<<
>>

2. Організація державного управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства

Загальне керівництво будівельним комплексом та житлово-комунальним господарством здійснює Кабінет Міністрів України. Він організовує розробку та здійснення комплексних та цільових програм, створює економічні, правові та організаційні механізми реалізації державної політики у сферах, що аналізуються.

Відіграючи організуючу та координуючу роль у державному управлінні, для більш ефективної розробки і реалізації державної політики у сферах будівництва та житлово-комунального господарства, Кабінет Міністрів України утворює в цих сферах експертно-консультативні та інші дорадчі та допоміжні органи — комісії, комітети, ради.

Головними з них на сьогодні є Координаційний комітет з питань реформування державної житлової політики та Міжвідомча комісія з реалізації реформи житлово-комунального господарства. Вони координують діяльність органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з питань розроблення і реалізації правових, організаційних та економічних заходів, спрямованих на реформування державної політики у сферах, що аналізуються.

Головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування є Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (Мінрегіонбуд).

Основними завданнями Мінрегіонбуду є:

• участь у формуванні та забезпечення реалізації державної регіональної політики і політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування, підготовка і внесення пропозицій щодо підвищення ефективності сприяння узгодженню діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у цій сфері, залучення громадськості до участі у підготовці та обговоренні проектів відповідних рішень органів державної влади;

• сприяння ефективному використанню економічного, наукового і трудового потенціалу, природних та інших ресурсів, а також особливостей регіонів, досягненню на цій основі підвищення рівня життя людей, оптимальної спеціалізації регіонів у виробництві товарів та наданні послуг;

• підготовка і внесення пропозицій щодо деконцентрації та децентралізації повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади, оптимізації структури місцевих органів виконавчої влади, удосконалення механізму регулювання відносин «центр — регіони», адміністративно-територіального устрою України, правових, економічних, організаційних та інших засад розвитку державного управління і місцевого самоврядування, поліпшення роботи з надання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування адміністративних послуг населенню та деякі інші завдання.

Мінрегіонбуд відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:

• вносить пропозиції щодо формування державної регіональної політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування та удосконалення адміністративно-територіального устрою;

• аналізує тенденції економічного, соціального, культурного розвитку регіонів, бере участь у проведенні моніторингу та оцінки їх соціально-економічного стану;

• бере участь у розробленні коротко- і середньострокових планів та цільових програм регіонального розвитку, опрацьовує комплекс заходів, спрямованих на підвищення потенціалу регіонів, розвиток їх інфраструктури, вносить пропозиції щодо визначення механізму державної підтримки розвитку регіонів, раціонального розподілу коштів місцевих бюджетів, оцінки діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

• розробляє та вносить в установленому порядку проекти нормативно-правових актів з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування, будівництва, архітектури, містобудування, промисловості будівельних матеріалів, бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань сейсмічного районування, впорядкування промислової забудови та захисту навколишнього природного середовища стосовно сфери, що належить до його відання;

• бере участь у межах своїх повноважень у вивченні проблем формування та виконання місцевих бюджетів, взаємодіє з цих питань з органами місцевого самоврядування;

• вивчає за участю інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади стан використання коштів, виділених відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку, цільових програм регіонального розвитку; бере участь у підготовці пропозицій щодо фінансового забезпечення розвитку територій;

• вносить пропозиції до Закону про Державний бюджет України, підготовлені на підставі результатів узагальнення проблемних питань забезпечення фінансовими ресурсами регіонального розвитку;

• сприяє підвищенню ефективності механізму державної підтримки територій, зокрема шляхом надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для стимулювання розвитку регіонів.

Мінрегіонбуд має право:

• залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з керівниками), представників громадських організацій (за згодою) для підготовки та розгляду питань, що належать до його компетенції;

• одержувати в установленому законодавством порядку від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали для виконання покладених на нього завдань;

• скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

• скасовувати відповідно до закону накази керівників структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, підконтрольних та підзвітних Міністерству, з питань, що належать до його компетенції;

• проводити у передбачених законом межах перевірку: місцевих органів виконавчої влади; органів місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади.

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово- комунального господарства, житлової політики та міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) є Міністерство з питань житлово-комунального господарства України (Мінжитлокомунгосп).

Основними завданнями Мінжитлокомунгоспу є:

• участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, житлової політики та міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус), благоустрою населених пунктів, галузі поховання;

• управління, координація та регулювання діяльності у зазначеній сфері;

• реформування житлово-комунального господарства;

• технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства;

• забезпечення проведення єдиної технічної, соціально-економічної політики у сфері питної води та питного водопостачання та інші.

Мінжитлокомунгосп відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції.

• розробляє і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, житлової політики та міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус), благоустрою населених пунктів, галузі поховання;

• бере в установленому порядку участь у розробленні проекту Державного бюджету України на відповідний рік, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Державної програми економічного та соціального розвитку України, забезпечує розроблення та виконання інших державних і галузевих програм;

• розробляє та подає в установленому порядку проекти нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства, міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус), благоустрою населених пунктів та галузі поховання, бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань державної житлової політики;

• розробляє і затверджує у межах своїх повноважень державні стандарти, норми і правила, бере участь у розробленні державних соціальних стандартів;

• бере участь у розробленні інженерно-технічної документації з питань реконструкції та експлуатації протизсувних та інших споруд інженерного захисту, у розробленні та реалізації заходів щодо забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;

• забезпечує проведення та здійснює в межах своїх повноважень координацію наукових досліджень (науково-дослідних робіт) у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, питної води та питного водопостачання, міського електричного транспорту (в тому числі з питань нормування, стандартизації, метрології, каталогізації, підтвердження відповідності);

• розробляє і подає в установленому порядку пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності для проведення робіт з підтвердження відповідності у сфері житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус);

• установлює відповідно до законодавства порядок визнання результатів випробувань, у тому числі нових матеріалів;

• здійснює нормативно-методичне забезпечення діяльності в галузі поховання, проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, поводження з побутовими відходами, перевезення пасажирів міським електричним транспортом (трамвай, тролейбус), благоустрою населених пунктів та розвитку квітково-декоративного насінництва та розсадництва;

• здійснює реєстрацію та веде облік трамвайних вагонів і тролейбусів, а також державний контроль за технічним станом об'єктів міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) та забезпеченням безпеки його руху і ін.

Мінжитлокомунгосп має право:

• залучати вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

• скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

• утворювати у разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади в межах своєї компетенції комісії та експертні групи;

• одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

• здійснювати захист своїх прав та законних інтересів у суді.

На місцевому рівні — на рівні області, району, а також міст Києва, Севастополя — управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства здійснюється місцевими державними адміністраціями та їх управліннями і відділами.

У структурі місцевих державних адміністрацій утворюються відповідні управління та відділи, які підзвітні і підконтрольні голові відповідної державної адміністрації та відповідному міністерству. Вони здійснюють керівництво дорученими їм сферами будівництва і житлово-комунального господарства, несуть відповідальність за їх розвиток на підвідомчій їм території, координують діяльність підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління відповідної місцевої державної адміністрації і мають для цього повноваження.

Наприклад, управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації має право: здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з житлово- комунальних питань; вносити відповідним місцевим органам виконавчої влади пропозиції щодо припинення будівництва, реконструкції, розширення об'єктів виробничого та іншого призначення у разі порушення вимог законодавства та правил комунального обслуговування населення; залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції; одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань; скликати наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції; виступати замовником проектування, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства; надавати послуги фізичним і юридичним особам у межах, визначених законодавством.

Відповідно до покладених на нього завдань зазначене управління також: забезпечує здійснення заходів із реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональної програм на засадах прозорості та гласності; сприяє розробленню проектів благоустрою населених пунктів; проводить моніторинг стану виконання державних, галузевих та науково-технічних програм, дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств галузі; бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної житлової політики та реформування і розвитку житлово-комунального господарства; готує пропозиції до проектів обласного бюджету щодо фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів; вживає заходів щодо поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм; бере участь у реалізації державної політики щодо ціноутворення у сфері житлово-комунального господарства та інше.

Реформування будівельного комплексу і житлово-комунального господарства потребує не лише координації зусиль багатьох міністерств та відомств, а й перенесення центру ваги реалізації проблем на місця. З огляду на це великого значення набуває діяльність органів місцевого самоврядування, які мають значні повноваження у галузі житлово-комунального господарства і будівництва (докладніше про це див. розд. V, гл. 30 цього підручника).

<< | >>
Источник: Авер'янов В.Б.. Підручник: У двох томах: Том 2. Особлива частина. — К.,2009. — 600 с.. 2009

Еще по теме 2. Організація державного управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства:

 1. 2. Організація державного управління у сферах транспорту і зв'язку
 2. 1. Загальна характеристика державної політики у сферах будівництва та житлово-комунального господарства
 3. 2. Організація державного управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства
 4. 4. Державний контроль у сферах будівництва та житлово-комунального господарства
 5. Глава 31 Управління в господарсько-економічних сферах
 6. Глава 32 Управління в соціальній і гуманітарно-культурній
 7. Стаття 13. Державне управління в галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду
 8. 2. Правове становище співвласників квартир багатоквартирного жилого будинку
 9. 7. Правовий механізм реалізації земельно-правових норм
 10. Організація управління економікою
 11. Тема 15. Радянська державність і право в Україні в 20-30 рр. ХХ ст.
 12. 4. Організація управління економікою в умовах соціально-економічних реформ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -