<<
>>

ВИКОНАННЯ УГОД ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 16. Виконання робіт, передбачених угодами про розподіл продукції

1. Роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, виконуються відповідно до програм, планів і кошторисів, затверджених у порядку, визначеному угодою.

2. Після закінчення окремих етапів пошукових і розвідувальних робіт інвестор зобов'язаний повернути ділянки надр,

передані йому в користування, відповідно до умов угоди про розподіл продукції.

3. Промислове освоєння розвіданих за угодою про розподіл продукції родовищ, зокрема техногенних, або їх ділянок провадиться на умовах, визначених цією угодою.

Стаття 17. Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції

1. Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, передусім пов'язані з наданням, передачею та припиненням (зупиненням чи обмеженням) права користування надрами, а також із правовим оформленням таких відносин, визначаються цим Законом та угодою про розподіл продукції.

2. Право користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено Кабінетом Міністрів України у разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей або довкіллю в порядку, передбаченому такою угодою.

З моменту усунення інвестором умов, внаслідок яких були обмежені права користування надрами, такі права підлягають відновленню у повному обсязі.

3. Консервація або ліквідація гірничих об'єктів, пов'язаних з користуванням надрами за угодою про розподіл продукції, здійснюється за рахунок інвестора в порядку, передбаченому такою угодою.

Стаття 18. Обладнання, матеріали, устаткування та інше майно, необхідне для потреб угоди про розподіл продукції

1. На інвестора та усіх його підрядників не поширюється режим ліцензування та квотування під час ввезення в Україну належного їм або орендованого обладнання, матеріалів, устаткування та іншого майна, необхідного для провадження робіт, визначених угодою про розподіл продукції.

2. Ввезені для виконання угоди обладнання, матеріали, устаткування та інше майно і матеріальні цінності, крім майна та матеріальних цінностей, вартість яких була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і які перейшли у власність держави, можуть бути вивезені за межі України на умовах, передбачених частиною першою цієї статті.

Стаття 19. Розподіл виробленої продукції

1. Вироблена продукція відповідно до угоди про розподіл продукції підлягає розподілу між сторонами угоди: державою та інвестором (інвесторами) згідно з умовами угоди, які повинні передбачати умови і порядок:

- визначення загального обсягу виробленої (видобутої) продукції та її вартості;

- визначення частини компенсаційної продукції з врахуванням вимог, передбачених цією статтею;

- розподілу між державою та інвестором прибуткової продукції;

- передачі державі належної їй відповідно до умов угоди час тини виробленої продукції або її грошового еквівалента.

2. Вироблена продукція розподіляється щоквартально (далі

- розрахунковий період), якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції, а відповідне коригування з урахуванням обсягів видобутку (вище або нижче норми) за квартал переноситься на наступний розрахунковий період.

3. Щоквартальна частка компенсаційної продукції не може перевищувати 70 відсотків загального обсягу виробленої в розрахунковий період продукції до повного відшкодування витрат інвестора.

4. Жодна із сторін угоди про розподіл продукції не має права розпоряджатися виробленою продукцією до її розподілу за угодою без письмового погодження з іншими сторонами угоди.

5. Порядок визначення складу витрат, що підлягають відшкодуванню інвестору компенсаційною продукцією, визначається угодою про розподіл продукції і повинен відповідати таким вимогам:

- відшкодуванню підлягають лише витрати інвесторів на виконання передбачених угодою робіт, понесені після набрання нею чинності;

- склад витрат, що відшкодовуються компенсаційною продукцією, може відрізнятися від передбаченого законодавством складу витрат, що відносяться до валових витрат виробництва та обігу;

- відшкодування витрат розпочинається не пізніше першого розрахункового періоду, якщо інше не передбачено угодою;

- відшкодування витрат здійснюється шляхом передачі інвестору права власності на компенсаційну продукцію в пункті виміру.

Стаття 20. Право власності сторін угоди про розподіл продукції на вироблену продукцію

1. До моменту розподілу продукції в пункті виміру право власності на всю вироблену за угодою продукцію належить державі.

2. З моменту розподілу продукції в пункті виміру інвестор набуває права власності на компенсаційну продукцію та визначену угодою частину прибуткової продукції; решта виробленої продукції залишається у власності держави.

Стаття 21. Використання державної частини виробленої продукції відповідно до угоди про розподіл продукції

Частина виробленої продукції, що залишається у власності держави, використовується (реалізується) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому враховуються потреби тієї території, на якій розташована ділянка надр, передана у користування на умовах угоди. Розрахунок та обґрунтування місцевих потреб у виробленій продукції здійснюється органом місцевого самоврядування. В такому розрахунку в обов'язковому порядку повинна передбачатися відповідна компенсація втрат, що виникли внаслідок порушення екологічних вимог при використанні природних ресурсів у даній місцевості.

Стаття 22. Розпорядження частиною виробленої продукції, що належить інвестору

1. Інвестор має право вільно розпоряджатися частиною виробленої продукції, право власності на яку набуто ним відповідно до умов угоди, у тому числі: продавати в Україні, експортувати, обмінювати, передавати безоплатно та здійснювати будь-які інші операції щодо такої продукції. На таку продукцію не поширюються режим ліцензування та квотування під час експорту та аналогічні обмеження під час реалізації її на території України. Інвестор зобов'язаний реалізовувати виключно в межах території України державі або іншим суб'єктам підприємницької діяльності продукцію, що належить йому відповідно до умов угоди про розподіл продукції, якщо така вимога випливає з умов конкурсу та укладеної угоди, а ціна реалізації не нижча від цін, що склалися на міжнародних ринках на таку продукцію.

В цьому разі реалізація продукції здійснюється за умови гарантій її оплати, якщо інше не передбачене договором купівлі-продажу.

2. Будь-які обмеження прав інвестора, передбачених частиною першою цієї статті, допускаються, лише якщо вони передбачені угодою та випливають з умов конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції.

Стаття 23. Право власності на майно, створене або придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції

1. Майно, створене або придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції, є власністю інвестора.

Право власності на таке майно переходить від інвестора до держави з дня, коли вартість зазначеного майна повністю відшкодована компенсаційною продукцією, або з дня припинення дії угоди про розподіл продукції на умовах і в порядку, передбачених угодою.

2. Після переходу до держави права власності на майно, створене або придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції, інвестор протягом строку дії угоди має переважне право на користування таким майном для виконання передбачених угодою робіт.

Стаття 24. Інформація, отримана в результаті виконання угоди про розподіл продукції

1. Геологічна, геофізична, геохімічна, техніко-економічна та інша інформація, а також зразки гірничих порід (у тому числі керн) та інші дані (далі - інформація), отримані інвестором у результаті виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, є власністю держави. При дотриманні умов конфіденційності, передбачених угодою, інвестор має право вільно і безоплатно користуватися зазначеною інформацією з метою виконання робіт, передбачених угодою.

Інвестор зобов'язаний надавати державі таку інформацію в порядку, встановленому угодою.

Розпорядження зазначеною інформацією (зокрема, її державна експертиза, реєстрація та облік) здійснюється відповідно до вимог законодавства та умов угоди про розподіл продукції.

2. Сторони угоди несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, одержаної під час виконання угоди про розподіл продукції, відповідно до вимог угоди та законодавства України.

Стаття 25. Податки, збори та страхові внески, що сплачуються під час виконання угоди про розподіл продукції (Назва статті 25 в редакції Закону № 429-IV (429- 15) від 16.01.2003.)

1. Протягом строку дії угоди про розподіл продукції і в межах діяльності, пов'язаної з виконанням цієї угоди, стягнення з інвестора загальнодержавних та місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством, крім таких, що передбачені частиною третьою цієї статті, замінюється роз поділом виробленої продукції між державою та інвестором на умовах такої угоди.

2. Визначення частини прибуткової продукції, що залишається у власності держави після розподілу виробленої продукції, здійснюється сторонами угоди з урахуванням вимог частини першої цієї статті.

3. При виконанні угоди про розподіл продукції інвестор сплачує:

- податок на додану вартість;

- податок на прибуток підприємств;

- збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, визначений в угоді про розподіл продукції;

- внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні (Абзац п'ятий частини третьої статті 25 із змінами внесеними згідно із Законом № 429-ГѴ (429-15) від 16.01.2003.);

- збір на обов'язкове державне пенсійне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні;

- платежі за користування надрами, визначені в угоді про розподіл продукції.

4. Податок на прибуток підприємств вноситься інвестором у розмірах, встановлених законом, з урахуванням таких особливостей:

- податок на прибуток, одержаний від виконання угоди про розподіл продукції, може сплачуватись у грошовій або, якщо це обумовлено угодою, у натуральній формі, тобто у вигляді частини прибуткової продукції, набутої інвестором у власність в результаті розподілу виробленої продукції;

- базою оподаткування прибутку, одержаного від виконання угоди про розподіл продукції, є прибуток інвестора, що нараховується виходячи з прибуткової продукції, яка відповідно до цієї угоди передається у власність інвестору;

- під час визначення бази оподаткування прибуткова продукція або її вартість (залежно від форми внесення податку) зменшується відповідно на частину продукції або II вартість, що дорівнює сумі обов'язкових платежів, визначених части ною третьою цієї статті (за винятком податку на прибуток), або на суму цих платежів, а також на інші витрати, пов'язані

з виробництвом та обігом, що включаються до складу валових витрат, але не відшкодовуються інвестору компенсацій ною продукцією (в натуральній або грошовій формі).

Склад і порядок зарахування таких витрат, що відносяться до валових витрат виробництва та обігу, регулюються законом, що є чинним на день підписання угоди;

- якщо об'єкт оподаткування інвестора за результатами звітного періоду має від'ємне значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), дозволяється відповідне зменшення об'єкта оподаткування наступного періоду, а також кожного з

наступних періодів, без обмеження строку перенесення на наступні періоди для цілей оподаткування, до повного погашення такого від'ємного значення об'єкта оподаткування;

- виходячи з особливостей угоди про розподіл продукції та задіяних при виконанні угоди активів (обладнання, споруд тощо), угодою про розподіл продукції можуть бути встановлені норми амортизації (включаючи амортизацію витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин), відмінні від передбачених чинним законом з оподаткування прибутку підприємств. У такому разі для податкових цілей застосовують

ся норми амортизації, передбачені угодою;

- податок на прибуток, одержаний від інших видів діяльності, не пов'язаних з виконанням угоди про розподіл продукції, сплачується інвестором відповідно до законодавства, яке діє на момент одержання такого прибутку, окремо від податку на прибуток, одержаний у вигляді прибуткової продукції;

- пільги щодо податку на прибуток підприємств, які передбачені законодавством, при оподаткуванні прибутку, отримано

го інвестором під час виконання угоди про розподіл продукції, не застосовуються, якщо інше не передбачене угодою;

- не підлягає утриманню податок на репатріацію доходів іноземного інвестора, отриманих від діяльності за угодою про розподіл продукції.

5. Механізм, строки і облік сплати інвестором податку на прибуток, одержаний від виконання угод про розподіл продукції, визначаються Кабінетом Міністрів України в межах його повноважень. Офіційне підтвердження щодо сплаченого податку на прибуток надається інвестору на його вимогу не пізніше 10 календарних днів з дати отримання такої вимоги. Податковий орган, що надає такі підтвердження, визначається Кабінетом Міністрів України не пізніше місяця з дня підписання відповідної угоди про розподіл продукції.

Особливості механізму, строків і обліку сплати податків при багатосторонній угоді про розподіл продукції або у разі, коли інвестором виступає певне об'єднання юридичних осіб, визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог цього Закону.

6. Реалізація на митній території України продукції, набутої інвестором у власність в результаті її розподілу за угодою про розподіл продукції, є об'єктом оподаткування податком на додану вартість, що сплачується в загальному порядку, передбаченому чинним законодавством на день укладення угоди.

Податок на додану вартість, що має бути сплачений до бюджету інвестором у разі продажу продукції на митній території

України, якщо це передбачено угодою про розподіл продукції, може сплачуватися у натуральній формі за рахунок продукції, що передається у власність інвестору, в обсягах, еквівалентних сумі податку. Механізм сплати і порядок зарахування до бюджету податку на додану вартість у такому разі визначається Кабінетом Міністрів України.

7. При ввезенні на митну територію України товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, митні платежі (за винятком митного збору), податок на додану вартість не справляються.

З урахуванням вимог статті 22 цього Закону при вивезенні з митної території України продукції, набутої відповідно до умов такої угоди інвестором у власність, митні платежі (за винятком митного збору), акцизний збір та інші податки і обов'язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.

Зазначені умови поширюються у межах діяльності, пов'язаної з угодою про розподіл продукції, також на юридичних осіб (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів), що беруть участь у виконанні робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, на основі договорів (контрактів) з інвестором.

У разі використання зазначених товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей не за призначенням з інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів) стягуються суми податків, зборів, не внесені у зв'язку з наданням пільг, якщо таке невиконання зобов'язань сталося з вини інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів).

8. Порядок, розміри платежів за користування надрами і збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та умови сплати таких платежів та зборів при виконанні угод про розподіл продукції визначаються такими угодами.

9. Дія цієї статті, крім вимог частини сьомої цієї статті, не поширюється на підрядників і субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів (у тому числі іноземних), які беруть участь у виконанні передбачених угодою про розподіл продукції робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів) з інвестором.

Зазначені особи сплачують податки і збори (обов'язкові платежі) в порядку, передбаченому законодавством.

10. Бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених

угодою про розподіл продукції, провадиться окремо від обліку інших видів діяльності. Порядок такого обліку, зокрема з метою відшкодування витрат інвестора та розрахунку податку на прибуток, визначається угодою про розподіл продукції відповідно до вимог законодавства України.

У разі коли за угодою про розподіл продукції роботи проводяться на декількох ділянках надр, інвестор здійснює консолідований облік своєї господарської діяльності.

11. Річний баланс і звітність інвестора про діяльність, пов'язану з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягають обов'язковій щорічній аудиторській перевірці.

Стаття 26. Передача прав та обов'язків, визначених угодою про розподіл продукції

1. Інвестор має право передати повністю або частково свої права та обов'язки, визначені угодою про розподіл продукції, будь- якій юридичній або фізичній особі лише за згодою держави та за умови, що така особа має достатньо фінансових і технічних ресурсів, а також досвід організації діяльності, необхідні для виконання робіт, передбачених угодою. Відмова держави у такій згоді без поважних підстав не допускається. Якщо на запит інвестора щодо передачі прав та обов'язків, визначених угодою, Кабінет Міністрів України за погодженням з органом місцевого самоврядування не дав відповіді протягом 90 днів з дня отримання запиту, згода держави вважається отриманою.

2. Передача прав та обов'язків за угодою оформляється письмовим договором з особою, яка приймає такі права та обов'язки згідно з угодою про розподіл продукції. Договір стає невід'ємною частиною угоди і підлягає державній реєстрації в порядку, передбаченому цим Законом для державної реєстрації угоди про розподіл продукції, а також супроводжується відповідним переоформленням ліцензій, дозволів тощо протягом ЗО днів з дня підписання такого договору.

3. Якщо український інвестор передав свої права та обов'язки за угодою іноземній фізичній або юридичній особі в порядку, передбаченому цією статтею, на вимогу іноземного інвестора, умови угоди про розподіл продукції можуть бути уточнені з урахуванням особливостей іноземного інвестування, передбачених цим Законом.

Стаття 27. Гарантії від змін у законодавстві

1. Держава гарантує, що до прав і обов'язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції, протягом строку її дії застосовуватиметься законодавство України, чинне на момент

її укладення. Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля.

2. Якщо інше не передбачено законами України, на інвестора не поширюється дія нормативно-правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, якщо такі акти обмежують права інвестора, визначені угодою про розподіл продукції, за винятком приписів органів державного контролю та нагляду, що видаються відповідно до законодавства України з метою створення умов для безпечного ведення робіт, охорони надр, довкілля, збереження здоров'я населення. Зазначені приписи органів державного контролю та нагляду, що призводять до обмеження, тимчасової заборони (зупинення) або припинення користування надрами, обов'язкові для виконання інвестором з дати прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування, який є стороною угоди, в порядку, передбаченому частиною другою статті 17 цього Закону. Стаття 28. Контроль за виконанням угоди про розподіл продукції

1. Державний контроль і нагляд за веденням робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, здійснюють органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції та в порядку, визначеному законодавством України.

Кабінет Міністрів України здійснює контроль за виконанням угоди про розподіл продукції з боку держави.

Державний контроль за виконанням угоди про розподіл продукції здійснює Кабінет Міністрів України чи за його дорученням Міжвідомча комісія або відповідний орган (органи) центральної виконавчої влади в порядку та на умовах, визначених угодою та цим Законом.

Не рідше одного разу на п'ять років Кабінет Міністрів України за участю Міжвідомчої комісії повинен організувати та провести комплексну перевірку виконання умов, передбачених угодою про розподіл продукції. При виявленні істотних порушень умов угоди інвестором Кабінет Міністрів України зобов'язаний розірвати угоду з відшкодуванням збитків у порядку, передбаченому статтею 31 цього Закону.

2. Повноважні представники органів, що здійснюють контроль за виконанням угоди про розподіл продукції, мають право безперешкодного доступу на об'єкти проведення передбачених угодою робіт, а також до документації на проведення таких робіт виключно з метою здійснення контролю за виконанням угоди.

3. Прийняття рішень обмежувального характеру органами державного контролю та нагляду допускається лише у випадках та в порядку, передбачених частиною другою статті 17 та

частиною другою статті 27 цього Закону.

4. У разі залучення підрядних, субпідрядних та інших організацій (осіб) до виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, інвестор зобов'язаний здійснювати нагляд за виконанням робіт з метою забезпечення відповідності вимогам угоди та затвердженій в установленому порядку документації на проведення робіт.

Стаття 29. Відповідальність сторін угоди про розподіл продукції

1. Сторони несуть передбачену угодою про розподіл продукції відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків, визначених угодою, з урахуванням положень цієї статті.

2. Шкода, заподіяна довкіллю у зв'язку з діяльністю інвестора, пов'язаною з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягає відшкодуванню (компенсації) в повному обсязі за рахунок інвестора, незалежно від плати за забруднення довкілля та погіршення якості природних ресурсів. Інвестор звільняється від відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю, тільки якщо доведе, що шкода заподіяна внаслідок стихійних природних явищ або навмисних дій потерпілих.

3. Шкода, заподіяна правомірними діями інвестора, що повністю відповідають вимогам угоди про розподіл продукції та узгоджені з Міжвідомчою комісією, підлягає відшкодуванню за рахунок сторін угоди у пропорціях, передбачених для розподілу продукції.

Стаття ЗО. Забезпечення виконання зобов'язань та відповідальності інвестора

1. Виконання зобов'язань інвестора, визначених угодою про розподіл продукції, підлягає забезпеченню на умовах, що визначаються сторонами відповідно до законодавства України.

2. Цивільна відповідальність інвестора, у тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, підлягає страхуванню, якщо інше не передбачено угодою. За домовленістю сторін у рамках угоди приймається програма страхування екологічних ризиків.

Стаття 31. Вирішення спорів

Спори між сторонами угоди про розподіл продукції, пов'язані з виконанням, припиненням та недійсністю угоди, підлягають розгляду в судах України, якщо інше не передбачено умовами угоди про розподіл продукції.

(Положення статті 32 втратило чинність як таке, що є неконституційним, в частині встановлення обов'язкової відмови держави від судового імунітету, імунітету щодо попереднього забезпечення позову та виконання судового рішення в угодах про розподіл продукції, що укладаються за участю іноземного інвестора на підставі Рішення Конституційного Суду № 17-рп/2001 (v017p710-01) від 06.12.2001.)

Стаття 32. Імунітет держави

В угодах про розподіл продукції, що укладаються за участю іноземного інвестора, передбачається відмова держави від судового імунітету, імунітету щодо попереднього забезпечення позову та виконання судового рішення.

IV.

<< | >>
Источник: Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Чернадчук Т.О.. Основи інвестиційного права України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Д. Чернадчука. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми: ВТД «Університетська книга»; К.,2005. - 384 с.. 2005

Еще по теме ВИКОНАННЯ УГОД ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ:

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВОГО УПРАВЛІННЯ
  2. 7.8. ВИДИ БІРЖОВИХ УГОД
  3. Стаття 3. Визначення понять
  4. 12.2. Регулювання угод між суб'єктами підприємницької діяльності
  5. Поняття, види і функції інвестиційного договору
  6. Забезпечення виконання інвестиційних договорів
  7. Угоди (договори) про розподіл продукції
  8. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  9. II. УКЛАДЕННЯ УГОД ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ
  10. ВИКОНАННЯ УГОД ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -