<<
>>

ПРИМІТКИ

ВСТУП

**00і

"Положение об акционерных обществах", "Положение

об обществах с ограниченной ответственностью". Утверж-

дены Постановлением СМ СССР от 19 июня 1990 г.

№ 590

// СП СССР. - 1990. - № 15. - Ст. 82; Закон СРСР від

26 травня 1988 р. "Про кооперацію в СРСР" // Відомості

Верховної Ради СРСР. - 1988. - № 22; 1989. - № 19;

1990. - № 26; 1991. -№11.-Ст. 294; № 12. - Ст. 325;

Закон України від 17 липня 1997 року "Про сільськогос-

подарську кооперацію" // Урядовий кур'єр. - 1997. -

14 серпня.

**002

Ст.55 ч.2 т.XІ Свода законов Российской империи из-

дания 1903 г. по сводному продолжению 1912 г. // Устав

торговий / Сост. А.М. Гессен. - СПб.: Изд. юрид. кн.

склада "Право", 1914. - С. 55-54; Шустер Л.Основы гер-

манского торгового права // Основи немецкого торгового

и хозяйственного права. - М.: БЕК, 1995. - С. 19-20.

**003

Каминка А. И. Очерки торгового права. - СПб.: Изд.

юрид. кн. склада "Право", 1911. - С. 161.

**004

Соціальне орієнтування економіки України передбаче-

но Концепцією переходу України до ринкової економіки,

схваленої Постановою ВР УРСР від 01.11.1990 р. (див.

Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. -№ 48.-

Ст. 631; ст. 13 Конституції України // Відомості Верхов-

ної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

**005

Каминка А. И. Очерки торгового права. - С. 184, 189.

**006

Там же. - С. 180; Цитович П. Очерки по теории торго-

вого права. - СПб., 1901 - 1902. - С. 73.

**007

Каминка А. И. Очерки торгового права. -С. 163. Цим

шляхом пішло законодавство Німеччини та деяких інших

країн, не визнаючи за повними та командитними товари-

ствами статусу юридичної особи та зберігаючи фігуру не-

гласного товариства, але водночас створивши таку оригі-

нальну організаційно-правову форму як товариство з об-

меженою відповідальністю (див.: Германское право.

-

Ч. 2: Германское торговое уложение и другие законы. -

М.: Междунар. центр фин.- экон. развития, 1996. - С. 45-

63,328-347.

**008

Каминка А. И. Очерки торгового права. - С. 163.

**009

Там же. - С. 163-164, 169.

**010

Пронская Г. В. Современньіе тенденции развития основ-

ного производственного звена в отраслевом управлений

народним хозяйством республики // Отраслевое управ-

ление в республике: организационно-правовой аспект. -

К., 1991. -С. 110.

**011

Коссак В. Іноземні інвестиції в Україні: цивільно-пра-

вовий аспект. - Львів: Центр Європи, 1996. - С. 72-73,

76-77.

**012

Пилипенко А. Я., Щербина В. С. Очерки акционерного

права Украины. - К.: МАУП, 1995; Сыродоева О. Н. Акци-

онерное право США и России (сравнительный анализ). -

М.: СПАРК, 1996; Кашанина Т. В. Хозяйственные това-

рищества и общества: правовое регулирование внутрифир-

менной деятельности: Учеб. для вузов. - М.: ИНФРА-М:

Кодекс, 1995; Колесник В. В. Акціонерний ринок в Укра-

їні. - К.: А. Л. Д., 1995; Долинская В. В. Акционерное

право: Учеб. для вузов. - М: Юрид. лит., 1997; Коопера-

тивне право: Підручник для вузів / За ред. В.І. Семчика.

- К.: Ін Юре, 1998.

ГЛАВА І

**101

Каминка A. E. Очерки торгового права. - С. 104, 111,

161,166-167,174-175,183; Каминка АЯ. Акционерньіе

компании: Юридическое исследование. -Т. 1.- СПб.:

Тип. Ландау, 1902; Шершеневич Г. Ф. Курс торгового пра-

ва. - Т. 1: Торговые деятели. - СПб.: Изд. Бр. Баш-

мачниковых, 1908. - С. 275, 311; Белинский В. Е. Органы

управления акционерных компаний. - Варшава, 1891;

Писемский П. Акционерные компании с точки зрения

гражданского права. - М.: Тип. Грачева и К..., 1876. -

С. 19 -22, 23-24; Цитович П. Очерки торгового права.

- СПб., 1901-1902; Цитович П. Учебник торгового пра-

ва. - К.: Оглоблин, 1891; ПетражицкийЛ. Акционерная

компания. Акционерные злоупотребления и роль акцио-

нерных компаний в народном хозяйстве.

По поводу пред-

стоящей реформи акционерного права. - СПб.: Тип.

Мин-ва финансов (В. Киршбаум), 1896.

**102

Гл. 7 проекту Цивільного кодексу України // Цивіль-

ний кодекс України: Проект (20 березня 1996 р. ). - К.,

1996. - С. 25.

**10З

Ст. 1 Закону України від 19 вересня 1991 р. "Про гос-

подарські товариства" // Відомості Верховної Ради Укра-

їни. - 1992. - № 49. -Ст. 682.

**104

Див: Каминка А. И. Очерки торгового права. - С. 160.

**105

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. -T. 1.-С. 278.

**106

Див.: Торгове уложення. Акціонерний закон. Закон про

товариство з обмеженою відповідальністю. Закон про ви-

робничі кооперативи Німеччини // Германское право. -

Ч. 2. - М., 1996. - С. 17-406.

**107

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. - T. 1. - С. 277.

**108

Щодо кількості ознак, притаманних суб'єктові підприєм-

ницької діяльності, існує декілька поглядів. З цього при-

воду див.: Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. - Т. 1.

- С. 278; Каминка А. Й. Очерки торгового права. -

С. 91-96; Гражданское и торговое право капиталистиче-

ских государств / Под ред. Е. А. Васильева. - М., 1993.

- С. 103-107; Жамен С., Лакур Л. Торговое право. -

М.: Междунар. отношения, 1993. - С. 21; Предпринима-

тельское право: Курс лекций / Под ред. Н.И. Клейн. --

М.: Юрид. лит., 1993. - С. 19; Пушкін А., Селіванов В.

Відносини підприємництва і правовий статус їх суб'єктів

// Право України. - 1994. - № 5-6. - С. 9-12; Селіва-

нов В. Підприємництво в Україні: проблеми становлення

та перспективи розвитку// Право України. - 1995. -

№ 8. - С. З-14; №7.-С. 16-22; Кашанина Т. В.

Хозяйственньіе товарищества и общества: правовое регу-

лирование внутрифирменной деятельности. - С. 14-19;

Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіж-

них країн. - К.: Ділова Україна, 1996. - С. 64-65.

**109

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права.-T. 1. - С. 277.

**110

Ст. 4 Закону України "Про господарські товариства".

**111

До них належать, насамперед, країни - учасниці Євро-

пейського економічного співтовариства, в т. ч. Німеччина

і Франція, а також деякі постсоціалістичні країни (Чехія,

Словаччина, Угорщина, Російська Федерація та ін.). Див.:

Параграф 1 Закону Німеччини від 20.04.1892 р. "Про това-

риства з обмеженою відповідальністю" // Германское право.

- 4.2. - С. 328; ст. 34 Закону Франції від 24.06.1966 р.

"Про торгові товариства" // Акционерное общество и то-

варищество с ограниченной ответственностью: Сб. зарубеж.

законодательства. - М.: БЕК, 1995. - С. 32; параграф.

101 Торгового кодексу Чехо-Словаччини // Акционерное

общество и товарищество с ограниченной ответственностью

- С. 63; параграф 250 Закону Угорщини "Про госпо-

дарські товариства" // Акционерное общество и товари-

щество с ограниченной ответствєнностью.- С. 255; ст. 9

Закону Російської Федерації від 24.11.1995 р. "Про акці-

онерні товариства" від 26.12.95 р. // Собр. законодатель-

ства Рос. Федерации. - 1996. - № 1. - Ст. 1.

**112

Ч. 2 ст. 3, ст. 5 Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР".

**113

Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 15.

- Ст. 99; Пронська Г.В. Правове становище орендного

підприємства в Україні // Реферативний огляд діючого

законодавства України та практики його застосування. -

К., 1996.-С. 63.

**114

Пункти 1, 2 Декрету КМ України від 31.12.1992 р. "Про

управління майном, що є у загальнодержавній власності"

// Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№7.-

Ст. 52; пункти 1, 2 Декрету Кабінету Міністрів України

від 31.12.1992 р. "Про впорядкування діяльності суб'єктів

підприємницької діяльності, створених за участю держав-

них підприємств" // Відомості Верховної Ради України.

- № 11. -Ст. 94; Декрет КМ України від 19.02.1993 р.

"Про управління майном, що є у загальнодержавній влас-

ності, в будівництві та промисловості будівельних матері-

алів" // Відомості Верховної Ради України. -№ 17. -

Ст. 188; частини 2, 3 ст.7, ч. 1 ст.18 Закону України від

19.02.1997 р. "Про приватизацію державного майна" //

Голос України. - 1997. - 20 березня; п. 2 Загального по-

ложення про міністерство, інший центральний орган дер-

жавної виконавчої влади, затверджений Указом Президен-

та України від 12.03.1996 р. // Урядовий кур'єр. - 1996.

- 28 березня; Щербина В. Некоторые проблемы учрежде-

ния совместных предприятий // Предпринимательство, хо-

зяйство й право. - 1997. -№3.-С. 25-28.

**115

Ч. 3 ст. 8 Закону України "Про приватизацію держав-

ного майна".

**116

Там само.

**117

Ст.2, пункти "б", "в" ст.5 Закону України від 05.10.95 р.

"Про боротьбу з корупцією" // Відомості Верховної Ради

України. - 1995.-№ 34.- Ст.266; ст.2 Закону України

від 7.02.1991 р. "Про підприємництво" // Відомості Вер-

ховної Ради України. - 1991. - № 14. - Ст. 168. З при-

воду ототожнення участі в підприємницьких організаціях

з безпосереднім заняттям підприємницькою діяльністю

див.: Вєтров В. Коли державний службовець засновник...

// Урядовий кур'єр. - 1997. - 9 вересня. - С. 7; Дзера

О. В. Розвиток права власності громадян в Україні: Авто-

реф. дис... д-ра юрид. наук. - К., 1996. - С. 29-30. Щодо

акціонерів як учасників акціонерних товариств див.: Пе-

тражицкий Л. Акционерная компания - С. 37-48.

**118

Ст. 13 Закону України "Про господарські товариства";

ч.2 ст. 7 Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР".

**119

Ст. 12 Закону України "Про господарські товариства";

ч.2 ст.7 Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР"; ст.20

Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію".

**120

Необов'язковість особистої участі найбільш характер-

на для акціонерних товариств, а особливо для товариств

відкритого типу. Для товариств із обмеженою і додатко-

вою відповідальністю є виняток: для вирішення на зборах

учасників питань, що потребують одностайності, необхідна

участь у роботі зборів усіх учасників.

**121

За деякими винятками: щодо вкладників командитно-

го товариства і асоційованих членів у сільськогосподар-

ському кооперативі.

**122

Правовий прогрес через порівняльне право: проблеми

розбудови комерційного законодавства України на тлі до-

свіду Сполучених Штатів Америки: Матеріали міжнарод-

ного симпозіуму. - К., 1993. -Кн. 1. - С. 257-324.

**123

Каминка А. И. Очерки торгового права. - С. 184-185.

**124

Ст. 2 Закону України від 14.05.1992 р. "Про банкрут-

ство" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. -

№ 31. - Ст. 440; п.2 ст.12 Арбітражного процесуального

кодексу України // Відомості Верховної Ради України.

- № 6. - Ст. 56.

**125

Ст. 73 Закону України "Про господарські товариства".

**126

Шершеневич Г. Курс торгового права.- T.1.-С. 286.

**127

Там же. - С. 285.

**128

Ст. 20 Закону України "Про банкрутство" // Відомості

Верховної Ради України. - 1992. -№ 31. -Ст. 440.

**129

Статті 55-57 Закону України "Про господарські това-

риства".

**130

Параграфи 128-130а Торгового уложення Німеччини

// Германское право. -Ч. 2.-С. 50-51.

**131

Ч. 2 ст. 1 Закону України "Про господарські товариства";

ч. 2 ст. 3 Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР"; абзац 4

ст. 1 і ч.2 ст.2 Закону України "Про сільськогосподарську

кооперацію".

**132

Гражданское и торговое право капиталистических го-

сударств / Под ред. Е. А. Васильєва. - М.: Междунар.

отношения, 1993. - С. 125-126; Гражданское и торговое

право капиталистических государств: Учеб.: В 2 ч./ Под

ред. Р. Л. Нарышкиной. - Ч. 1. - М., 1983. - С. 148-

151; Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зару-

біжних країн. - К.: Ділова Україна, 1996. - С. 65; Бога-

тих Е. Гражданское и торговое право от древнего римского

к современному российскому. -Ч. 1.- М., 1996. -

С. 59-60.

**133

Абзац 1 ч. 1 ст.6 Закону України "Про оренду держав-

ного майна"; Пронська Г. В. Правове становище орендно-

го підприємства в Україні // Реферативний огляд діючо-

го законодавства України та практики його застосування.

-К., 1996. -С. 63.

**134

Кашанина Т. В. Хозяйственные товарищества и обще-

ства... - С. 44-45.

**135

Ст. 70 Закону України "Про господарські товариства".

**136

Ч. 1 ст. 4 Закону України "Про підприємництво"; ч. 1

ст. 2 Закону України від 7.03.1996 р. "Про страхування"

// Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 18.

-Ст. 78.

**137

Тарасов И. Учение об акционерных компаниях. - Яро-

славль: Тип. Г. Фальк, 1879. - С. 3.

**138

Фрідман Р" Рапачинський А., Ерл Дж. С. та ін. Прива-

тизація в Центральній Європі. -Т. 1.-К.: Основи, 1994.

- С. 30-34, 75-79, 137-140, 192-197, 260-264.

**139

Гражданское и торговое право капиталистических го-

сударств / Под ред. Е. А. Васильева. - С. 127-128; Граж-

данское и торговое право капиталистических государств

/ Под ред. Р.Л. Нарышкиной. -Ч. 1.-С. 150-151;

Богатых Е. Гражданское и торговое право... - С. 60.

**140

Ст. 4 Закону України "Про господарські товариства".

**141

Ст. 11 Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР"; ст. 7

Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію".

**142

Грудницька С. М. Про правовий статус об'єднань під-

приємств у промисловості: Автореф. дис... канд. юрид.

наук. - Донецьк, 1997. - С. 21.

**143

Статті 35, 36 Закону України "Про господарські товари-

ства".

**144

Ст. 21 Закону України "Про господарські товариства";

частини 4, 5 ст.38 Закону України "Про сільськогосподарську

кооперацію"; ст.21 Закону України "Про банкрутство".

**145

Статті 24, 50 Закону України "Про господарські товари-

ства"; ч. 1 ст.23 Закону України "Про сільськогосподарську

кооперацію".

**146

Ч. 1 ст.87, ч. 1 ст.96 Цивільного кодексу Російської Фе-

дерації // Собр. законодательства Российской Федерации.

- 1994. - № 32. - Ст. 3301; ч. 1 ст. 2 Закону Російської

Федерації від 24.11.1995 р. "Про акціонерні товариства"

від 26.12.95 р. // Собрание законодательства Российской

Федерации. - 1996.- №1.-Ст. 1.

**147

Параграф 1 Акціонерного закону Німеччини, параграф

13 Закону Німеччини "Про товариства з обмеженою відпо-

відальністю" // Германское право. -Ч. 2.-С. 167, 332;

Модельний закон США "Про підприємницьку корпорацію"

1991 р. // Правовий прогрес через порівняльне право. -

Кн. 1.-С-325- 401.

**148

Батлер У. 3., Гаши-Батлер М. Е. Корпорации и цен-

ные бумаги по праву России и США. - М.: Зерцало, 1997.

- С. 22-24, 39-40.

**149

Ст. 65 Закону України "Про господарські товариства";

ст. 43 Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР" (в ред. За-

кону від 6.06.1990 р. ) // Відомості Верховної Ради СРСР.

- 1990. - № 26. - Ст. 489.

**150

Декрет КМ України від 17.03.1993 р. "Про довірчі то-

вариства" // Відомості Верховної Ради України. - 1993.

- № 19. - Ст. 93.

**151

Там само. - Ч. 4. - Ст. 2.

**152

Ст. 43 Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР".

**153

Мамутов Б. К., Чувпило О. О. Господарче право зару-

біжних країн. - С. 66.

**154

Ч. 1 ст.4 Закону України "Про підприємництво"; статті

1-4 Декрету КМ України "Про довірчі товариства" //

Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 19. -

Ст. 207.

**155

Каминка А. И. Очерки торгового права. - С. 184-185.

**156

Винокурова Л. Ф. Проблеми правового обеспечения но-

вих форм хозяйствования // Проблемы становления

хозяйственного законодательства Украины: Сб. науч. ста-

тей и материалов конференции. - Донецк: ИЗПИ АН

Украины, 1993. -С. 69-70.

**157

Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24.

- Ст. 272.

**158

Венедиктов А. В. Слияние акционерных компаний. -

Пг., 1914. -С. 4-9.

**159

Параграфи 15, 16, 17 Акціонерного закону Німеччини

від 6.09.1965 р. // Германское право. -Ч. 2.-С. 169.

**160

Статті 105 і 106 Цивільного кодексу Російської Феде-

рації.

**161

Статті 3 і 6 Закону Російської Федерації "Про акціо-

нерні товариства".

**162

Ст. 170 проекту Господарського (Комерційного) кодексу

України // Хозяйственньій (Коммерческий) кодекс Укра-

ины: Проект. - К., 1996.

ГЛАВА 2

**2001

Петражицкий Л.Акционерная компания... - С. 103-

112, 131-135, 189, 140, 148, 161-164.

**2002

Гражданское и торговое право капиталистических го-

сударств / Под ред. Е. А. Васильева. - С. 139, 165.

**200З

Параграфи 309 і 311 Акціонерного закону Німеччини;

статті 105 і 106 Цивільного кодексу Російської Федерації;

статті 3 і 6 Закону Російської Федерації "Про акціонерні

товариства".

**2004

Розенберг В. В. Товарищество с ограниченной ответствен-

ностью (о необходимости введения этой формы в России).

- СПб.: Тип. Мин-ва Финансов, 1912. - С. 5-7.

**2005

Богатых Е. Гражданское и торговое право... - С. 70;

Долинская В. Акционерное право. - С. 113.

**2006

Батлер У. Э., Гаши-Батлер М. Е. Корпорации и цен-

ные бумаги ... - С. 22-24, 39-40.

**2007

Спочатку до проекту Господарського (Комерційного)

кодексу України (ч. 1 ст.113), а згодом і до проекту Цивіль-

ного кодексу України (ч.2 ст.126), розроблених офіційно

створеними робочими групами і внесеними ще 1996 р. на

розгляд ВР України, до визначення АТ включено аналогічні

положення (про відсутність в акціонерів додаткової від-

повідальності за зобов'язаннями АТ і несення ними ризику

за негативні результати діяльності товариства в межах

сплачених за акції сум).

**2008

Батлер У. Э., Гаши-Батлер М. Е. Корпорации и цен-

ные бумаги ... - С. 22-24, 39-40.

**2009

Хироси Окумура. Корпоративньій капитализм в Япо-

нии: Пер. с яп. - М.: Мысль, 1986. - С. 28, 73-88, 102,

140.

**2010

Статті 3, 4, 13, 21 Закону України від 10.07.1996 р. "Про

особливості приватизації майна в агропромисловому ком-

плексі" // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -

№ 41.-Ст. 188.

**2011

Батлер У. Э., Гаши-Батлер М. Е. Корпорации и цен-

ные бумаги ... - С. 25-26, 40.

**2012

Ст. 66 Закону Російської Федерації "Про акціонерні

товариства".

**2013

Шершеневич Г. Курс торгового права. -Т. 1.-С. 393.

**2014

Ст. 8 (розділи 20-481) гл. 20 (операції страхування)

Кодексу законів США // Правовий прогрес через порів-

няльне право. - Кн.3. - С. 380; Указ Президента Украї-

ни "Про холдингові компанії, що створюються в процесі

корпоратизації та приватизації" // Державний інформа-

ційний бюлетень про приватизацію. - 1994. -№5; ст. 6

Закону Російської Федерації "Про акціонерні товариства".

**2015

Ст. 354 Закону Франції 66 - 537 від 24.07.1966 р. "Про

торгові товариства" // Гражданское, торговое и семейное

право капиталистических стран: Сб. нормат. актов. Зако-

нодательство о компаниях, монополиях и конкуренции. -

М.: Изд. Ун-та дружбьі народов, 1987. - С. 55.

**2016

Параграфи 17 і 18 Акціонерного закону Німеччини.

**2017

Відомості Верховної Ради СРСР. - 1987. - № 26. -

Ст. 385; Відомості з'їзду народних депутатів СРСР і Вер-

ховної Ради СРСР. - 1989. -№9.-Ст. 214.

**2018

Закон України від 23 грудня 1997 р. "Про внесення змін

до Закону України "Про господарські товариства" // Офі-

ційний вісник України. - 1998. -№3.- Ст. 73.

**2019

З цього приводу див.: Захарко М. Рядовий акціонер

виходить з АТ: на що повинен зважати президент // Га-

лицькі контракти. - 1997. -№30.-С. 61-62; Бров-

ченко Л. Очікуються зміни в законодавстві про АТ закри-

того типу" // Голос України - 1995. - 1 квітня.

**2020

Ч.3 ст.7 Закону Російської Федерації "Про акціонерні

товариства".

**2021

Статті 23 і 24 Закону України від 18 червня 1991 року

"Про цінні папери та фондову біржу" // Відомості Вер-

ховної Ради України. - 1991. - № 38. - Ст. 508; п.9

Тимчасового положення про порядок реєстрації випуску

акцій і облігацій підприємств та інформації про їх випуск,

затв. наказом Державної комісії з цінних паперів та фон-

дового ринку від 20 вересня 1996 р. № 210 // Акціонерні

товариства: Організація та діяльність. - К., 1997. -

С. 267-268.

**2022

З цього приводу див. статистичні дані, наведені в кн.:

Тарасов Я. Учение об акционерных компаниях. - Ярос-

лавль: Тип. Г.'Фальк, 1879. - С. 30-31, 60-64, 70-72 и

др.; Шепелев Л. Е. Акционерние компании в России. -

Л.: Наука, 1973. - С. 23-25, 30, 63, 66, 80-81, 84-85, 92-

97, 224-227.

**2023

Ч. 5 ст.9 Закону Російської Федерації "Про акціонерні

товариства".

**2024

Там само. - Ст. 11; параграфи 2 і 23 Акціонерного за-

кону Німеччини.

**2025

Статті 2.02, 2.06 Модельного закону США 1991 р. "Про

підприємницьку корпорацію" // Правовий прогрес через

порівняльне право. - Кн. 1. - С. 338-339.

**2026

Щодо точок зору на правову природу установчого дого-

вору див.: Гражданское право: Учеб. / Под ред. А. Серге-

ева и Ю. К. Толстого.- Ч. 1. - М.: Проспект, 1996. -

С. 145; Козлова Н. В. Учредительный договор о создании

коммерческих обществ и товариществ. - М., 1993. -

С. 31-32; Кoccaк B. Інoзeмні інвecтиції в Укpaїні (цивільнo-

правовий аспект). - Львів: Центр Європи, 1996. - С. 70-

71; Предпринимательское право: Курс лекций / Под ред.

Н. И. Клейн. - М.: Юрид. лит., 1993. - С. 45.; Садиков

О. Н. Учредительный договор и его правовые особенности

// Гос. и право. - 1994. -№ 6.-С. 87-95; Пилипен-

ко А. Я., Щербина В. С. Очерки акционерного права Укра-

ины. - С. 13-14; Суханов Е. Комментарий ГК Російської

Федерації. Юридические лица //Хозяйство и право. -

1995. -№ 3.-С. 9; Удовиченко О. С. Функції установ-

чого договору в господарських товариствах: Автореф. дис...

канд. юрид. наук. - Харків, 1996. - С. 5-10; Грудниць-

ка С. М. Правовий статус об'єднань підприємств у про-

мисловості: Автореф. дис... канд. юрид. наук. - Донецьк,

1997.-С. 6, 20-21 та ін.

**2027

Нова редакція цієї статті передбачається Законом Укра-

їни від 23 грудня 1997 р. "Про внесення змін до Закону

України "Про підприємництво" // Офіційний вісник Укра-

їни. - 1998. - № 4. - Ст. 130.

**2028

Урядовий кур'єр. - 1998. - 2 червня. - С. 9.

**2029

Ч. 2 ст. 23 Закону України "Про господарські товари-

ства".

**2030

Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 51.

- Ст. 292.

**2031

Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.

- 1997. - № 1.- С. 45-48.

**2032

Ч.2 ст.35 Закону України "Про господарські това-

риства".

**2033

Параграфи 22, 28, 29 Акціонерного закону Німеччини;

статті 9 і 10 Закону Російської Федерації "Про акціонерні

товариства".

**2034

Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.

- 1993. -№ 7.-С. 37-39; 1994. - № 1.- С. 6; № 3-

4.-C. 4.

**2035

Голос України. - 1997. - 20 березня; Відомості Вер-

ховної Ради України. - 1997. - № 17. - Ст. 122.

**2036

Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 41.

- Ст. 188.

**2037

Ч.3 ст.5 Закону України "Про приватизацію держав-

ного майна"; статті 9 і 11 Закону України "Про особли-

вості приватизації майна в агропромисловому комплексі".

Див., як приклад: Інформація про пертий випуск акцій

державної акціонерної енергопостачальної компанії "Лу-

ганськобленерго", відповідно до п. 4 якої у власності дер-

жави залишається пакет акцій розміром 26% статутного

фонду //Урядовий кур'єр. - 1998. - 15 січня. - С. 21.

**2038

Статті 5, 8, 10, 12 Закону України "Про особливості при-

ватизації майна в агропромисловому комплексі".

**2039

Тимчасове положення про порядок реєстрації випуску

акцій відкритих акціонерних товариств, створених із дер-

жавних підприємств у процесі приватизації, та інформації

про їх випуск. Затв. наказом Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку від 20.06.1996 р. № 210 //

Акціонерні товариства: організація та діяльність. - С. 272.

**2040

Абзаци 1-3, 5-7 ч.З ст.7,'частини 1 і 2 ст. 13 Закону

України "Про приватизацію державного майна; Указ Пре-

зидента України від 19 червня 1995 року "Про забезпечен-

ня управління майном, що перебуває у загальнодержавній

власності, у процесі його приватизації" // Акціонерні това-

риства: організація та діяльність. - С. 174-175.

**2041

Ст. 17 Закону України "Про приватизацію державного

майна".

**2042

Гражданское и торговое право капиталистических госу-

дарств /Под ред. Р.Л. Нарышкиной. - Ч.1.- С. 164-165.

**2043

Модельний закон США 1991 р. "Про підприємницьку

корпорацію".

**2044

Гражданское и торговое право капиталистических го-

сударств / Под ред. Е. А. Васильєва. - С. 139.

**2045

Artіcle 118 Companіes Act 1985 // Hannіgan М. Blenda.

Company Law. - Butterburgs (London, Dublіn, Edіnburg),

1993. - P. 75.

**2046

Параграф 266 Торгового уложення Німеччини, парагра-

фи 150-174 Акціонерного закону Німеччини, статті 42 і

43 Закону Російської Федерації "Про акціонерні това-

риства".

**2047

П. 65 Положення про організацію бухгалтерського об-

ліку і звітності в Україні, затв. постановою Кабінету Мініс-

трів України від 03.04.1993 р. № 250 // Збірник постанов

уряду України. - 1993. - № 39. - Ст. 186; № 11. -

Ст. 251; 1994. - № 2. - Ст. 45; № 7. - Ст. 176 або

Галицькі контракти. - 1995. - № 45.

**2048

Параграфи 27, 30-34, 136 Акціонерного закону Ні-

меччини.

**2049

Ст. 21 Закону України від 14.10.1992 р. "Про охорону

праці" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. -

№ 49. - Ст. 668; ст. 8 Закону України від 22.05.1997 р.

"Про оподаткування прибутку підприємств" // Відомості

Верховної Ради України. - 1997. - № 27. - Ст. 181;

№ 47. - Ст. 294; 1998. -№ 2.-Ст. 7; №5.-Ст. 18;

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.1992 р.

№ 77 "Про створення державного інноваційного фонду"

// Збірник постанов уряду України. - 1992. -№ 7.-

Ст. 171; 1996. - №1.- Ст. 8.

**2050

З цього приводу див.: Положення про фонди відкрито-

го акціонерного товариства, рекомендоване розпоряджен-

ням Фонду державного майна України від 5 травня 1996 р.

№ 71-р // Акціонерні товариства: організація та діяль-

ність. - С. 146-149 або Державний інформаційний бю-

летень про приватизацію. - 1996. -№ 11.-С. 47-80, a

також див.: Пилипенко А. Я., Щербина В. С. Господарське

право: Курс лекцій. - Київ: Вентурі, 1996. - С. 128.

**2051

Ч.1 ст.2 Закону України "Про страхування"; ч. 2 ст. 22

Закону України від 20.03.1991 р. "Про банки і банківську

діяльність" // Відомості Верховної Ради України. - 1991.

- № 25. - Ст. 281.

**2052

Ч. 5 ст. 9 Закону Російської Федерації "Про акціонерні

товариства".

**2053

Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№7.-

Ст. 52; ст. З Закону України від 01.02.1996 р. "Про вне-

сення змін до Закону України "Про банки і банківську

діяльність" // Відомості Верховної Ради України. - 1996.

_ №7.- Ст. 29.

**2054

Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 25.

- Ст. 281.

**2055

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. -Т. 1. -

С. 449; параграфи 33 і 34 Акціонерного Закону Німеччини.

**2056

Параграф 136 Акціонерного закону Німеччини.

**2057

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. -Т. 1. -

С. 434.

**2058

Ч.1 ст.4, ч.2 ст.26 Закону України "Про господарські

товариства".

**2059

Параграфи 28 і 29 Акціонерного закону Німеччини;

статті 9, 10 Закону Російської Федерації "Про акціонерні

товариства".

**2060

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. -Т. 1. -

С. 435.

**2061

Під дистрибуціями тут і надалі розуміється отримання

акціонерами певних благ або переваг, як-от: переважне

право на передплату нових випусків акцій, на придбання

випущених АТ облігацій, продукції, що виробляється під-

приємствами АТ, та іншого майна (коштів).

**2062

Ч.1 ст.4 Закону України "Про цінні папери та фондову

біржу".

**2063

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондо-

вого ринку від 14.05.1997 р. № 6 "Про встановлення міні-

мальної номінальної вартості акцій" // Укр. інвестиційна

газета. - 1997. - 29 травня.

**2064

Статті 112-116 Цивільного кодексу УРСР 1963 р.

**2065

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. -Т. 1. -

С. 418.

**2066

Абзац 2 ч. 1 ст.7 Закону України від 26.11.1993 "Про

Антимонопольний комітет України" // Відомості Верхов-

ної Ради України. - 1993 - № 50. - Ст. 472; Ст. 15

Закону України "Про обмеження монополізму і недопу-

щення недобросовісної конкуренції у підприємницькій

діяльності" // Відомості Верховної Ради України. - 1992.

- № 21. - Ст. 296.

**2067

Укази Президента України від 25.05.1994 р. №274 "Про

ведення реєстрів власників іменних цінних паперів" і від

02.03.1996, якими було внесено зміни до попереднього Указу,

а також Положення про порядок ведення реєстрів власни-

ків іменних цінних паперів, затв. наказом Державної комі-

сії з цінних паперів та фондового ринку від 1.04.1996 р.

№ 58 // Державний інформаційний бюлетень про прива-

тизацію. - 1996. -№5.-С. 37; №7.-С. 38, а також

Акціонерні товариства: організація та діяльність. - С. 232

-255; ст. 9 Закону України від 10.12.1997 р. "Про націо-

нальну депозитну систему та особливості електронного

обігу цінних паперів і Україні" // Урядовий кур'єр. -

1998. - 10 січня.

**2068

Наприклад, параграф 244 Закону УІ Угорщини від

1988 р. "Про господарські товариства" // Акционерное об-

щество и товарищество с ограниченной ответственностью.

- С. 223-224.

**2069

Шершеневич. Г. Ф. Курс торгового права. -Т. 1. -

С. 423; Акционерное общество и товарищество с ограни-

ченной ответственностью. - С. 204.

**2070

Ч. 2 ст. 27 Закону України "Про приватизацію держав-

ного майна"; ст. 18 Закону України "Про особливості при-

ватизації майна в агропромисловому комплексі".

**2071

Пилипенко А. Я., Щербина В. С. Очерки акционерного

права Украины. - С. 50; Шершеневич Г. Ф. Курс торгово-

го права. -Т. 1.-С. 422-423.

**2072

Кашанина Т. В. Хозяйственнне товарищества и обще-

ства. - С. 418-422.

**2073

П. 2 ст. 32 Закону Російської Федерації "Про акціо-

нерні товариства".

**2074

Акционерное общество и товарищество с ограниченной

ответственностью: Сб. зарубеж. законодательства. - М.:

БЕК, 1995. -С. 204.

**2075

Валиев С., Елизаров Б, Защита ценных бумаг. - М.,

1997. - С. 10.

**2076

Пункт 1.1 Положення про порядок ведення реєстрів

власників іменних цінних паперів.

**2077

Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 47.

- Ст. 643.

**2078

Ст. 42 Закону України "Про господарські товариства".

**2079

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. -Т. 1. -

С. 430 - 431.

**2080

Там же.

**2081

Право собственности в Украине / Под ред. О. Е. Шев-

ченко. - К.: Блиц-Информ, 1996. - С. 99.

**2082

Ч.3 параграфа 131 Акціонерного закону Німеччини.

**2083

Див.: Державний інформаційний бюлетень про прива-

тизацію. - 1996. -№ 11.-С. 47-80.

**2084

Гражданское и торговое право капиталистических стран:

Учеб. пособие / Под ред. В. П. Мозолина, М. И. Кулагина.

- М.: Высш. шк., 1980. - С. 66; Сыродоева О. Н. Акцио-

нерное право США и России: сравнительный анализ. -

М.: СПАРК, 1996. -С. 6-7.

**2085

Закон Російської Федерації від 24 листопада 1995 р. "Про

акціонерні товариства" від 26.12.95 р.

**2086

Концепція переходу до ринкової економіки, схвалена

Постановою Верховної ради УРСР від 01.11.1990 р. // Відо-

мості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 48. - Ст. 631;

ст. 13 Конституції України // Відомості Верховної Ради

України. - 1996. -№30.-Ст. 141.

**2087

Відповідно до п. 5 ст. 1.40 Модельного закону США "Про

підприємницьку корпорацію" під дистрибуціями розумі-

ють пряму і непряму передачу грошей або іншого майна,

що перебуває у власності корпорації, крім власних акцій

останньої, або взяття корпорацією зобов'язань перед акці-

онерами, в т. ч. про сплату дивідендів, а також про продаж

або купівлю (викуп) акцій, перерозподіл боргу або навпаки.

**2088

Сыродоева О. Акционерное право США и России...-С. 6.

**2089

Ст. 7.46 Модельного закону США "Про підприємниць-

ку корпорацію".

**2090

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. -Т. 1. -

С. 457.

**2091

Акціонерні товариства: організація та діяльність. -

С. 174-178.

**2092

Ст. 44 Закону України "Про господарські товариства" в

старій редакції, тобто до набуття чинності Законом Украї-

ни від 23.12.1997 р. "Про внесення змін до Закону Украї-

ни "Про господарські товариства".

**2093

Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.

- 1996. - № 11. - С. 55.

**2094

Параграф 136 Акціонерного закону Німеччини, а також

п. 13 Временных правил об организации и созыве общих

собраний и ревизионных комиссий акционерных кредит-

них установлений, торговопромышленных обществ (за ис-

ключением железнодорожных) и товариществ на паях

(кроме тех, паи коих не котируются на бирже) (Приложе-

ние к ст. 2158 Гражданских законов Российской империи)

// Законы о товариществах. Акционерные общества, това-

рищества на паях, торговые дома, артели и др. Порядок их

учреждения и деятельности с paзъяcнeниями Правитель-

ствующего Сената / Сост. В. Максимов. - М.: Юрист, 1911.

- С. 105.

**2095

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. -Т. 1. -

С. 460.

**2096

Параграф 122 Акціонерного закону Німеччини; п. 11

Временных правил об организации и созыве общих собра-

ний, а також Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. -

Т. 1.-С. 460.

**2097

Сборник постановлений правительства СССР. - 1990.

-№ 15.-Ст. 82.

**2098

П. 7 Временных правил об организации и созыве об-

щих собраний; Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права.

-T. 1.-С. 461; ст. 155 Закону Франції "Про торгові

товариства", параграф 281 Закону Угорщини "Про госпо-

дарські товариства"; параграф 185 Торгового кодексу Чехо-

Словаччини // Акционерное общество и товарищество с

ограниченной ответственностью. - С. 198-199, 233, 258.

**2099

Там же.

**2100

Петражицкий Л. Акционерная компания ... - С. 187-

188.

**2101

Там же. - С. 184.

**2102

Параграф 64 Акціонерного закону Німеччини; ч. 1 па-

раграфа 194 Торгового кодексу Чехо-Словаччини; ч. 3

ст. 69 Закону Російської Федерації "Про акціонерні това-

риства"; статті 118-120 Закону Франції про "Торгові то-

вариства".

**2103

Ч. 2 параграфа 76 Акціонерного закону Німеччини; ст. 29

Закону Франції "Про торгові товариства"; ч. 2 параграфа

285 Закону Угорщини "Про господарські товариства".

**2104

Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.

- 1997. -№ 3.-С. 63.

**2105

Акціонерні товариства: організація та діяльність. -

С. 87.

**2106

Там само. - С. 73-92; Державний інформаційний

бюлетень про приватизацію. - 1996. - № 11.

**2107

Найе X.-В. Европейское право торговых обществ //

Основи немецкого торгового и хозяйственного права. -

М.: БЕК, 1995. - С. 51.

**2108

Ч. 2 ст. 46 Закону України "Про господарські товари-

ства" в редакції Закону від 23 грудня 1997 р. "Про внесен-

ня змін до Закону України "Про господарські товариства"

// Офіційний вісник України. - 1998. - № 3. - Ст. 73.

**2109

Положення про порядок корпоратизації підприємств.

Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від

05.07.1993 р. № 508 // Урядовий кур'єр. - 1993. -

15 липня. - С. 10; Положення про спостережну раду. Затв.

постановою Кабінетом Міністрів України від 19.07.1993 р.

№ 556 // Державний інформаційний бюлетень про при-

ватизацію. - 1993. - №8.- С. 19-21.

**2110

Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.

- 1993. -№ 8.-С. 19-21.

**2111

Там само. - 1996. -№11.-С. 58-59.

ГЛАВА З

**301

Гордон В. М. Предисл. к кн.: Ландкоф С. Н. Товарище-

ство с ограниченной ответственностью на Западе и в СССР.

- Харьков, 1924. - С. 111.

**302

Там же. - С. 10.

**303

Там же.-С. 111.

**304

Каминка А. И. Очерки торгового права. - Вып. 1. -

1912.-С. 371.

**305

Ландкоф С. Н. Товарищество с ограниченной ответствен-

ностью на Западе и в СССР. - С. 1.

**306

Статті 318-321 Цивільного кодексу УРСР 1922 р.

**307

Розенберг В. В. Товарищество с ограниченной ответствен-

ностью... - С. 59, 64-65; Гражданское и торговое право

капиталистических государств / Под ред. Е.А. Васильева.

- С. 165.

**308

Параграф 13 Закону Німеччини "Про товариства з об-

меженою відповідальністю; ст. 87 Цивільного кодексу Ро-

сійської Федерації; параграф 155 Закону Угорщини "Про

господарські товариства".

**309

Ст. 318 Цивільного кодексу УРСР 1922 р., а також:

Ландкоф С. Н. Товарищество с ограниченной ответствен-

ностью на Западе и в СССР. - С. 9; Ландкоф С. Н. Това-

рищества и акционерные общества. Теория и практика.

- Харьков: Изд-во Наркомюста УССР, 1926.- С. 105, 225.

**310

НайеХ.-В. Европейское право торговых обществ.-С. 52;

параграф 1 Закону Німеччини від 20 квітня 1892 р. (з на-

ступними змінами і доповненнями) "Про товариства з об-

меженою відповідальністю" // Германское право. - Ч. ІІ.

- С. 328; ст. 34 Закону Франції № 66-537 від 24 червня

1966 р. "Про торгові товариства" // Акционерное обще-

ство и товарищество с ограниченной ответственностью. -

С. 32; параграф 156 Закону УІ Угорщини 1988 р. "Про

господарські товариства"// Акционерное общество и то-

варищество с ограниченной ответственностью. - С. 46;

ст. 87 Цивільного кодексу Російської Федерації.

**311

Вінник О. М. Право власності як основний правовий

режим майна суб'єкта підприємницької діяльності //

Економіко-правові проблеми трансформації відносин влас-

ності в Україні: 36. наукових праць. - С. 137-141; Він-

ник О. М. Имущественная самостоятельность как необхо-

димое условие для осуществления предпринимательской

деятельности // Предпринимательство, хозяйство и право.

- 1997. - № 3.- С. З-6.

**312

Параграф 24 Закону Німеччини "Про товариства з об-

меженою відповідальністю".

**313

Параграфи 19 і 22 Закону Німеччини "Про товариства

з обмеженою відповідальністю".

**314

Параграф 32а Закону Німеччини "Про товариство з

обмеженою відповідальністю".

**315

Ст. 36 Закону Франції "Про торгові товариства"; п. 3

параграфа 105 Торгового кодексу Чехо-Словаччини; ст. 88

Цивільного кодексу Російської Федерації.

**316

Розенберг В. В. Товарищество с ограниченной ответствен-

ностью. - С. 77.

**317

Параграфи 17 і 22 Закону Німеччини "Про товариства

з обмеженою відповідальністю".

**318

Ч. 4 ст. 53 Закону України "Про господарські това-

риства".

**319

Ст. 59, пункти "а", "б", "г-ж", "й-ї" ст. 41 Закону Укра-

їни "Про господарські товариства".

**320

Ч.4 ст.58 Закону України "Про господарські товариства".

**321

Ч. 1 параграфа 50 Закону Німеччини "Про товариства з

обмеженою відповідальністю".

**322

Розенберг В. В. Товарищество с ограниченной ответствен-

ностью ... - С. 84.

**323

Ст. 11 Закону Російської РФСР від 25.12.1990 р. "Про

підприємства та підприємницьку діяльність" // Ведомости

Верховного Совета РСФСР. - 1990. - № 30. - Ст. 418.

**324

Статті 87 і 97 Цивільного кодексу Російської Федерації;

ст. 7 Закону Російської Федерації "Про акціонерні това-

риства".

**325

Вінник О. Закрите акціонерне товариство і товариство

з обмеженою відповідальністю: порівняльна характерис-

тика і проблеми вдосконалення правового регулювання //

Предпринимательство, хозяйство и право. - 1997. - № 8.

- С. 3-6.

ГЛАВА 4

**401

Ч. 3 ст. 65 Закону України "Про господарські товари-

ства".

**402

Частини 1 і 2 ст. 65 Закону України "Про господарські

товариства".

**40З

Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 19.

- Ст. 207.

**404

Співвідношення цієї суми до сучасної української гро-

шової одиниці - гривні з урахуванням рівня інфляції, що

мала місце від моменту прийняття Декрету Кабінету Міні-

стрів України "Про довірчі товариства", законодавець досі

не встановив, що утруднює, навіть унеможливлює застосу-

вання зазначеної норми на практиці.

**405

Щоб трасти перестали красти // Урядовий кур'єр. -

1998. - 22 січня. - С. 3.

**406

Відомості Верховної Ради України. - 1994. -№1.-

Ст. 1.

**407

Распонов В. Механізм реалізації відповідальності довір-

чих товариств // Юридичний вісник України. - 1996. -

№26.-С. 4.

**408

Хахулин В. В. Организационно-структурные (правосубъ-

ектные) предпосылки экономических преступлений //

Хозяйственно-правовые средства предотвращения эконо-

мических преступлений: Тезиси докладов и выступлений,

рекомендаций "круглого стола". - Донецк, ИЭПИ НАН

Украины, 1995. - С. 15.

ГЛАВА 5

**501

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. -Т. 1.-

С. 287.

**502

Каминка И. А. Очерки торгового права. - С. 199-202.

**503

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. -Т. 1. -

С. 308.

**504

Плесе Ф. Право торговых товариществ // Основы не-

мецкого торгового й хозяйственного права. - С. 26.

**505

Каминка А. И. Очерки торгового права. - С. 209.

**506

Буйи М. Торговое право: словарь французских терми-

нов. - М.: Междунар. отношения, 1993. - С. 242-243.

**507

Ст. 66 Закону України "Про господарські товариства".

**508

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. -Т. 1. -

С. 306; ч. 1 ст. 2134 т. Х Свода законов Российской импе-

рии (Законы Гражданские), ст. 62 Торгового устава Рос-

сийской империи // Законы о товариществах ... - С. 59,

180.

**509

Статті 4 і 67 Закону України "Про господарські това-

риства", статті 41-61 Цивільного кодексу УРСР 1963 р.

// Кодекси України. - 1996. - № 2.

**510

Ст. 68 Торговою статуту Російської Імперії.

**511

Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1990. - № 30.

- Ст. 418.

**512

Наприклад, параграф 111 Торгового уложення Німеч-

чини // Германское право. - Ч.2.- М., 1996. - С. 46.

**513

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. -Т. 1. -

С. 327.

**514

Параграф 706 Цивільного уложення Німеччини // Гер-

манское право. -Ч. 1.-М., 1996. - С. 168.

**515

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. -Т. 1. -

С, 331-333.

**516

П. 2 параграфа 119 Торгового уложення Німеччини.

**517

Ч. 6 ст. 68 Закону України "Про господарські това-

риства".

**518

Ст. 65 Торгового статуту Російської імперії; Граждан-

ское и торговое право капиталистических государств. -

Ч.1.-С. 151-152; ч.4 ст.66 Цивільного кодексу Росій-

ської Федерації.

**519

Параграф 19 Торгового уложення Німеччини; Граждан-

ское и торговое право капиталистических государств. -

Ч.1. - С. 152; ч.3 ст.69 Цивільного кодексу Російської

Федерації.

ГЛАВА 6

**601

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. -Т. 1. -

С. 362; статті 55 і 71 Торгового статуту Російської імперії;

ст. 82 Цивільного кодексу Російської Федерації.

**602

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. -Т. 1. -

С. 362; ст. 62 Торгового уложення Російської імперії; ч.

1 ст. 82 Цивільного кодексу Російської Федерації; Граж-

данское и торговое право капиталистических государств.

- С. 132.

**603

Параграф 161 Торгового уложення Німеччини; Граж-

данское и торговое право капиталистических стран. - Ч.1.

- С. 157; ст. 82 Цивільного кодексу Російської Федерації.

**604

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. -Т. 1. -

С. 364.

**605

Параграф 161 Торгового уложення Німеччини; пара-

граф 278 Акціонерного закону Німеччини.

**606

Параграф 230 Торгового уложення Німеччини.

**607

Параграф 235 Торгового уложення Німеччини.

**608

Гражданское и торговое право капиталистических го-

сударств / Под ред. Е. А. Васильева. -С. 135; Hoeber R. С.,

Reіtzel J. D., Lyden D. P., Roberts N. J., Severance G. B. Con-

temporary Busіness Law. Prіnsіples and Cases. - Unіted Sta-

tes: McGraw-Hіll Book Company, 1986. - P. 908-929.

**609

Статті 4 і 76 Закону України "Про господарські товари-

ства".

**610

Ст. 23 Французького торгового кодексу // Гражданское,

торговое и семейное право капиталистических стран: Сб.

нормат.актов. Гражданские и торговне кодексьі. - М.:

УДН, 1986. - С. 100 - 112; ч.4 ст.82 Цивільного кодексу

Російської Федерації; ч. 2 параграфа 19 Торгового уло-

ження Німеччини.

**611

Ст. 203 Цивільного кодексу УРСР 1963 р.

ГЛАВА 7

**701

Ципко А. С. Как были преданы забвению идеи Ленина.

// Кооперативы сегодня и в будущем. - М.: Юрид. лит.,

1989. - С. 12-13. Щодо основних засад кооперації і то-

чок зору з цього питання Уоткінса, Г. Мюнкнера, В. Сем-

чика див.: Право власності в споживчій кооперації Украї-

ни. - К., 1996. - С. 25-33.

**702

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. -Т. 1. -

С. 290-292.

**703

Германское право. -Ч.2.--С. 355-407.

**704

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. -Т. 1. -

С. 292-293.

**705

Новый кооперативный закон. (Издание неофициальное.)

- Харьков, 1917.

**706

Бинеман Я., Хейнман С. Кадры государственного и ко-

оперативного аппарата СССР. - М., 1930. - С. 104-105,

табл. 6.

**707

Ципко А. С. Как были преданы забвению идеи Ленина.

- С. 12-13.

**708

Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 39.

- Ст. 261.

**709

Каминка А. И. Очерки торгового права. - С. 209.

**710

Абзаци 2 і 3 ч. 2 ст. 3 Закону СРСР "Про кооперацію в

СРСР".

**711

Ч. 5 ст. 11 Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР"; ст. 7

Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію".

**712

Статті 1 і 2 Закону України від 10 квітня 1992 р. "Про

споживчу кооперацію" // Відомості Верховної Ради Укра-

їни. - 1992. - № 30. - Ст. 414.

**713

Ст. 14 Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР"; статті

13-19 Закону України "Про сільськогосподарську коо-

перацію".

**714

Ч. 1 ст. 13 Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР";

ст. 24 Закону України "Про сільськогосподарську коо-

перацію".

**715

Ст. 7 Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР"; статті 20-

22 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію".

**716

Ч.1 ст. 5 Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР".

**717

Абзаци 3 і 4 ст. 1, ст. 2 Закону України "Про сільсько-

господарську кооперацію".

**718

Частини 3-7 ст.2 Закону України "Про сільськогос-

подарську кооперацію".

**719

Закон України від 14 лютого 1992 р. "Про колективне

сільськогосподарське підприємство" // Відомості Верхов-

ної Ради України. - 1992. - № 20. - Ст. 272.

**720

Ст. 7 Закону України "Про колективне сільськогоспо-

дарське підприємство"; статті 20 і 21 Закону України "Про

сільськогосподарську кооперацію".

ВИСНОВКИ

**В01

З цього питання див. також: Вінник О. М. Шляхи вдос-

коналення господарського законодавства України з питань

правового становища господарюючих суб'єктів основної

ланки економіки // Концепція розвитку законодавства

України: Матеріали науково-практичної конференції, тра-

вень 1996 р.-К., 1996.-С. 208-210; Вінник О. М. Пра-

вовое положение хозяйственнмх организаций: пути совер-

шенствования законодательства // Предпринимательство,

хозяйство й право. - 1997. -№ 1.-С. 7-11; Він-

ник О. М. Закрите акціонерне товариство і товариство з об-

меженою відповідальністю: порівняльна характеристика

і проблеми вдосконалення правового регулювання // Пред-

принимательство, хозяйство и право. - 1997. - № 8.-

С. 3-6; Вінник О. М. Захист суспільних інтересів у про-

цесі здійснення підприємницької діяльності // Предприни-

мательство, хозяйство и право. - 1997. -№ 9.-С. 14-

19; Вінник О. М. Правове становище залежного підприєм-

ства: проблеми вдосконалення законодавства // Предпри-

нимательство, хозяйство и право. - 1997. - № 11. -

С. 10-12.

**В02

Про доцільності прийняття Господарського (Комерцій-

ного) кодексу України див.: Мамутов В. К. Розвиток за-

конодавства про народне господарство: акти загальногос-

подарські та спеціальні // Концепція розвитку законодав-

ства України. - С. 31- 33, Мамутов В. К. Кодификация

хозяйственного законодательства Украини в новых эко-

номических условиях // Государство и право. - 1994. -

№6.-С. 77-87; Знаменский Г. Л. Общественный хозяй-

ственный порядок и законодательство // Государство и

право. - 1994. -№ 4.-С. 61-69; "Не по замышлению

бояню...": Беседа с проф. Г. В. Пронской о создании проек-

та Хозяйственного (Коммерческого) кодекса Украины //

Закон и бизнес. - 1996. - №4.- С. 6-7; Пронська Г.

Про професіоналізм і моральність у науковій дискусії //

Закон и бизнес. - 1997. -№37.-С. 6, № 38.-С. 6;

Цінник О. Правове регулювання суспільних відносин у

сфері економіки: проблеми кодифікації законодавства //

Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбіт-

ражного суду України. - 1997. -№ 1.-С. 183-190.

**В0З

Законом України "Про господарські товариства" вза-

галі не передбачається строк для попередження кредиторів

у разі самоліквідації; ст. 35 Закону України "Про підприєм-

ства в Україні" такий термін хоч і встановлений (2 місяці),

але, по-перше, до підприємств належать не всі господарські

товариства, а по-друге, навіть цей строк на практиці не

дотримується і становить іноді один місяць, два тижні,

навіть 10 днів або взагалі в оголошенні про ліквідацію не

зазначається такий термін. Див., наприклад, оголошення

про самоліквідацію: Приватних підприємств "Комплекс-Л"

(строк для пред'явлення кредиторами своїх претензій

взагалі не зазначається), НПФ "Остер" (30 днів), "Емануїл"

(10 днів) // Деловой курьер. -1997. - 20 октября. - С. 2;

ТОВ юридична фірма "Паршихін і компанія" (протягом

місяця) // Деловой курьер. - 1997. - 6 октября. - С. 2;

ЗАТ "Український Видавничий Дім-1" (місячний термін)

// Урядовий кур'єр. - 1997. - 15 жовтня. - С. 14; ПП

"Кайман" (протягом місяця з дня публікації) // Урядо-

вий кур'єр. - 14 червня. - С. 23; Чорнобильське буді-

вельно-монтажне управління (місячний термін) // Урядо-

вий кур'єр. - 20 травня. -С. ІІ; ЗАТ "Український дру-

карський дім" (місячний термін) // Урядовий кур'єр. -

24 травня. - С. 14; кооператив "Шушаник", приватне

підприємство "Кияни" - без зазначення терміну для пред'-

явлення претензій // Урядовий кур'єр. - 1997. - 15

грудня. - С. 2; ТОВ "Лани України інвест", ТОВ "Тризуб"

- протягом місяця // Урядовий кур'єр. - 1997. - 17

листопада. -С. 8 та ін. У країнах ринкової економіки

встановлюються значніші строки: за законодавством Ні-

меччини (параграф 272 Акціонерного закону, параграфи

65 і 73 Закону "Про товариства з обмеженою відповідаль-

ністю", параграф 90 Закону "Про виробничі й господарські

кооперативи) передбачається річний термін для пред'яв-

лення вимог кредиторів (див.: Германское право. - Ч. 2.

- С. 267-268, 349, 351-352,389-390), а ст. 14.07 Мо-

дельного закону США "Про підприємницьку корпорацію"

- для неявних кредиторів навіть 5 років од моменту пуб-

лікації повідомлення про ліквідацію (див.: Правовий про-

грес через порівняльне право. - Кн. 1. - С. 387).

<< | >>
Источник: Вінник О.М.. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. - К.,1998.- 309 с.. 1998

Еще по теме ПРИМІТКИ:

 1. 17.4. Одержання хабара
 2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ СФЕРУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
 3. ДИРЕКТИВА РАДИ 91/674/ЕЕС від 19 грудня 1991 року щодо річних звітів та консолідованих звітів страхових компаній'
 4. ДИРЕКТИВА 2001/34/ЕС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 28 травня 2001 року про допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі і про інформацію, що повинна бути опублікована про ці цінні папери
 5. Стаття 179. Додержання вимог Правил користування приміщеннями жилих будинків і прибудинковими територіями
 6. 3. Вимоги, що ставляться до жилих приміщень
 7. 1. Загальна характеристика реалізації права власності на житло
 8. Додаток 18 Керівники Московії, Росії та CPCP
 9. Имущественныя отношенія Осетинъ.
 10. ПОЛОЖЕНІЕ 1649 Г. I ВОСПОЛНЕНІЕ ЕГО НОВОПРИКАЗНЫМИ СТАТЬЯМИ.
 11. Українська держава, що відродилася на своїй стародавній території року 1648 під проводом гетьмана Богдана Хмельницьког
 12. Додаток II.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -