<<
>>

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Поняття оперативно-розшукової діяльності.

2. Завдання оперативно-розшукової діяльності.

3. Історичні аспекти становлення оперативно-розшукової діяльності.

4. Об’єкт, предмет та методи теорії оперативно-розшукової діяльності.

5. Міждисциплінарні зв’язки теорії оперативно-розшукової діяльності.

6. Принципи оперативно-розшукової діяльності.

7. Конституційні принципи оперативно-розшукової діяльності.

8. Загальні принципи оперативно-розшукової діяльності.

9. Спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності.

10. Правова основа оперативно-розшукової діяльності.

11. Конституція України як правова основа оперативно-розшукової діяльності.

12. Міжнародно-правові акти як правова основа оператив- но-розшукової діяльності.

13. Закон України «Про Національну поліцію». Завдання та функції Національної поліції.

14. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяль-

ність.

15. Структура кримінальної поліції України.

16. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

17. Обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшу- кову діяльність.

18. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.

19. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшу- кової діяльності.

20. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

21. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності.

22. Строки ведення оперативно-розшукових справ.

23. Закриття оперативно-розшукових справ

24. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності

25. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

26. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів.

27. Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії.

28. Судовий контроль у сфері ОРД.

29. Відомчий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.

30. Прокурорський нагляд у сфері оперативно-розшукової діяльності.

31. Негласні слідчі (розшукові) дії та їх відмінність від опера- тивно-розшукових заходів.

32. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшу- кової діяльності.

33. Поняття оперативно-розшукової інформації.

34. Оперативні обліки: поняття та види.

35. Взаємодія в оперативно-розшуковій діяльності.

36. Види слідчо-оперативних груп.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ № 1.

1. До завдань оперативно-розшукової діяльності відноситься:

A) Розкриття злочинів;

B) Проведення слідчих, процесуальних дій;

C) Пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України;

D) Пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена законодавством України.

2. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшуко- ву діяльність» підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності можуть міститися:

A) У вказівках прокурора;

B) У матеріалах перевірок органів державного контролю;

C) У наказах і розпорядженнях керівників міністерств і відомств;

D) У постановах Кабінету Міністрів України.

3. За відсутності підстав, визначених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів:

A) Дозволяється прокурору у випадках, передбачених законом;

B) Дозволяється керівнику оперативного підрозділу у випадках, передбачених законом;

C) Забороняється;

D) Дозволяється слідчому судді за клопотанням керівника оперативного підрозділу.

4. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність передбачено у:

A) У Кримінальному процесуальному кодексі України;

B) У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

C) У постановах Кабінету Міністрів України;

D) У наказах і розпорядженнях керівників міністерств і відомств, у структурі яких знаходяться оперативні підрозділи.

5. Заведення оперативно-розшукової справи оформлюється:

A) Рапортом, на якому начальником відповідного підрозділу накладається резолюція щодо можливості проведення оператив- но-розшукових заходів;

B) Постановою, яка погоджується начальником відповідного оперативного підрозділу;

C) Постановою, яка затверджується начальником або уповноваженим заступником начальника відповідного органу;

D) Довідкою, яка доповідається начальнику або уповноваженому заступнику начальника відповідного органу.

6. Без заведення оперативно-розшукової справи проведення оперативно-розшукових заходів:

A) Дозволяється у випадках перевірки інформації про готування до вчинення або вчинення злочинів невеликої або середньої тяжкості;

B) Забороняється у будь-якому випадку;

C) Забороняється, крім випадку перевірки осіб у зв’язку з допуском їх до державної таємниці, а також до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках;

D) Забороняється, крім випадку перевірки осіб у зв’язку з допуском їх до роботи з психотропними, хімічними та іншими речовинами, що завдають шкоди здоров’ю людей та навколишньому середовищу.

7. На особу, яка переховується від органів досудового розслідування, суду або ухиляється від відбування кримінального покарання:

A) Ведеться тільки одна оперативно-розшукова справа;

B) Ведеться декілька оперативно-розшукових справ залежно від кількості злочинів, у вчиненні яких підозрюється (обвинувачується) особа;

C) Ведуться окремі оперативно-розшукові справи на кожній стадії кримінального провадження;

D) Оперативно-розшукова справа не заводиться, оскільки щодо неї вже розпочате кримінальне провадження.

8. Протягом якого часу прокурор письмово повідомляється про заведення оперативно-розшукової справи:

A) Протягом доби;

B) Протягом трьох діб;

C) Протягом десяти діб;

D) Законом не передбачено обов’язкове повідомлення прокурора про заведення оперативно-розшукової справи.

9. У разі, якщо причетність особи, щодо якої здійснювались оперативно-розшукові заходи, не підтвердилась, відповідні органи зобов’язані:

A) Повідомити про це особу, щодо якої проводились такі заходи;

B) Притягнути до передбаченої законом відповідальності посадових осіб, причетних до прийняття рішення про проведення таких заходів;

D)Невідкладно поновити порушені права і відшкодувати заподіяні матеріальні та моральні збитки в повному обсязі;

C) Повідомити про це особу, щодо якої проводились такі заходи, роз’яснивши встановлений законом порядок поновлення порушених прав та відшкодування заподіяних матеріальних і моральних збитків.

10. Відповідно до Закону після закриття оперативно-розшукової справи її знищення:

A) Проводиться протягом одного місяця;

B) Проводиться протягом трьох місяців;

C) Проводиться після завершення прокурором перевірки додержання законів під час оперативно-розшукової діяльності у цій справі;

D) Проводиться після погодження з керівником оперативного підрозділу вищого рівня.

№ 2.

1. Відповідно до Закону громадяни України та інші особи мають право у встановленому законом порядку одержати від органів, на які покладено здійснення оперативно-розшукової діяльності:

A) Письмове повідомлення про підстави проведення оператив- но-розшукових заходів щодо них;

B) Письмове пояснення з приводу обмеження їх прав і свобод та оскаржити ці дії;

C) Копії документів та інших відомостей, що стали підставою для проведення оперативно-розшукових заходів щодо них;

D) Письмове повідомлення про факти проведення оператив- но-розшукових заходів щодо них та їх результати.

2. Оприлюднювати або надавати інформацію щодо проведення або не проведення стосовно певної особи оператив- но-розшукової діяльності:

A) Забороняється;

B) Дозволяється виключно за рішенням суду;

C) Забороняється до прийняття рішення за результатами такої діяльності;

D) Дозволяється після прийняття рішення за результатами такої діяльності про початок досудового розслідування.

3. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшу- кову діяльність» ведення оперативно-розшукових справ щодо осіб безвісно відсутніх здійснюється:

A) До їх розшуку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми або про оголошення їх померлими;

B) До закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що вчинили злочини щодо безвісно відсутніх осіб;

C) До закриття кримінального провадження за фактом безвісного зникнення цих осіб;

D) У строк до 12 місяців після оголошення їх у розшук.

4. Щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до вчинення злочину, ведення оперативно-розшукової справи здійснюється:

A) До встановлення та фіксації фактичних даних про протиправні діяння, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України;

B) До встановлення та фіксації фактичних даних про протиправні діяння, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, але не більше трьох місяців;

C) До встановлення та фіксації фактичних даних про протиправні діяння, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, але не більше шести місяців;

D) До встановлення та фіксації фактичних даних про протиправні діяння, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, але не більше десяти місяців.

5. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшуко- ву діяльність» строк ведення оперативно-розшукової справи може бути продовжений:

A) За наявності даних, отриманих у ході ведення оперативно-розшукової справи, про участь особи у підготовці тяжкого чи особливо тяжкого злочину;

B) За наявності даних, отриманих у ході ведення оператив- но-розшукової справи, про участь особи у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину;

C) За наявності даних, отриманих у ході ведення оператив- но-розшукової справи, про вчинення іншого злочину, які потребують перевірки за допомогою оперативних заходів та засобів;

D) У випадку відсутності даних про конкретну особу, що готувала або вчинила злочин, за результатами ведення оператив- но-розшукової справи

6. Строк ведення оперативно-розшукової справи може бути продовжений за наявності визначених у Законі підстав не більше як до:

A) 18 місяців;

B) 24 місяців;

C) 36 місяців;

D) 48 місяців.

7. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшуко- ву діяльність» продовження строків ведення оперативно-роз- шукової справи у встановлених випадках погоджується із:

A) Керівником місцевої прокуратури;

B) Прокурором місцевої прокуратури, уповноваженим наказом її керівника здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності;

C) Керівником Генеральної прокуратури України або керівником регіональної прокуратури;

D) Законом не передбачено необхідність погодження строків ведення оперативно-розшукової справи з прокурором.

8. Обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи починається:

A) Після направлення прокурору повідомлення про заведення оперативно-розшукової справи;

B) З дня затвердження начальником відповідного органу або його заступником постанови про заведення оперативно-розшуко- вої справи;

C) З дня початку оперативно-розшукових заходів у справі;

D) З дня погодження начальником відповідного органу або його заступником постанови про заведення оперативно-розшуко- вої справи.

9. Згідно із Законом обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи закінчується:

A) В день завершення оперативно-розшукових заходів;

B) В день погодження постанови про закриття оперативно-роз- шукової справи;

C) В день затвердження постанови про закриття оператив- но-розшукової справи;

D) В день повідомлення прокурора про закриття оперативно-розшукової справи.

10. Згідно із Законом обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи може припинятися:

A) Якщо особа, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу, тимчасово вибула за межі України;

B) У разі відсутності можливості проводити оперативно-розшукову діяльність щодо особи, стосовно якої заведено оператив- но-розшукову справу;

C) У разі оголошення у міжнародний розшук особи, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу;

D) Якщо особа, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу, тимчасово вибула за межі України і можливість проводити щодо неї оперативно-розшукову діяльність відсутня.

№ 3.

1. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» про закриття оперативно-розшукової справи:

A) Складається вмотивована постанова, яка погоджується з керівником відповідного оперативного підрозділу;

B) Складається вмотивована постанова, яка погоджується з керівником оперативного підрозділу вищого рівня;

C) Складається вмотивована постанова, яка затверджується посадовою особою, якій згідно із Законом надано право затверджувати постанову про заведення відповідної оперативної роз- шукової справи;

D) Складається вмотивована постанова, яка затверджується посадовою особою, якій згідно із Законом надано право затверджувати постанову про заведення оперативно-розшукової справи, а також прокурором.

2. Згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» у разі виявлення прокурором незаконно заведеної оперативно-розшукової справи остання повинна бути:

A) Закрита у разі виконання по ній оперативно-розшукових заходів;

204 ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• • • •

B) Закрита;

C) Зупинена;

D) Зупинена у разі виконання по ній оперативно-розшукових заходів.

3. Про закриття оперативно-розшукової справи відповідний прокурор письмово повідомляється:

A) У п’ятиденний строк;

B) У триденний строк;

C) Протягом десяти діб;

D) Протягом однієї доби.

4. Прокурор з моменту одержання повідомлення про закриття оперативно-розшукової справи перевіряє додержання законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності у цій справі:

A) Протягом трьох діб;

B) Протягом п’яти діб;

C) Протягом семи діб;

D) Протягом десяти діб.

5. Відповідно до Закону після закриття оперативно-розшукової справи її знищення:

A) Проводиться протягом одного місяця;

B) Проводиться протягом трьох місяців;

C) Проводиться після завершення прокурором перевірки додержання законів під час оперативно-розшукової діяльності у цій справі;

D) Проводиться після погодження з керівником оперативного підрозділу вищого рівня.

6. Згідно із Законом співробітництво особи з оперативним підрозділом:

A) Обов’язково оформляється письмовою угодою з гарантуванням конфіденційності співробітництва;

B) Може бути оформлено письмовою угодою з гарантуванням

конфіденційності співробітництва;

C) Здійснюється в усній формі, без оформлення будь-яких угод, але з гарантуванням конфіденційності співробітництва;

D) Здійснюється за рапортом працівника оперативного підрозділу, погодженого його начальником, з гарантуванням конфіденційності співробітництва.

7. За умов, визначених Законом України «Про оператив- но-розшукову діяльність», забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань:

A) Юристів;

B) Журналістів;

C) Державних службовців;

D) Викладачів навчальних закладів.

8. За змістом Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» до предмета прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності не належать:

A) Відомості про результати проведених оперативно-розшукових заходів;

B) Відомості про результати застосування спеціальних оперативно-технічних засобів;

C) Відомості про результати роботи оперативних підрозділів;

D) Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальним органом України.

9. Прокурор при здійсненні перевірки додержання вимог законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності не може вимагати:

A) Оперативно-розшукові справи;

B) Розпорядження, інструкції, накази щодо оперативно-розшукової діяльності;

C) Реєстраційні, облікові, звітні, статистичні документи щодо здійснення оперативно-розшукових заходів;

D) Відомості про форми, методи і засоби розвідувальної діяльності.

10. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшуко- ву діяльність» прокурор у межах своєї компетенції має право:

A) За згодою керівника оперативного підрозділу входити в усі приміщення органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

B) Безперешкодно входити у визначені законом окремі приміщення органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

C) Безперешкодно входити в усі приміщення органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

D) Прокурор не наділений Законом таким правом.

№ 4.

1. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшуко- ву діяльність» прокурор у межах своєї компетенції:

A) Доручає керівникам відповідних органів проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою отримання інформації про стан оперативно-розшукової діяльності;

B) Доручає керівникам відповідних органів проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою усунення порушень закону;

C) Доручає керівникам відповідних органів проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою отримання відомостей про результати застосування спеціальних оперативно-технічних засобів;

D) Прокурор не наділений Законом правом надавати такі доручення керівникам оперативних підрозділів.

2. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшуко- ву діяльність» прокурор у межах своєї компетенції:

A) Перевіряє скарги на порушення законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність у передбачених законом випадках ;

B) Перевіряє скарги на порушення законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, з ознайомленням у необхідних випадках з оперативно-розшуковими матеріалами;

C) Перевіряє скарги на порушення законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, з ознайомленням за згодою керівників відповідних підрозділів з оперативно-розшукови- ми матеріалами;

D) Перевіряє скарги на порушення законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, у випадку використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як підстав для початку досудового розслідування.

3. Вкажіть найбільш повний варіант відповіді на питання - згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» прокурор у межах своєї компетенції:

A) Вживає заходів щодо усунення порушень законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності;

B) Вживає заходів щодо усунення порушень законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності та щодо притягнення у разі наявності ознак злочину винних до кримінальної відповідальності;

C) Вживає заходів щодо усунення порушень законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності та щодо притягнення винних до кримінальної або дисциплінарної відповідальності;

D) Вживає заходів щодо усунення порушень законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності та щодо притягнення винних до встановленої законом відповідальності.

4. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» прокурор у межах своєї компетенції:

A) Скасовує виключно незаконні постанови про заведення або закриття оперативно-розшукової справи;

B) Скасовує виключно незаконні постанови про заведення або закриття оперативно-розшукової справи, а також зупинення опе- ративно-розшукової діяльності;

C) Скасовує виключно незаконні постанови про заведення або закриття оперативно-розшукової справи, зупинення або поновлення оперативно-розшукової діяльності;

D) Скасовує незаконні постанови про заведення або закриття оперативно- розшукової справи, зупинення або поновлення опе- ративно-розшукової діяльності, чи про інші рішення, що суперечать закону.

5. До принципів оперативно-розшукової діяльності

відноситься:

A) Диспозитивність;

B) Змагальність;

C) Верховенство права;

D) Відкритість.

6. До підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, не відноситься:

A) Органи і установи виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної пенітенціарної служби України;

B) Військова контррозвідка Служби безпеки України;

C) Підрозділи внутрішнього контролю Національного антико- рупційного бюро України

D) Органи державної лісової охорони.

7. Проведення оперативно-розшукової діяльності підрозділами інших міністерств, відомств, ніж тими, що визначені у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність»:

A) Дозволяється у виняткових випадках за рішенням слідчого судді;

B) Дозволяється у випадках, визначених законом;

C) Дозволяється виключно за рішенням керівників цих міністерств, відомств;

D) Забороняється.

8. До підстав, визначених Законом, для проведення опера- тивно-розшукової діяльності відноситься:

A) Перевірка інформації про реальну загрозу життю, здоров’ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв’язку з їх службовою діяльністю;

B) Перевірка інформації про порушення прав і свобод громадян;

C) Перевірка інформації про порушення норм чинного законодавства;

D) Перевірка інформації, отриманої від державних органів та установ.

9. За відсутності підстав, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», проводити опера- тивно-розшукові заходи:

A) Забороняється;

B) Дозволяється в окремих випадках, передбачених законом;

C) Дозволяється у випадках, визначених окремими нормативно-правовими актами відомств, у складі яких знаходяться оперативні підрозділи;

D) Дозволяється у разі сприяння проведенню слідчих (розшу- кових) дій.

10. Відповідно до змісту Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» не можуть проводити слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому КПК України, оперативні підрозділи:

A) Органів ДФС;

B) Державної пенітенціарної служби;

C) Управління державної охорони;

D) Державної прикордонної служби.

№ 5.

1. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», зобов’язані інформувати відповідні державні органи про відомі їм факти та дані:

A) Що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також про порушення законодавства, пов’язані з службовою діяльністю посадових осіб;

B) Що свідчать про підготовку та вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів;

C) Що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також про підготовку та вчинення окремих кримінальних правопорушень, передбачених законом;

D) Що свідчать про порушення конституційних прав і свобод громадян, а також порушення міжнародних договорів та правил міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна.

2. Згідно з положеннями Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності надається право відвідувати жилі та інші приміщення:

A) За згодою власників або мешканців цих приміщень для з’ясування обставин злочину;

B) За згодою працівників відділів житлово- комунального господарства для з’ясування обставин злочину;

C) У разі необхідності з’ясування обставин злочину без згоди власників, мешканців цих приміщень, або працівників відділів житлово-комунального господарств;

D) У разі необхідності з’ясування обставин злочину за згодою керівників відповідних органів місцевого самоврядування.

3. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшуко- ву діяльність» оперативні підрозділи мають право використовувати конфіденційне співробітництво:

A) Згідно з положеннями відповідної постанови Кабінету Міністрів України;

B) Згідно з положеннями ст.275 Кримінального процесуального кодексу України;

C) Згідно з нормами окремих законів, що регулюють порядок проведення оперативно-розшукових заходів;

D) Згідно з ухвалою слідчого судді, постановленою за клопотанням керівника оперативного підрозділу.

4. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативні підрозділи мають право отримувати від юридичних чи фізичних осіб безкоштовно або за винагороду:

A) Інформацію про їх господарську та іншу діяльність;

B) Інформацію, що відома ним, про протиправну діяльність інших осіб;

C) Інформацію про злочини, що готуються або вчинені;

D) Інформацію про злочини, що готуються або вчинені за відповідним дозволом слідчого судді.

5. Оперативні підрозділи мають право використовувати приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, організацій, а також фізичних осіб:

A) За дозволом слідчого судді;

B) За постановою керівників цих підрозділів, погоджених з прокурором;

C) За дозволом слідчого судді та згодою адміністрації підприємств, установ, організацій та, відповідно, фізичних осіб;

D) За згодою адміністрації підприємств, установ, організацій та, відповідно, фізичних осіб.

6. Згідно із Законом «Про оперативно-розшукову діяльність» у випадку прийняття керівником відповідного оперативного підрозділу або його заступником рішень про проведення оперативно-розшукових заходів, які не потребують дозволу слідчого судді або рішення прокурора здійснюються, кого вони мають повідомити про прийняте рішення:

A) Прокурор;

B) Слідчий суддя;

C) Вищестоящий керівник;

D) Всі відповіді є вірні.

7. Про припинення та поновлення строку ведення ОРС:

A) Виноситься мотивована постанова, яка затверджується начальником відповідного органу та погоджується з прокурором;

B) Складається рапорт, який погоджується з начальником відповідного органу або його заступником;

C) Виноситься мотивована постанова, яка затверджується начальником відповідного органу або його заступником;

D) Виноситься мотивована постанова, яка погоджується з начальником відповідного органу або його заступником та керівником оперативного підрозділу вищого рівня.

8. До завдань оперативно-розшукової діяльності відноситься:

A) Розкриття злочинів;

B) Проведення слідчих, процесуальних дій;

C) Пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України;

D) Пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена законодавством України.

9. Однією з підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності є:

A) Наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, яка свідчить про вчинення кримінального правопорушення;

B) Наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою опера- тивно-розшукових заходів і засобів,

C) Наявність достатньої інформації, отриманої внаслідок конфіденційного співробітництва, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів;

D) Наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, яка свідчить про порушення норм чинного законодавства, що потребує перевірки за допомогою оператив- но-розшукових заходів і засобів.

10. Не є підставою для проведення оперативно-розшукової діяльності:

A) Перевірка інформації про злочини, що готуються;

B) Перевірка інформації про вчинений злочин;

C) Наявність узагальнених матеріалів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

D) Потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави.

№ 6.

1. До початку досудового розслідування можуть бути проведені оперативно-розшукові заходи з метою:

A) Перевірки інформації про осіб, що готують вчинення злочину;

B) Перевірки інформації про осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та слідчого судді;

C) Перевірки інформації про вчинення адміністративного правопорушення;

D) Перевірки інформації про вчинений злочин.

2. Оперативно-розшукова діяльність після початку досудового розслідування:

A) Взагалі не проводиться;

B) Проводиться з метою розшуку безвісно відсутніх осіб;

C) Проводиться з метою встановлення осіб, що вчинили злочин;

D) Проводиться у разі необхідності проведення окремих слідчих (розшукових) дій

3. Вкажіть найбільш повний варіант відповіді на питання - згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність зобов’язані:

A) Вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів, викриття причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів;

B) Вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, розкриття, припинення злочинів, викриття причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів;

C) Вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, виявлення, розкриття і припинення злочинів, викриття причин, що сприяють вчиненню злочинів;

D) Вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, виявлення, розкриття і припинення злочинів.

4. Виконання письмових доручень слідчого та вказівок прокурора:

A) Не відноситься до обов’язків підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, оскільки їх виконання не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України;

B) Відноситься до обов’язків підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

C) Не відноситься до обов’язків підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, оскільки їх виконання не передбачено Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

D) Відноситься до обов’язків підрозділів, які здійснюють опе- ративно-розшукову діяльність, у разі, якщо їх виконання передбачено у наказах і розпорядженнях відповідних керівників міністерств і відомств.

5. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» у разі виявлення ознак злочину оперативний

підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, зобов’язаний:

A) Невідкладно в порядку, передбаченому законом, завести оперативно-розшукову справу з метою перевірки інформації про виявлений злочин;

B) В порядку, передбаченому законом, перевірити інформацію про виявлений злочин шляхом проведення окремих оператив- но-розшукових заходів;

C) Невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про виявлений злочин, до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України;

D) Невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про виявлений злочин, до керівника відомства, у складі якого знаходиться оперативний підрозділ, для прийняття рішення про початок та здійснення досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

6. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» до органу досудового розслідування для початку досудового розслідування направляються:

A) Всі матеріали оперативно-розшукової справи, що містить інформацію про обставини вчиненого злочину;

B) Окремі матеріали оперативно-розшукової справи нетаємно- го характеру, у яких містяться відомості про виявлений злочин;

C) Рапорт відповідного керівника оперативного підрозділу з викладенням обставин виявленого злочину;

D) Зібрані матеріали, у яких зафіксовано фактичні дані про виявлений злочин.

7. Згідно з положеннями Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» до негласних оперативних заходів відноситься:

A) Ознайомлення з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій;

B) Відвідування жилих та інших приміщень за згодою їх власників;

C) Участь у проведенні перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

D) Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

8. Відповідно до вимог Закону України «Про оператив- но-розшукову діяльність» проведення таких оперативних заходів як контрольована поставка, контрольована та оперативна закупка здійснюється:

A) Виключно у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, Служби безпеки України, погодженими з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України;

B) Виключно у порядку, передбаченому положеннями статті 271 КПК України;

C) Згідно з положеннями статті 271 КПК України у порядку визначеному нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, Служби безпеки України, погодженими з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України;

D) Згідно з положенням статті 271 КПК України у порядку, визначеному відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

9. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшу- кову діяльність» питання щодо проведення оперативно-роз- шукових заходів регулюються:

A) Згідно з положеннями глави 21 Кримінального процесуального кодексу України;

B) Згідно з положеннями глави 21 Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених вказаним Законом щодо питань, обумовлених специфікою мети проведення оперативно-розшукових заходів;

C) Виключно з урахуванням особливостей, встановлених вказаним Законом щодо питань, обумовлених специфікою мети проведення оперативно-розшукових заходів;

D) Виключно з урахуванням положень щодо проведення опе- ративно-розшукової діяльності, передбачених окремими законами, що регулюють порядок проведення оперативно-розшукових заходів.

10. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшу- кову діяльність» негласне обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи:

A) Проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженого з прокурором;

B) Проводиться з підстав і в порядку, передбаченому КПК України, як негласна слідча (розшукова) дія;

C) Проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника;

D) Проводиться на підставі постанови керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженої з прокурором.

№ 7.

1. Згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» аудіо-, відеоконтроль особи та спостереження за особою:

A) Проводяться на підставі постанови керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженої з прокурором;

B) Проводяться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника оперативного підрозділу, погодженого з керівником відповідного відомства;

C) Проводяться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженого з прокурором;

D) Проводяться виключно як негласні слідчі (розшукові) дії з підстав і в порядку, передбаченому КПК України.

2. За Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини:

A) Не підлягають передачі і розголошенню;

B) Не підлягають передачі і розголошенню якщо вони не містять інформації про підготовку та вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

C) Не підлягають передачі і розголошенню крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що порушують права людини;

D) Не підлягають передачі і розголошенню крім випадків розголошення інформації про підготовку та вчинення злочинів проти національної безпеки України.

3. Ведення оперативно-розшукових справ щодо невстанов- лених осіб, які готують вчинення злочину, здійснюється:

A) До їх встановлення;

B) До їх встановлення, але не більше строків давності притягнення до кримінальної відповідальності;

C) До їх встановлення та розшуку;

D) До початку досудового розслідування стосовно цих осіб.

4. Не є підставою для закриття оперативно-розшукової справи:

A) Набрання законної сили вироком або ухвалою суду;

B) Завершення виконання розвідувальних, контррозвідуваль- них заходів;

C) Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як приводів та підстав для початку досудового розслідування ;

D) Спростування у встановленому порядку матеріалів про злочинну діяльність особи.

5. У разі розшуку особи, яка переховувалася від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду:

A) Оперативно-розшукова справа щодо розшуку цих осіб передається до органу досудового розслідування або суду для приєднання до матеріалів кримінального провадження ;

B) Оперативно-розшукова справа щодо розшуку цих осіб повинна бути закрита;

C) Оперативно-розшукова справа щодо розшуку цих осіб закривається та передається до органу досудового розслідування або суду для приєднання до матеріалів кримінального провадження;

D) Оперативно-розшукова справа щодо розшуку цих осіб закривається та передається прокурору для перевірки законності прийнятого рішення.

6. Розголошення особами, які залучаються до співробітництва з оперативними підрозділами, таємниці, що стала їм відома:

A) Тягне за собою відповідальність за чинним законодавством у будь-якому випадку;

B) Тягне за собою відповідальність за чинним законодавством, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії;

C) Тягне за собою відповідальність за чинним законодавством, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що порушують права людини;

D) Тягне за собою відповідальність за чинним законодавством, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, які порушують безпеку держави

7. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшуко- ву діяльність» не можуть здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності:

A) Керівники місцевих прокуратур;

B) Заступники керівників регіональних прокуратур;

C) Прокурори Генеральної прокуратури України, уповноважені наказом Генерального прокурора України;

D) Прокурори Генеральної прокуратури України після призначення їх на посаду.

8. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшуко- ву діяльність» прокурори відповідних місцевих прокуратур:

A) Не наділені повноваженнями здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності;

B) Здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, якщо уповноважені для цього відповідним наказом керівника місцевої прокуратури;

C) Здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, якщо уповноважені для цього відповідним наказом керівника регіональної прокуратура;

D) Здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, якщо уповноважені для цього відповідним наказом Генерального прокурора України.

9. Згідно з чинним Законом України «Про оперативно-розшу- кову діяльність» прокурори відповідної місцевої прокуратури:

A) Здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в оперативно-розшуко- вих справах, заведених піднаглядними їм територіальними оперативними підрозділами правоохоронних органів;

B) Здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в оперативно-розшуко- вих справах, заведених піднаглядними їм територіальними оперативними підрозділами органів внутрішніх справ;

C) Здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в оперативно-розшуко- вих справах, заведених піднаглядними їм територіальними оперативними підрозділами у зв’язку з перевіркою інформації про

підготовку та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

D) Не наділені повноваженнями здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності у будь-яких оперативно-розшукових справах.

10. Згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» прокурор у межах своєї компетенції має право:

A) Отримувати показання щодо порушень вимог закону від посадових осіб органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

B) Отримувати пояснення щодо порушень вимог закону від посадових осіб органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

C) За згодою керівників оперативних підрозділів отримувати пояснення щодо порушень вимог закону посадових осіб органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

D) Після початку досудового розслідування отримувати пояснення щодо порушень вимог закону від посадових осіб органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність.

№ 8.

1. Прокурор дає письмові вказівки про проведення опера- тивно-розшукових заходів з метою:

A) Розкриття злочинів;

B) Попередження та виявлення злочинів;

C) Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування злочинів;

D) Застосування спеціальних технічних засобів під час здійснення цих заходів.

2. Оперативним підрозділам надається право проводити відповідні оперативні заходи виключно:

A) Для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених цим Законом підстав;

B) Для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України підстав;

C) Для виконання завдань кримінального провадження за наявності передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України підстав;

D) Для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності підстав, визначених у підзаконних відомчих нормативно-правових актах, що регулюють таку діяльність

3. Оперативно-розшукові заходи можуть здійснюватися:

A) Суб’єктами оперативно-розшукової діяльності, визначеними Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», а також деякими іншими підрозділами, визначеними в окремих підзаконних нормативно-правових актах;

B) Виключно підрозділами, визначеними Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

C) Підрозділами, визначеними Законом України «Про опера- тивно-розшукову діяльність» та деякими іншими підрозділами, визначеними в окремих законах;

D) Підрозділами, визначеними Законом України «Про опера- тивно-розшукову діяльність» та іншими підрозділами у випадках, передбачених законом, за рішенням слідчого судді.

4. Згідно із чинним Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» не є підставою для закриття оператив- но-розшукової справи:

A) Закриття кримінального провадження слідчим, прокурором або судом;

B) Невстановлення у передбачені Законом строки даних, що вказують на ознаки злочину в діях особи;

C) Смерть особи, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу;

D) Відсутність можливостей проведення оперативно-розшуко- вих заходів щодо особи, стосовно якої заведено оперативно-розшукову справу.

5. Нагляд за додержанням законів під час проведення опера- тивно-розшукової діяльності можуть здійснювати:

A) Керівники регіональних прокуратур;

B) Заступники керівників регіональних прокуратур;

C) Керівники місцевих прокуратур;

D) Всі відповіді є вірними.

6. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшуко- ву діяльність» органи державної влади, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності зобов’язані:

A) Надавати оперативним підрозділам інформацію про протиправну діяльність працівників цих органів, підприємств, установ, організацій;

B) Сприяти оперативним підрозділам у вирішенні завдань опе- ративно-розшукової діяльності;

C) Звертатись до оперативних підрозділів із запитами про надання допомоги щодо виявлення, запобігання та припинення кримінальних правопорушень;

D) Будь-які зобов’язання в органів державної влади, підприємств, установ, організацій щодо співробітництва з оперативними підрозділами відсутні.

7. Співробітництво осіб з оперативним підрозділом може здійснюватися:

A) За ініціативою оперативного підрозділу;

B) За ініціативою керівників відповідних оперативних підрозділів;

C) За бажанням цих осіб;

D) За бажанням цих осіб та членів їх сімей.

8. Забороняється залучати до виконання оперативно-роз- шукових завдань:

A) Осіб, професійна діяльність яких пов’язана із збереженням професійної таємниці, якщо таке співробітництво буде пов’язано з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру;

B) Осіб, професійна діяльність яких виключно пов’язана із

збереженням професійної таємниці;

C) Осіб, раніше притягнутих до передбаченої законом адміністративної або кримінальної відповідальності;

D) Осіб, раніше судимих за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів.

9. За умов, визначених Законом України «Про оператив- но-розшукову діяльність», не забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань:

A) Лікарів, які працюють в приватних медичних установах;

B) Священнослужителів;

C) Приватних нотаріусів;

D) Ревізорів.

10. При наявності даних про загрозу життю, здоров’ю або майну працівника оперативного підрозділу та його близьких родичів оперативний підрозділ зобов’язаний вжити спеціальних заходів для забезпечення їх безпеки:

A) У зв’язку із здійсненням ним оперативно-розшукової діяльності по виявленню злочинів;

B) У зв’язку із здійсненням ним оперативно-розшукової діяльності по виявлення незаконної діяльності окремих осіб та груп;

C) У зв’язку із здійсненням ним оперативно-розшукової діяльності по виявленню тяжкого та особливо тяжкого злочинів;

D) У зв’язку із здійсненням ним оперативно-розшукової діяльності з метою інформування про її результати органів державної влади.

№ 9.

1. У разі виникнення загрози життю, здоров’ю або майну особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-роз- шукової діяльності:

A) її захист забезпечується в порядку, передбаченому Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» для правового захисту працівників оперативних підрозділів;

B) її захист забезпечується у порядку, передбаченому Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», за відповідним рішенням слідчого судді, суду;

C) її захист забезпечується у порядку, передбаченому спеціальним Законом;

D) її захист забезпечується в порядку, передбаченому Законом України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів».

2. У разі виявлення ознак злочину під час оперативно-роз- шукових заходів, що тривають і припинення яких може негативно вплинути на результати кримінального провадження, підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність:

A) Направляє зібрані матеріали, що містять фактичні дані про виявлений злочин, до органу досудового розслідування, повідомивши про це керівнику відповідного відомства;

B) Повідомляє відповідний орган досудового розслідування та прокурора про виявлення ознак злочину, закінчує проведення оперативно-розшукового заходу, після чого направляє зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про злочин, до відповідного органу досудового розслідування.

C) Продовжує проведення оперативно-розшукових заходів з метою перевірки інформації про виявлений злочин, після чого направляє зібрані матеріали до керівника відомства для вирішення питання про їх передачу до органу досудового розслідування;

D) Повідомляє відповідний орган досудового розслідування про виявлення ознак злочину, закінчує проведення оператив- но-розшукового заходу, після чого направляє зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про злочин, до слідчого судді з клопотанням про дозвіл щодо початку досудового розслідування

3. За своєю правовою природою оперативно-розшукові заходи є:

A) Сукупністю процесуальних дій, визначених КПК України та Законами України;

B) Сукупністю процесуальних дій, визначених Законом України

«Про оперативно-розшукову діяльність»;

C) Сукупністю не процесуальних дій визначених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

D) Сукупністю не процесуальних дій, визначених КПК України

4. Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії за своєю правовою природою є:

A) Повністю тотожними, оскільки передбачають проведення негласних дій, відомості про факт і методи яких не підлягають розголошенню;

B) Різними, оскільки негласні слідчі (розшукові) дії на відміну від оперативно-розшукових заходів є різновидом слідчих дій, підстави проведення та використання результатів яких визначено КПК України;

C) Частково тотожними лише у випадках здійснення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді чи суду;

D) Різними, оскільки результати оперативно-розшукових заходів на відміну від негласних слідчих (розшукових) дій не використовуються для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні

5. Відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються:

A) Як приводи і підстави для початку досудового розслідування;

B) Як приводи і підстави для проведення слідчих (розшукових) дій;

C) Як приводи і підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

D) Як приводи і підстави для планування проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

6. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», до предмету прокурорського нагляду не належать:

A) Надавати згоду на продовження строку проведення оператив- но-розшукової діяльності;

B) Отримувати пояснення щодо порушень вимог закону від посадових осіб органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

C) З’ясовувати відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальним органом України, належність конкретних осіб до кадрового складу розвідувальних органів, а також форми, методи і засоби розвідувальної діяльності та організаційно- штатна структура розвідувальних органів;

D) Безперешкодно входити в усі приміщення органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність

7. Матеріали оперативно-розшукової діяльності не використовуються:

A) Для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність;

B) Для взаємного інформування інших правоохоронних органів;

C) Для інформування органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції;

D) Для інформування державних органів відповідно до їх компетенції

8. Згідно з положеннями Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» до гласних оперативних заходів відноситься:

A) Здійснення спостереження за особою;

B) Зняття інформації з електронних інформаційних мереж;

C) Опитування осіб та використання їх добровільної допомоги;

D) Здійснення аудіо-, відеоконтролю місця.

9) Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» прокурори відповідних місцевих прокуратур:

A) Не наділені повноваженнями здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності;

B) Здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, якщо уповноважені для

цього відповідним наказом керівника місцевої прокуратури;

C) Здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, якщо уповноважені для цього відповідним наказом керівника регіональної прокуратура;

D) Здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, якщо уповноважені для цього відповідним наказом Генерального прокурора України.

10. Про закриття оперативно-розшукової справи відповідний прокурор письмово повідомляється:

A) У п’ятиденний строк;

B) У триденний строк;

C) Протягом десяти діб;

D) Протягом однієї доби.

<< | >>
Источник: С. В. Албул, С. В. Андрусенко, и др.. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. /— Одеса : ОДУВС, 2016. —270с.. 270

Скачать оригинал источника

Еще по теме ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ:

 1. § 2. Доступність правосуддя як міжнародний стандарт
 2. 1.3. Структура і особливості загальноєвропейських інституцій
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. Сину Даніїлу присвячується
 5. Система навчального курсу, його програмне забезпечення
 6. § 3. Державне право
 7. § 4. Використання економіко-правового аналізу під час розслідування латентних злочинів у сфері економіки
 8. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ
 9. ВСТУП
 10. Система кримінально-процесуальних функцій
 11. Функція правосуддя: поняття та сутність
 12. Кримінально-процесуальні функції вторинного рівня та їх реалізація в кримінальному провадженні
 13. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
 14. Медіація як спосіб вирішення спорів, які виникають у зв’язку з плагіатом
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -