<<
>>

§ 3. Повноваження Кабінету Міністрів України

Згідно зч. 1 ст. 113 Конституції Кабінет Міністрів України є найвищим органом у системі органів виконавчої влади. Особли­вості і склад повноважень цього органу в галузі земельних відносин визначаються характером його загальної компетенції з широкого кола питань, закріплених у ст. 116 Конституції.

До повноважень Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин належить: розпорядження землями державної власності (у тому числі продаж за погодженням з Верховною Радою України земельних ділянок, що знаходяться у власності держави, інозем­ним державам та іноземним юридичним особам; погодження про­дажу ділянок, що знаходяться у власності територіальних громад, іноземним державам та іноземним юридичним особам; надання, вилучення і зміна цільового призначення земельних ділянок дер­жавної власності — ріллі, багаторічних насаджень для несільсько-господарських потреб, лісів першої групи площею понад 10 гек­тарів, а також ділянок природоохоронного, оздоровчого, рекре­аційного призначення, крім випадків, коли їх надання, вилучен-

51

ня і зміна цільового призначення проводяться Радою міністрів Автономної Республіки Крим І місцевими державними адмініс­траціями, а також особливо цінних земель); реалізація державної політики у галузі використання та охорони земель, зокрема шля­хом прийняття відповідних нормативних актів1; викуп земельних ділянок для суспільних потреб; координація проведення земель­ної реформи; розроблення І забезпечення виконання загальнодер­жавних програм використання та охорони земель2; організація ве­дення державного земельного кадастру3, державного контролю за використанням і охороною земель та здійснення землеустрою; встановлення порядку проведення моніторингу земель4; визна­чення меж земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти нерухо­мого майна, що належать до сфери управління Президента, Вер­ховної Ради, Конституційного Суду, Верховного Суду, Вищого господарського суду, Генеральної прокуратури України, цент­ральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук, інших державних наукових установ і організацій, а також Ради міністрів АРК, об­ласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій3; встановлення порядку зміни цільового призначен­ня земель, що знаходяться у власності громадян або юридичних осіб6; визначення порядку встановлення і використання берегових смуг водних шляхів7; затвердження форм державних актів на пра­во власності на земельну ділянку І право постійного користуван­ня земельною ділянкою8; затвердження Положення про технічний

' Див , наприклад, розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р № 446-р "Про затвердження заходів щодо реалізації Основних напрямів земельної ре­форми в Україні на 2001-2005 роки" // Офіційний вісник України — 2001 — № 39 — С 86, від 10 січня 2002 р № 6-р "Про затвердження плану підготовки проектів зако­нодавчих та Інших нормативно-правових актів, що випливають Із Земельного кодексу України"

' Однією з останніх перспективних програм такого роду є Комплексна програма розвитку меліорації земель та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року, схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р № 1704

1 До прийняття закону про державний земельний кадастр його ведення здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р № 15 "Про по­рядок ведення державного земельного кадастру"

4 Нині проведення моніторингу регламентується постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 20 серпня 1993 р № 661 // ЗП України — 1994 — № 1 — Ст 5

! Це повноваження до прийняття закону про розмежування земель державної та ко­мунальної власності реалізується на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2002 р № 1100 "Про затвердження Тимчасового порядку розмежування земель права державної І комунальної власності"

' Передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р № 502 "Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб" // Офіційний вісник України — 2002 — № 15 - С 87

7 Встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р № 347 "Про затвердження Порядку складання паспортів річок І Порядку установлення берего­вих смуг водних шляхів та користування ними" // Офіційний вісник України — 1997 — № 16 - С 80

' Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р № 449 "Про затвердження форм державного акта на право масності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою" // Офіційний вісник України - 2002 - № 14 - С 221

52

паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги1; затвердження порядку визначення І відшкодування збитків влас­никам землі І землекористувачам2; визначення порядку відшкоду­вання втрат сільськогосподарського і лісогосподарського вироб­ництва3; затвердження методик грошової та експертної оцінки зе­мельних ділянок4; прийняття нормативних актів, які регулюють питання стандартизації в галузі охорони земель та відтворення ро­дючості ґрунтів; визначення порядку природно-сільськогоспо­дарського районування земель.

Кабінет Міністрів України вирішує й інші питання в галузі зе­мельних відносин, зокрема ті, що пов'язані з погодженням місць розташування об'єктів на землях державної власності, розпоряд­ження якими віднесено до його компетенції; з поданням до Вер­ховної Ради України пропозицій щодо погодження місць розташу­вання об'єктів на особливо цінних землях комунальної власності; з прийняттям у виняткових випадках рішень про проведення роз­відувальних робіт на землях заповідників, національних дендро­логічних, ботанічних, меморіальних парків, поховань І архео­логічних пам'яток.

Поряд зі здійсненням постійних повноважень Кабінету Мініс­трів періодично доводиться вирішувати й інші завдання.

Це пов'язане з прийняттям Верховною Радою або Президентом Ук­раїни особливо важливих нормативно-правових актів, реалізація яких потребує проведення значної організаційної, нормотворчої та іншої роботи. Так, у зв'язку з прийняттям нового ЗК Кабінет Міністрів України повинен підготувати та подати на розгляд Вер­ховної Ради й Президенту України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Кодексу; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із ЗК; розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Кодексом, у тому числі проекти законів про землеустрій, про державний земельний кадастр, про оцінку земель, про охорону земель, про розмежуван­ня земель права державної та комунальної власності, про держав­ний земельний (іпотечний) банк, про ринок землі, про визначен-

' Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р № 648 "Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка вистав­ляється на земельні торги" // Офіційний вісник України — 2002 — № 21 — С 28

' Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р № 284 "Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористу­вачам"

1 Встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р № 1279 "Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського І лісогоспо­дарського виробництва, які підлягають відшкодуванню" // Офіційний вісник України — 1997 - № 47 - С 40

4 Нині діють постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р № 213 "Про Методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та на­селених пунктів" // ЗП України — 1995 — № 6 — Ст 151, від ЗО травня 1997 р № 525 "Про Методику грошової оцінки земель несільськогосподарського призначен­ня (крім земель населених пунктів)" // Офіційний вісник України — 1997 — № 23 — С 87, від 11 жовтня 2002 р № 1531 "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок" // Офіційний вісник України — 2002 — № 42 — С 144

53

ня правових засад вилучення земель права приватної власності тощо; забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених ЗК, а також пе­регляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Кодексу; вжити заходів щодо забезпечення потреб вчи­телів, лікарів, інших працівників соціальної сфери, котрі прожи­вають у сільській місцевості, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та евакуйовані із зони відчуження, переселені з зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, які проживають у сільській місцевості, у земельних ділянках для ведення особисто­го селянського господарства і садівництва у межах норм безоплат­ної приватизації, а також для городництва та сінокосіння за раху­нок земель запасу і резервного фонду; вирішити питання про вве­дення посад інженерів-землевпорядників у штати сільських, се­лищних рад та організацію державних відділів (управлінь) земель­них ресурсів у міських радах; визначити потреби наукових уста­нов і навчальних закладів у земельних ділянках для проведення наукових досліджень, вирощування елітного насіннєвого ма­теріалу, потреб племінного поголів'я худоби у кормах, здійснення навчального процесу і вирішити питання щодо земель наукових установ і навчальних закладів, які можуть бути передані для іншо­го використання; створити державний земельний (іпотечний) банк з відповідною інфраструктурою та запровадити державну реєстрацію прав на землю.

<< | >>
Источник: Каракаша І.І.. Земельне право України • Підручник / За ред Погрібного О О , 3-51 — К Істина,2003 - 448 с.. 2003

Еще по теме § 3. Повноваження Кабінету Міністрів України:

  1. 2. Кабінет Міністрів — вищий орган у системі органів виконавчої влади, його склад, основні функції та повноваження
  2. 3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
  3. §1. Система органів виконавчої влади України
  4. Джерела адміністративного права
  5. Глава 29 Державний контроль щодо виконавчої влади в Автономній Республіці Крим
  6. § 4. Кабінет Міністрів України
  7. Відповідно до п/п з) п. 1 ст. З Декрету Кабінету Міністрів «Про державне мито» розмір державного мита при поданні апеляційної (касаційної) скарги складає 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви. Чи повинна сторона сплачувати судовий збір (державне мито до прийняття закону про судовий збір) при поданні апеляційної (касаційної) скарги, якщо рішення оскаржується лише в частині стягнення судових витрат?
  8. Стаття 13. Державне управління в галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду
  9. Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин
  10. Розділ 4 Повноваження представницьких і виконавчих органів у галузі земельних відносин
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -