<<
>>

§ 5. Систематизація литовсько-руського права

Процес об’єднання в єдину правову систему насамперед потребував удосконалення всіх політично-правових інститутів Литовсько- Руської держави. Цьому повинна була сприяти систематизація права, що розпочалася з другої половини XV ст.

прийняттям Жалуваної грамоти Казимира IV 1457 p., Судебника Казимира IV 1468 p. тауставних земських ірамот, які в історіографії називають «конституціями» литовських, українських і білоруських земель. Значно ґрунтовнішою і ширшою кодифікацією стали Литовські статути: I (Старий) 1529 p., II (Волинський) 1566 p. та III (Новий) 1588 p. Вони були досить подібними один до одного, тому часом їх називають трьома редакціями Литовського статуту. Ці кодекси виникли як правові акти багатонаціональної держави, тому в них широко використано звичаєве право всіх народів, які проживали на її території, зокрема норми давньоруського, римського, німецького, польського права, законодавства Великого князівства Литовського. Одним із вагомих джерел цих актів була «Руська правда», їх норми відтворювали звичні «давні права» і розглядалися українцями як власне споконвічне право. Саме цим можна пояснити той факт, що Литовські статути залишалися найавторитетнішими джерелами діючого права в Україні в добу української Гетьман- ськоїдержави XVII-XVIII ст. Вони стати джерелом усіх кодифікаційних проектів XVIII — початку XIX ст. і продовжувати діяти в лівобережних і правобережних губерніях України аж до 1840-1842 pp., коли на останні було поширене російське законодавство. 3 урахуванням того, що Литовсько-Руська держава як суверенне князівство припинила існування після укладання Люблінської унії 1569 p. та утворення Речі Посполитої, ідеться про I та II Литовські статути, видані за часів Великого князівства Литовського. Як джерело права, статути цінні ще й тим, що вони демонструють успадкування Литовсько-Руською державою староруських правових норм, засвідчують, що саме вона, на противагу Московії, стала спадкоємницею правових відносин Київської Русі.

Ініціатива видання I Литовського статуту належала шляхті, представники якої на сеймі 1514 p. подали великому князеві нрохання «дарувати» писані закони, які визначали 6 шляхетські права й привілеї. Про свій намір підготувати відповідний акт Сигізмунд I оголосив спеціальним декретом на сеймі 1522 p. Проект статуту був розроблений князівськими урядовцями й обговорений на кількох сеймах. Восени 1529 p. статут був ухвалений. Документ, що мав рукописний вигляд, для практичного вжитку переписувався, через що у списках, які дійшли до нашого часу, є істотні розбіжності.

I Литовський статут мав 13 розділів, кожен з яких був поділениц на декілька артикулів (усього їх було 264). Перший розділ містив положення про верховну владу та її відносини з населенням; другий — про «земську оборону», тобто про організацію військової служби; третій - про шляхетські вольності; четвертий — про суддів та про суди; всі інші регулювали окремі інститути цивільного й кримінального права, а також порядок судочинства. Остаточна редакція статуту була результатом певної боротьби між панами-магнатами та дрібною шляхтою. Документ визначив усю шляхту як єдиний стан і зафіксував ту суму прав і привілеїв, які здобула собі шляхетська верства. Критерієм належності до шляхетського стану було визнано принцип давності: шляхтичем визнавали того, хто здавна, від кількох поколінь користувався боярськими правами. B окремих випадках на доказ шляхетського походження треба було виставити певне число свідків-шляхтичів, які мусили присягнути, що дана особа «єсть зроду шляхтич». Заново шляхетство надавалося лише правителем держави.

Статут уперше гарантував шляхті, що її не каратимуть «безправно», тобто без публічного судового процесу; отже, магнат-сюзерен утратив право вчинити будь-яке свавілля щодо свого шляхтича-васала. Шляхті забезпечувалося володіння землею, яку не можна було відібрати без вини, їй надавалося право апеляції на суд воєводи або старости безпосередньо до великого князя, гарантувалася свобода виїзду за кордон.

Управителі областей повинні були призначити до складу суду двох місцевих шляхтичів. Передбачені статутом покарання теж виразно підкреслювати привілейований статус цієї категорії феодалів. За вбивство шляхтича рівний йому сплачував 100 кіп грошей «головщи- ни» родині воитого і стільки ж «вини» великому князю, тоді як «простий хлоп» піддавався смертній карі.

Отже, I Литовський статут захищав насамперед інтереси великих магнатів, їхнє привілейоване становище в державі. Тому, починаючи з 1544 p., шляхта на кожному сеймі наполегливо вимагала «поправи» статуту. Понад 20 років великий князь і пани-магпати з різних причин відхиляли ці домагання, однак під час Лівонської війни їм довелося піти на створення спеціальної комісії для перегляду статуту. У 1556 p. сейм затвердив його нову редакцію, яка дістала назву II Литовський статут. Цей документ законодавчо оформив «шляхтизацію» суспільно-політичного устрою Великого князівства Литовського в останні роки його існування як окремої держави. Він, як і попередній статут, не

друкувався, а поширювався в рукописних списках. Система структурної побудови статуту збереглася, але було значно розширено розділ про шляхетські права і про кримінальні злочини. Документ мав 12 розділів і 366 артикулів. Ним закріплювалося представництво шляхти на сеймах, поділ влади між великим князем і сеймом, задовольнялись інші вимоги шляхти. Зокрема, феодалам надавалося право вільно розпоряджатися своїми землями та підданими селянами. Слово «боярин» остаточно зникає, а натомість уживається термін «шляхтич». У статуті чітко простежується лінія на значне обмеження прав селянства, аж до повного закріпачення, яке було юридично оформлене III Литовським статутом 1588 p.

Третій за редакцією статут Великого князівства Литовського був прийнятий 28 січня 1588 p. у м. Кракові й за своєю структурою складався з 14 розділів, поділених на 488 артикулів:

Розділ I. Про персону нашу господарську (35 арт.).

Розділ II. Про оборону земську (27 арт.).

Розділ III.

Про вольності шляхетські й про розширення Великого князівства Литовського (51 арт.).

Розділ IV. Про суддів і про суди (105 арт.).

Розділ V. Про визначення посагу і про вено (22 арт.).

Розділ VI. Про опіку (15 арт.).

Розділ VII. Про записи і продажі (31 арт.).

Розділ VIII. Про тестаменти (9 арт.).

Розділ IX. Про підкоморних у повітах і про права земельні, про кордони і про межі (32 арт.).

Розділ X. Про пущу, про лови, про дерево бортне, про озера і сіножаті (18 арт.).

Розділ XI. Про насильство, про побиття, про головщину шляхецьку (68 арт.).

Розділ XII. Про головщину і про напади людей простих і про таких людей і челядь, яка від панів своїх відходить, також і про слуг приказ- них (24 арт.).

Розділ XIII. Про пограбування і про напади (14 арт.).

Розділ XIV. Про злодійство всякого стану (37 арт.).

Статут Великого князівства Литовського діяв в Україні в основному у двох редакціях: редакції 1588 p., так званому Мамонічному виданні, у якому значною мірою зберігались основні засади давньоруського права, і в редакції 1614 p., яка виникла внаслідок перекладу Мамоніч- ного видання на польську мову. У редакції 1614 p. знайшли своє відображення окремі принципи польського феодального права. До польського видання Литовського статуту було додано «Трибунал Великого князівства Литовського» 1581 p., тобто збірник, яким визначався статус головного апеляційного суду для українських воєводств — Волинського, Київського та Брацлавського.

Важливим збірником законодавства, що був нрийиятрй у Великому князівстві Литовському вважається «Устав на волоки господаря его милости во всем великом княжении Литовском» 1557 p. — документ про

^проведення аграрної реформи на території Великого князівства Литовського. Щоб поставити певні межі для селянської «займанщини» і щоб здійснити оподаткування відповідно до доходності грунту, землі селян і вільні землі вимірювали й ділили на однакові ділянки в трьох полях — волоки, що дорівнювали приблизно від 16,8 до 21,8 га, залежно від місцевості.

Кращі орні землі забиралися під державні володіння та передавалися магнатам під фільварки, а гірші — поділялися між селянськими господарствами по одній волоці, половині або четвертній її частині на дворище. Примусово вводилися трипільнасистема. «Устав на волоки...» мав за мету упровадження єдиної системи земельного поділу.

Цей збірник складався з наступних підрозділів: 1. «Про бояр iiyf- них і про служків»; 2. «Про борті»; 3. «Про конюхів седільних та інших»; 4. «Про стрельців»; 5. «Про слугдворових»; 6. «Про осочників»; 7. «Про войтів»; 8. «Про лавників»; 9. «Про міста та ix повинності»; 10. «Про копщизну»; 11. «Про резників»; 12. «Про коморників»; 13. «Про корчми»; 14. «Про торги»; 15. «Про чинш»; 16. «Про роботу тяглих людей»; 17. «Про огородників»; 18. «Про овес дякольний»; 19. «Про серебщину»; 20. «Про роботу»; 23. «Про фільварки»; 24. «Про гумно»; 25. «Про збір з бидла всякого и о рикун’ї»; 36. «Про ревізорів, мерників і про помір волочний, і про селидбах подданих»; 37. «Про урядників та їх намістників»; 38. «Про прибутки на уряд і про лежнів»; 39. «Про судеревні ліси і пущі, і про боброві гони, і про бортні, сеножа- ті, оступи, і про ліси розміренні»; 44. «Про подводи»; 46. «Про мости». Усього 57 артикулів того ж 1557 p. великий князь Сигізмунд Август затвердив, деякі доповнення та зміни до арт. 3, 4, 6, 7, 9, 13, 18, 24, 27, 29, 36 «Устави на волоки...», а також додав до неї ще «Устав на товари, на шинок і на ремістників».

Реформу було проведено в Литві й Білорусії, частково в Україні (у Кременецькому повіті на Волині, де були великокнязівські володіння). Наприкінці XV — на початку XVI ст. волочний спосіб упроваджували на Правобережній Україні, що спричиняло до селянсько-козацьких повстань.

Західноукраїнські землі — Галицька, Львівська, Перемишльська, Саноцько-Холмська — з другої половини XIV ст. були приєднані до Польщі. Трохи пізніше до Польщі відійшли Західне Поділля й Бел- зька земля. Bci ці українські землі в науковій літературі відомі під назвою «Галицька Русь». 3 1434 p. у Галицькій Pyci було поширене суто польське земське право, яке поступово проникало в центральні українські землі.

<< | >>
Источник: І. А. Безклубий, I. C. Гриценко, О. О. Шевченко та ін.. Історія українського права: Посібн. /І. А. Безклубий, I. C. Гриценко, О. О. Шевченко та ін.; — K.,2010. — 336 c.. 2010

Еще по теме § 5. Систематизація литовсько-руського права:

 1. ПЕРЕДНЄ СЛОВО
 2. Тема 9. Суспільно-політичний устрій і право на українських землях у складі імперій
 3. «Руська правда» як пам'ятка права
 4. Кодифікація права. Статути Великого князівства Литовського
 5. Зміст
 6. § 2. Предмет навчальної дисципліни «Історія українського права»
 7. § 1. Історіографія
 8. § 2. Правова система Великого князівства Литовського
 9. § 4. Законодавча техніка XIV-XVI ст.
 10. § 5. Систематизація литовсько-руського права
 11. § 11. Законодавчі акти Речі Посполитої
 12. Передмова
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -