<<
>>

8.3.4. Витребування, збирання та вивчення необхідних документів, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій

Оперативні підрозділи мають право на підставі п. 4 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій, вивчати їх, за рахунок коштів, що виділяються на утримання підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виготовляти копії з таких документів, за вимогою керівників підприємств, установ та організацій, а з дозволу суду — витребувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів, із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані та забезпеченням їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Вилучення оригіналів первинних фінансово- господарських документів забороняється крім випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом.

Оперативні підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, як бачимо, мають право витребувати, збирати і вивчати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерела та розміри їх доходів.

У відповідності з законом адміністрація підприємства, організації, установи, до яких надійшло письмове звернення про надання інформації, що характеризують їх діяльність, зобов'язані таку інформацію чи відповідні документи, окремі дані про діяльність підприємства, організації, установи надати в установленому порядку. Така інформація має бути достовірна, офіційно оформлена (бланк установи, підписи, реєстрація і т.п.) і відображати саме ту діяльність, яка представляє інтерес для оперативного підрозділу. Документи та дані, що цікавлять оперативний підрозділ, можуть бути звітами установи, протоколами засідань і нарад, виписками із наказів і інструкцій, розпорядженнями керівника.

Якщо необхідні документи в оригіналі, то вони мають бути представлені з дотриманням процесуальних норм при кримінальному провадженні, або отримані під розписку на певний час для вивчення. Як правило, документи і інші дані, що характеризують діяльність об'єктів дослідження, направляються на вимогу оперативного підрозділу в копії, або в 2-му чи в 3-му примірникові. При передачі інформації, окремих документів і даних про діяльність, об'єкт дослідження має дотримуватись правил забезпечення державної, військової чи службової таємниці, якщо вона міститься в затребуваних документах.

В законі передбачено, що оперативні підрозділи мають повноваження на витребування, збирання та вивчення інформації, яка необхідна для виконання завдань, поставлених перед ними і визначених в правових актах, що регламентують їх діяльність.

Працівники оперативного підрозділу можуть звертатись за отриманням інформації, документів і інших даних, що характеризують діяльність об'єкта дослідження як безпосередньо, так і письмово. Результати витребування, збирання, вивчення необхідних документів оформляються довідкою, рапортом чи письмовим аналізом, в яких має бути зазначено в зв'язку з чим, де, за яких умов і для яких цілей проводився вказаний оперативно-розшуковий захід.

Оперативний підрозділ може отримувати необхідні довідки і інші матеріали з криміналістичних, оперативних, кримінально-облікових та інших інформаційних систем правоохоронних органів, а також різних алфавітних картотек, дактилоскопічних обліків, картотек невпізнаних трупів, обліків краденої (втраченої) зброї, обліків викрадених речей з індивідуальними ознаками, обліків злочинів за зовнішніми ознаками (фотокартотек і фотоальбомів), інших допоміжних оперативних обліків.

Оперативні підрозділи на підставі міждержавних багатосторонніх і двосторонніх угод можуть в установленому порядку звертатися у відповідні правоохоронні органи інших держав з запитами про надання інформації, необхідної для розкриття та розслідування кримінальних злочинів, розшуку злочинців та безвісно зниклих.

За результатами перевірки і вивчення зібраних документів і інших даних, оперативний підрозділ, при наявності достатніх підстав, повинен прийняти одне із наступних рішень:

-у випадках виявлення протиправного діяння, яке несе характер злочину, — про порушення кримінального провадження;

- у випадках виявлення протиправного діяння, в якому немає складу злочину — направити матеріали для реагування (в податкову міліцію в зв'язку з порушенням податкового законодавства, в пожежну охорону по факту порушень протипожежної безпеки і т.п.);

- при відсутності ознак злочину - перевірка припиняється;;

- при наявності підстав — завести оперативно-розшукову справу;

- направити відповідну інформацію до повноважних державних органів.

Ознайомитись з документами та даними, що характеризують діяльність

підприємств, установ та організацій оперативні підрозділи мають право тільки з метою безпеки осіб та боротьби зі злочинністю, вирішення інших завдань, віднесених законом «Про оперативно-розшукову діяльність» повноважень.

Звертаючись за довідками, документальними матеріалами та даними, які мають значення для здійснення завдань оперативними підрозділами, необхідно враховувати, що деякі категорії осіб повинні зберігати в таємниці певні відомості, які стали їм відомі у зв'язку з їх професійною діяльністю. До таких осіб відносяться: священнослужителі, лікарі, нотаріуси, адвокати, журналісти тощо.

Кримінально-процесуальним законодавством встановлено, що вилучення документів і речей в процесі кримінального провадження носить тимчасовий характер і має виконуватись за нормами ст. 159-169 КПК України, які є обов'язковими для виконання і працівниками оперативних підрозділів.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно глави 15 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначається:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною.

Речами і документами, до яких заборонено доступ є:

1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги;

2) об'єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть складати лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть складати таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть складати банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Якщо сторона, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, в якому вони перебувають на момент отримання судового виклику.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання доступу до речей і документів, може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дату постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк залишення ухвали в силі, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями КПК України.

8.3.5.

<< | >>
Источник: Бандурка О. М.. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля,2012. - 620 с.. 2012

Скачать оригинал источника

Еще по теме 8.3.4. Витребування, збирання та вивчення необхідних документів, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій:

 1. 2. Організація державного управління у паливно-енергетичній сфері
 2. § 1. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за українським законодавством
 3. § 3. Особливості підстав адміністративної відповідальності юридичних осіб
 4. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
 5. Справи про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб
 6. Стаття 137. Витребування доказів
 7. § 4. Стадії нотаріального процесу
 8. УКАЗ Президента України Про Положення про Державну службу геології та надр України
 9. Про затвердження Порядку здійснення державного геологічного контролю
 10. § 2. Система і компетенція органів управління природокористуванням і охороною довкілля
 11. Підстави та умови встановлення кримінальної відповідальності за примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань
 12. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
 13. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -