<<
>>

2.2. Поняття та термінологія оперативно-розшукової діяльності

Для виконання завдань оперативно-службової діяльності оперативні підрозділи використовують гласні і негласні пошукові, розвідувальні та контррозвідувальні заходи, застосовують оперативні та оперативно-технічні засоби.

Такі заходи і засоби можуть використовувати тільки ті підрозділи, які наділені правом здійснення оперативно-розшукової діяльності. Сукупність гласних і негласних, пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, оперативних та оперативно-технічних засобів, дозволених законом, складає систему оперативно-розшукової діяльності. Через зміст, характер та призначення таких оперативних прийомів, заходів і засобів розкривається поняття оперативно-розшукової діяльності.

Поняття оперативно-розшукової діяльності полягає в осмисленні ознак цього виду державної діяльності, її основних форм, сил, методів та засобів, направлених на досягнення поставленої мети - отримання інформації та встановлення істини через її використання у визначеному законом процесуальному порядку. Отже, поняття оперативно-розшукової діяльності розкривається через поняття, види і характерні ознаки оперативних підрозділів, поняття учасників оперативно-розшукового процесу, поняття і диференціацію об'єктів оперативно-розшукової діяльності.

Оперативно-розшукова діяльність представляє собою діяльність спеціально уповноважених державних органів законодавчої, виконавчої та судової влади та оперативних підрозділів у межах їхньої компетенції по виконанню покладених на rnx обов'язків та пошуку і фіксації фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, з метою отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.

Як бачимо, поняття оперативно-розшукової діяльності передбачає її комплексний характер і у залежності від вирішення тих або інших завдань можна виділити три основні її напрямки: пошуковий, розвідувальний, контррозвідувальний.

Характерним для всіх напрямків оперативно-розшукової діяльності є їх захисний характер, направлений на створення умов, що забезпечують безпеку визначених законом об'єктів від злочинних посягань, на усунення причин і умов вчинення злочину, своєчасне виявлення і припинення протиправної поведінки.

Для цих цілей оперативні працівники наділяються правом проводити опитування громадян, посадових осіб, отримувати від них інформацію, використовувати їх добровільну допомогу, отримувати необхідну інформацію з використанням методів конспірації, встановлювати конфіденційні відносини з приватними особами, отримувати від фізичних та юридичних осіб, незалежно від форм власності, за винагороду чи без винагороди, інформацію про злочини та причетних до них осіб, оголошувати про встановлення такої винагороди, проникати, використовуючи методи конспірації, в жилі та нежилі приміщення, транспортні засоби та інші публічно недоступні об'єкти з метою виявлення, фіксації і вилучення слідів злочину, проводити оперативне обстеження фізичних осіб, приміщень, територій, здійснювати візуальне спостереження у громадських місцях, використовувати технічні засоби фіксації протиправної поведінки та інші гласні і негласні пошукові, розвідувальні та контррозвідувальні заходи, дозволені законом.

Ст. 2 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначає оперативно-розшукову діяльність як систему гласних і негласних заходів, які здійснюються суб'єктами ОРД на підставі повноважень, передбачених ст. 8 вказаного Закону. Як гласні, так і негласні заходи органічно поєднані між собою. Оперативний працівник або сам обирає, або, слідуючи вказівкам свого керівництва чи іншого суб'єкту оперативно-розшукової діяльності, обирає як йому діяти - гласно чи негласно. В одних випадках оперативний працівник може діяти тільки гласними методами, за інших обставин - негласно, або поєднуючи і одні, і другі. Так, опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу, проводити операції по захопленню озброєних злочинців, припиненню тяжких злочинів, використовувати за згодою адміністрації службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, організацій оперативний працівник може гласно, а здійснювати проникнення у злочинне середовище, або залучення до співробітництва учасників злочинної групи, може тільки негласно.

Оперативний працівник може застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю на підставі та у порядку, встановленому законом і тільки гласно. Так, він може застосовувати зброю на поразку злочинця на смерть тільки гласно, а якщо він це зробить таємно, то це буде просто вбивством. Оперативні підрозділи з метою конспірації можуть створювати підприємства, організації, установи, використовувати документи, які зашифровують особу чи відомчу належність працівників, приміщень і транспортних засобів оперативних підрозділів. В такій ситуації всі заходи оперативних працівників здійснюються негласно. Оперативний працівник може негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого злочину, документи та інші предмети, що можуть бути документами підготовки або вчинення такого злочину, чи одержувати оперативну інформацію шляхом проникнення у приміщення, транспортні засоби, на земельні ділянки, а може здійснювати такі заходи і гласно, на підставі доручення слідчого, прокуратури, суду чи за власною ініціативою, дотримуючись вимог процесуального законодавства та законів, регламентуючих діяльність оперативно-розшукових підрозділів.

Негласними та гласними можуть бути як пошукові так і розвідувальні та контррозвідувальні заходи, які здійснюються суб'єктами оперативно- розшукової діяльності із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів.

Суб'єктами оперативно-розшукової діяльності є:

- працівники оперативних підрозділів, які мають право здійснювати оперативно-розшукові заходи;

- оперативні підрозділи, до компетенції яких входить здійснення оперативно-розшукової діяльності;

- окремі особи, які залучені за їх згодою) до підготовки і проведення

оперативно-розшукових заходів і конфіденційно співпрацюючих з оперативними підрозділами;

- окремі особи, що гласно, відкрито сприяють діяльності оперативного підрозділу.

Працівники оперативних підрозділів поділяються на співробітників, діючих відкрито від імені відповідної оперативної служби і негласних (таємних) співробітників, приналежність яких до оперативно-розшукового підрозділу глибоко законспірована.

Кожний з цих суб'єктів оперативно- розшукової діяльності наділений повноваженнями, адекватними тим завданням, які ним виконуються. Оперативні працівники можуть при цьому виступати як безпосередні виконавці оперативно-розшукових завдань, так і в якості посадових осіб, організуючих, направляючих та контролюючих оперативно- розшукові заходи інших суб'єктів оперативно-розшукової діяльності, та об'єктів, відносно яких такі заходи здійснюються.

Об'єктами оперативно-розшукової діяльності є особи, дії, предмети, документи, канали зв'язку та інші матеріальні об'єкти - носії інформації, які належить виявити пошуковими, розвідувальними та контррозвідувальними заходами.

Об'єктами оперативно-розшукової діяльності будуть як ті особи, що тільки задумують, підготовлюють, розпочинають злочинну діяльність, так і ті, хто вчиняє та вчинив злочини, ухиляються від слідства і суду, безвісно зниклі особи, а також ті, хто своїми діями створює загрозу державній, військовій, економічній, екологічній безпеці.

Фізичні особи, як об'єкти оперативно-розшукової діяльності, можна розділити на дві групи:

- тих, чия кримінальна поведінка тільки передбачається, вірогідна за певних обставин;

- тих, чия протиправна поведінка вже проявилась, фактично вона вже встановлена.

Перша група є об'єктом оперативного інтересу, вивчення, дослідження, перевірки, вжиття загальних заходів профілактики; друга - потребує вжиття конкретних пошукових заходів із застосуванням оперативних та оперативно- технічних засобів.

Під оперативними заходами розуміють такі дії суб'єкта оперативно- розшукової діяльності, які направлені на отримання фактичних даних, які входять до предмету доказування по конкретному кримінальному провадженні, а також необхідних для вирішення інших оперативно-тактичних завдань. Оперативні заходи здійснюються з метою захисту життя, здоров'я, прав і свобод людини і громадянина, власності, забезпечення безпеки суспільства і держави від злочинних посягань.

Оперативно-технічні засоби представляють собою сукупність технічних засобів та науково-обґрунтованих прийомів їх правомірного і професійного використання у процесі оперативно-розшукової діяльності з метою ефективного впливу на об'єкти оперативно-розшукової діяльності.

В якості оперативно-технічних засобів використовуються спеціальні технічні пристрої та обладнання, які дозволяють знімати інформацію з каналів зв'язку, вести візуальне спостереження у громадських місцях, фіксувати фактичні дані про окремих осіб, чия поведінка є протиправною. Оперативно-технічні засоби можуть бути як загального користування, наприклад, фото-, кіно-, відеозйомки, так і спеціального призначення - радіоприладів, оптичних пристроїв, засобів проникнення, прослуховування. Будь-яке застосування оперативно-технічних засобів в оперативно-розшуковій діяльності повинно здійснюватися у чіткій відповідності до встановлених законом та відомчими нормативними актами правил.

Оперативно-технічні засоби застосовуються, як правило, негласно, їх застосування носить винятковий характер, оскільки безпосередньо зачіпає конституційні права громадян. Конституція України гарантує кожному громадянину недоторканність житла, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, невтручання у його особисте і сімейне життя. Забороняється збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. Закон робить із цих правил винятки в інтересах національної безпеки, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, захисту прав і свобод інших людей. Як і вся оперативно-розшукова діяльність, здійснення оперативних заходив із застосуванням оперативно-технічних засобів повинно бути належним чином оформлене і у випадках, передбачених законом, погоджене з прокурором та дозволене ухвалою слідчого судді.

Оперативно-розшукова діяльність полягає в діяльності, що здійснюється оперативними підрозділами уповноваженими державних органів в межах їх компетенції як гласно, так і негласно із застосуванням спеціальних засобів та методів з метою захисту життя, здоров’я, прав та свобод особи від злочинних посягань, забезпечення безпеки суспільства і держави.

Результати (матеріали) оперативно-розшукової діяльності оформлюються в установленому порядку документацією.

Матеріали оперативно-розшукової діяльності - це відомості, здобуті в ході цієї діяльності з дотримання вимог закону, які містяться в оперативно-службових документах (рапортах, протоколах, довідках, зведеннях, донесеннях, звітах, записках тощо), складених уповноваженими особами, а також у доданих до них предметах, документах, відео та звукозаписах, фотографіях та інших об’єктах.

Оперативно-розшукова діяльність реалізується через оперативно- розшукові комбінації, візуальне спостереження, конфіденційне співробітництво, оперативно-розшукові операції, наведення довідок, зняття інформації з каналів зв’язку, контрольовані поставки, контрольовані закупівлі, контролі усних переговорів та інші оперативні заходи, дозволені законом. В зв’язку з цим в оперативно-розшуковій діяльності використовуються різні терміни.

Оперативно-розшукова комбінація - сукупність підпорядкованих єдиному замислу оперативно-розшукових заходів, покликаних шляхом створення відповідних умов спонукати особу, яка вчиняє злочинні дії, до поведінки, що охоплюється її умислом і одночасно дозволяє уникнути нанесення шкоди

законним інтересам особи, держави і суспільства.

Терміни, що застосовуються в теорії і практиці оперативно-розшукової діяльності мають наступне значення:

візуальне спостереження - оперативно-розшуковий захід з конспіративного спостереження в громадських місцях за стаціонарними і рухомими об'єктами та діями осіб, що становлять предмет зацікавленості оперативного підрозділу, з одночасним оперативним документуванням, у тому числі, із застосуванням технічних засобів;

візуальний контроль у житлі або іншому володіти особи - оперативно- розшуковий захід, зі стеження за обстановкою та діями осіб у житлі або іншому володінні особи, та їх фіксації;

візуальний контроль у службових приміщеннях та у громадських місцях - оперативно-розшуковий захід зі стеження за обстановкою та діями осіб у службових приміщеннях та в громадських місцях та їх фіксації;

встановлення місцезнаходження радіоелектронного пристрою - оперативно-розшуковий захід з дистанційної локалізації за допомогою технічних засобів місцезнаходження пристрою системи радіозв'язку (без розкриття змісту повідомлень) чи іншого радіовипромінювального пристрою;

житло - це приміщення, яке призначене для постійного чи тимчасового проживання людей, а також ті його складові частини, які використовуються для відпочинку, зберігання майна або задоволення інших потреб людини;

збирання зразків для порівняльного дослідження - оперативно- розшуковий захід з виявлення, вилучення та фіксації (консервації) матеріальних об'єктів (предметів, речовин тощо) з метою їх наступного порівняльного дослідження;

зняття інформації з каналів зв'язку - оперативно-розшуковий захід з отримання даних про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж та фіксування і відтворення інформації, що передається каналом зв'язку;

інше володіння особи - це об'єкти природного походження або штучно створені об'єкти, що належать фізичній особі на законних підставах, та за своїми властивостями дають змогу туди проникнути і зберегти або приховати певні предмети;

комп'ютерний пошук - оперативно-розшуковий захід зі здійснення цілеспрямованого пошуку у відкритій інформації з комп'ютерних систем та мереж з метою виявлення відомостей криміногенного та кримінального характеру;

контроль за листуванням, телеграфною та іншою кореспонденцією - оперативно-розшуковий захід з конспіративного відбору за окремими ознаками, огляду і копіювання поштових відправлень, телеграфної та іншої кореспонденції з мереж поштового зв'язку;

контроль за телефонними розмовами - оперативно-розшуковий захід з одержання інформації про телефонні розмови, які відбуваються, їх абонентів, часу і тривалості, а

також прослуховування і фіксування таких розмов;

контроль усних переговорів - оперативно-розшуковий захід з негласного

прослуховування та фіксації змісту усного спілкування осіб за допомогою технічних засобів;

контрольна закупівля - оперативно-розшукова комбінація з моделювання ситуації удаваної угоди щодо придбання за плату товару або послуги у особи, що обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину;

контрольована поставка - вид оперативного експерименту з конспіративного контролю за процесом поставки предметів, насамперед, вилучених з цивільного обороту, або обмежених в обороті, а також речей, які є засобом, знаряддям чи предметом вчинення злочину, або здобуті злочинним шляхом, чи зберегли на собі сліди злочину;

контрольований пропуск осіб через державній кордон України - вид оперативно-розшукової комбінації, що полягає у здійсненні конспіративного контролю за процесом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з метою документування злочинних дій осіб або забезпечення національної безпеки України;

конфіденційне співробітництво - відносини, що встановлюються між представником уповноваженого оперативного підрозділу з фізичною особою на засадах добровільності, неухильного дотримання вимог конспірації та підтримуються в інтересах вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності чи забезпечення національної безпеки;

наведення довідок - оперативно-розшуковий захід з отримання відомостей про осіб, події та об'єкти шляхом безпосереднього вивчення документів, баз даних, а також спрямування запитів фізичним або юридичним особам;

негласне проникнення до житла або іншого володіння особи - оперативно-розшуковий захід, який полягає у конспіративному потраплянні до житла чи до іншого володіння особи, проведенні в них конспіративного огляду та фіксації обстановки, місцезнаходження та ознак предметів, змісту документів, що мають відношення до протиправної діяльності;

негласне проникнення до приміщень, транспортних засобів та інших місць, які не належать до житла та не є іншим володінням особи - оперативно-розшуковий захід з потрапляння до перелічених об'єктів, проведення в них конспіративного огляду та фіксації обстановки, місцезнаходження та ознак предметів, змісту документів, що мають відношення до протиправної діяльності;

оперативна добірка - організаційна форма накопичення матеріалів перевірки первинної інформації і фіксації її результатів;

оперативна закупівля - вид оперативно-розшукової комбінації, що полягає в спонуканні особи, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, до укладення удаваної угоди, що охоплюється її умислом, із придбання у неї за плату предметів, заборонених або обмежених для обігу, а також речей, які є засобом, знаряддям або предметом вчинення злочину;

оперативна установка - комплекс оперативно-розшукових заходів, що здійснюється спеціально уповноваженим підрозділом або оперативним співробітником та полягає у конспіративному встановленні місця проживання,

тимчасового перебування та роботи особи, а також негласному зборі стосовно неї установочних і характеризуючих даних;

оперативне вивчення - оперативно-розшуковий захід (комплекс заходів), з цілеспрямованого задіяння осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, для отримання даних про події, факти з ознаками протиправної діяльності та причетних до цього осіб, а також збору інформації в інтересах забезпечення безпеки суспільства і держави;

оперативне опитування - оперативно-розшуковий захід з отримання відомостей щодо злочинної діяльності або інформації в інтересах безпеки суспільства і держави шляхом спілкування з особою, яка реально чи імовірно володіє ними;

оперативній експеримент - оперативно-розшуковий захід із штучного створення умов в обстановці, максимально наближеній до реальної, для перевірки спрямованості намірів особи, в діях якої наявні окремі ознаки вчинення злочину, та спостереженні за її поведінкою.

оперативно-розшукова операція - сукупність оперативно-розшукових заходів об’єднаних єдиним задумом та централізованим керівництвом та спрямованих на досягнення важливих цілей у сфері захисту людини, суспільства і держави від злочинних посягань шляхом зосередження у певному місці і в певний час необхідних сил і засобів одного або декількох підрозділів чи регіональних органів;

оперативно-розшукова профілактика злочинів - система оперативно- розшукових та інших заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення злочинів;

оперативно-розшукова справа - організаційна форма накопичення та систематизації документів, які містять відомості щодо підстав, умов, планів, організації, тактики й результатів проведення оперативно-розшукових заходів;

оперативно-розшукове супроводження кримінального провадження - комплекс оперативно-розшукових заходів, які здійснюють уповноважені оперативні підрозділи в межах оперативно-розшукової справи, з метою пошуку і фіксації фактичних даних, які можуть бути доказами у порушеній кримінальній справі, сприяння всебічному, повному і об'єктивному дослідженню обставин справи, запобігання протиправному впливу на учасників кримінального судочинства, а також забезпечення їхньої безпеки;

оперативно-розшуковий захід - дії оперативного підрозділу чи окремого співробітника із використанням оперативно-розшукових засобів, спрямовані на добування інформації як гласно, так і негласно в інтересах виконання завдань оперативно-розшукової діяльності;

оперативно-розшукові засоби - наявні у суб'єктів оперативно-розшукової діяльності людські та технічні ресурси, інформаційно-довідкові системи, оперативні обліки, житлові та інші приміщення, засоби маскування та імітації, спеціально навчені тварини, за допомогою яких проводяться оперативно- розшукові заходи, отримується, фіксується та обробляється здобута за їх результатами інформація;

отримання інформації про з'єднання абонентів телекомунікацій -

оперативно-розшуковий захід з отримання від підприємств (установ), що надають послуги зв'язку, в установленому порядку відомостей про з'єднання абонентів телекомунікаційних каналів та мереж без розкриття змісту повідомлень;

первинна інформація - нові (раніше невідомі) дані, отримані суб'єктом оперативно-розшукової діяльності із визначених цим Законом джерел в ході виконання покладених на них завдань, які містять окремі ознаки підготовки чи вчинення злочинів і потребують додаткової перевірки для визначення їх достовірності;

позаштатний негласний працівник - особа, яка залучається на засадах добровільності та конспірації до негласної оперативно-розшукової діяльності за винагороду;

поліграфне опитування - оперативно-розшуковий захід, який полягає у перевірці достовірності даних, наданих особою, із застосуванням спеціального обладнання та відповідних методик;

проникнення в організоване злочинне угруповання - оперативно-розшукова комбінація, яка полягає у впровадженні оперативного співробітника або особи, яка конфіденційно співпрацює з суб'єктом оперативно-розшукової діяльності, в організовану групу або злочинну організацію, з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності;

слуховий контроль у житлі або іншому володінні особи - оперативно- розшуковий захід, який полягає у прослуховуванні та фіксації розмов, іцо відбуваються у житлі або іншому володінні особи;

слуховий контроль у службових приміщеннях та у громадських місцях - оперативно-розшуковий захід, який полягає у прослуховуванні та фіксації розмов, що відбуваються у службових приміщеннях та у громадських місцях.

штатний негласний працівник - посадова особа оперативного підрозділу, яка безпосередньо здійснює оперативно-розшукові заходи виключно в негласній формі.

Загалом поняття оперативно-розшукової діяльності має мстити в собі визначення змісту, правове забезпечення та направленість діяльності суб’єктів ОРД, тобто оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контр розвідувальних заходів, передбачених законодавством України, що здійснюється спеціально уповноваженими суб’єктами із застосуванням оперативних сил та оперативно-технічних засобів.

<< | >>
Источник: Бандурка О. М.. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля,2012. - 620 с.. 2012

Скачать оригинал источника

Еще по теме 2.2. Поняття та термінологія оперативно-розшукової діяльності:

 1. НАУКОВЕ ОПРАЦЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ УТВОРЕННЯ ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В РАННІХ США, ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ
 2. Р о з д і л 2. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЙОГО ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ
 3. Історія оперативно-розшукової діяльності
 4. Становлення теорії оперативно-розшукової діяльності як самостійної галузі наукових знань
 5. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності
 6. Принципи оперативно-розшукової діяльності
 7. Правова основа оперативно-розшукової діяльності
 8. Поняття, ознаки та система суб’єктів оперативно-розшукової діяльності
 9. Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності
 10. Напрями використання результатів оперативно-розшукової діяльності
 11. Прокурорський нагляд за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності
 12. ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ
 13. Глава II Завдання та поняття оперативно - розшукової діяльності
 14. 2.1. Завдання оперативно-розшукової діяльності
 15. 2.2. Поняття та термінологія оперативно-розшукової діяльності
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -