<<
>>

17.2. Перевищення влади або посадових повноважень

Перевищення влади (посадових повноважень) є вихід посадової особи за межі наданих їй законом прав і повноважень.

За ст. 365 КК України кваліфікуються дії лише посадових осіб. Аналогічні дії приватних осіб, які не є посадовими, кваліфікуються за наявності відповідних ознак як самоправство за ст.

356 КК України або як злочини проти особи чи власності.

За своєю соціальною сутністю перевищення влади або посадових повноважень є самоправством посадової особи.

П. 13 постанови Пленуму Верховного Суду України від 2 березня 1973 р. «Про судову практику в справах про обман по-купців».- Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.-С. 244.

П. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України від • березня 1973 p.- Там само.- С. 244-245.

559

Від інших посадових злочинів перевищення влади або посадових повноважень відрізняється тим, що вчинювані винною особою дії не входять у коло її повноважень, не надані їй законом, не передбачені правовим статусом її посади.

За ст. 365 КК України кваліфікуються лише такі дії посадової особи, які явно (очевидно для всіх) виходять за межі наданих їй прав і повноважень, не викликались необхідністю даної конкретної обстановки і заподіяли істотну шкоду державним чи громадським інтересам або охоронюваним інтересам громадян чи інтересам юридичних осіб.

Пленум Верховного Суду України роз'яснив, що як перевищення влади або посадових повноважень кваліфікується:

а) вчинення дій, які є компетенцією іншої посадової особи даного відомства чи посадової особи іншого ві домства;

б) вчинення дій одноособове, тоді як вони могли бути вчинені лише колегіально;

в) вчинення дій, які дозволяються тільки в особливих випадках, з особливого дозволу і з особливим порядком проведення,- за відсутності цих умов;

г) вчинення дій, які ніхто не має права виконувати або дозволяти.1

Для кваліфікації діяння за ст. 365 КК України достатньо одного з цих різновидів перевищення посадовою особою влади або наданих їй посадових повноважень.

Обсяг, зміст і межі наданих посадовій особі прав і повноважень є однією з головних ознак складу злочину, передбаченого ст. 365 КК України, і предметом доказування у конкретній справі. Коло повноважень, що надаються посадовій особі, визначається не тільки законом, але і підзаконними актами, статутами, інструкціями, наказами. Для кваліфікації злочину завжди потрібно певно і чітко визначити правовий статус посадової особи і межі її повноважень. Тільки після цього можна буде зробити правильний висновок - вийшла ця посадова особа за межі наданих їй прав і повноважень чи ні.

1 П. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України І 27 грудня 1985 р. «Про судову практику в справах про перевищення влади або службових повноважень».- Там само.- С. 248.

560

Якщо при цьому з'ясується, що правовий статус конкретного працівника державної, громадської або приватної організації, установи чи підприємства взагалі не визначено, її права і повноваження ніяким чином не регламентовані, то певні дії цієї особи в такому випадку не можуть бути визнані перевищенням влади, прав і повноважень і вони не можуть кваліфікуватися за ст. 365 КК України.

Якщо такі дії містять ознаки іншого складу злочину (проти особи, власності і т.

ін.), то вони повинні кваліфікуватися за статтями КК України, що передбачають відповідальність за такі злочини.

Кваліфікація діяння за ст. 365 КК України можлива лише у випадках вчинення посадовою особою дій, які будь-яким чином пов'язані з її посадовими повноваженнями. Протиправні дії посадової особи, ніяким чином не поєднані з її посадовими обов'язками, не можуть кваліфікуватися як перевищення влади за ст. 365 КК України.1

Для кваліфікації діяння за ст. 365 КК України не має значення, постійно чи тимчасово виконувала посадова особа покладені на неї обов'язки, була вона призначена на посаду чи обрана, обіймала посаду за штатним розкладом чи на громадських засадах, працювала за плату чи безоплатно. Зокрема, громадські помічники дільничних інспекторів міліції, громадські інспектори ДАї та інші представники громадськості, які виконують функції представників влади і мають спеціальні повноваження на таку діяльність, при явному виході за межі наданих їм прав і повноважень несуть відповідальність за ст. 365 КК України.2

Наприклад, за ч. 2 ст. 365 КК України були кваліфіковані дії Катаргіна, який, виконуючи обов'язки громадського інспектора рибнагляду, помітив, що К. з дев'ятирічним сином з човна незаконно ловлять рибу сіткою. Катаргін вирішив затримати їх, але К., незважаючи на неодноразові вимоги Катаргіна, човна не зупинив і став

Н. И. Коржанский. Квалификация следователем должностных преступлений-Волгоград, 1986.-С. 26-27.

П. И постанови Пленуму Верховного Суду України від р грудня 1985 р.- Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.-С. 251.

561

маневрувати з метою уникнути затримання. Щоб запобігти цьому, Катаргін кілька разів вистрелив з малокаліберної гвинтівки вгору. Коли і це не зупинило К., Катаргін став стріляти, намагаючись перешкодити К. маневрувати. Від останнього пострілу куля влучила у металеву частину човна і розбилась на куски, її осколками К. було поранено в голову, від чого він помер. Розглянувши справу, Пленум Верховного Суду вказав, що Катаргін виконував обов'язки посадової особи на громадських засадах. Отже, вчинені ним дії із застосуванням зброї, які явно виходили за межі прав і повноважень, наданих йому як громадському інспекторові, повинні кваліфікуватися за ч. 2 ст. 365 КК України.

Обов'язковою ознакою злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України, є заподіяння перевищенням влади або посадових повноважень істотної шкоди державним, громадським чи приватним інтересам окремих громадян.

Як роз'яснив Пленум Верховного Суду України, істотною шкодою державним чи громадським інтересам або охоронюваних законом правам та інтересам окремих громадян, заподіяним при перевищенні влади або посадових повноважень, можуть визнаватися прямі матеріальні збитки, упущена вигода, порушення охоронюваних законом політичних, трудових, житлових, особистих і майнових прав та інтересів громадян, підрив престижу представників влади та управління, створення обстановки, що утруднює установі, організації, підприємству здійснення основних функцій, порушення громадського порядку та ін.1

Якщо внаслідок перевищення влади або посадових повноважень посадова особа протиправне заволоділа державним, колективним або приватним майном громадян або умисно знищила чи пошкодила таке майно, її дії кваліфікуються за сукупністю ст. 365 КК України і статей КК України, які передбачають відповідальність за злочини проти власності (ст. 185-194 КК України).

Перевищення влади або посадових повноважень, якщо воно супроводжувалось насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, кваліфікується за ч. 2 ст. 365

1 П. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985 p.- Збірник постанов Пленуму Верховного СуДУ України,- С. 248-249.

562

КК України. Частина 2 ст. 365 КК України охоплює застосування посадовою особою при перевищенні влади або посадових повноважень як фізичного, так і психічного насильства.

Фізичне насильство при перевищенні влади або службових повноважень може бути виражено у незаконному позбавленні волі, нанесенні удару, заподіянні побоїв, вчиненні дій, характерних для мордування, заподіянні легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Психічне насильство при перевищенні влади або службових повноважень може бути виражено в реальній погрозі заподіяння фізичного або іншого насильства щодо потерпілого чи його близьких. Заподіяння внаслідок перевищення влади або службових повноважень тяжких тілесних ушкоджень чи вбивство, вчинені як умисно, так і з необережності, підлягають кваліфікації за сукупністю ч. 2 ст. 365 КК України і статей КК України, які передбачають відповідальність за вбивство чи тяжкі тілесні ушкодження. Вбивство чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинені посадовою особою при перевищенні меж необхідної оборони, підлягають кваліфікації відповідно за ст. 118 КК або ст. 124 КК України і додаткової кваліфікації за ст. 365 КК України не потребують.

Самогубство особи або замах на самогубство, що стали наслідком перевищення посадовою особою влади або службових повноважень, підлягають кваліфікації за сукупністю за ч. 2 ст. 365 КК та ст. 120 КК України.1

Застосування посадовою особою насильства при провадженні дізнання чи попереднього слідства кваліфікується за ч. 2 ст. 373 КК України.

За ч. 2 ст. 365 КК України діяння кваліфікується за ознакою перевищення влади або посадових повноважень із застосуванням зброї у випадках, коли посадова особа застосувала предмети, призначені для ураження живої Цілі, тобто вогнепальну зброю, в тому числі гладкоство-льну або холодну зброю. Що стосується кваліфікації Дій, пов'язаних із незаконним застосуванням зброї посадовими особами, які мають право володіти нею, то при Цьому повинні враховуватися положення нормативних

П. 8 постанови Пленуму Верховного Суду України від , ' Фудня 1985 p.- Збірник постанов Пленуму Верховного Суду Україна-С. 249-250.

563

актів, які встановлюють підстави І порядок застосування зброї такими особами.1

Заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень, побоїв або смерті при застосуванні зброї не є обов'язковою ознакою ч. 2 ст. 365 КК України.

Разом з тим демонстрація посадовою особою зброї або погроза словами її застосувати не можуть бути визнані перевищенням влади або посадових повноважень при обтяжуючих обставинах і кваліфікуватися за ч. 2 ст. 365 КК України.

Не може кваліфікуватися за ч. 2 ст. 365 КК України як перевищення влади або посадових повноважень із застосуванням зброї, якщо посадова особа використовувала при вчиненні діяння такі предмети як сигнальні або стартові пістолети, вибухові пакети, гумові кийки, газові балончики і т. ін., оскільки вони зброєю не є.

Якщо перевищенням влади або посадових повноважень потерпілому були заподіяні тяжкі наслідки, то діяння кваліфікується за ч. З ст. 365 КК України. Кваліфікуюча ознака ч. З ст. 365 КК України (тяжкі наслідки) має таку саму характеристику, як і тяжкі наслідки у ч. 2 ст. 364 КК України.

Дії, передбачені статтями 371-375 КК України як спеціальні види перевищення влади або посадових повноважень, кваліфікуються за цими статтями КК України згідно з загальним правилом - при конкуренції загальної

1 Необгрунтоване, наприклад, був визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України, Ю. Він запропонував водієві Ж., що керував у нетверезому стані автомобілем ГАЗ-21, зупинитися, але Ж. не підкорився цим вимогам і почав тікати вулицями міста, без освітлення, перевищуючи швидкість руху, Ю. зробив попереджувальний постріл, але Ж. не зупинився. Тоді Ю. зробив декілька пострілів у колеса, одним з яких поранив Б. Судова колегія Верховного Суду України, розглянувши справу, вказала, що зазначені дії Ю. відповідають вимогам ст. 15 Закону про міліцію щодо застосування зброї для зупинки транспортного засобу, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян. За таких обставин, зазначила колегія, визнання Ю. винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365 і ст. 128 КК України, є необгрунтованим, тому вирок суду та інші судові рішення щодо нього підлягають скасуванню, а справа - закриттю за відсутністю в діях складу злочину. (Ухвала судової колегії в кримінальних справах Верховного Суду України від 23 червня 1994 p. y справі Ю- Практика судів України у кримінальних справах. 1993-1995.-К.: 1996.-С. 166-167).

564

(ст. 365 КК України) і спеціальної норми, застосуванню підлягає спеціальна норма.' Дії співучасників цих злочинів кваліфікуються за ст. 27 і статтями 371-375 КК України залежно від вчиненого ними злочину. Кваліфікація дій виконавців і співучасників зазначених злочинів ще й за ст. 365 КК України можлива лише за наявності реальної сукупності злочинів, тобто у випадках, коли, крім злочину, передбаченого статтями 371-375 КК України, особа додатково визнана винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 365 КК України.

Перевищення влади або посадових повноважень (ст. 365 КК України) має багато спільних ознак зі зловживанням владою або посадовими повноваженнями (ст. 364 КК України): обидва злочини вчинюються лише посадовими особами, навмисно й у сфері службової діяльності. Відрізняються ці злочини лише характером вчинюваних посадовою особою дій. Зловживання владою або посадовими повноваженнями характерне тим, що посадова особа вчинює дії, які вона має право вчинювати, такі дії надані їй за посадою, передбачені її посадовим статусом. Але посадова особа при цьому зловживає своїми правами і діє всупереч інтересам служби, прагнучи отримати від цього матеріальну або іншу особисту вигоду. Злочин, передбачений ст. 364 КК України, полягає не в тому, що посадова особа чинить недозволені їй дії, а в тому, що вона прагне використати ці дії у своїх інтересах, погоджуючись із заподіянням шкоди інтересам служби. Злочин, передбачений ст. 364 КК України, утворює не заподіяна шкода чи її розмір, а спосіб заподіяння цієї шкоди - використання влади чи посадових повноважень для задоволення своїх корисливих чи інших особистих інтересів.2

П. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985 p.- Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.- С. 250.

В. А. Клименко, M. І. Мельник, М. І. Хавронюк наводять як приклад із судової практики справу P., який, працюючи механіком комбінату комунальних підприємств, тричі виділяв громадянам автобус для поїздок до м. Ленінграда, за що отримав від них •320 крб. і привласнив їх. Автори роблять висновок, що Р. перевищив свої посадові повноваження, оскільки привласнив гро-ЩІ, чого не мав права робити. (В. А. Клименко, H. И. Мельник, Ч' И. Хавронюк. Уголовная ответственность за должностные

565

Перевищення влади або посадових повноважень (ст. 365 КК України), навпаки, характеризується тим, що посадова особа вчинює дії, які не передбачені її посадовим статусом, які не надані їй законом. Але не можна вважати, що це взагалі будь-які дії, які ніякого зв'язку з посадою винної особи не мають. Перевищення влади чи посадових повноважень може кваліфікуватися за ст. 365 КК України лише тоді і там, де і коли певна особа діяла як посадова. Якщо громадянин, який працює прокурором, на своїй садовій ділянці наніс побої підліткам, які залізли у садок за яблуками, то дії цього громадянина не можна вважати перевищенням влади прокурором. Такі дії повинні кваліфікуватися як вчинення громадянином злочину проти здоров'я особи за ч. 1 ст. 126 КК України, оскільки вони ніякого зв'язку з посадою прокурора не мають. Полісоціальність особи вимагає, щоб у кожному конкретному випадку чітко і певно визнавалось - у якій своїй якості діяла та чи інша особа, оскільки у кожному окремому випадку ця особа може бути то прокурором, то глядачем (у театрі), то чоловіком, батьком і сином (вдома), то пасажиром (у літаку, в метро і т. ін.), то покупцем (у магазині) і т. ін. Тому не може бути перевищенням влади чи посадових повноважень вчинення будь-якого злочину, наприклад, зґвалтування, хуліганства та деяких інших, які ніякого зв'язку з посадовими повноваженнями не мають. Крім того, вчинюючи такі діяння, особа ніяким чином не може використовувати надані їй законом права і повноваження. Тому такі злочини не можуть кваліфікуватися як злочини посадові.

преступления.- К., 1996.- С. 53-54). На їх думку, P., таким чином, вийшов за межі наданих йому прав. Помилка авторів у тому, що Р. вчинив злочин, не привласнюючи гроші, а виділяючи громадянам автобус, на що він, як механік комбінату, мав повноваження, але використав їх на свою користь, всупереч службовим інтересам.

1 Так вважають, наприклад, В. А. Клименко, M. І. Мельник і М. І. Хавронюк, стверджуючи: «Понятно, что никто не имеет права расхищать имущество, вымогать взятку, насиловать женщину, применять пытки, оскорблять личное достоинство потерпевшего и т. п.». (Там само.— С. 55). Так і хочеться задати авторам студентське запитання: «Чи може прокурор побити свою дрУ" жину?».

566

<< | >>
Источник: Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с.. 2002

Еще по теме 17.2. Перевищення влади або посадових повноважень:

 1. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
 2. 1.6. Кваліфікація вбивства при перевищенні меж необхідної оборони
 3. 1.8. Доведення до самогубства
 4. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ
 5. 6.6. Кваліфікація привласнення, розтрати та розкрадання чином зловживання посадовими повноваженнями
 6. 15.12. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника
 7. 15.16. Самовільне присвоєння влади або звання посадової особи
 8. 17. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОСАДОВИХ ЗЛОЧИНІВ
 9. 17.1. Зловживання владою або посадовими повноваженнями
 10. 17.2. Перевищення влади або посадових повноважень
 11. 17.4. Одержання хабара
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -