<<
>>

§ 2. Правова система Великого князівства Литовського

Майже 300 років, від другої половини XIII до другої половини XVI ст., на каргі Східної Європи існувало своєрідне самостійне державне об’єднання — Велике князівство Литовське, що має іще одну назву в історіографи цього періоду — Литовсько-Руська держава.

Саме через те, що 90 % її території та населення складалося з князівств і земель Київської Pyci та давньоруського етносу. Еволюція державного ладу Великого князівства Литовського мала два періоди: удільний, конфедеративний, з моменту приєднання старобілоруських і староукраїнських земель, князівств до другої половини XV c r., та земський, федеративний, з моменту ліквідації останніх удільних українських князівств, Волинського і Київського, у другій половині XV ст. і до Люблінської унії 1569 p., коли під час об’єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського утворилася нова держава Річ Посполита. Протягом першого періоду майже півтораста років Литовсько-Руська держава була особливого роду конфедерацією, де удільні князівства Литви, Білорусі та України стояли з центральною

владою великого князя литовського в союзницьких відносинах і створювати союз держав, а їхні удільні князі на своїх землях були повними зверхниками права.

Правова система у Великому князівстві Литовському з моменту приєднання земель Київської Pyci спочатку складалася з двох правових підсистем, українсько-білоруської, основою якої було давньоруське право, і литовської. Із середини XV ст. через цілу низку об’єктивних і суб’єктивних причин відбуваються помітні, якісні зрушення в економічній сфері і в політичному житті цієї держави. Удільно-князівська система управління починає розпадатися. Відбувається процес централізації влади й управління та постає питання про створення загальнодержавних законодавчих актів для всіх без винятку литовських, українських і білоруських земель. Зростає рівень загальної культури й освіти населення.

Формуються основні поняття і терміни в литовсько- руському праві, теоретично визначається його форма, функції та внутрішня будова й структура. Відбувається процес об’єднання двох правових підсистем в єдину особливу правову систему Великого князівства Литовського, яка була частиною соціального устрою цієї держави, невід’ємним елементом її правового життя, детермінована своєрідними історичними й географічними чинниками.

Як кожне соціальне явище, правова система має свою структуру, яка включає такі основні елементи:

1) системаправа;

2) система законодавства;

3) законодавча техніка;

4) правова свідомість та освіта;

5) правова культура та ідеологія;

6) правові відносини;

7) юридична практика.

Цей перелік не є завершеним і остаточним, його можна видозмінювати й продовжувати.

Термін «правова система» розрізняють у вузькому значенні як «національна правова система» конкретної держави і в широкому розумінні як сукупність національних правових систем, об’єднаних за спільними ознаками, що є тотожним терміну «правова сім’я».

Національні правові системи існують у суспільстві з більш-менш 0 розвинутою державною організацією, у який би період історії і в якій би частині світу вони не виникали. Беззаперечно можна вважати, що такою державною організацією було Велике князівство Литовське — одна з найбільш соціально й економічно розвинутих держав середньовічної Європи. Беручи за основу сучасне поняття про правову систему та її елементи, використовуючи загальні та спеціальні методи юридичної науки, передусім діалектичний, історичний і порівняльний, можна спроектувати структуру правової системи Литовсько-Руської держави періоду її перетворення з ранньофеодальної на станово-представницьку монархію та систематизації права другої половини XV — початку XVI ст.

Спочатку потрібно зрозуміти, як визначалися поняття «право» в розумінні законодавців Великого князівства Литовського та які джерела права існували в литовсько-руському праві другої половини XV — на початку XVI ст.

Як видно з документальних юридичних пам’яток XIV-XVI ст., поняття «право» мало свою визначену еволюцію. Якщо на початку XIV ст. під цим терміном у суспільстві розуміли такі поняття, як «дозвіл», «власність», «суд», «покарання», то наприкінці XIV — у першій половині XV ст. це поняття визначали як «правила поведінки», «порядок», а в другій половині XV — на початку XVI ст. серед правників та юридично освічених можновладців формується абстрактне поняття' «права» в об’єктивному його розумінні. У деяких правових актах його починають називати «литовсько-руським правом». Наприклад, таке словосполучення трапляється в Жалуваній грамоті великого князя Олександра м. Полоцьку на магдебурзьке право від 4 жовтня 1499 p.: «...тоє место нашо c права Литовского и Русского...»

Юридичні джерела литовсько-руського права були як вихідними від держави або визнані нею офіційно-документальні форми вираження і закріплення норм права, які надавали їм офіційного загальнообов’язкового значення. Умовно їх можна иоділити на такі види:

• правові звичаї(об’єднані в систему усного звичаєвого права;

• нормативно-нравові акти писаного світського права;

• релігійно-правові норми християнського (канонічного) права;

• нормативно-гіравові договори внутрішнього земського (загальнодержавного) права;

• міжнародно-правові акти.

Правовий прецедент не був джерелом литовсько-руського права. Проте судово-адміністративні урядовці у своїй службовій діяльності використовували 11 pa кти куробот и судових органів на здійснецняпра-

восуддя, що надавало їм можливість виявляти позитивнии і негативний досвід у роботі судів і на цій основі вживати заходів щодо поліпшення якості судочинства. 3 огляду на розвинуту форму правових актів, точність формулювань і юридичних термінів сліл^уважати. що в судах України зберігалися писані протоколи й письмові докази, текстаменти, купчі, закладні, боргові, розписки та інші документи. Потреба зберігання документів фінансового, публічно-правового та приватно-правового характеру в судах вимагала адміністративно-судова система Великого князівства Литовського, що постійно вдосконалювалася.

Так виник державний архів Великого князівства Литовського — Литовська метрика, пов’язаний із функціонуванням вищих установ судової влади. Ha низовому рівні документація велася в магістратах міст, що мали магдебурзьке право, та в судах намісників — державців, які згодом стати називатися старостівськими (у повітових містах) та воєводськими (у воєводських резиденціях).

У правовому житті Литовсько-Руської держави другої половини XV-XVI ст. продовжував діяти принцип партикуляризму, у тому числі й у звичаєвому праві. Кожна з литовських, українських і білоруських

земель створили свою, у дечому особливу систему соціальних загальнообов’язкових норм, велике значення серед яких мали правові звичаї. Місцеве й територіальне право, як правило, отримувало назву самої землі або головного міста цієї землі, про що свідчать різні тогочасні юридичні документи. Так, у господарському листі 1495 p. до пана Кмі- ти Олександровича, намісника Черкаського, сказано: «ІІро тож прика- зуем ь тобє, а жъ бі еси слуго и людей его не судилъ и не радилъ и винь и пересудовъ на нихь не бралъ, подлуг, права вашого што если вамъ дали, всем земли Киевской». У судовій справі 1511 p. між паном Гавриловичем і товмачем Костюшком судді «тую речъ такъ судили, какъ и в листе своемъ о томъ до нас писали: пана Федька въ томъ правого най- дучи, подлуъ ихъ права Волынского». Крім територіальної особливості, за аналогією із середньовічним правом Західної Європи, звичаєве право, що діяло в усіх землях Великого князівства Литовського, можна поділити на такі види:

• великокняже звичаєве право, що регулювало правовідносини між великим князем литовським, як господарем держави, і всіма підданими держави, незважаючи на їхні суспільні стани й державні посади;

• шляхетське (феодальне) звичаєве право. Воно регулювало правовідносини в стані феодалів, визначало порядок землеволодіння та відносини між власниками землі, закріплювало ієрархічну структуру феодального стану;

n

• вотчинне, помістське (маноріальне) звичаєве право, що визначало правовідносини між панами — власниками землі й залежними від них економічно або юридично похожими і непохожими селянами;

• міське звичаєве право, "що встановлювало права й обов’язки всіх постійних громадян міста та регулювало правовідносини як між цими громадянами та громадянами й адміністрацією міста (радою, ратушею, магістратом);

• торговельне звичаєве право, що регулювало правовідносини між членами торговельних корпоративних гільдій (купцями, лихварями, банкірами, капітанами торговельних суден тоїцо).

Наприкінці XV-XVI ст. з появою козацького стану виникає новий суто український вид звичаєвого права — козацьке право, яким регулювалися особисті майнові, особисті немайнові, земельні та інші суспільні відносини в козацькому середовищі.

3 прийняттям Статуту Великого князівства Литовського 1529 p. законодавці, визнаючи за основне джерело писане право, про що й було чітко вказано на початку вступу шостого розділу: «Також постановляємо, що кожен наш воєвода, і староста, і маршалок земський, і мар- шалок двірний, і наші державці, кожен у своєму повіті не повинні виконувати свої обов’язки і судити наших підданих тільки за тими писаними правами, які всім підданим нашого Великого князівства дали», не скасували норм звичаєвого права, а підтвердили це як повноправне джерело, зафіксувавши їх у закінченні вступу того ж самого шостого розділу: «А яких би артикулів нс було ще в тих правах виписано, тоді суд має судити у відповідності до старих звичаїв, а потім

на вальному сеймі має бути вписаний цей випадок та інші, які викликані необхідністю».

Найважливіші світські письмові правові документи, що приймалися уповноваженими органами Литовсько-Руської держави в другій половині XV — на початку XVI ст., установлювали, змінювали, припиняли чи конкретизувати норми звичаєвого права або попередні юридичні акти. Вони приймалися або санкціонувалися великим князем литовським:

• одноособово;

• порадившись із близькими родичами, друзями, впливовими світськими та церковними особами;

• разом з радою панів Великого князівства Литовського або разом із радою панів і сеймом.

Чітка процедура прийняття нового документа в той період ще не була визначена.

Письмові нормативні акти мали, як правило, такі реквізити:

1) переважна більшість видавалася під назвою «листів», що в сучасному розумінні мати сили законів, указів, постанов;

2) були зазначені прізвище господаря держави та інших вищих органів, які цей лист уклали;

3) наприкінці тексту стояли підпис на ухвалення акта, вказівка про посадову особу, яка цей акт склала, та відбиток особистої печатки великого князя литовського.

При внесенні прийнятого документа або його копії до книжного реєстру в архів великокняжої канцелярії (Литовську метрику) він отримував свій символічний номер. Копії листів розсилалися до воєводств, намісництв, старост і магістратів міст, дс також реєструвалися й офіційно оприлюднювалися урядовими службовцями. У вступі найбільш важливих документів обов’язковою була технічна формула: «...чиним знаменито сим нашим листом, кто на нього погляне, при прочитанні почує...», що передбачало способи ознайомлення з ним і не завжди звільняло від відповідальності за незнання змісту акта. Структура письмового акта залежала від його специфіки і виду, але до прийняття Статуту Великого князівства Литовського 1529 p. текст документів не мав поділу на підрозділи (глави, артикули, статті тощо). Основними структурними елементами юридичного акта, як правило, були — невеликий вступ, основна частина, у якій за важко визначеною системою записувалися окремі нормативні акти, кожен з яких найчастіше починався зі словосполучень: «А також», «А коли», «А котрий», «Так же» тощо і короткого заключения. У цей час щс не було також чіткого поділу на закони й підзаконні нормативні акти. За сферою дії їх можна було поділити: на загальні, які стосувалися підлеглих всього Великого князівства Литовського, як, наприклад, Судебник Казимира IV 1457 p.; локальні, t/ які стосувалися окремих земель міст, наприклад Уставна грамота Литовського великого князя Олександра київським міщанам 1494 p.

Ha той час у суспільстві Литовсько-Руської держави співіснували два основних напрями в християнстві — православ’я і католицизм.

Православна релігія запроваджувалася на цих землях ще за часів Київської Pyci з другої половини X ст., якої дотримувалася переважна більшість населення. Католицизм був офіційно визнаний державною релігією у Великому князівстві Литовському під час укладання Крев- ської унії 1385 p. Низкою офіційних актів великокняжої влади правове становиїце православних і католицьких феодалів і духовснства в середині XV ст. було зрівняно. У Жалуваній грамоті Казимира IV 1457 p. чи не найиерше застосували термін «християнське право», а саме: «Також за проступку, каковоль коли проступить, нихто иный только тот виноватец, хто проступить, подлуг права христианьского имать быти казнен». У латинському варіанті цього документа термін «християнське право» має словосполучення «iuris catholici».

Склад релігійно-нравових норм не був і не є однаковим у кодексах і збірниках католицьких і православних церков. У католицизмі це були постанови Вселенських соборів, витяги із папських булл та едиктів, ряд положень Біблії, уривки творів «отців церкви», а також деякі норми звичаєвого і римського права. Християнське, канонічне право в католицизмі поширюється не лише на церковні, а й на частину позацер- ковних відносин. У Великому князівстві Литовському діяльність православної церкви здійснювалася відповідно до законодавства цієї держави та на основі групи джерел церковного права, куди входили:

• Номоканон;

• правила і канони, прийняті Вселенськими та Помістними соборами;

• правила святих апостолів і отців церкви;

• постанови Соборів і Синодів константинопольської церкви, а також постанов Помістних соборів Київської митрополії;

• книги Святого Письма.

Усі джерела християнського права на православних землях Литовсько-Руської держави записувалися до Кормчих книг, які зберігалися, як правило, у монастирях і соборах. Крім того, до Кормчих книг заносилися ще й законодавчі акти світської влади, якими керувалися церковні суди, у тому числі Судебник Казимира IV 1468 p. та ін.

Земські (загальнодержавні) внутрішні нормативно-правові договори відносилися до світського права. Це були угоди двох або більше сторін про встановлення, зміну чи припинення відповідних нрав і обов’язків. Вони поділялися на усні та письмові, що діяли в тих частинах земського права, які встановлювали та регулювали політичні, феодальні (васальні) та цивільні (речові, сімейно-шлюбні, спадкові, трудові, земельні тощо) правовідносини. 3 ліквідацією удільних князівств у Литовсько-Руській державі в другій половині XV ст. політичні угоди в середині держави між великим князем литовським і удільними князями та між місцевими можновладцями перестали заключатися. Облігаційне (зобов’язальне) право цієї доби знало договори купівлі-гіродажу, позики, найму, поклажі, дарування, купівлі та ін. Речове; право чіткіше окреслювало правоздатність суб’єктів, які дістали більшу свободу в цивільно-правовому житті, ніж у попередню давньоруську добу.

Міжнародно-правовий договір як джерело ирава Литовсько-Руської держави другої половини XV — початку XVI ст. мав різні форми, назви яких: унія, угода, лист, пакт та ін. Він мав за мету встановлення, зміну або припинення прав і обов’язків у різних міждержавних відносинах між Великим князівством Литовським і сусідніми державами, Прусським і Лівонським орденами, Псковською і Новгородською республіками, Московським великим князівством, Польським і Угорським королівствами, Кримським ханством та іншими країнами. За кількістю договірних суб’єктів вони, як правило, були двосторонні, за об’єктом регулювання могли бути господарського або політичного xa; рактеру. Політичні договори мали за мету відновлення попередніх мирних взаємин, порушених війною, або насамперед убезпечитися перед майбутніми вірогідними збройними конфліктами — звідсіля їх поділ на мирні й союзницькі. Міжнародні договори суспільного, торговельного й господарського характеру містили постанови про видачу невільників-утікачів, приймання чужих громадян-купців, установлення прикордонних мит тощо. Політичні міжнародні договори з другої половини XV ст. мав право укладати тільки великий князь литовський разом із радою панів. Прелімінарні переговори звичайно від імені великого князя і ради вела делегація послів, але без права підписання договору. Ратифікація договору належала великому князю, що здійснювалася за порозумінням з радою. Господарські договори навіть у другій половині XV ст. мали право укладати й удільні князі, але лише для своїх земель. Ці договори не повинні були протирічити загальнозо- бов’язуючим земським законам. Однак уже з ліквідацією удільних князівств великі князі литовські забороняли такий вид міжнародних договорів. Притому попередні угоди для окремих земель залишалися, але укладання нових припинилися в майбутньому.

У Литовсько-Руській державі вже з XV ст. розробка правових проблем і нових юридичних документів здійснювалася в основному юристами-практиками і частково вченими, які здобули освіту в університетах Західної і Центральної Європи, у яких пануючими були правові ідеї римського права, що пристосовувалося до нових економічних умов. Як зазначає академік I. Юхо, згідно з цими ідеями, усе литовсько-руське право поділялося, залежно від джерел, на три основні частини:

• божественне, дане Богом у Святому Писанні;

• природне, що дане Богом усім людям і закладене в їхній природі. Визначалося, що воно відповідає ідеалам розуму, істині й справедливості, незалежно від нормативних державних актів;

• людське, або позитивне, створене людьми. Позитивне право поділяли на публічне (jus publicum) і приватне Ous privatum).

Під час систематизації права у Великому князівстві Литовському кодифікатори не притримувалися такого поділу, а виробили систему, відмінну від римського права.

Ступінь божественного втручання в людське право, на думку духовенства, було різним, що поділяло право на духовне й світське.

I

До духовного права відносилися нормативні акти, що видаватися церковною владою, а також державними органами, з питань, що стосуватися релігії, духовенства, залежних від них людей, церковного майна, деяких інститутів сімейного й спадкового права. Основою світського права у Великому князівстві Литовському було так зване земське право (посполите, тобто загальне право даної держави), яке поділялося залежно від змісту на окремі частини, які не збігалися з те- пернхшьої класифікацією на галузі права, що слугувало початкомТюділу права наддержавне, адміністративне, цивільне, сімейне, кримінальне, судове.

Основним елементом правової системи є система права. У сучасному розумінні система права — об’єктивно зумовлена й узгоджена в її складових частинах внутрішня організація права тієї чи іншої держави, яка складається з взаємозалежних норм, логічно розподілених за галузями, підгалузями та інститутами. Головними критеріями для" поділу системи права за галузями є предмет і метод правового регулювання. Система права, на відміну від правової системи, відображає не сукупність усіх правових явищ у їх взаємодії, а тільки внутрішню будову (форму), структуру права як системи правових норм. Внутрішня форма (структура) права характеризується:

— єдністю його складових частин, що зумовлюється системою суспільних відносин, які визначають зміст правових норм, утворенням і чинністю останніх на основі єдиних принципів, можливістю застосування заходів примусу з боку держави, волею більшості населення і т. ін.;

— диференцією права на відносно відокремлені складові частини у вигляді певних об’єднань правових норм (галузі та інститути права);

— наявністю різних видів зв’язків норм права та їх об’єднань між собою (соціальних, ідеологічних, юридичних, державних та ін.).

Система права Великого князівства Литовського, що почалася формуватися в XV ст., включала як норми загального права, так і спеціальні норми. Систематизація права охопила майже всі галузі позитивного права, у тому числі державне та адміністративне. B її основі були нові принципи: збереження суверенності держави (всупереч середньовічному церковному космополітизму), єдність права для всієї держави і всіх повноправних людей (хоча право визнавало різну правоздатність для різних людей) та пріоритет писаного права. Державне й адміністративне право визначало основи державного ладу та суспільного устрою, а саме: порядок набуття великокняжої влади; компетенцію великого князя литовського; порядок формування складу ради панів і загального сейму, визначення їх повноважень; місцевий адміністративно-територіальний устрій, межі влади воєвод, намісників, старост і інших урядовців; правовий статус шляхти, селян, міщан, духовенства тощо. Джерелами державного права були: правові звичаї, привілейні загальні та партикулярні листи-грамоти; земські уставні листи-грамоти окремих земель, міст і повітів; міжнародні договори, насамперед із Польщею; королівські конституції, які стосуватися земель Великого князівства Литовського; сеймові постанови.

Цивільно-правові норми Литовсько-Руської держави регулювати майнові й особисті немайнові відносини, що укладалися між фізичними та юридичними особами, і становили систему приватного права. Підгалу- зями цивільного права, яке формувалося, були: речове право, зобов’язальне (облігаційне) право, родинне право. A до інститутів цивільного права па той час можна вже було віднести: інститут застави, інститут давнини, інститути купівлі-продажу, позики, найму, поклажі, дарування, поруки, інститут шлюбу, опіки, спадкування тощо. Норми цивільного права до прийняття Статуту Великого князівства Литовського 1529 p. були розпорошені по різних писаних законодавчих актах як внутрішньої, так і зовнішньої політики, документах церковного походження." До нашого часу збереглася велика кількість судових рішень і приватних договорів дарування, ручительства, розподілу, купівлі-продажу, майна, які свідчать про високий рівень цивільно-правових відносин того часу. Однак протягом XV — на початку XVI ст. переважна більшість цивільно- правових справ в адміністративно-судових установах усіх видів і рівнів продовжувала розглядатися за нормами звичаєвого права.

Кримінально-правові норми регулювали суспільні відносини, що виникали з факту виникнення злочину. Ними встановлювалися засади кримінальної відповідальності, види злочинів і покарання за їх здійснення. Норми кримінально-правового характеру в другій половині XV — на початку XVI ст., порівняно з іншими галузевими нормами, були найбільш систематизовані. Норми кримінального або карного права ставали переважно як норми заборони. Залежно від характеру злочинних дій і наслідків злочинів у них відображувалися різні правові відтінки. Так злочини проти особи в письмових правових актах позначалися термінами «виступ из права», «вина», «злочинство». Злочини проти держави, суспільства, релігії, моралі мали назву «кривда», збиток, «образа маєстату». 3 письмових документів видно, що вперше поняття «злочин», близьке до сучасного, зустрічається в Жалуваній грамоті Казимира IV 1457 p., більш чітко визначається в Судебнику Казимира IV 1468 p. — першому систематизованому кодексі кримінального права Литовсько-Руської держави. Надалі це визначення з деякими змінами та уточненнями застосовується в уставних земських грамотах та Статуті Великого князівства Литовського 1529 p. і його наступних редакціях аж до 40-х років XIX ст. У той час виникають вже такі інститути карного права, які ми нині визначаємо як: інститут затримання особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння; інститут обставин, які виключають злочинне діяння («крайня оборона», «крайня необхідність»); інститути співучасті, рецидиви, призначення покарання та звільнення від покарання тощо. 3 другої половини XV ст. правові звичаї в кримінальному праві, порівняно з іншими галузями, починають найбільше поступатися нормативно-правовим актам.

Одними з основних видів світського права Великого князівства Литовського були також міжнародне, міське, земельне, але в окремі галузі в другій половині XV — на початку XVrI ст. вони ще не сформувалися.

8-850

г

Що стосується військового права, то військове, або рицарське, право XV-XVI ст. в українських землях — це сукупність юридичних норм, які регламентували правовідносини у війську Великого князівства Литовського. Аналіз основних принципів права, його походження, призначення і поділ на галузі дав Ф. Скорина в промові до книжки «Другий закон». Однією з галузей права він визначив право «рицер- ское, или военное, еже на войне соблюдаемо бываеть».

Правовідносини, що складалися при несенні військової служби, регулювалися нормами звичаєвого права. Військова повинність визначалася соціальним становищем людини. Більш тяжку військову службу несли рицарі, бояри, шляхта, які повинні були бути завжди готовими до війни. Міщани забезпечували війська зброєю, утримували їх, а також відповідали за побудову та захист міського господарства. Ti з них, хто мав маєтки, повинні були разом із боярами і шляхтою іти на війну або виставляти замість себе ратників. Прості селяни в час нападу ворога за постановою сейму виставляли одного ратника від декількох дворів. У привілеї 1387 p. князя Ягайло зазначено, що військовий похід є обов’язком кожного, хто може тримати зброю в руках.

Письмове військове право почало розвиватися з XVI ст., першими військовими законами були постанови Новогрудського сейму 1502 p., Віленського сейму 1507 p., Мінського сейму 1507 p. У 1528 p. у Великому князівстві Литовському було прийняте військове уложення.

Кодифікація військового права була здійснена вперше в Статуті Великого князівства Литовського 1529 p., який визначив коло військовозобов’язаних, передбачав міри покарання за невиконання військових зобов’язань і за злочини, учинені ратниками, регламентував права й обов’язки гетьмана. Від несення військової служби звільнялися тільки тяжкохворі й нездатні до неї особи, але вони повинні були виставляти за себе «пригідних» людей. Основні норми військового права свідчать, що уособлення його в окрему самостійну галузь права обгрунтовані. До 1530 p. був прийнятий ще ряд нормативних актів і здійснена їх систематизація. Це відіграло певну роль у подальшій розвідці військового права Великого князівства Литовського.

У сучасному розумінні за субординацією в правовому регулюванні відрізняють матеріальні та процесуальні галузі права. Матеріальні галузі права (матеріальне нраво) — прямо регулюють суспільні відносини. До них належить конституційне (державне), цивільне, адміністративне, кримінальне та інше право. Процесуальні галузі права (процесуальне право) — визначають процедуру реалізації матеріального права і є похідним від нього. Головним недоліком процесуального, або судового, права Великого князівства Литовського булоше відокремленість процесуального права від права матеріального й не розмежо- ваність процесу цивільного від карного. Ha судових нормах дуже позначалася станова нерівність суспільства й службова залежність сторін. У судовому, процесуальному, праві поступово формуються інститути підслідності, підвідомчості та підсудності, інститут доказового права та ін. Джерелами литовсько-руського судового права в

другій половині XV — на початку XVI ст. насамперед були норми звичаєвого права (особливо при розгляді справ у громадських, копних судах), а також листи-привілеї, листи — уставні земські грамоти, Судебник Казимира IV 1468 p., збірники церковного права, передусім Номоканон. Судовий процес цієї доби називався «поступком прав- ним». Він керувався засадами легальності, визнаної матеріальним правом. Тільки розгляд справи в суді давав підстави для покарання або помилування підданого. Можна погодитись із висновками академіка I. IOxa про те, що система литовсько-руського феодального права мібгила як норми земського загального права, так і спеціальні норми, що забезпечували привілеї пануючим станам. Ці привілеї не бул'и винятком у системі права, а були її складовою частиною, хоча й суперечили всій правовій системі, у чому й було внутрішнє протиріччя феодальної системи права.

Наступним головним елементом (компонентом) правової системи Литовсько-Руської держави була система законодавства. Якщо поняття «система права» характеризує сутнісний внутрішній бік об’єктивного права, поняття «системи законодавства» відтворює його зовнішній бік. Законодавство — це форма життя права, саме законодавство надає нормам права формальну визначеність (одна з ознак права). Систему законодавства Великого князівства Литовського становили всі впорядковані нормативні документи цієї держави. Як уже зазначалося, переважна більшість законодавчих актів, що видавалися центральною владою, проголошувалися «листами». Якправило, у вступній частині документів застосовувалася мовна формула: «Чинимо знаменито цим нашим листом...» Листами великі князі литовські називали й ті збірники, які умовно мають назву в історіографії: Жалувана грамота короля Казимира IV 1457 p., Судебник Казимира IV 1468 p., Уставна грамота литовського великого князя Олександра київським міщанам 1494 p., Уставна королівська грамота міщанам Волинській землі 1509 p. тощо. Під законодавством Великого князівства Литовського з другої половини XV ст. у вузькому значенні цього поняття треба розуміти нормативні акти, що приймалися спільно великим князем литовським, вальним сеймом литовським і радою панів. Саме цими чинниками центральної влади оприлюднювалися найважливіші загальнодержавні документи, у тому числі й перші збірники законодавства, а також ратифікувалися міжнародні договори. Саме ці нормативно-нравові акти за своєю юридичною силою можна прирівняти до тих законів, що видає сучасна Верховна Рада України. У широкому значенні до системи законодавства литовсько-руської доби другої половини XV — початку XVI ст. потрібно віднести:

1. Листи-привілеї, листи-уставні грамоти, що приймаються:

• великим князем литовським одноосібно;

• великим князем литовським із княжою радою (до середини XV ст.);

• великим князем литовським із радою панів (з 1492 p.);

• великим князем литовським із радою панів і сеймом.

8-

2. Ухвали приватні, ухвали земські, постанови й статути, артикули, листи-привілеї, листи-грамоти, що приймалися сеймом Великого князівства Литовського самостійно або разом із радою панів. До законодавчої компетенції сейму відносилися:

• справи виборів великого князя;

• справи унії з Польщею;

• податкові справи;

• військові справи.

3. Розпорядження та привілеї ради панів. Під час відсутності великого князя вся великокняжа компетенція переходила до ради панів. Рада панів вирішувала питання щодо оборони землі, проводила мобілізацію, вела закордонну політику, накладала нові податки тощо. Про це свідчать привілеї, прийняті до 1492 p. Великокняжий привілей Олександра 1492 p. легалізував правове становище ради панів, а привілей Сигізмунда 1506 p. поширив її права, і від того часу вона поділяла верховну владу з великим князем.

4. Нормативні акти центральної адміністрації (земського маршал- ка канцлера, земського підскарбія, земського гетьмана), що стосувалися внутрішньоекономічних, військових і зовнішньополітичних питань. Це листи, укази, накази, закордонні ноти тощо.

5. Листи-привілеї українських удільних князів (до 1471 p., коли було ліквідовано Київське князівство) та ратифікація ними міжнародних господарських договорів із сусідніми державами.

6. Юридичні акти обласної адміністрації (воєвод, намісників, старост, кашгелянів) після ліквідації удільних князівств і утворення на українських землях воєводств. Ними регулювалося економічне й соціальне життя населення цих адміністративних одиниць. Вони видавалися у вигляді наказів, інструкцій, листів і скріплювалися печаткою воєвод.

7. Нормативні акти повітової та обласної виконавчої влади (державців, тиунів, війтів, комендантів великих фортець).

8. Нормативні акти органів міського самоврядування в українських містах із магдебурзьким правом управління, а саме магістратів, війтів і бургомістрів.

9. Міжнародні договори політичного або господарського характеру, які санкціонувалися центральними органами влади. Проте господарські договори до 1471 p. могли заключатися українськими удільними князями, якщо вони не відповідали загальній економічній політиці й безпеці Литовсько-Руської держави.

У другій половині XV ст., так само як і галузі права, починають формуватися галузі законодавства. Це державне, кримінальне, цивільне, військове, адміністративне, судове галузеве законодавство. Причому галузі законодавства не відтворювали прямолінійно відповідні галузі права. У деяких випадках вони збігалися з галузями права, наприклад кримінальним, а в інших — з інститутами права. Якщо в умовному на той час цивільному праві майнове право власності можна відзначити за інститут права, то в системі законодавства майнове право формується в

окрему галузь, таке саме становище із сімейно-шлюбним, спадковим правом тощо. Починає формуватися структура системи законодавства, яку можна класифікувати за такими критеріями:

• галузевим (горизонтальним) — поділ нормативно-правових актів за предметом регулювання: кримінальне законодавство, адміністративне законодавство, родинне законодавство та ін.;

• субординаційним (вертикальним) — поділ нормативно-правових актів на певні групи за їх юридичною чинністю: листи-привілеї, листи — уставні грамоти великого князя, сейму, ради панів, листи во- євод-намісників, старост, магістратів та ін.;

• державно-адміністративним — поділ нормативно-правових актів за територіальним значенням: законодавство для всіх територій Великого князівства Литовського, законодавство для окремих земель (наприклад, Волинської землі 1501 та 1509 pp., Київської землі 1507 та 1529 pp.).

Треба зазначити, що з ліквідацією удільних українських князівств припиняє свій розвиток місцеве законодавство цих автономних об’єднань. Його змінює воєводська система законодавчих актів. Литовсько- Руська держава ще зберігає деякі риси федеративно-територіального устрою, але функції місцевих можновладців адміністраторів постійно звужуються, у тому числі й законодавчі в широкому розумінні цього поняття.

Система юридичних засобів і прийомів при створенні законодавчих актів, а саме законодавча техніка в Литовсько-Руській державі, мала свою особливість.

Кожний період історії вітчизняного права відзначається своєю законодавчою майстерністю, рівень якої постійно удосконалювався. Становлення законодавчої техніки в нормотворчості Литовсько-Руської держави пов’язано з широкою систематизацією права, наслідками якої були збірники законодавства, що діяли на території України декілька століть. Для визначення прийомів і засобів при створенні та систематизації законів потрібно аналізувати пам’ятки права наприкінці XIV — на початку XVI ст„ що збереглися до нашого часу, а саме: жалувані урядові грамоти великих литовських князів; постанови ради панів, литовсько-руських сеймів і сеймиків; жалувані грамоти удільних кпязів, воєвод і намісників; документи дипломатичного характеру; документи церковного характеру; рішення адміністративно-судових органів; великокняжі привілеї; уставні земські грамоти; збірники законодавства.

Еволюцію права Литовсько-Руської держави можна поділити на три етапи:

— період панування звичаєвого права в усіх сферах юридичного життя суспільства (з моменту приєднання колишніх земель Київської Pyci до Литовського князівства і до кінця XIV ст.);

— період становлення земського литовсько-руського права, коли при збереженні широкого застосування звичаєвого права з ним починає конкурувати й поступово витісняти його право, писане спочатку

у вигляді привілеїв і жалуваних грамот, а потім Судебником 1468 p. та уставними земськими ірамотами (наприкінці XIV — на початку XVl ст.);

— період статутного права, що розпочинається з моменту видання Статуту Великого князівства Литовського 1529 p. та продовжується введенням в дію його наступних редакцій 1566 і 1588 pp.

До нашого часу дійшла велика кількість грамот, що видавалася великими князями литовськими з різних причин, а внаслідок цього надзвичайно різноманітних за своїм змістом і призначенням. У збірнику литовсько-руських актів, виданих Археографічною комісією, представлено понад 20 видів таких грамот. Серед них професор M. Ясин- ський визначає: договірні, різного роду жалувані, уставні, митні, судні, послужні, вотчинні, пільгові, правдиві, присяжні, доручення, позивні, охоронні, окружні, вкладні та ін. Грамоти, що мали безпосередньо законодавчий характер, як правило, називалися «листами» та «привілеями». Протягом XV ст. видаються загальнодержавні привілеї в особі вищих станів (так звані «земські привілеї»), окремим містам (переважно на магдебурзьке право), установам (церквам, монастирям), окремим класам населення (духовенству, міщанам, господарським людям), окремим групам осіб (євреям, татарам) і врешті-решт різним приватним особам. Далі M. Ясинський вказує, що під назвою «привілеї» можна розуміти три роди цілком різних за характером і предметом актів урядової діяльності, а саме:

1. Жалувані грамоти в стислому змісті, що містять:

— пожалування приватним особам та установам різного нерухомого майна, угідь, промислів, десятин (на користь монастирів і церков);

— закріплення угод, за якими одна особа набуває нерухоме майно в іншої;

— пожалування великими князями будь-кому різних титулів, шляхетських чи лицарських переваг.

2. Грамоти пільгові, привілеї в особистому їх змісті, тобто приватні закони, що містять вилучення із загальних норм, виключення із загального нормативного порядку на користь фізичних або юридичних осіб, які поділяються на два види:

— привілеї з більш випадковим і приватним характером, що містять лише одну або декілька однорідних пільг, які надавалися переважно приватним особам;

— привілеї з більш загальним публічним характером і складним змістом, що містять сукупність різнорідних пільг і переваг, які надавалися лише юридичним особам.

3. Жалувані грамоти охоронного характеру. Зміст цих грамот полягає не в пожатуванні яких-небудь пільг і переваг, а в підтвердженні всього існуючого вже споконвічно в силу звичаю чи в силу пожалування. Звідсіля охоронний, консервативний характер таких грамот, звідсіля постійні в них посилання на старовину та заборонуїі порушувати: «...бо ми старини не рухаємо, а новини не вводимо». Таких привілеїв, що надавалися різним провінціям Литовсько-Руської держави

наприкінці XIV ст. і до видання I Литовського статуту 1529 p., дійшло до нас майже двадцять. Деякі з них — прості пільгові грамоти, інші не мають ніякого значення як джерела права, але є і такі, у яких включені не окремі пільги та переваги, а детальне визначення відносин даної землі чи області до всієї держави. Жалувані грамоти охоронного характеру отримали в історіографії назву «установчі земські грамоти». Під законодавством Великого князівства Литовського наприкінці XIV — на початку XVI ст. варто вважати загальнообов’язкові акти вищої юридичної сили, прийняті великим князем литовським самостійно, разом з радою панів або разом із радою панів і сеймом; радою панів самостійно в разі поважної відсутності великого князя; загальним сеймом ВеликогокнязівстваЛитовськош. У сучасномурозумінні нормативно-правові акти (закони, законодавчі акти тощо) видавалися у зазначений період під терміном «листи», які в історіографії отримали назву «жалувані грамоти», «привілеї», «уставновчі земські грамоти» тощо. Саме тексти цих листів наприкінці XIV — на початку XVI ст. є джерелом для визначення рівня тогочасної законодавчої техніки.

У XV ст. внаслідок сукупності внутрішніх соціально-економічних, зовнішньополітичних та юридичних причин виникає об’єктивна необхідність в уніфікації законодавства та створенні загальнодержавних збірників права. A саме: Жалувана грамота Казимира IV 1457 p., що зрівняла в соціальних правах усіх католицьких і православних прелатів, княжичів, бояр, лицарів, шляхтичів, местничів Литовсько-Руської держави; Судебник Казимира IV 1468 p., що став першим загальнозем- ським кримінальним і кримінально-процесуальним кодексом як на етнічних литовських, так і на білоруських та українських землях, попередника майбутнього Статуту Великого князівства Литовського 1529 p.; уставних земських грамот окремим воєводствам Великого князівства Литовського (Київському, Волинському, Полоцькому тощо). Без удосконалення законодавчої майстерності це проведення систематизації було б неможливе. Результати систематизації можуть слугувати показником рівня законодавчої техніки. Хоча, на думку Д. Керімова, у законотворчій практиці буває таке, що діяльність щодо створення законодавчих актів має аж ніяк не той результат у правовому регулюванні відповідних суспільних відносин, який переслідувався. Аналіз законотворчості має той суттєвий недолік, що не враховує всіх складових частин процесу творчості, які є умовою досягнення визначеного результату, проте не входять до нього, а також їх логічного розвитку. Усе це лише у поверховому вигляді міститься в результаті. Невеликий, стислий обсяг тексту законодавчого акта, простота мови, відсутність значної кількості спеціальних термінів тощо не є показником примітивності законодавчої техніки в литовсько-руському праві. Це була доба проб і помилок у правотворчості, процес становлення своєрідного нерецептованого, як в інших країнах, законодавства, творці якого, дотримуючись принципу «стислість — сестра таланту», створювали закони, що відповідали рівневі тогочасної правової культури народу й продовжували наповнювати її новими елементами.

і

Законотворчість, як і усяке мистецтво, припускає наявність у законодавців достатньо високої загальної культури. Починаючи з XIV— XV ст. культура Великого князівства Литовського все далі відходить від середньовічних теологічних настанов, відкриває шлях для поширення світської культури. Це визначилося передусім:

— у широкому залученні народної розмовної мови до процесу творення духовних цінностей;

— у відродженні літературних традицій Київської Русі;

— у творчому використанні культурних надбань Західної Європи.

Розвиткові освіти сприяли великі монастирі й церкви, у яких або

біля яких цілеспрямовано створювалися школи, де навчалися всі діти, незалежно від матеріального становища їхніх батьків. Подальшу освіту можна було здобути в європейських університетах — Болонському, Гейдельберзькому, Падуанському, Паризькому, Празькому, Краківському та ін. Саме Краків став духовною Меккою для ,молоді Литовсько-Руської держави. Підраховано, що в XV-XVI ст. майже 800 українців здобули освіту в Краківському університеті — навчальному закладі, заснованому в 1364 p. Казимиром Великим і згодом реформованому з волі королеви Ядвіги, котра заповіла йому всі власні багатства. Ha пожертви Ядвіги була заснована також литовська колегія при Паризькому університеті (1397), дс, зрозуміло, також знайшлося .місце для вихідців з України. Саме випускники цих вищих шкіл ставали кодифікаторами права у Великому князівстві Литовському.

Певні зрушення в XIV-XV ст. відбулися в політичній культурі Литовсько-Руської держави. Цей період припадає на епоху Відродження (Ренесансу), одного з найбільших прогресивних перетворень в історії людства, який дав поштовх розвиткові гуманістичної думки. Відхиляючи християнські ідеали споглядального життя, гуманістична етика «реабілітувала» людину з усіма її страстями й прагненнями, висвітила в ній могутні сили, що йдуть від розуму, підняла й укріпила самовизнання особистості, уперше відкрила для себе особистий світ — свіг творця, а не «тварини». Ha зміну пастві, яка покірно молиться, приходить нова генерація людей, яке найбільше цінує свободу, розкована ссрцем і духом. Носіями нових ідей у західноруських землях стали Юрій Дрогобич (Котермак), Павло Русин із Красна, Лукаш із Нового Міста та ін. Чого варта тільки постать українського вченого-гума- ніста Юрія Дрогобича (6л. 1450-1494), випускника Краківського й Болонського університетів, доктора медицини і доктора філософії, викладача цих вищих закладів, ректора Болонського університету в 1481-1482 pp., автора багатьох наукових праць. Він активно сприяв поширенню гуманістичних ідей на Батьківщині, уважав, що завдяки доброчесності людина може наблизитися до Бога як ідеалу доброчесності.

Показником подальшого розвитку духовної культури в XV ст. є також створення нових редакцій оригінальних творів часів Київської Русі, зокрема відомого Києво-Печерського патерика, життя святих, зміцнення традицій початкового літописання Київської Pyci у вигляді так

_

званих литовсько-руських літописів і Короткого Київського літопису XIV — початку XVI ст., видання перших друкованих кирилицею книг Октоїх, Часослов Швайпольтом Фіолем у 1491 p. тощо.

Досягнення тогочасної культури Литовсько-Руської держави впливали па світогляд осіб, причетних до законодавства. Проте законотворчість вимагала від законодавців ще й спеціальних знань, навичок, опанування мистецтвом формування і формулювання законодавчих актів. Загальна культура законодавця тісно пов’язана з правовою культурою, а разом з тим правова культура законодавця зворотно впливає па загальну культуру, створює умови для її вільного розвитку шляхом установлення режиму правової стабільності. У культурі зако-' нотворчості акумулюються: різносторонні знання дійсності, її історії і перспективи розвитку; спеціальні знання про право, закон й законодавчу техніку, уміння їх використовувати в практичній діяльності щодо створення законів і їх реалізації. Ознайомившись із текстом законодавчих актів наприкінці XlV-XVI ст. Великого князівстваЛитовсько- го, потрібно зазначити високе мистецтво литовських законодавців, що з достатньою повнотою і широким підходом виконували завдання про упорядкування судової практики, а не обмежувалися казуїстичними формулюваннями. Сам зміст Судебника Казимира IV 1468 p. свідчив про високий правовий рівень розвитку кодифікації, уміння в узагальненому вигляді вирішувати правові питання. K. Яблонскис першим припустив, що Судебник 1468 p. був підготовлений під керівництвом канцлера і віденського воєводи Михайла Кезгайловича, який готував також Жалувану грамоту Казимира IV 1457 p. і був одним із меценатів Краківського університету, у якому навчалися студенти з Литви, України та Білорусі, майбутні кодифікатори Статуту Великого князівства Литовського 1529 p.

<< | >>
Источник: І. А. Безклубий, I. C. Гриценко, О. О. Шевченко та ін.. Історія українського права: Посібн. /І. А. Безклубий, I. C. Гриценко, О. О. Шевченко та ін.; — K.,2010. — 336 c.. 2010

Еще по теме § 2. Правова система Великого князівства Литовського:

 1. 1.3. Становлення та реформування місцевих загальних судів, як основної ланки системи правосуддя
 2. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 3. Розділ 2. Державна служба Великого князівства Литовськог
 4. Тема 5. Литовсько-Руська держава та її право Утворення та особливості розвитку Литовсько-Руської держави.
 5. Тема 6. Правове становище українських земель у складі Речі ПосполитоЇ
 6. Кодифікація права. Статути Великого князівства Литовського
 7. § 2. Джерела права
 8. § 1. Історіографія
 9. § 2. Правова система Великого князівства Литовського
 10. § 4. Законодавча техніка XIV-XVI ст.
 11. § 5. Систематизація литовсько-руського права
 12. § 4. Судова система
 13. Суспільний лад Великого князівства Литовського
 14. Державний устрій Великого князівства Литовського
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -