<<
>>

§ 4. Організація і діяльність Центральної виборчої комісії

Політика — це управління суспільними справами заради вигоди приватної особи.

Амброз Бірс

Постійно діючим державним органом, який забезпечує організацію підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, а також всеукраїнських референдумів, і здійснює консультативно-методичне забезпечення виборів до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів і проведення місцевих референдумів є Центральна виборча комісія.

Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій, спрямовує їх діяльність, і є комісією вищого рівня щодо усіх окружних та дільничних виборчих комісій, передбачених законом. Вона відповідно до своїх повноважень забезпечує здійснення передбачених Конституцією та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав громадян.

Центральна виборча комісія є незалежним державним органом, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших державних органів та органів місцевого самоврядування. Втручання органів державної влади та місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів, громадян та їх об’єднань у вирішення питань, що належать до повноважень комісії, не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

Діяльність Центральної виборчої комісії здійснюється відкрито і гласно. До складу комісії входять 15 членів. Голова, два заступники Голови та секретар (кандидатури на посаду заступників Голови Комісії та секретаря Комісії пропонуються Головою Комісії) Центральної виборчої комісії обираються Комісією на її засіданні таємним голосуванням з числа членів Комісії. Вони, а також не менше п’яти інших членів Комісії повинні мати вищу юридичну освіту. Центральна виборча комісія працює на постійній основі. Строк повноважень членів комісії становить 7 років.

Верховна Рада України призначає на посаду та припиняє повноваження членів Комісії за поданням Президента України.

У цьому поданні враховуються пропозиції депутатських фракцій і груп, утворених у поточному скликанні Верховної Ради.

Членом Комісії може бути громадянин України, який на день призначення досяг двадцяти п’яти років, має право голосу, проживає в Україні не менше п’ яти останніх років та володіє державною мовою. Не може бути призначений до складу Комісії громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку, або який визнаний у встановленому порядку недієздатним чи обмежено дієздатним.

Член Комісії не може бути народним депутатом України або мати інший представницький мандат, входити до складу інших виборчих комісій та комісій з референдумів, бути членом ініціативної групи всеукраїнського чи місцевого референдуму, займатися підприємницькою діяльністю, бути повіреним третіх осіб у справах Комісії, виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької та творчої діяльності), входити до складу правління чи інших виконавчих органів організацій, що мають на меті отримання прибутку. Член Комісії не може входити до складу органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування.

Член Комісії не може бути кандидатом у Президенти України, кандидатом у народні депутати України, депутати місцевої ради чи Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довіреною особою, представником чи уповноваженою особою політичної партії (виборчого блоку партій), що беруть участь у виборах. При набутті членом Комісії зазначеного статусу Комісія приймає рішення про зупинення його повноважень на період перебування у відповідному статусі.

Член Комісії, який до свого призначення на посаду був членом будь-якої політичної партії, на час здійснення своїх повноважень зупиняє членство у цій партії. Він не може брати участі в її діяльності чи виконувати доручення партії, будь-якого її органу або посадової особи.

Член Комісії перед вступом на посаду складає на пленарному засіданні Верховної Ради України присягу.

Відмова члена Комісії скласти присягу тягне за собою скасування Верховною Радою України рішення про його призначення.

Комісія є повноважною з моменту призначення на посаду та складення присяги не менш як двома третинами її складу.

Центральна виборча комісія є колегіальним органом, діяльність якої організовує Голова Комісії. Кожна політична партія, виборчий блок партій, список кандидатів у депутати яких зареєстровано для участі у виборах, можуть на період виборчої кампанії делегувати одного представника до комісії для участі в її засіданнях з правом дорадчого голосу.

Основною організаційною формою діяльності Комісії є її засідання. На засіданні Комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до закону належить до повноважень Комісії.

Засідання Комісії скликаються її Головою, а в разі його відсутності — одним із заступників Голови Комісії. У разі відсутності Голови або заступників Голови Комісії чи їх відмови скликати засідання Комісії воно може бути скликане не менш як третиною членів Комісії з обов’язковим повідомленням усіх членів Комісії про час і місце засідання.

Засідання Комісії веде її Голова або, за дорученням Голови чи за погодженням між його заступниками, один із його заступників. У разі відсутності Голови та його заступників або невиконання ними з будь- яких причин своїх функцій Комісія обирає головуючого на засіданні із свого складу більшістю голосів від складу Комісії.

Засідання Комісії є повноважним за умови присутності не менш як двох третин складу Комісії. На засіданні Комісії ведеться протокол, який підписується Головою Комісії (головуючим на засіданні), а також її секретарем.

Комісія приймає рішення з питань, що належать до її повноважень, після їх розгляду на своїх засіданнях.

За результатами розгляду на засіданні Комісії питання порядку денного Комісія ухвалює рішення у формі постанови. З питань поточної внутрішньої діяльності Комісія може ухвалювати протокольне рішення. Рішення Комісії приймається на засіданні Комісії відкритим голосуванням більшістю голосів від складу Комісії.

Член Комісії, присутній на її засіданні, який не погоджується з прийнятим Комісією рішенням, має право викласти окрему думку, яка в письмовій формі додається до протоколу засідання Комісії.

Рішення Комісії підписуються Головою Комісії (головуючим на засіданні Комісії). Рішення, прийняті Комісією, можуть бути змінені лише самою Комісією з власної ініціативи або на підставі рішення суду. У випадках, визначених законом, рішення Комісії може бути оскаржене до суду.

Рішення Комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов ’язковим для виконання.

Керівники, інші посадові чи службові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій (виборчих блоків політичних партій), інших об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, виборчих комісій та комісій з референдуму в порядку, передбаченому законодавством, зобов’язані на запрошення Комісії прибути на її засідання, надавати необхідні відомості і матеріали, відповідати на запитання.

У разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали. Правоохоронний орган, якому передані вказані матеріали, повідомляє Комісію про результати розгляду звернення чи вжиті заходи у встановлений законом строк.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, а також державні підприємства, установи і організації зобов’язані сприяти Комісії та її членам у здійсненні ними своїх повноважень.

Виборці, виборчі комісії, комісії з референдумів, інші суб’єкти виборчого і референдумного процесів, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання громадян, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, іноземці та особи без громадянства, а також органи влади іноземних держав, міжнародні організації мають право звернутися до Комісії із зверненнями з питань, що належать до повноважень Комісії.

Звернення до ЦВК може подаватися у формі заяви чи скарги.

Заяви та скарги, які подані до Комісії під час виборчого процесу чи процесу референдуму та стосуються цього процесу, розглядаються Комісією протягом п’яти днів з дня надходження заяви або скарги, якщо інший строк не встановлено відповідним законом України про вибори або референдуми. Заяви та інші звернення, які не стосуються виборчого процесу чи процесу референдуму або подані не під час такого процесу, розглядаються Комісією на загальних підставах, встановлених законом.

Скарга, подана до Комісії, розглядається на засіданні Комісії. За підсумком розгляду скарги Комісія приймає рішення. Заява, подана до Комісії, за дорученням Голови Комісії або одного із його заступників попередньо розглядається членом Комісії. За підсумком попереднього розгляду заяви член Комісії може рекомендувати Комісії розглянути її на засіданні Комісії та прийняти рішення з приводу такої заяви. Якщо заява не вимагає прийняття рішення Комісії, член Комісії за дорученням її Голови або одного з його заступників може надати відповідь заявнику від свого імені.

Якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори і референдуми, виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі з результатів проведених нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу відповідне рішення.

Комісія за результатами узагальнення практики застосування законодавства України про вибори і референдуми та практики проведення виборів і референдумів в Україні, а також у разі необхідності може за власною ініціативою розглянути та прийняти рішення стосовно:

> надання виборчим комісіям, комісіям з референдумів роз’яснень і рекомендацій щодо застосування законодавства України про вибори та референдуми;

> організації підготовки та проведення виборів і референдумів;

> організації роботи виборчих комісій та комісій з референдумів;

> підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства України про вибори і референдуми;

> інших питань, віднесених до повноважень Комісії.

Повноваження члена Комісії припиняються у зв’язку із закінченням строку, на який його призначено. Член Комісії, строк повноважень якого закінчився, до прийняття відповідного рішення Верховною Радою України не бере участі у засіданнях Комісії.

Повноваження члена Комісії можуть бути припинені достроково. Підставами дострокового припинення повноважень члена Комісії є: 1) особиста заява про складення повноважень; 2) досягнення шістдеся- тип’ятирічного віку; 3) припинення громадянства України; 4) вибуття на постійне місце проживання за межі України; 5) недотримання вимог щодо несумісності з іншими видами діяльності; 6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 7) визнання недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим; 8) порушення членом Комісії присяги; 9) неможливість виконання своїх повноважень за станом здоров’я; 10) смерть члена Комісії.

При виникненні зазначених підстав Президент України у тридцятиденний термін вносить до Верховної Ради України подання про дострокове припинення повноважень члена Комісії, за результатами розгляду якого остання приймає відповідне рішення. При цьому Президент України завчасно, але не пізніш як через тридцять днів з дня припинення повноважень члена Комісії подає до Верховної Ради України кандидатуру особи, що пропонується на посаду члена Комісії замість вибулого.

Повноваження Голови Комісії, заступника Голови Комісії, секретаря Комісії припиняються достроково за їх заявою або в разі припинення його повноважень як члена Комісії.

Окрім дострокового припинення повноважень окремих членів Комісії, законом також передбачено можливість дострокового припинення повноважень всього складу Комісії. Повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені Верховною Радою України за вмотивованим поданням Президента України.

Рішення про дострокове припинення повноважень всього складу Комісії приймається Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу.

Депутатські фракції у Верховній Раді України не пізніше наступного дня після дострокового припинення повноважень всього складу Комісії подають Президенту України пропозиції щодо персонального складу Комісії, на підставі яких Президент протягом трьох днів вносить до Верховної Ради України подання щодо персонального складу Комісії.

<< | >>
Источник: Теліпко В.Е.. Юридичний путівник виборця. Навч. практ. посіб. — К.,2010. — 336 с.. 2010

Еще по теме § 4. Організація і діяльність Центральної виборчої комісії:

 1. 6.3. Форми і методи здійснення функцій державиДержава повинна виконувати свої функції у притаманних їй формах, застосовувати у своїй діяльності різні методи. У правовій літературі під формами здійснення функцій держави розуміють, по-перше, специфічні види державної діяльності; по-друге, однорідну за своїми зовнішніми ознаками діяльність органів держави, за допомогою якої реалізуються її функції.Розрізняються правові та неправові форми реаліз
 2. 2. Організація державного управління у сфері фінансів
 3. 2. Організація державного управління у сфері підприємництва
 4. 2. Організація державного управління в агропромисловій сфері
 5. 2. Організація державного управління у сфері інформатизації
 6. 2. Організація державного управління у сфері культури
 7. 2. Організація державного управління у сфері юстиції
 8. Глава 34 Збільшення різноманітності видів громадських організацій
 9. Нормотворча діяльність органів влади Автономної Республіки Крим як особлива форма реалізації їх компетенції
 10. Стаття 174. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум
 11. Стаття 175. Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб'єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу
 12. ЗМІСТ
 13. § 3. Адміністративні механізми управління ПРОЦЕСОМ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ
 14. § 4. Організація і діяльність Центральної виборчої комісії
 15. Результати третього туру президентських виборів в Україні, які були оголошені Центральною виборчою комісією 10 січня 2005 р.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -