Стаття 1 8 4. Зміст землеустрою

Землеустрій передбачає:

а) встановлення (відновлення) на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень, землеволодінь і землекористувань;

б) розробку загальнодержавної і регіональних програм використання та охорони земель;

в) складання схем землеустрою, розроблення техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель відповідних адміністративно-територіальних утворень;

г) обґрунтування встановлення меж територій з особливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами;

ґ) складання проектів впорядкування існуючих землеволодінь і землеко­ристувань та створення нових;

д) складання проектів відведення земельних ділянок;

є) встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок;

є) підготовку документів, що посвідчують право власності або право користування землею;

ж) складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін, упорядкування угідь, а також розроблення заходів щодо охорони земель;

з) розроблення іншої землевпорядної документації, пов'язаної з використанням та охороною земель;

и) здійснення авторського нагляду за виконанням проектів з використання та охорони земель;

і) проведення топографо-геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і розвідувань земель.

Загальна характеристика. Коментована стаття містить перелік основних землевпорядних робіт, кожна з яких проводиться за встановленою процедурою і з дотриманням відповідних законодавчо встановлених вимог. Варто зауважити, що ЗУ "Про землеустрій" передбачає проведення й інших землевпорядних робіт, не перерахованих у коментованій статті. Відтак з урахуванням змісту п. "з" коментованої статті можна стверджувати, що наведений у коментованій статті перелік не можна вважати вичерпним.

Документація, розроблена при виконанні одних землевпорядних робіт, іноді може використовуватись для проведення інших, адже інформація, отримана при здійсненні землевпорядної діяльності, накопичується і зберігається у Державному фонді документації із землеустрою (див. ПКМ від 17.11.2004 №1553 "Про затвердження Положення про Дер­жавний фонд документації із землеустрою").

До пункту "а". Встановлення на місцевості меж земельних ділянок провадиться за процедурою, в загальних рисах окресленою ст. 55 ЗУ "Про землеустрій" та Інструкцією про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженою наказом Держкомзему України 04.05.1999 №43. Даний вид землевпорядних робіт, як і перелічені в інших пунктах коментованої статті, провадиться землевпорядними організаціями, що мають ліцензію на виконання таких робіт.

Розробка і реалізація проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень здійснюється на підставі ст. 46 ЗУ "Про землеустрій". Порядок на рівні законодавчих актів не визначений.

До пункту "б". Розробка загальнодержавної і регіональних програм використання та охорони земель проводиться у відповідності до їх компетенції суб'єктами, переліченими у ст.ст. 177,178 ЗКУ (див. коментар до цих статей), в порядку, визначеному ЗУ "Про землеустрій" (ст. 44).

До пункту "в". Згадані у коментованій нормі проекти землеустрою розробляються на підставі ст. 45 ЗУ "Про землеустрій".

До пункту "г". Обгрунтування встановлення меж територій з особливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами є частиною процедур, закріплених, зокрема, у ЗУ "Про курорти" (ст. 8 та ін.), "Про природно-заповідний фонд України" (ст. 51 та ін.). У свою чергу, розробка проектів землеустрою із зазначених питань здійснюється на основі ст. 47 ЗУ "Про землеустрій".

До пункту "г". Складання проектів впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та створення нових слід відрізняти від складання проектів землеустрою щодо складання документів, що посвідчують права на земельні ділянки та проектів щодо встановлення меж земельних ділянок на місцевості.

Розробка проектів впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та створення нових переслідує передбачену ч. 1 ст. 51 ЗУ "Про землеустрій" мету: "обґрунтування розмірів і меж земельних ділянок з урахуванням вимог щодо раціонального використання та охорони земель". Такими проектами передбачаються "заходи щодо впорядкування структури земельних угідь, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж; ..." та інших негативних факторів з метою створення умов для раціоналізації землекористування.

До пункту "д". Проектом відведення є технічна документація, необхідна для здійснення дій по формуванню земельної ділянки з певним цільовим призначенням як об'єкта права.

Розробка проекту відведення (за ЗУ "Про землеустрій" - "проекту щодо відведення земельних ділянок") здійснюється на підставі ст. 50 ЗУ "Про землеустрій" в порядку, закріпленому ПКМ "Про затвердження порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок" від 26.05.2004 №677. Щодо розроблення такого виду проектів див. також коментар до ч. 8 ст. 118 ЗКУ.

Договір на розробку проекту відведення повинен укладатися із урахуванням Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, затвердженого ПКМ від 04.03.2004 №266.

До пункту "є". Встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок проводиться відповідно до ст. 55 ЗУ "Про землеустрій", Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвер­дженою наказом Держкомзему України 04.05.1999 №43. Щодо особливостей даного виду землевпорядних робіт див. додатково ч. З ст. 125 ЗКУ та коментар до неї.

До пункту "ж". Коментована норма передбачає можливість розробки різних заходів з охорони земель, серед яких виділено складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін, упорядкування угідь. Такі проекти роз­робляються з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращення природних ландшафтів. Правовою основою таких робіт є ст. 52 ЗУ "Про землеустрій".

До пункту "з". "Іншою землевпорядною документацією, пов'язаною з використанням та охороною земель", можуть бути робочі проекти землеустрою, проекти консервації земель, залісення, проекти рекультивації земель, документація, розроблена на підставі опрацювання даних бонітування ґрунтів, проведення ґрунтових, геоботанічних обстежень тощо.

До пункту "и". Авторським наглядом за виконанням проектів з використання та охорони земель є перевірка повноти та якості виконання заходів, передбачених такими проектами, а також вимог нормативно-правових актів з питань здійснення землеустрою (таке визначення випливає зі змісту ч. 1 ст. 64 ЗУ "Про землеустрій"). Здійснення авторського нагляду покладається на розробника відповідного проекту землеустрою (ст. 28 ЗУ "Про землеустрій"). Порядок ведення журналу авторського нагляду розробників документації із землеустрою врегульовано наказом Держкомзему України "Про затвердження Порядку ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою" від 16.12.2003 №1162/8483.

До пункту "і". Щодо проведення топографо-геодезичних, картографічних та інших обстежень і розвідувань земель див. ЗУ "Про картографічну та топографо-геодезичну діяльність", Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах 28.11.2003 №295 "Про затвердження Порядку ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою".

<< | >>
Источник: Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І.. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - К., 2009. - 496 с.. 2009

Еще по теме Стаття 1 8 4. Зміст землеустрою:

 1. § 1. Поняття та зміст землеустрою
 2. 1.3. Суб’єкти, об’єкти і зміст землеустрою
 3. 1.4. Види землеустрою
 4. 1.2. Правові засади землеустрою
 5. Розділ 23 Правове регулювання землеустрою та ведення державного земельного кадастру
 6. Стаття 182. Мета землеустрою
 7. Стаття 1 83. Завдання землеустрою
 8. Стаття 181. Поняття землеустрою
 9. Стаття 185. Організація та порядок здійснення землеустрою
 10. 1.5. Принципи землеустрою
 11. РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -