<<
>>

Як правильно розуміти положення ст. 16 ЦПК щодо недопущення розгляду в одному провадженні вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства? Чи можна за правилами ЦПК, наприклад, розглядати позов про визнання незаконним рішення суб'єкта владних повноважень та про визнання права власності на нерухомість?

Важливою для правозастосовної діяльності в частині визначення судової предметної компетенції є новела цивільного процесуального законодавства про те, що в одному провадженні не можуть розглядатися справи, які підлягають розгляду за різними видами судочинства, якщо інше не встановленого законом (ст.

16 ЦПК). Раніше існувало правило, що при об'єднанні кількох зв'язаних між собою вимог, з яких одні підвідомчі суду, а інші - господарському суду, всі вимоги підлягають розглядові у суді (ст. 26 ЦПК 1963 р.). Тобто, існував пріоритет судового захисту саме судом загальної юрисдикції.

Чіткої та єдиної правової позиції щодо вірного застосування ст. 16 ЦПК вищими судовими інстанціями ще не вироблено, тому в судовій практиці допускаються багато помилок. Однак, суди повинні виходити із розуміння законодавчих положень, які передбачають можливі виключення із загального правила. Таким чином, вирішуючи питання про об'єднання чи роз'єднання позовів (ст. 126 ЦПК) або про об'єднання зустрічного позову з первісним позовом (ст. 123 ЦПК), слід визначитись, чи допускається розгляд справи за правилами одного виду судочинства декілька вимог, які відносяться до різних видів судочинства.

Так, згідно зі ст. 28 КПК у порядку кримінального судочинства допускається спільний розгляд із кримінальною справою також і вимог про відшкодування матеріальної, моральної шкоди (цивільний позов). Відповідно до ч. 2 ст. 21 КАС, вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб'єктів публічно-правових відносин, розглядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір. Інакше вимоги про відшкодування шкоди вирішуються судами в порядку цивільного або господарського судочинства.

Не викликає заперечення, що в разі, якщо заявлені вимоги підлягають розгляду в суді за правилами різних видів судочинства і не пов'язані між собою спірними матеріально-правовими відносинами, то їх об'єднувати в одне провадження не дояускається.

В разі, якщо вони заявлені в одній позовній заяві, то суддя при відкритті провадження у справі повинен з урахуванням положення п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК відмовити у відкритті провадження у справі за цією вимогою. Однак, нерідко у судовій практиці зустрічаються позови з вимогами, які дуже складно розмежувати та роз глянути, не порушивши вимоги щодо законності та обґрунтованості рішення.

Можна навести багато прикладів, коли норми публічного права присутні у сфері приватних відносин за участю суб'єкта владних повноважень під час здійснення управлінських (регуляторних) функцій. Зокрема, такі правовідносини складуються при приватизації державного майна, при отриманні державного (комунального) майна у власність чи користування, встановленні тарифів за договорами по наданню комунальних послуг, надання дозволів на перебудову жилих приміщень, відвід земельних ділянок та їх вилучення, засвідчення набуття права інтелектуальної власності тощо.

У таких випадках суб'єкт владних повноважень в результаті управлінських дій виконує регуляторну (контрольну) функцію відносно громадян за відсутності в цих правовідносинах ознак підлеглості чи підпорядкування, які притаманні для адміністративних правовідносин. Під час регуляторних дій суб'єкта владних повноважень можливі спори щодо права цивільного, які повинні отримати в суді своє відповідне вирішення з точки зору визнання цивільного права, його виникнення, зміни чи припинення, що неможливо встановити у порядку адміністративного судочинства, основною метою якого є оцінка правомірності дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень під час здійснення владних управлінських функцій у публічно-правових відносинах, та повернення суб'єкта владних повноважень в законодавчо визначені межі діяльності, з можливим відшкодуванням шкоди, завданої в результаті виходу за ці межі.

Отже, по суті не є публічно-правовим спір за участю суб'єкта владних повноважень, публічного права, з одного боку, та суб'єкта приватного права, фізичної особи, коли управлінські дії суб'єкта владних повноважень спрямовані на створення, зміну, або припинення її цивільних прав.

У цьому випадку буде спір про право цивільне, хоча одною зі сторін у ньому виступає особа публічного права, а спірні правовідносини врегульовані нормами як цивільного, так і адміністративного права.

У спірних правовідносинах в цьому випадку реалізується не публічний, а приватний інтерес. Тому такі справи є цивільно-правовими і підлягають розгляду за правилами цивільного судочинства. Наприклад, неможливо роз'єднати та розглядати за різними видами судових юрисдикцій позов громадянина, який одночасно оскаржує рішення органу виконавчої влади щодо приватизації квартири, яка йому надана у встановленому порядку, та ставить питання про визнання права власності або користування цією квартирою. Це житловий спір або спір про право власності, який розглядається за правилами цивільного судочинства.

Іноді в судовій практиці змішуються поняття про різні види судочинства та різні види провадження в цивільному судочинстві.

Стаття 16 ЦПК не допускає об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, до яких відносяться: конституційне, кримінальне, цивільне, адміністративне, господарське. У новому цивільному процесі існують три види провадження: позовне, наказне та окреме. Зазначена норма процесуального права не забороняє об'єднувати вимоги в одній заяві, наприклад, вимоги про встановлення факту родинних відносин з метою отримання спадщини, що відноситься до окремого провадження, та поділ спадкового майна (позовне провадження). У такому випадку, оскільки є спір про право, всі вимоги розглядаються в позовному провадженні, де й вирішується заява окремого провадження з відповідним її результатом у резолютивній частині рішення.

Однак, справи окремого провадження мають свої особливості (специфіку), тому не всі вони можуть бути об'єднані зі справами позовного провадження. Наприклад, одночасно з заявою про усиновлення не можуть розглядатися вимоги заявника про захист майнових прав дитини на майно (рухоме чи нерухоме), яке він отримав у власність за договором дарування, у порядку спадкування чи приватизації житла.

Наведемо приклад із судової практики про розмежування видів судочинства у спорі про право користування земельною ділянкою, в якому одним з учасників спору є суб'єкт владних повноважень.

У грудні 2005 р. ВАТ «Київський річковий порт» (далі - ВАТ) звернулось до суду з позовом про скасування рішення VIII сесії IV скликання Київської міської ради від 23 грудня 2004 р. № 1017/2427 «Про передачу TOB «Ніко Інвест» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування складських приміщень на вул. Набережно-Луговій, 4 у Подільському районі м. Києва» (далі — рішення від 23 грудня 2004 р.).

На обґрунтування позову ВАТ посилалось на те, що воно є правонаступником Державного підприємства «Київський річковий порт » (далі — ДП), якому частина спірної земельної ділянки (0,6 гектара) була надана в користування рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 27 липня 1948 р. № 1700 «Про закріплення території за Київським річковим портом». 25 квітня 1963 р. Київською міською Радою на відведені Київському річковому порту земельні ділянки був виданий державний акт.

Відповідач, Київська міська рада, проти позову заперечував, посилаючись на обґрунтованість і відповідність оспорюваного рішення вимогам чинного законодавства.

Постановою господарського суду м. Києва від 26 квітня 2006 р., залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13 липня 2006 р., позов задоволено частково.

Постановою Вищого адміністративного суду України від 30 серпня 2006 р. вищезазначені судові рішення скасовані, у позові відмовлено.

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України своєю постановою від 27.03.2007 р. скасувала всі постановлені у справі судові рішення і закрила провадження у справі, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. З КАС справа адміністративної юрисдикції (далі — адміністративна справа) — це переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Судами встановлено, що спірні правовідносини виникли у зв'язку з передачею рішенням VIII сесії IV скликання Київської міської ради від 23 грудня 2004 р. TOB земельної ділянки для експлуатації та обслуговування складських приміщень на вул. Набережно-Луговій, 4 у Подільському районі м. Києва, частина якої (0,6 гектара) раніше була надана ДП (правонаступником якого є позивач) у користування рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 27 липня 1948 р. № 1700 «Про закріплення території за Київським річковим портом » і на яку було видано державний акт.

Предметом спору у цій справі є право користування спірною земельною ділянкою, відновлення порушеного права зі сторони третьої особи, яка, як і позивач, на підставі рішень владних органів претендує на користування зем лею. Тобто між даними особами існує спір про право, що в свою чергу виключає його розгляд у порядку адміністративного судочинства.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 157 КАС суд закриває провадження у справі, якщо її не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Оскільки порушення провадження у справі та її розгляд помилково здійснено за правилами КАС, усі постановлені у справі судові рішення відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 230 цього Кодексу підлягають скасуванню, а провадження у справі - закриттю (Вісник Верховного Суду України. -2007. - №6 (82). - С. 15 16).

<< | >>
Источник: М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. - X.,2008.- 708 с.. 2008

Еще по теме Як правильно розуміти положення ст. 16 ЦПК щодо недопущення розгляду в одному провадженні вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства? Чи можна за правилами ЦПК, наприклад, розглядати позов про визнання незаконним рішення суб'єкта владних повноважень та про визнання права власності на нерухомість?:

 1. Розгляд судом заяви про перегляд заочного рішення
 2. ЗМІСТ
 3. Як правильно розуміти поняття «змагальність сторін», «диспозитивність процесу» у контексті нового ЦПК?
 4. Як правильно розуміти положення ст. 16 ЦПК щодо недопущення розгляду в одному провадженні вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства? Чи можна за правилами ЦПК, наприклад, розглядати позов про визнання незаконним рішення суб'єкта владних повноважень та про визнання права власності на нерухомість?
 5. Який склад учасників справи за позовом про визнання права власності у разі втрати позивачем документа, що засвідчу є його право власності?
 6. Як розуміти положення ст. 38 ЦПК про те, що особа, яка відповідно до закону захищає права інших осіб, може брати участь у справі особисто або через представника?
 7. Як правильно розуміти положення ст. 56 ЦПК щодо особи, яка надає правову допомогу та який документ повинен посвідчувати цю особу щодо її кваліфікації?
 8. В якому розмірі вираховується судовий збір при зверненні з позовом про визнання недійсними договорів купівлі-продажу, дарування, а також про застосування наслідків недійсності правочину, якщо позивач не заявляє вимог про присудження йому майна (грошових коштів)?
 9. Відповідно до ч. 1 ст. 123 ЦПК зустрічний позов може бути пред'явлений до або під час попереднього судового засідання. Якщо вищестоящий суд скасував судове рішення з направленням справи на новий розгляд, то чи вправґвідповідач при новому розгляді справи пред'явити зустрічний позов?
 10. Відповідно до принципів змагальності та диспозитив-ності суд не вправі розглядати позов за відсутності позивача, якщо він про це не просить. Якщо суд все ж таки у такій ситуації ухвалив рішення, то які повноваження апеляційного суду?
 11. Як має діяти суд у разі одержання заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами від особи, яка не є учасником судового процесу в даній справі?
 12. Як правильно розуміти положення ч. З ст. 365 ЦПК про те, що після скасування рішення, ухвали суду або судового наказу справа розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом?
 13. Чи підлягає видачі виконавчий лист за рішенням суду про визнання права власності? Чи може бути задоволено заяву про видачу виконавчого листа на виконання рішення третейського суду, яким задоволено позов про визнання права власності?
 14. Яким чином слід поступити, якщо заявлено клопотання про визнання і виконання рішення іноземного суду, не передбаченого міжнародним договором?
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -