<<
>>

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативні джерела

Декларация о критериях свободных и справедливых выборов // Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Учеб. для вузов / Отв. ред. д-р юр.

наук А. В. Иванченко. — М.: Норма, 1999.

Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ от 29 июня 1990 г. // Международные акты о правах человека. Сборник документов. — М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1999.

Документ Копенгагенского совещания ОБСЕ // Права человека и ты: Основные документы ООН, Документы ОБСЕ и Документы Совета Европы о правах человека / Сост. и ред. Ф. Куинн. — Варшава: Изд-во ОБСЕ, 1997.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод // Права человека и ты: Основные документы ООН, Документы ОБСЕ и Документы Совета Европы о правах человека / Сост. и ред. Ф. Куинн. — Варшава: Изд-во ОБСЕ, 1997.

Загальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Документи ООН/РЕ8/217А.

Загальна декларація про демократію, прийнята Радою Міжпарламентського Союзу на 161 сесії (Каїр, 16 вересня 1997 року).

Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 6 квітня 2004 року № 1667-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 30—31. — Ст. 382.

Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 2004 року № 1665-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 27—28. — Ст. 366.

Закон України «Про вибори Президента України» від 18 березня 2004 року № 474- XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 14. — Ст. 81.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України» від 21 серпня 2009 року № 1616-VI // Офіційний вісник України від 21.09.2009 — 2009 р. — № 70. — Стор. 7. — Ст. 2414.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» та деяких інших законодавчих актів України (щодо порядку проведення позачергових виборів до Верховної Ради України та заміщення народних депутатів України, повноваження яких були достроково припинені)» від 1 червня 2007 року № 1114-V // Офіційний вісник України.

— 2007. — № 41. — Стор. 8. — Ст. 1613.

Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 2. — Ст. 44.

Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 року № 1286-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 33. — Ст. 443.

Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року № 2235-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 13. — Ст. 65.

Закон України «Про Державний реєстр виборців» від 22 лютого 2007 року № 698-V // Голос України. — 2007. — № 53.

Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» від 23 грудня 1998 року № 350-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 5—

6. — Ст. 43.

Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року № 393/96 — ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 47. — Ст. 256.

Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 49. — Ст. 272.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 1 грудня 1998 року № 281-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 1. — Ст. 2.

Закон України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 року № 2460-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 34. — Ст. 504.

Закон України «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності» від 8 липня 2005 року № 2783-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 34. — Ст. 444.

Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 року № 2365-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 23. — Ст. 118.

Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.

— № 39. — Ст. 181.

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11 грудня 2003 року № 1382-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 15. — Ст. 232.

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 року № 93-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 40. — Ст. 290.

Закон України «Про статус народного депутата України» від 17 листопада 1992 року № 2790-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 3. — Ст. 17.

Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 року № 3759- ХІІ (в редакції Закону від 21.12.2005 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 10. — Ст. 43.

Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30 червня 2004 року № 1932- IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 36. — Ст. 448.

Керівні принципи для конституційних референдумів на національному рівні, ухвалені Венеціанською комісією на 47-й сесії.

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35—36, № 37. — Ст. 446.

Кодекс належної практики у виборчих справах, ухвалені Венеціанською комісією на 52-й сесії.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-Х // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст. 1122.

Конвенция о стандартах выборов, избирательных правах и свободах в странах- участницах Содружества Независимых Государств // Вестн.ЦИК РФ. — Спецвыпуск. — М., 2003. — С. 145—164.

Конвенція про заборону всіх форм дискримінації жінок (Витяг з Резолюції ГА 34/180 від 18 грудня 1979).

Конституція Автономної Республіки Крим, затверджена Законом України від 23 грудня 1998 року № 350-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 5— 6. — Ст. 43.

Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради України.

— 2001. — № 25—26. — Ст. 131.

Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року // Відомості Верховної Ради України. — 1961. — N° 2. — Ст. 15.

Международный пакт о гражданских и политических правах // Права человека и ты: Основные документы ООН, Документы ОБСЕ и Документы Совета Европы о правах человека / Сост. и ред. Ф. Куинн, — Варшава: Изд-во ОБСЕ, 1997.

Наказ міністерства фінансів України від 27 грудня 2005 № 935 «Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови».

Постанова Національного Банку України від 2 листопада 2003 № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 2 квітня 2007 року № 2 «Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму».

Рішення Конституційного Суду України від 03.07.2003 № 13-рп/2003 у справі за конституційним зверненням громадянина Діяка Івана Васильовича та конституційним поданням 49 народних депутатів України про офіційне тлумачення положення частини шостої статті 29 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (справа про строки оскарження порушень під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування) // Офіційний вісник України від 01.08.2003 — 2003 р., № 29, стор. 163, стаття 1485.

Рішення Конституційного Суду України від 06.07.1999 № 7-рп/99 у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України і виконавчого комітету Вінницької міської ради щодо офіційного тлумачення положень статей 38, 78 Конституції України, статей 1, 10, 12, частини другої статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про сумісництво посад народного депутата України і міського голови) // Офіційний вісник України від 23.07.1999 — 1999 р., № 27, стор. 171.

Рішення Конституційного Суду України від 17.04.2003 № 9-рп/2003 у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини сьомої статті 3 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим» (справа про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим) // Офіційний вісник України від 08.05.2003 — 2003 р., № 17, стор. 142, стаття 791.

Рішення Конституційного Суду України від 19.04.2001 № 4-рп/2001 у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 28. — Стор. 109, ст. 1379.

Рішення Конституційного Суду України від 23.10.2003 № 17-рп/2003 у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини третьої статті 30 Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (справа про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів) // Офіційний вісник України від 28.11.2003 — 2003 р., № 46, стор. 20, стаття 2389.

Рішення Конституційного Суду України від 25.03.1998 № 3-рп/98 у справі за конституційним поданням Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення положень частин одинадцятої та тринадцятої статті 42 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (справа про тлумачення Закону України «Про вибори народних депутатів України») // Офіційний вісник України від 25.06.1998 — 1998 р., № 23, стор. 110.

Рішення Конституційного Суду України від 26.02.1998 № 1-рп/98 у справі за конституційними поданнями народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про вибори народних депутатів України» (справа про вибори народних депутатів України) // Офіційний вісник України від 25.o6.1998 — 1998 р., № 23, стор. 93.

Рішення Конституційного Суду України від 26 лютого 1998 року № 1-рп/98 у справі за конституційними поданнями народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про вибори народних депутатів України» (справа про вибори народних депутатів України) // Офіційний вісник України. — 1998. — № 23. — Ст. 93.

Рішення Конституційного Суду України у справі про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України від 19.10.2009 № 26-рп/2009 // Офіційний вісник України від 02.11.2009 — 2009 р., № 82, стор. 56, стаття 2793.

Указ Президента України «Про забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України, прозорості та відкритості виборчого процесу на чергових виборах Президента України» від 16 жовтня 2009 року № 832/2009.

Указ Президента України «Про Концепцію підвищення правової культури учасників вибор чого процесу та референдумів в Україні» // Офіційний вісник України. — 2000. — № 50. — Ст. 21—51.

Літературні джерела

Armigeon K., Leimgruber P., Beyeler M., Menegale S. Comparative Political Data SET. 1960—2004.

Beyme K. von. Parlamentarische Regierungssysteme. — Opladen, 1999. — 232 s.

Chuck Corry «Vote-By Mail and Electronic Poll Books.» // http://novbm.wordpress.com.

Code of Good Practice in Electoral Matters: Venice Commission Adopted Guidelines and Draft Explanatory Report. — http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-EL(2002)005-e.asp

Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level — http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/144.htm

Electoral systems and voting procedures at local level / Report by Steering Committee on Local and Regional Democracy. — Series «Local and regional authorities in Europe». — № 68; Elva Hannan. Audit of institutional structures and electoral systems at local level in six EU members states.

Farrell, D. M. Electoral Systems. A Comparative Introduction, Palgrave, New York, 2001. — 241 p.

Freedom House, Nations in Transit 2006. — http://www.freedomhouse.hu/ nit.html

Gallagher M. Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems // Electoral Studies. 1991. № 10. — P. 33—51.

Gentry Lange «What’s Wrong With Voting By Mail?» // http://novbm. wordpress.com/whynot-vbm.

Guenther K. The Legacies on Injustice and Fear: A European Approach to Human Rights and their Effects on Political Culture // The EU and Human Rights / Ed. by P. Alston. Oxford, 1999.

Habermas J. KonnenkomplexeGesellschaften eine vernunftige Idenditaet ausbilden? In: Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, Frankfurt aM: Suhrkamp, 1976, pp. 92—126.

Hannan E. Audit of institutional structures and electoral systems at local level in six EU member states: Work in progress. — Dublin, 2003. — 10 p.

John C. «Fortier Absentee and Early Voting. Trends, Promises, and Perils.» // http:// www.aei.org/books.

Kommers, Donald P. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany. 2nd Ed. — Durham and London: Duke University Press, 1997. — P. 31.

Konstytucja Kr’lewstwa Norwegii. — Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. 1996.

LijphartA. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945—1990 (Comparative European Politics), Oxford University Press, USA. — 324 p.

Lijphart A., Waisman C. Institutional design in New Democracies. Boulder, Colorado. — 1996. — 285 p.

Loewenstein K. Militant Democracy and Fundamental Rights // American Political Science Revue. 1937. Vol. 31. P. 417, 618.

Marshall G. Constitutional Conversations. The Rules and Forms of political Accountability. — Oxford: Claredon Press, 1984.

Meier H. Parteiverbote und demokratische Republik. Zur Interpretationen und Kritik von Art. 21 Abs. 2 des Grundgezetzes. Baden-Baden, 1993;

Merkel W. Defekte Demokratien // Demokratie in Ost und West / W. Merkel, A. Busch (Hrsg.). — Frankfurt: Leske+Budrich, 1999. — P. 361—381.

Mueller J.-W. Constitutional Patriotism. Princeton and Oxford: Princeton University Press; Mueller J.-W. On the Origins of the Constitutional Patriotism // Contemporary Political Theory, 2006, # 6, pp. 278—296.

Nemec J., Bercik P., Kuklis P. Local Government in Slovakia / Decentralization: Experiments and Reforms: Chapter 7. — Budapest: Open Society Institute, 2000. — P. 301— 340.

Niesen P. Anti-Extremism, Negative Republicanism, Civic Morality: Three Paradigms for Reflecting Past Injustice in Germany and Italy. Ed. by S. Avineri & Z. Sternhell (eds), Europe’s Century of Discontent: The Legacies of Fascism, Nazism and Communism, Jerusalem: Magnes Press, 2003, P. 249—268;

Nohlen D. Prawo wyboreze і system partyjny. О teorii system wyborczyck Verlag Leske, Budrich, Opladen. — 2004. — 512 p.

Norris P. Choosing Electoral Systems: Proportional, Majoritarian and Mixed Systems // International Political Science Review. — 1997. — Vol. 18 (3). P. 297—312.

Opinion № 300/2004 of European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) on the Law for the election of local public administration authorities in Romania, adopted by the Council for Democratic Elections at its 11th meeting. — Strasbourg, 4 janvier 2005.

OSCE/ODIHR Needs Assessment Mission Report: Italy Parliamentary Elections, 9— 10 April 2006. — Warsaw, 2003. — 6 p.

OSCE/ODIHR. Czech Republic. Parliamentary Elections, 14—15 June 2002: Final Report. -Warsaw, 2002. — 8 p.

Pettersen E. Republic of Croatia: Local government elections 2001: Working paper 2001:19. — Oslo: The Norwegian Institute of Human Rights, 2001. — 24 p.

Pirvulescu Christian. Local public administration in Romania. — http://unpan1. un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN012721.pdf

Popper K. The Open Society and its Enemies Revisited //The Economist. — 1988. — April 23 — P. 3—10.

Rallings C., Thrasher M., Stoker G. Proportional representation and local government: lessons from Europe. — York.: Joseph Rowntree Foundation, 2000. — P. 31—65.

Recommendation Rec.(2001)19 of the Committee of Ministers to member states on the participation of citizens in local public life (Adopted by the Committee of Ministers on 6 December 2001 at the 776th meeting of the Ministers’ Deputies) —

http://www.odpm.gov.uk/index.asp7idM133645

Sam Reed. «Poll Votes much faster to count then Absentee Ballots» //

http://novbm.wordpress.com

Sartori G. 1994: Comparative Constitutional Engineering: an inquiry into Structure, Incentives and Outcomes, Houndmills etc. — 185 p.

Sartori G. Demokratietheorie, ueberarbeitete und erweiterte Ausgabe. — Darmstadt, 1997. — 58 p.

Sternberger D. Verfassungspatriotismus // Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1979, 23th May.

Taagepera R. Nationwide Treshold of Representation // Electoral Studies. Vol. 21. Issue 3. September 2002. — P. 367—538.

The new electoral legislation 2004: Discriminatory and undemocratic provisions that may raise difficulties in upcoming parliamentary elections: Analysis of IPP. — Bucharest: Institul pentru politici publice Bucuresti, 2004. — 18 p.

ThibautB. Praesidentalismus und Demokratie in Lateinamerika. — Opladen, 1996. — 397 p.

Williams R. European Democracies. — London: Electoral Reform Society, 2004. — 52 p.

Автономов А. С. Правовая антология политики (к построению системы категорий). — М., 1999. — 383 c.

Аналіз практики реалізації виборчого законодавства на виборах 2002 року. — К., Агентство США з міжнародного розвитку. Проект «Вибори та політичні процеси» Development Associates, Inc. — 40 c.

Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. — М.: Норма, 2006, с. 391.

Барабаш О., Вороб йов О. Коли починається виборча кампанія, або як правильно рахувати строки у виборчому процесі // Дзеркало тижня. — 2001. — № 45 (369). — 17— 23 листопада.

Барабаш О., Воробйов О., Кальченко С., Ковтунець В. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій. — К. : Нора- друк, 2003. — 70 с.

Барабаш О., Воробйов О., Кальченко С., Ковтунець В. Встановлення фактів порушення законодавства про місцеві вибори: аналіз правозастосовчої практики судів у 2002—2003 роках. — К.: Нора-друк, 2003. — 44 с.

Барабаш О., Кальченко С. Передвиборна агітація: досвід таперспективи участі ЗМІ // Вісник Центральної виборчої комісії. 2005. — № 1 — С. 65—69.

Барабаш О.Л., Кальченко С. В. Підкуп як спосіб перешкоджання вільному здійсненню виборчого права: матеріально-правові аспекти злочину та процесуальний порядок його встановлення // Вісник Верховного Суду України. — 2003. — № 4 (38). — С. 51—54.

Белобородов С. Г. Инструмент интернетголосований как катализатор сетевой политической коммуникации // www.ims2002.nw.ru.

Бенетон Ф. Основи політики. — К., 2003. — С. 312—324.

Большакова О. Ю. Правові засади поширення телерадіоорганізаціями інформації про вибори: достатність, об’єктивність, збалансованість // Вибори — 2006: Досвід. Проблеми. Перспективи. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 31 жовтня — 1 листопада 2006 року). — К.: Атіка, 2007. — С. 350—365.

Бондар М., Джагарян А. Голосування «проти всіх» як російський соціально- політичний феномен і його конституційні оцінки // Вибори та демократія. — 2005. — № 3 (5). — С. 19—29.

Бурлацкий Ф. Загадка и урок Никколо Макиавелли. — М., 1977.

В. Котигоренко: Проблемні питання кодифікації виборчого законодавства // Вісник Центральної виборчої комісії, № 4 (6), 2006. — С. 50—53.

Великий енциклопедичний юридичний словник / За редакцією Ю. С. Шемшучен- ка. — К.: Юридична думка. — 2007.

Вешняков А. А. Проблемы использования Интернета на выборах в Российской Федерации // Информационное право. — 2006. — № 3.

Вибори в Європейському Союзі / За ред. Ковриженка Д. С.; Лабораторія законодавчих ініціатив. — К.: ФАДА-ЛТД, 2006. — 156 с.

Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики: Збірник / Редкол.: М. М. Рябець (голова) та ін. — Київ: Центральна виборча комісія, 2001. — 360 с.

Вибори Президента України 31 жовтня, 21 листопада та 26 грудня 2004 р.: Заключний звіт Місії ОБСЄ/БДіПЛ зі спостереження за виборами. — Варшава, 11 травня 2005 р. — 54 с.

Виборче законодавство: українська практика, міжнародний досвід та шляхи реформування / За загальною редакцією Радченка Є.В. — К.: Факт, 2003. — С. 134—135.

Виборчий кодекс 2001 року // 36 виборч. законів країн Центр. та Схід. Європи. — Вашингтон: IFES, 2002. — С. 240.

Вишняк А. И. Измерение уровня демократии: наука и международная практика, 30.03.2004. — http://dialogs.org.ua/

Воробйов О., Кальченко С., Ковтунець В. Особливості розгляду справ про оскарження результатів місцевих виборів: аналіз правозастосовчої практики судів у 2002 — 2003 роках. — К.: Нора-Друк, 2003. — 44 с.

Воробйов О., Сеник Г. Юридична відповідальність за порушення виборчого законодавства України: проблеми притягнення до юридичної відповідальності та шляхи їх вирішення / Юридична відповідальність під час виборів: практика, проблеми перспективи: матеріали круглого столу. — К., 9 жовтня 2001 р. — С. 2 — 6.

Воробьев В. П., Чайко И. А. Израильский парламентаризм: конституционно-правовой анализ: Монография. — М.: МГИМО)У)МИД России, 2006. — 152 с.

Выборы во всем мире. Электоральная свобода и общественный прогресс. Энциклопедический справочник / Сост. А. А. Танин-Львов. — М.: РОССПЭН, 2001.

Выборы через Интернет: время еще не пришло// www.membrana.ru.

Гаджиев К. С. Введение в политическую науку: Учебник для высших учебных заведений. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.: Издательская корпорация «Логос», 1999. — 544 с.

Галкин А. А. Расстановка политических сил в электоральном преломлении: латентные факторы потенциального сдвига // Полис. — 1997. — № 1. — С. 116.

Гертнер Д. А. Электронная совесть — феномен информационных технологий. // Защита информации. Конфидент. — СПб. — 2004. — № 6.

Голосніченко Д. І. Повноваження виборчих комісій щодо розгляду заяв і скарг виборців // Відповідальність за порушення виборчого законодавства та шляхи вдосконалення суміжного законодавства: Матеріали науково-практичної конференції. — К.: ПЦ «Фоліант», 2005. — С. 177—181.

Голосов Г. В. Пределы электоральной инженерии: «смешанные несвязанные» избирательные системы в новых демократиях / Полис. — 1997. — № 3. — С. 102—113.

Голосов Г. В. Сравнительная политология: Учебник. — Новосибирск: Изд-во НГУ, 1995.

Горбатенко В. П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика. — К.: Генеза, 2006. — 400 с.

Громадянське суспільство та народовладдя в сучасній Україні // Політичний менеджмент. — 2004. — № 3. — С. 176—183.

Ґ.В. Кокс. Ціна голосу. Стратегічна координація у виборчих системах світу. — Одеса: АО Бахва, 2003. — 456 с.

Давлетшина Н. В., Кимлика Б. Б., Кларк Дж. Р., Рэй Д. У. Демократия: государство и общество. — М: Инст. пед. систем, 1995. — 302 с.

Даль Р. Демократия и её критики. — М.: РОССПЭН, 2003. — 576 с.

Даль Р. О демократии. — М.: Аспект Пресс, 2000.

Данилюк В. А. Взаємодія виборчих комісій з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування // Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії та практики / Редкол.: М. М. Рябець (голова), Я. В. Давидович, О. М. Довгош та ін.; Центральна виборча комісія. — К., 2001. — С. 109.

Дербишайр Д. Денис, Дербишайр Ян. Политические системы мира: в 2-х т.: Пер. с англ. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004.

Дюбуа П. Пропорциональное представительство в опыте Бельгии: Пер. с франц. Блинова И., Дзичканец З. — СПб.: Сенатская типография, 1908.

Дюверже М. Политические партии. — М.: Академический проект, 2000.

Енгибарян Р. В. Сравнительное конституционное право. Учебное пособие. — М.: Юристъ, 2005. — С. 262.

Ж.-П. Жакке. Конституционное право и политические институты. Учеб. пособие / Пер. с франц. — М.: Юристъ, 2002. — С. 86—87.

Журавський В. С., Серьогін В. О., Ярмиш О. Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Ін Юре, 2004. — 672 с.

Жушман М. Предмет судової діяльності у справах про захист виборчих прав // Право України. — 2004. — № 4. — С. 78—81;

Законодавство про місцеві вибори: пошук балансу між конституційністю, доцільністю та реальністю // Часопис Парламент. — 2005. — № 7. — С. 29—46.

Зельницкий А. Измерение индекса демократии как предпосылка управления процессом демократизации (Украина и посткоммунистические страны Центральной и Восточной Европы, 1994—2004) // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2004. — № 2. — С. 158.

Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз: Пер. з франц. — К.: Основи, 1996.

Иванченко А. В. Избирательные комиссии в Российской Федерации: История. Теория. Практика (монографическое исследование). — М.: Издательство «Весь Мир», 1996. — С. 62—63.

Ищенко Е. П., Ищенко А. Е. Избирательные споры: возникновение, разрешение, предупреждение. — М.: РЦОИТ, 2002. — С. 70.

І.О. Кресіна, Є.В. Перегуда. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2003. — 368 с.

Калюжний Р. А., Андрущенко І. Г. Історичні аспекти виникнення політичних партій та деякі обмеження щодо їх утворення і діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2008. — № 4(78). — С. 31—40.

Кальченко С. Актуальні проблеми законодавства щодо ведення передвиборної агітації: чи була мета? // Юридична газета. — № 5 (65) — 20 березня 2006 р.

Кальченко С. В. Розгляд виборчих спорів у судовому порядку: аспекти тлумачення та застосування правових норм через призму встановлення мети закону // Вибори — 2006: Досвід. Проблеми. Перспективи. Збірник матеріалів міжнародної науково- практичної конференції (Київ, 31 жовтня — 1 листопада 2006 року). — К.: Атіка, 2007. — С. 274—282.

Кальченко С. Деякі аспекти нормативної регламентації передвиборної агітації через призму рішень судів за наслідками розгляду виборчих спорів // Вибори та демократія. — 2008 — № 5 (15) — С. 48—57.

Кальченко С. Законодавство про вибори Президента: практика застосування // Юридична газета. — 2004. — 20 жовтня. — № 19 (31). — С. 6.

Керівні принципи та Пояснювальна доповідь щодо законодавства про політичні партії: Окремі аспекти. Висновок Венеціанської комісії CDLAD (2004) 007rev // Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: Матеріали Венеціанської комісії, ОБСЄ/БДІПЛ, ПАРЄ / За ред. Ю. Ключковського. — К.: ФАТА, ЛТД, 2008. — С. 254—263.

Керівні принципи щодо заборони та розпуску політичних партій та подібних заходів.

Ключковський Ю. Про деякі проблеми застосування Закону України «Про вибори Президента України». // Вибори та демократія. — 2004. — № 2.

Ключковський Ю. Пропорційні вибори і розвиток партійної системи в Україні // Вибори та демократія. 2006. № 3. — С. 11—19.

Ковриженко Д. Актуальні проблеми правового регулювання місцевих виборів // Часопис Парламент. — 2004. — № 4. — С. 26—42.

Ковриженко Д. С. Управління виборчим процесом // Часопис ПАРЛАМЕНТ. —

2003. — № 6.

Ковриженко Д. Удосконалення законодавства про вибори народних депутатів України в контексті рекомендацій офіційних спостерігачів на виборах Президента України у 2004 році // Часопис «Парламент». — 2005. — № 4. — С. 25—43.

Ковтунець В. Критерії для оптимізації виборчої системи для місцевих виборів. Пропорційність представництва суспільно-політичних сил / Місцеві вибори: шляхи забезпечення пропорційного представництва в радах / Матеріали круглого столу. — Київ, 23 жовтня 2001 року. — С. 26—30.

Кодекс належної практики у виборчих справах // Вибори та демократія. — 2006. — № 4(10). — С. 86—110.

Кокошкин Ф. Ф. Лекции по общему государственному праву / Под редакцией и с предисловием В. А. Томсинова. — М.: Зерцало, 2004. — 312 с.

Колесник Р. Політика за гроші// Український юрист. — 2004. — № 9 (21). — С. 36—37.

Колодій А. М, Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник / 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 504 с.

Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права людини і громадянина в Україні. — К.: Юрін- ком Інтер, 2004.

Коментар Закону України «Про вибори народних депутатів України» / За заг. ред. А. І. Мартинюка. — К.: Юридична думка, 2006. — 704 с.

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод // Конституція України (з предметними матеріалами). — Харків: Інтелект-Прогрес, 2007. — С. 503— 520.

Кондорсе. Про вибори / Переклав з французької Олег Хома. — Львів: Літопис,

2004. — 160 с.

Конотопцев О. Партійно-пропорційна виборча система: доцільність і своєчасність // Аспекти самоврядування. — 2005. — № 6 (32). — С. 1—6.

Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 1 / Под общей ред. Л. А. Окунькова. — М.: Из-во НОРМА, 2001. — С. 22.

Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 3. — М.: Из-во НОРМА, 2001. — С. 514.

Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. В 4 т. / Отв. ред. Б. А. Страшун. — М.: Издательство бЕк, 1995. — Т. 1—2.

Конституційна держава та права людини й основоположні свободи: проблеми формування та розвитку в Україні: Монографія / Автор. кол.: Ващук О. М., Мазурок І. О., Навроцький В. В., Савчин М. В. (керівник автор. кол.), Трачук П. А. — Ужгород: Мистецька лінія, 2008. — 348 с.

Конституція України: текст Основного Закону з офіційними тлумаченнями Конституційного Суду // Огляд і коментарі В. Ф. Погорілка та В. Л. Федоренка. — К.: Наукова думка, 2006.

Косянчук І. «Виборче законодавство потрібно вдосконалювати»// «Урядовий кур’єр». — 2006. — № 11

Котляревский С. Сущность парламентаризма // Юридический вестник. — 1913. — Кн. 2.

Кресіна І. О., Перегуда Є. В. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми: Монографія. — К.: ІДП НАН, 2003. — С. 74—75.

Кутафин О. Е. Предмет конституционного права: Монография. — М.: Юристь,

2001. — С. 124, 238—239.

Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Конституційно-правові засади участі засобів масової інформації у висвітленні виборів Президента України // Наук. вісник Дніпроп. юрид. інституту МВС України. — 2000. — № 3—4. — С. 54—61.

Кормич Л. І., Шелест Д. С. Громадські об’єднання та політичні партії сучасної України. — К.: АВРІО, 2004. — 262 с.

ЛеДюк Лоуренс. Учасницька демократія: референдуми у теорії та на практиці / Зоя Гриценко (наук. ред.), Руслан Ткачук (пер. з англ.). — Х.: Центр Освітніх Ініціатив,

2002. — 158 с.

Лейкман Э., Ламберт Дж. Д. Исследование мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. — М.: Изд-во иностр. лит., 1958.

Любарев А. Е. Избирательные системы и российское электоральное законодательство // Полис. — 2003. — № 4.

Примуш М. Правова інституалізація політичних партій // Нова політика. — 1999. — № 6. — С. 38—41.

Мазур О. Г. Виборчі системи: світовий досвід / Східноукраїнський держ. ун-т. — Луганськ : СУДУ, 1999. — 36 с.

Макаров Б. А. Обзор существующих технологий тайного голосования. // Политический маркетинг. — 2003. — № 1.

Макеев С. Модели социальной структуры или образы электората // Медиа в выборах: между политикой и культурой (контент-анализ полит. прессы) / Под ред. Н. Костенко. — К.: Ин-т социол. НАНУ, 1999.

Максакова Р. М. Вибори до органів місцевого самоврядування: проблеми теорії і практики: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2003. — 17 с.

Малишев М. Проблеми закону про місцеві вибори // Вибори та демократія. —

2005. — № 3 (5). — С. 61 — 66.

Мельник М. І. Вплив судових рішень на організацію виборів Президента України 2004 року // Вісник Центральної виборчої комісії. — 2005. — № 1. — С. 25—26.

Мельник М. І. Правові позиції Центральної виборчої комісії щодо її звернень до правоохоронних органів // Виборче законодавство України: проблеми та шляхи їх вирішення (За матеріалами науково-практичних конференцій та «круглих столів»). / Ін-т виборч. права. — К. : ФАДА, ЛТД, 2005. — С. 70—83.

Мельник М. І. Правові та соціальні проблеми відповідальності за порушення виборчого законодавства // Відповідальність за порушення виборчого законодавства та шляхи вдосконалення суміжного законодавства: Матеріали науково-практичної конференції. — К.: ПЦ «Фоліант», 2005. — С. 17—30.

Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектних демократиях // Политические исследования. — 2002. — № 1. — С. 6—17.

Методичні рекомендації щодо порядку реалізації положень Закону України «Про вибори народних депутатів» / Під заг. ред. М. М. Рябця. — К.: Діапрінт, 2005. — 74 с.

Милль Дж.-Ст. Представительное правление // Пер. с англ. — СПб, 1863.

Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. — 8-е изд., — М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2001.

Місцеве самоврядування в Україні: стан і перспективи законодавчого регулювання. Доповідь Моніторингової комісії Конгресу місцевих та регіональних влад України на парламентські слухання «Регіональна політика і місцеве самоврядування в Україні: законодавчі аспекти» 16 квітня 2003 р. / Авт. колектив В. Граб, В. Кампо, С. Клебан,

М. Корнієнко, В. Негода, М. Пітцик, В. Сибірцев. — К., 2003. — 60 с.

Мішура В. Д. Політична реклама у виборчій кампанії // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Вибори і референдуми в Україні: законодавче забезпечення, проблеми реалізації та шляхи вдосконалення». Київ, 13—15 листопада 2002 року (доповіді, виступи, рекомендації). — К.: Нора-друк, 2003. — С. 340—342.

Науково-практичний коментар Закону України «Про вибори народних депутатів України» / За ред. Ю.Б. Ключковського. К.: Парламентське вид-во, 2006, с. 11.

Национальные парламенты мира: энцикл. справ // А. Х. Саидов; Рос. акад. наук, Инт государства и права. — М.: Волтерс Кливер, 2005.

Норман Орнстін. Роль законодавчої влади в демократичному суспільстві. — Viena: USIS, 1995.

Большакова О. Критерії розмежування передвиборної агітації та іншої інформації, пов’язаної з виборчим процесом // Вісник Центральної виборчої комісії. — 2006. — № 1(3) — С. 63—71.

Онипко О. Шляхи вдосконалення технології виборчого процесу. // Вісник Центральної виборчої комісії. — 2006. — N° 4(6).

Онищенко О. М. Із статистики порушень виборчих прав // Виборче законодавство України: проблеми та шляхи їх вирішення (За матеріалами науково-практичних конференцій та «круглих столів»). / Ін-т виборч. права. — К.: ФАДА, ЛТД, 2005. — С. 160—161.

Осика І. Правовий нігілізм і правова культура // Право України. — 2001. № 7. — С. 99—100.

Осипова Е. В. Социология политической культуры Великобритании // Социол. ис- след. —1992. — № 4. — С. 101.

Охотников Р.А. Соотношение избирательных споров и споров при проведении референдумов в Российской Федерации // Современные проблемы государства и права: материалы конференции молодых учёных, аспирантов и студентов. Владивосток,

2003. — С. 48.

Оценка уровня развития демократии: основы общей схемы Международного института демократии и содействия выборам. — http://www.idea.int/

Панкевич Р. Проблеми типології виборчих систем // Вісник Львівського університету. — 2002. — Вип. 4. — С. 352.

Петришин О. Пропорційна виборча система: історичний досвід запровадження // Вісник Центральної виборчої комісії. — 2006. — № 1(3). — С. 53—57.

Погорілко В. Ф. Основи конституційного ладу України // Конституційне право України / В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фрицький, О. В. Городецький та ін.: Підручник. — 2-ге вид. — К.: Наук. думка, 2000. — С. 122—184.

Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України: Підручник / За заг. ред. В. Ф. По горілка. — К.: Наукова думка, 2006.

Політико-правові інститути сучасності: Структура, функції, ефективність / За заг. ред. М. І. Панова, Л. М. Герасіної. — К.: Ін Юре, 2005. — С. 262—2І7.

Політологія: Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

Посібник з розробки виборчих систем / Е. Рейнолдс, Б. Рейллі та ін. — Стокгольм — Київ: IDEA, 2003.

Примуш М. Правова інституалізація політичних партій // Нова політика. — 1999. — № 6. — С. 38—41.

Пропорційні виборчі системи із відкритими та закритими списками для парламентських та місцевих виборів: матеріали семінару. — Київ, 15 березня 2005 року. — 60 с.

Рейнолдс Ендрю, Рейллі Бен. Посібник з розробки виборчих систем / Міжнародний ін-т демократії та сприяння виборам / Галина Сеник (пер. з англ.). — К.: ДП «Нора- Друк», 2003. — 168 с.

Рогач О. Зловживання друкованими засобами масової інформації правом на проведення передвиборної агітації // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 8. — С. 86—88.

Ролз Джон. Політичний лібералізм. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2000. — 382 с.

Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інсти- туційний вимір. — Львів: Тріада плюс. 2004. — 389 с.

Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. — Львів, 2005. — С. 154.

Ростов І. О. Статистика порушень виборчого законодав ства під час виборів 2004 р. // Відповідальність за порушення виборчого законодавства та шляхи вдосконалення суміжного законодавства: Матеріали науково-практичної конференції. — К.: ПЦ «Фоліант», 2005. — 188 с; Барабаш О., Воробйов О., Кальченко С., Ковтунець В. Встановлення фактів порушення законо давства про місцеві вибори: аналіз правозастосовчої практики судів у 2002—2003 роках. — К.: Норадрук, 2003. — 44 с.

Самсін І. Л. Адміністративне судочинство як механізм захисту прав учасників виборчого процесу // Вісник Верховного Суду України. — 2006. —№ 2(66). — С. 2—12.

Самсін І. Судовий розгляд справ про вибори // «Вибори та демократія». — 2006 — № 4(10). — С. 49—60.

Сартори Д. Размышления о демократии // Международный журнал социальных наук. — 1991. — № 2. — С. 5—15.

Сарторі Д. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів: Пер. з 2-го англ. вид. — К.: АртЕк, 2001. — 224 с.

Сарторі Джованні. Теорія ухвалення рішень за демократії // Демократія: Антологія / Упоряд. О. Проценко. — К.: Смолоскип, 2005. — ХХѴІІІ+1108 с.

Селиванов О. В. Верховенство права в конституційному правосудді. Аналіз конституційної юрисдикції — К. — Х.: Парну, 2006. — С. 391.

Сеник Г. Виборчі системи для місцевих виборів: змішані системи / Місцеві вибори: шляхи забезпечення пропорційного представництва в радах: матеріали круглого столу. — Київ, 23 жовтня 2001 року. — С. 20—25.

Серьогіна С. Г. Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні. Монографія. — Харків: Ксілон, 2001. — 280 с.

Скрипкина Ж. Б. Избирательные системы и технологии: Учеб. пособ. — М.: Вузовский учебник, 2007. — 174 с.

Смокович М., Кальченко С. До проблеми нормативної регламентації процедури розгляду виборчих спорів // Вісник Вищого адміністративного суду України. — 2008 — № 1 — С. 35—57.

Сморгунов Л. В. Избирательные системы и демократия // Сморгунов Л. В. Сравнительная политология: Теория и методология измерения демократии. — СПб.: Изд-во С.Петербург. ун-та, 1999. — С. 214—231.

Сотникова О. Введение в типологию избирательных систем // Ойкумена. Альманах сравнительных исследований полит. институтов, соц.-экон. систем и цивилизаций. Вып. 3. — Харьков: Константа, 2005. — С. 20—28.

Співак В. І. Популізм // Юр. енцикл.: В 6-и т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2002. — Т. 4. — С. 665.

Сравнительное конституционное право / Отв. ред. В. Е. Чиркин, Ю. А. Юдин. — М., 1996. —С. 398.

Сравнительное конституционное право: Уч. пособие / Отв. ред. В. Е. Чиркин. — М.: Междунар. отношения, 2002. — С. 225.

Ставнійчук М. І. Вибори в Україні. — К. — 1998.

Ставнійчук М.: Щодо питання кодифікації виборчого законодавства // Юридичний журнал. — № 1(19). — 2004. — С.10.

Ставнійчук М. І. Актуальні питання вдосконалення виборчого законодавства щодо участі політичних партій у виборчому процесі // Віче. — 2003. — № 3. —С. 4—11.

Ставнійчук М. І. Строки у виборчому процесі: правові проблеми визначення поняття, класифікації та обрахунків // Право України. — 2003. — № 10. — С. 21—29.

Существующие обязательства по проведению демократических выборов в государ- ствах-участниках ОБСЕ: Отчет ОБСЕ/бДиПЧ. — Варшава, 30 июня 2003 г. — 34 с.

Таагепера Р., Шугарт М. С. Описание избирательных систем / Полис. — 1997. — № 3 — С. 122, 114—136.

Таршис Даниель. Демократический аудит // Общая тетрадь. Вестник московських политических исследований, № 3, 2003. —С. 77—80.

Тезінґ .^.Трансформація, демократія та політичні партії — завдання та прагнення партій // Політичні партії в демократичному суспільстві / Ред. Й. Тезінґ, В. Гофмайстер. — К., 1997. — С. 7—22.

Теліпко В. Е. Виборча система для України: у площині пошуку оптимального варіанту // Журнал «Юридичний авангард». — 2009. — № 1. — Ст. 21—32.

Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: На- вч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 568 с.

Теліпко В. Е. Оптимальна виборча система: у площині пошуку // Журнал «Віче». — 2009. — № 3. — Ст. 15—21.

Теліпко В. Е. Універсальна теорія держави і права: Підручник [для студ. вищ. навч. закл.]. — К.: БІНОВАТОР, 2007. — 512 с.

Тодика О. Ю. Вибори до парламентів країн СНД (Порівняльно-правовий аспект): Монографія. — Х.: Факт, 2003.

Треушников М. К. Судебная защита избирательного права // Право. — 2000. — № 3. — С. 19—20;

Усманов Б.Ф. Эффективность избирательного процесса: конструирование будущего // Социол. исслед. — 2000. — № 8. — С. 57—58.

Франкенберг Г. Обучающийся суверен // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. — 2004. № 3. — С. 20—25.

Фрицький О. Ф. Конституційне право України. — С. 236—252, 240—241.

Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. — М.: ПрогрессТрадиция, 2004. — 480 с.

Херпфер К. Новый индекс демократии. Демократизация общественности в пятнадцати государствах Европы (1991—1998) // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2001. — № 3. — С. 123—150.

Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. // Упоряд.: А. С. Чайков- ський (кер.), О. Л. Копиленко, В. М. Кривоніс та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран. — М.: Юристъ, 1997. — С. 194.

Шайо А. Самозащита конституционного государства // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. — 2004. № 3. — С. 4; Sajo A(ed.). Militant Democracy. Utrecht: Eleven International, 2004.

Шамгунов А. И. О некоторых вопросах организации голосования на муниципальных выборах. // Вестник ТИСБИ. — 2006. — № 1. — www.law.edu.ru.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2006 — С. 154.

Швери Р. Теория рационального выбора: Аналитический обзор //

http://knowledge.isras. ru/sj/sj/95-2-3.html Дата звернення 27.12.2006.

Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. — М.: Экономика, 1995. — 405 с.

Эрроу Кеннет. Коллективный выбор и индивидуальные ценности (Social Choice and Individual Values). — М.: ГУ ВШЭ, 2004. — 208 с.

Ю. Шведа. Партії та партійна система України. — Львів: ЦПД, 2001. — 72 с.

Юдин Ю. А. Политические партии и право в современном государстве. — М.: Форум — Инфра-М, 1998.

<< | >>
Источник: Теліпко В.Е.. Юридичний путівник виборця. Навч. практ. посіб. — К.,2010. — 336 с.. 2010

Еще по теме ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИОсновна література1. Венгеров А. Б. Теория государства и права. — М., 2000.2. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. — К., 2000.3. Комаров С. А. Теория государства и права. — М., 1999.4. Котюк В. О. Теорія права: Курс лекцій. — К.: Вентурі, 1996.5. Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Под ред. М. Н. Марченко. — М., 1998.\ \
 2. 4. Правова природа дискреційних повноважень органу виконавчої влади
 3. 3. Службові і посадові особи державної служби: зміст понять та їх співвідношення
 4. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
 5. Стаття 82. Висновок експерта
 6. ЗМІСТ
 7. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
 8. Джерела та література
 9. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА та інші матеріали.
 10. З М І С Т
 11. Історіографія курсу
 12. ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 13. ДОБА ГЕТЬМАНЩИНИ
 14. Українська держава, що відродилася на своїй стародавній території року 1648 під проводом гетьмана Богдана Хмельницьког
 15. І. Література
 16. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -