. – Ст. 81–99.

5. Про практику Верховного Суду України щодо перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами : інформаційний лист Вищого Господарського Суду України від 06.10.2005 р. № 01-8/1745 // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 6. – Ст. 48–63.

Навчальна література

1. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / уклад. В. Є. Беляневич. – К. : Юстиніан, 2002. – С. 442–435.

2. Притика Д. М. Арбітражний процес : навч. посібник /

Д. М. Притика, М. І. Тітов, В. С. Щербина та ін. – Х. : Консум, 2000. – Ч.II. – С. 416.

3. Притика Д. М. Господарський процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар / Д. М. Притика.,

В. М. Гайворонський. – Х. : Консум, 2003. – С. 320.

4. Степанова Т. В. Про деякі проблеми реалізації стадії перегляду судових актів за нововиявленими обставинами у господарському процесі / Т. В. Степанова // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 6. – С. 151–153.

5. Чернадчук В. Д. Господарське процесуальне право України : підручник / В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос,

В. П. Нагребельний та ін. – Суми : Університетська книга, 2006. – С. 331.

<< | >>
Источник: Горевий В. І.. Господарський процес. Практикум : навчальний посібник / В. І. Горевий, А. М. Куліш, В. Д. Чернадчук. – 3-тє видання, виправлене і доповнене. – Суми : Сумський державний університет,2013. – 308 с.. 2013

Еще по теме 9.2. Порядок подання заяви (внесення подання) про перегляд судового рішення:

 1. Стаття 236. Право на звернення про перегляд судових рішень
 2. Стаття 237. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень
 3. Стаття 238. Строки подання заяви про перегляд судових рішень
 4. Стаття 239. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень
 5. Стаття 246. Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
 6. Стаття 247. Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
 7. Стаття 248. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
 8. Стаття 249. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
 9. Стаття 251. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та її наслідки
 10. Стаття 252. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами
 11. 9.2. Порядок подання заяви (внесення подання) про перегляд судового рішення
 12. Розгляд судом заяви про перегляд заочного рішення
 13. Стаття 228. Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -