<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Крип’якевич І. П. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) / І. Крип’якевич, Б. Гнатевич, З. Стефанів [та ін.]; упорядник Б. Якимович. - 4-те вид., змін.

і доп. - Львів : Світ, 1992. - 702 с.

2. Козюк В. В. Історія економіки та економічної думки від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посібник [Електронний ресурс] / В.В. Козюк, Л.П. Родіонова. - Знання, 2011. - [Цит. 2013, 20 серпня]. - Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1079012841162/politekonomiya/ gospodarstvo_zaporizkoyi_sic hi. - Назва з титул. екрану.

3. Кащенко А. Ф. Оповідання про славне військо запорозьке низове.

[Електронний ресурс]: web-версія книги / А. Кащенко. - Київ : Веселка, 1992. - [Цит. 2013, 18 серпня]. - Режим доступу:

http://kaschenko.uaweb.org/opovidannia/r01a.html. - Назва з титул. екрану.

4. Історичне краєзнавство. [Електронний ресурс] // Бібліотека Українських

підручників. - 2008. - [Цит. 2013, 18 серпня]. - Режим доступу: http://pidmchniki.ws/10611207/kulturologiya/gospodarstvo_zaporozkoyi_sichL -

Назва з титул. екрану.

5. Гаврилов С. В. Развитие материального снабжения русской армии в XIX веке [Електронний ресурс]: автореф. дис... д-ра историч. наук: спец. 07.00.02 «Отечественная история» / С.В. Гаврилов. - СПб, 2010. - [Цит. 2013, 22 серпня]. - Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/razvitie-materialnogo- snabzheniya-russkoi-armii-v-xix-veke. - Назва з титул. екрану.

6. Вещиков П. И. Продовольственный вопрос в Отечественную войну 1812 года / П.И. Вещиков // Армейский сборник. - 2008. - № 6. - С. 51-52.

7. Аранович А. В. Интендантство Русской армии во второй половине ХІХ - начале ХХ века / А.В. Аранович // Военно-исторический журнал. - 2006. - № 10. - С. 15-17.

8. Вещиков П. И. Содержание офицеров нищенское. / П.И. Вещиков // Военно-исторический журнал. - 2002. - №4. - С. 35-37.

9. Братющенко Ю.

В. Кооперация в армии? Почему бы и нет! / Ю.В. Братющенко // Тыл Вооруженных Сил. - 1991. - № 1. - С. 34-35.

10. Венедиктов А. В. Правовая природа государственных предприятий

[Електронний ресурс] / А.В. Венедиктов // Избранные труды по гражданскому праву : в 2-х т. Т. 1. - М. : «Статут», 2004. - [Цит. 2013, 29 серпня]. - Режим доступу: http://library.brstu.ru/ static/bd/klassika_ros_civilizac/Elib/1635.html. -

Назва з титул. екрану.

11. Братющенко Ю. В. Кооперирование не ограничивается комсоставом, но распространяется на красноармейскую массу... / Ю.В. Братющенко// Военноисторический журнал. - 2002. - № 4. - С. 38-40.

12. Состояние военно-хозяйственного обеспечения войск к маю 1940 г. (из справки-доклада начальника снабжения Красной армии о состоянии военнохозяйственного обеспечения войск № 2/205639 от 15 мая 1940 г.). [Електронний ресурс] // Обозник. Информационно-тематический портал. - 2011. - [Цит. 2013, 20 серпня]. - Режим доступу: http://www.oboznik.ru/?p=9023. - Назва з екрану.

13. Вещиков П. И. Продовольственный вопрос в годы Великой отечественной войны / П.И.Вещиков // Армейский сборник. - 2008. - № 10. - С. 38-40.

14. Положение о финансовом хозяйстве воинской части Советской Армии и Военно-Морского Флота: приложение №1 к приказу Министра обороны СССР от 30.03.1973 р. №80 // Центральная типография МО СССР. - 1973. - 463 с.

15. Гурак С. Бюджетний пайок армії / С. Гурак // Атлантична панорама. - 2011. - № 5. - С. 17-20.

16. Вагапов В. До питання фінансування Збройних Сил України / В. Вагапов // Наука і оборона. - 2012. - № 2. - С. 61-65.

17. Кивлюк В. С. До питання матеріально-технічного та медичного забезпечення Збройних Сил України / В.С. Кивлюк // Наука і оборона. - 2007. - № 2. - С. 33-37.

18. Концепція економічної та господарської діяльності Збройних Сил України в сучасних умовах: схвалена Указом Президента України № 353/97 від

19.04.1997 р. // Офіційний вісник України. - 2010. - № 4. - Ст. 157.

19. Мунтіян В. І. Механізм забезпечення економічної безпеки України / В.І.

Мунтіян // Наука і оборона. - 2000. - № 1. - С. 12-15.

20. Марко І. Ю. Про сучасну структуру військових фінансів / І.Ю. Марко // Наука і оборона. - 2000. - № 3. - С. 20-22.

21. Мунтіян В. І. Проблемні питання оборонного планування / В.І. Мунтіян // Військо України. - 2002. - № 9-10. - С. 5-8.

22. Про Державний бюджет України на 2006 рік: Закон України № 3235-IV від

20.12.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - №№ 9-11. - Ст. 96.

23. Про Державний бюджет України на 2007 рік: Закон України № 489-V від

19.12.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - №№ 7-8. - Ст. 66.

24. Про Державний бюджет України на 2008 рік: Закон України № 107-VI від

28.12.2007 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2008. - №№ 5-8. - Ст. 78.

25. Про Державний бюджет України на 2009 рік: Закон України № 835-VI від

26.12.2008 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - №№ 20-22. - Ст. 269.

26. Про Державний бюджет України на 2010 рік: Закон України № 2154-VI від

27.04.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - №№ 22-25. - Ст. 263.

27. Про Державний бюджет України на 2011 рік: Закон України № 2857-VI від

23.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № №7-8. - Ст. 52.

28. Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України № 4282-VI від 22.12.2011р. // Відомості Верховної Ради України. - 2012.- №№ 34-35. - Ст. 414.

29. Про Державний бюджет України на 2013 рік: Закон України № 5515-VI від 06.12.2012 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2013. - №№ 5-6. - Ст. 60.

30. Про Державний бюджет України на 2014 рік: Закон України № 719-VII від

16.01.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2014. - № 9. - Ст. 93.

31. Про Державний бюджет України на 2015 рік. [Електронний ресурс]: проект Закону України. - [Цит. 2014, 23 грудня]. - Режим доступу: http://www.taxadvisers.org.ua/anonc_151_12_2014.html

32. Військовий бюджет-2009: назустріч деградації. [Електронний ресурс]: за матеріалами електронного видання «Українська правда» від 27.02.2009 р. - [Цит. 2015, 14 січня]. - Режим доступу: http://tsn.ua/ua/analitika/viiskovii- byudzhet-2009-nazustrich-degradatsiyi.html. - Назва з екрану.

33. Міноборони попередило про швидке руйнування армії (повідомлення

прес-служби Міноборони). [Електронний ресурс]: за матеріалами електронного видання «Кореспондент» від 19.02.2009 р. - [Цит. 2015, 14 січня]. - Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/ukraine/748098-minoboroni-poperedilo-pro-

shvidke-rujnuvannya-armiyi. - Назва з екрану.

34. Черняк А. Бюджет 2012: курс на розвиток / А.Черняк // Військо України. - 2011. - № 9. - С. 18-20.

35. Про Державний бюджет України на 2015 рік: Закон України № 80-VIII від

28.12.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 5. - Ст. 37.

36. Про господарську діяльність у Збройних Силах України: Закон України від

21.09.1999 р. № 1076-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 48.

- Ст. 408.

37. Про правовий режим майна у Збройних Силах України: Закон України від

21.09.1999 р. № 1075-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 48.

- Ст. 407.

38. Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України: затв. наказом Міністра оборони України від 16.07.1997 р. № 300 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 52. - Ст. 202.

39. Воєнна економіка [Електронний ресурс]: підручник /за ред. В.І. Мірненка, І.М. Ткача, В.Л.Рихтюка; Нац. ун-т оборони України.- К., 2011. - [Цит. 2015, 6 січня].- Режим доступу: http://lektsiopedia.org/ukr/lek-15921.html. - Назва з екрану.

40. Кондик П. М. Правове регулювання економічної та господарської діяльності Збройних Сил України / П.М. Кондик // Право України. - 2003. - №4. - С. 37-41.

41. Господарське право : підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька,

А.В. Смітюх [та ін.]; за ред. О.П. Подцерковного. - Х. : Одіссей, 2010. - 640 с.

42. Поніматченко Ю. А. Правове регулювання діяльності Збройних Сил України : підручник / Ю.А. Поніматченко. - Вінниця : Нова Книга, 2002. - 256 с.

43. Богуцький П. П. Військове право України: джерела, структура та розвиток : монографія / П.П. Богуцький. - О. : Фенікс, 2008. - 188 с.

44. Бабенко Р. Проблематика розмежувань понять «підприємництво» та «господарська діяльність» / Р. Бабенко // Право військової сфери. - 2008. - № 8. - С. 25-26.

45. Перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2000 р. № 1171 (в ред. постанови від 15.04.2009 р. № 309) // Офіційний вісник України. - 2009. - № 29. - Ст. 973.

46. Іванов С. О. Правова природа господарської діяльності військових частин Збройних Сил України / С.О. Іванов // Молодь у юридичній науці : зб. тез доп. Міжнар. наук. конф. мол. вчених «Четверті осінні юридичні читання» (2122.10.2005). Частина 2. - Хмельницький ун-т управління та права : Вид-во ХУУП, 2005. - С. 112-116.

47. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 № 2456-VI, у редакції від 20 вересня 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - №№ 50-51. - Ст. 572.

48. Лист Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси №21183/10/15-1 від 25.04.2008 р. // Поточні документи військової частини А1785 (м. Одеса). - 1 с.

49. Лесовой В. В. Правовой режим имущества военных организаций.

[Електронний ресурс]: автореф. дис... канд. юридич. наук : спец. 20.02.03 «Военное право, военные проблемы международного права» / В.В. Лесовой; Военный ун-т. - М., 1998 // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. - [Цит. 2014, 25 січня]. - Режим доступу:

http://www.dissercat.com/content/pravovoi-rezhim-imushchestva-voennykh- organizatsii#ixzz2KUhIesGA. - Назва з титул. екрану.

50. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України.

[Електронний ресурс]: 2-ге вид., перероб. і доп. / За заг. ред. Г.Л.Знаменського,

В.С. Щербини., Київ, Юрінком Інтер, 2008. - [Цит. 2013, 25 березня].- Режим доступу: http://crimealawyers.com/naukovo-practichnii-komentar-gospodarskogo-

kodeksu-ukra-ni. - Назва з титул. екрану.

51. Законодавство про неприбуткові організації та благодійництво. [Електронний ресурс]: Українські культурні дослідження (експериментальна веб-сторінка науковців УЦКД). - [Цит. 2015, 25 січня]. - Режим доступу: http://culturalstudies.in.ua/2007_analiz_2_3_7.php. - Назва з екрану.

52. Бойко В. О. Оборонно-промисловий комплекс України: стан, проблеми та тенденції розвитку / В.О. Бойко // Наука і оборона. - 2007. - № 2. - С. 26-32.

53. Кириленко І.В. Основи оборонної економіки. [Електронний ресурс]: Курс лекцій для курсантів спеціальності «Фінанси» / І.В. Кириленко; ВІКНУ ім. Т. Шевченка. - К., 2009. - 135 с. - [Цит. 2014, 23 грудня]. - Режим доступу: http://www.mil.univ.kiev.ua/files/63_1136594066.pdf. - Назва з титул. екрану.

54. Кісель В. Й. Військові частини як суб’єкти цивільного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В.Й. Кісель; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. - К., 2007. - 19 с.

55. Кісель В. Й. Статус військових частин Збройних Сил України як суб’єктів цивільних правовідносин / В.Й. Кісель // Університетські наукові записки. - 2005. - № 3(15). - С. 107-110.

56. Іванов С. О. Організаційно-правова форма військової частини як юридичної особи / С.О. Іванов // Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». - 2009. - № 3. - С. 7480.

57. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV у редакції від 30 вересня 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №№40-44. - Ст. 356.

58. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. 436-IV у редакції від 20 вересня 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18, №19-20, №21-22. - Ст. 144.

59. Про Збройні Сили України: Закон України №1934-ХІІ від 06.12.1991 р. (в ред. Закону № 2019-III від 05.10.2000 р.) // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 48. - Ст. 410.

60. Гейвандов Я. А. Организации, обеспечивающие вооруженную защиту

Российской Федерации (некоторые аспекты соотношения публично-правого содержания и организационно-правовой формы) / Я. А. Гейвандов

// Государство и право. - 1999. - № 2. - С. 5-13.

61. Кісель В. Й. Власне найменування військової частини Збройних Сил України як індивідуалізуючи ознака суб’єкта цивільних правовідносин / В.Й. Кісель // Молодь у юридичній науці : Зб. тез доп. між нар. наук. конф.мол. вчених «Четверті осінні юридичні читання» (21-22.10.2005). Ч. 2. - Хмельницький ун-т управління та права : Вид-во ХУУП, 2005. - С. 116-120.

62. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина [та ін.]; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. - 3-тє вид., переробл. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 776 с.

63. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар

/ О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак [та ін.]; за ред. О.І. Харитонової. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - Х. : ТОВ «Одіссей», 2008. - 784с.

64. Конституція України, прийнята на П’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР, у редакції від 21 лютого 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

65. Про затвердження Порядку реєстрації військових частин як суб’єктів господарської діяльності у Збройних Силах: постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2000 р. № 749 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 18. - Ст. 752.

66. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. №755-ІУ // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 31-32. - Ст. 263.

67. Бойченко Е. Г. До проблеми правового регулювання створення та ліквідації військових частин Збройних Сил України, легалізації їх господарської діяльності / Е.Г. Бойченко // Юридична наука. - 2013. - № 11. - С. 112-120.

68. Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України: постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 118 // Урядовий кур’єр. - 1996. - №№35-36. - С. 12.

69. Про включення військової частини А1785 до ЄДРПОУ: довідка № 281/12 від 31.08.2012 р. / Головне упр. оборон. та моб. планування Генерального штабу Збройних Сил України. - К. // Військова частина А1785 (м. Одеса): вх. № 2475 від 19.09.2012 р. - 1 с.

70. Про включення штабу Південного оперативного командування до ЄДРПОУ: довідка № 723/06 від 23.05.2006р. / Головне упр. оборон. та моб. планування Генерального штабу Збройних Сил України // Поточні документи канцелярії штабу Південного оперативного командування (м. Одеса). - 1 с.

71. Державний класифікатор «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» [Електронний ресурс]: наказ Державного комітету статистики України від 25.06.2004р. №401. - [Цит. 2015, 17 січня]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ST000948.html

72. Про реєстрацію військової частини А1785 як суб’єкта господарської діяльності: свідоцтво №615 від 08.07.2009 р. / Департамент екон. та господ. діяльності Міністерства оборони України // Поточні документи військової частини А1785 (м. Одеса). - 1 с.

73. Бойченко Е. Г. Термінологія нормативного регулювання господарської діяльності Збройних Сил України потребує гармонізації / Е.Г. Бойченко // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. Вип. 68 / під ред. С.В. Ківалова - О. : Юрид. літ., 2012. - С. 391-399.

74. Бараненков В. В. Юридическая личность военных организаций или Имеет ли право командир воинской части заключать договоры? / В.В. Бараненков / Право в Вооруженных Силах - военно-правовое обозрение. - 2006. - № 2. -

С. 40-42.

75. Бараненков В. В. Об учредительных документах военных учреждений / В.В.Бараненков // Право в Вооруженных Силах - военно-правовое обозрение.

- 2006. - № 9. - С. 64-68.

76. Зыкова И.В. Перспективы развития правового регулирования

государственной регистрации юридических лиц - военных организаций / И.В. Зыкова // Право в Вооруженных Силах - военно-правовое обозрение. - 2005. - № 7. - С. 59-64.

77. Степанова Е. В. Проблемы государственной регистрации войсковых частей и некоторых бюджетних организаций в качестве юридических лиц / Е.В. Степанова // Проблемы создания и функционирования системы юридических лиц федерального органа исполнительной власти : Матер. межведомств. науч.-практ. конф. - М.: Моск. Военный ин-т ФПС России, 2003.

- С. 52-54.

78. Кісель В. Й. Військові частини Збройних Сил України як квазісуб’єкти цивільного права / В.Й. Кісель // Право України. - 2006. - № 2. - С. 125-127.

79. Кісель В. Й. Правова природа правосуб’єктності бюджетних установ як суб’єктів цивільних правовідносин / В.Й. Кісель // Право України. - 2007. - № 3. - С.132-135.

80. Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учебник / О.Ф. Скакун. - Харьков : Эспада, 2007. - 840 с.

81. Грудницька С. М. Господарська правосуб’єктність державних

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец.

12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

/ С.М. Грудницька; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. - Донецьк, 2012. - 38 с.

82. Положення про Міністерство оборони України: затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 406/2011 // Офіційний вісник Президента України.

- 2011. - № 10. - Ст. 559.

83. Кісель В. Й. Деякі аспекти деліктоздатності військових частин Збройних Сил України / В.Й. Кісель // Вісник господарського судочинства. - 2005. - № 5.

- С. 147-154.

84. Порядок погашення кредиторської заборгованості військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно (товари, продукцію), виконані роботи та надані послуги: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 600 // Офіційний вісник України. - 2003. - №№ 1819. - Ст. 819.

85. Про порядок погашення зобов’язань платників податків: Закон України від

21.12.2000 р. № 2181-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 10. - Ст.44.

86. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 480 с.

87. Мамутов В. К. О регулировании предпринимательской деятельности

(рецензія на рукопис Саніахметової Н. А. «Регулирование

предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты». - Одесса, 1998.) / В.К. Мамутов // Экономика и право : сб. науч. тр. - К. : Юринком Интер, 2003. - С. 128-130.

88. Виноградов А. Ю. Гражданская правосубъектность воинской части : дисс. ... канд. юрид. наук : 20.02.03 / Виноградов Антон Юрьевич. - М., 2000. - 223 с.

89. Основи фінансового забезпечення військової частини. Частина перша : навч. пос. / [І.Ю. Марко, Д.М. Котій, Ю.Б. Медведєв, І.М. Семеніхін, В.М. Анохін]. - К. : ВІКНУ, 2006. - 380 с.

90. Щербина В. С. Поняття та зміст правового режиму майна суб’єктів господарювання / В.С. Щербина // Юридична Україна. - 2007. - № 1. - С. VO- 78.

91. Щербина В. С. Правовий режим майна у Збройних Силах України / В.С. Щербина // Приватне право і підприємництво : зб. наук. пр.; Н.-д. ін-т приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. - 2012. - № 11. - С. 148-153.

92. Порядок утилізації військового майна Збройних Сил: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 р. № 705 // Офіційний вісник України. - 2003. - №21. - Ст. 2386. /- 2010. - № 66. - Ст.934.

93. Белов В.К. Военное право [Електронний ресурс]: учеб. пособ. / В.К. Белов; Нанобуква. - [Цит. 2014, 25 червня]. - Режим доступу:

http://nanobukva.rU/b/altern/belov_v_k__-_voennoe_pravo_17.html. - Назва з екрану.

94. Керівництво по списанню з обліку матеріальних та грошових засобів у Збройних Силах України: затв. наказом Міністра оборони України від 21.06.1994 р. №165 (з наст. змінами та доп.). - Вид-во Міністерства оборони України, 1994. - 213 с. / Військова частина А0289 (м. Феодосія): вх. б/н від 27.09.2001р.

95. Кісель В. Й. Поняття та правовий режим військового майна: цивільно- правовий аспект / В.Й. Кісель // Юридична Україна. - 2006. - № 2. - С.59-63.

96. Кондик П. М. Правові аспекти визначення статусу військового майна / П.М. Кондик // Вісник господарського судочинства. - 2002. - № 3. - С. 161165.

97. Сморчкова Л.Н. Правовой режим имущества, полученного организациями

Пограничной службы Российской Федерации за счет внебюджетных источников : дисс. ... канд. юрид. наук : 20.02.03 / Сморчкова Лариса

Николаевна. - М., 2002. - 193 с.

98. Военное право : учебник / В.К Белов, А.Ф. Воронов, Е.Н. Голенко [и др.]. Серия «Право в Вооруженных Силах - консультант»; под. ред. д.ю.н., проф.

В.Г. Срекозова, д.ю.н. А.В. Кудашкина. - М. : «За права военнослужащих», 2004. - Вып. 45. - 640 с.

99. Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1225 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 32. - Ст. 1366.

100. Положення про інвентаризацію військового майна у Збройних Силах: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2000 р. № 748 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 18. - Ст. 751.

101. Порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 р. № 1919 // Офіційний вісник України.- 2001. - № 1. - Ст. 26.

102. Порядок вилучення і передачі військового майна Збройних Сил: затв. постановою Кабінету Міністрів Українивід 29.08.2002 р. № 1282 // Офіційний вісник України. - 2002.- № 36. - Ст. 1690.

103. Порядок реалізації металобрухту, утвореного у військових формуваннях: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 р. №2287 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 50. - Ст. 99.

104. Порядок утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 р. № 812 (в ред. ПКМУ від 16.06.2010 р. № 469) // Офіційний вісник України. - 2010. - № 46. - Ст. 1500.

105. Порядок надання дозволу військовим частинам Збройних Сил на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна в оренду: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2000 р. № 778 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 20. - Ст. 821.

106. Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі: затв. постановою Верховної Ради України від

23.06.1995 р. № 243/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 25.

Ст. 193.

107. Папуша І. О. Специфіка визначення предмета у посяганнях на військове майно / І.О. Папуша // Вісник національної академії прокуратури України. - 2013. - № 2. - С. 89-92.

108. Подцерковний О. П. Грошові зобов’язання учасників господарських

відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

/ О.П. Подцерковний; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. - Донецьк, 2007. - 40 с.

109. Про використання земель оборони: Закон України від 27.11.2003 р. № 1345-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 14. - Ст. 209.

110. Про затвердження Порядку отримання фізичними і юридичними особами дозволів на вирощування сільськогосподарських культур, випасання худоби та заготівлю сіна на землях, наданих військовим частинам у постійне користування [Електронний ресурс]: проект постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2010 р. - [Цит. 2014, 20 грудня]. - Режим доступу: http://land.gov.ua/ru/zakonotvorcha-diialnist/78.html?view=normativeact

111. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-III, у редакції від 1 липня 2015 р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 46. - Ст. 2038.

112. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-XII (в ред.. Закону № 2020-III від 05.10.2000 р.) // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 49. - Ст. 420.

113. Синиця І. Землі Збройних Сил України - це військове майно? / І. Синиця // Право військової сфери. - 2005. - № 3-4. - С. 27-30.

114. Земельний кодекс України: Закон України від 18.12.1990 р. № 561-ХІІ (втр. чинність) // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 10. - Ст. 98.

115. Пащенко О. М. Особливості правового режиму земель оборони / О.М. Пащенко // Земельне право України: теорія і практика. - 2007. - № 1. - С. 32-36.

116. Романюк М. З. Правовий режим земель оборони України : дис... канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право;

природоресурсне право» / Романюк Михайло Зіновійович. - Ів.-Франківськ, 2012. - 249 арк.

117. Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших законодавчих актів України: Закон України від 11.02.2010 р. №1878-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 18. - Ст. 141.

118. Положення про порядок надання в користування земель (земельних ділянок) для потреб Збройних Сил України та основні правила користування наданими землями: затв. наказом Міністра оборони України від 22.12.1997 р. № 483 [Електронний ресурс]. - [Цит. 2015, 5 лютого].- Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_bt/pg_gsgcwy.htm

119. Доповідь директора Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України від 25.01.2014 р. № 234/329 // Міністерство оборони України: вх. №1341/3 від 05.02.2014. - 2 с.

120. Подцерковний О. П. Правовой хозяйственный порядок как ориентир регуляторной политики государства / О.П. Подцерковний // Юридичний вісник.

- 2009. - № 1. - С. 45-50.

121. Про внесення зміни до наказу Міністра оборони України від 22.12.97 № 483: наказ Міністра оборони України від 03.10.2006 р. № 570 // Військова частина А2171 (м. Одеса): вх. №2471 від 30.11.2006 р. - 2 с.

122. Війтєв Ю. М. Відчуження земель оборони / Ю.М. Війтєв // Право військової сфери. - 2008. - № 9. - С. 3-4.

123. Війтєв Ю. М. Закон один для всіх / Ю.М. Війтєв // Право військової сфери.

- 2008. - № 5. - С. 3-4.

124. Інструкція про порядок дій та вжиття заходів щодо недопущення самовільного захоплення, незаконного вилучення земель оборони або нерухомого військового майна: затв. наказом Міністра оборони України від 14.07.2008 р. № 348 // Секретаріат Південного оперативного командування (м. Одеса): вх. №1269 від 26.07.2008 р. - 6 с.

125. Війтєв Ю. М. Правопорушення та злочини у економічно-фінансовій сфері у Збройних Силах України / Ю.М. Війтєв // Право військової сфери. - 2008. - № 2. - С. 12-15.

126. Подцерковный О.П. Есть ли альтернатива праву полного хозяйственного ведения и праву оперативного управления? / О.П. Подцерковний// Економіка та право. - 2002. - № 2. - С. 86-93.

127. Предпринимательское (хозяйственное) право : учебник

/ [Вознесенская Н.Н. и др.]; под ред. В.В. Лаптева, С.С. Занковского; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. - М. : Волтерс Клувер, 2006. - 560 с.

128. Сморчкова Л. Н. Вопросы осуществления хозяйственной деятельности военных организаций в отношении федерального имущества / Л.Н. Сморчкова //Право в Вооруженных Силах - военно-правовое обозрение. - 2012. - № 2. - С.70-74.

129. Бараненков В. В. Военная организация как юридическое лицо в системе

федеральной пограничной службы Российской Федерации [Електронний ресурс]: автореф. дис. на стоск. науч. степ. канд. юрид. наук : спец. 20.02.03 «Военное право, военные проблемы международного права» / В.В. Бараненков. - М., 1999. - 179 с. // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. - [Цит. 2014, 25 січня].- Режим доступу:

http://www.dissercat.com/content/voennaya-organizatsiya-kak-yuridicheskoe-litso-v- sisteme-federalnoi-pogranichnoi-sluzhby-ros. - Назва з титул. екрану.

130. Іванов С. О. Правовий режим майна, закріпленого за військовими частинами / С.О. Іванов // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - № 1-2(9-10). - С. 117-123.

131. Хозяйственное право : учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулина [та ін.]; под ред. ак. Мамутова В. К. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 912 с.

132. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень: Закон України від 05.06.2012 р. № 4901-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 17. - Ст. 158.

133. Іванов С. О. До питання про цивільно-правовий статус Міністерства оборони України / С.О. Іванов // Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». - 2007. - № 4. - С. 160166.

134. Гражданское право. В 3-х томах. 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Сергеева А. П., Толстого Ю. К. - М. : Проспект, 2005. - Т. 1. - 765 с.

135. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. № 606-XIV (в редакції Закону № 2677-VI від 04.11.2010 р.) // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 19-20. - Ст. 142.

136. Тимчасове керівництво з обліку військового майна у Збройних Силах України: затв. наказом Міністра оборони України №690 від 24.12.2010 р. - Вид- во МПП «Оріон-V». - 2011. - 195 с. / Південно-Східне територіальне квартирно-експлуатаційне упр. ЗС України (м. Одеса): вх. б/н від 26.06.2011 р.

137. Вінник О. М. Господарське право : навч. посібник / О.М. Вінник. -2-ге вид., змін. та доп. - К.: Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність, 2008. - 766 с.

138. Зельдіна О. Р. Теоретичні аспекти спеціального режиму господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / О.Р. Зельдіна; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. - Донецьк, 2007. - 39 с.

139. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. - Х. : ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. - 1296 с.

140. Податковий кодекс України 2 лютого 2010 р. № 2755-VI, у редакції від 20 вересня 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - №№ 13-17. - Ст. 112.

141. Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій: затв. наказом Міністра фінансів України від 24.01.2013 р. № 37 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 17. - Ст. 591.

142. Основи економічної теорії [Електронний ресурс]: Підручник. - Бібліотека

економіста, 2003. - [Цит. 2014, 8 січня]. - Режим доступу:

http://library.if.ua/book/67/4993.html. - Назва з титул. екрану.

143. Фролова Т. А. Экономика предприятия [Електронний ресурс]: конспект лекций / Т.А. Фролова; ТТИ ЮФУ. - Таганрог, 2009. - [Цит. 2014, 8 січня]. - Режим доступу: http://www.aup.ru/books/m203/9_2.htm. - Назва з екрану.

144. Современный экономический словарь [Електронний ресурс] / [сост. Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева]. - 2-е изд., испр. - М. : ИНФРА-М, 1999. - 479 с. - [Цит. 2014, 9 січня]. - Режим доступу:

http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/. - Назва з титул. екрану.

145. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.), Зяблюк М.П., Тацій В.Я., Горбатенко В.П. [та ін.]. - К. : вид.

«Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 1998. - Т. 5: П-С. - 2003.- 736 с.

146. Методичні рекомендації щодо класифікації інституційних секторів економіки України [Електронний ресурс]: затв. наказом Міністра статистики України від 25.07.1994 р. №172. - [Цит. 2014, 9 січня]: - Режим доступу: http://www.uazakon. com/documents/date_7p/pg_iugqof.htm

147. Поляков В. Ю. Правове регулювання господарської діяльності

некомерційних організацій: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Поляков Віталій Юрійович. - Донецьк, 2012. - 240 арк.

148. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-III // Офіційний вісник України. - 2000. - № 27. - Ст. 1109.

149. Мамутов В. К. Развитие законодательства о специальном режиме хозяйствования / В.К. Мамутов, Е.Р. Зельдина // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2001. - № 1. - С. 9 - 12.

150. Бойченко Е. Г. Історично-правовий досвід господарської діяльності військових формувань у ХІХ-ХХ століттях / Е.Г. Бойченко // Юридичний вісник. - 2013. - № 3. - С. 167-174.

151. Директива Міністра оборони України №Д-115/1/011 від 02.12.2002 р. / Витяг доведено Головним упр. особового складу та організаційно- мобілізаційної роботи Генерального штабу ЗС України вих. № 312/1/12293 від 24.11.2004 р. // ГОМУ ГШ ЗС України: вх. № 2903 від 29.11.2004 р. - прим. № 7.

152. Директива Міністра оборони України № 322/1/01 від 10.01.2005 р. / Витяг доведено Генеральним штабом ЗС України вих. № 322/1/299 від 21.01.2005 р. // ГОМУ ГШ ЗС України: вх. КК № 397/115 від 25.01.2005 р. - прим. № 6.

153. Романюк Д. В «економічному ступорі» / Д. Романюк // Військо України. - 2007. - № 10. - С. 14-16.

154. Про стан організації харчування особового складу Збройних Сил України та контроль за ним посадових осіб: наказ Міністра оборони України від 25.04.1994 р. № 112.- [Електронний ресурс]. - [Цит. 2014, 02 лютого]. - Режим доступу:

http://tyl.at.ua/load/tekhnichni_zasobi_prodovolchoji_sluzhbi/nakaz_ministra_oboron i_ukrajini_vid_25_04_1994_r_112/4-1-0-17. - Назва з екрану.

155. Про основи національної безпеки: Закон України від19.06.2003 р. № 964- IV// Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - Ст. 351.

156. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20.12.1991 р. № 2011-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 15. - Ст. 191.

157. Туркот М. Інтереси військової служби: поняття та характеристика / М. Туркот // Право військової сфери. - 2008. - № 5. - С. 10-12.

158. Кушнир М.В. Правове регулювання господарської діяльності у Збройних Силах України: магістерська робота: спец. «Правознавство» / М.В. Кушнир. - К. : ВІКНУ ім. Т.Шевченка (військовий ф-т фінансів і права), 2011. - 97 с.

159. Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: затв. Законом України від 24.03.1999 р. №548-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999.- № 22-23.- Ст. 194.

160. Бойченко Е. Г. Господарсько-економічна діяльність військових частин Збройних Сил України: загальний погляд на проблематику правового регулювання / Е.Г. Бойченко // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. Вип. 65 / під ред. С.В. Ківалова - О. : Юрид. літ., 2012. - С. 405-412.

161. Серебрякова Ю. О. Договір оренди державного та комунального нерухомого майна : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / Ю.О. Серебрякова; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. - Донецьк, 2008. - 21 с.

162. Методика визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань: затв. постановою Кабінету Міністрів України від

29.05.1998 р. № 759/ДСК. - [Електронний ресурс]. - [Цит. 2014, 10 лютого]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/759-98-п. - Назва з екрану.

163. Порядок та умови проведення конкурсів на право укладення договорів оренди військового майна: затв. спільним наказом Міністра оборони України та Голови Фонду державного майна України № 1549/241 від 26.07.2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 33. - Ст. 1414.

164. Положення про порядок створення та діяльності комісій з оцінки вартості військового майна, що підлягає передачі в оренду: затв. спільним наказом Міністра оборони України та Голови Фонду державного майна України № 333/1697 від 17.09.2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 41. - Ст. 1878.

165. Інструкція про організацію передачі в оренду та укладення договорів оренди рухомого військового майна: затв. наказом Міністра оборони України від 03.08.2012 р. № 514 // Офіційний вісник України. - 2012. -№ 85.- Ст. 3475.

166. Інструкція про організацію передачі в оренду та укладення договорів оренди нерухомого військового майна [Електронний ресурс]: затв. наказом

Міністра оборони України від 02.02.2010 р. №46. - [Цит. 2015, 10 лютого]. - Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennj a-instrukciyi-pro-

organizaciyu-peredachi-v--doc198678.html. - Назва з екрану.

167. Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України: затв. наказом Міністра оборони України від 03.07.2013 р. № 448 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 75. - Ст. 2784.

168. Словник синонімів Полюги [Електронний ресурс]: Тлумач. словники з мовознавства / [упоряд. Л. Полюга]. - [Цит. 2014, 12 лютого]. - Режим доступу: http://tlumach.com.ua/slovnyk_synonimiv_polyugy/search/?word=%CF%D0%C8% CF%C8%CD%DF%D2%C8. - Назва з титул. екрану.

169. Словник української мови [Електронний ресурс] / [упоряд. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко]: в 4-х т. - К. : Вид-во Академії наук Української РСР, 1958. - Том 3, ст. 431. - [Цит. 2014, 12 лютого]. - Режим доступу: http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/47979-prypynjaty.html#show_point. - Назва з титул. екрану.

170. Українсько-російський словник. [Електронний ресурс]: Тлумач. словники з

мовознавства. - [Цит. 2014, 12 лютого]. - Режим доступу:

http://tlumach.com.ua/ukrajinsko_rosiyskyy_slovnyk/page/prypynyaty.35787. - Назва з титул. екрану.

171. Кодекс законів про працю України від 10грудня 1971 р. № 322-VIII, у редакції від 8 лютого 2015 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - Дод. до №50. - Ст.375.

172. Зубатенко О. М. Припинення суб’єктів господарювання: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / О.М. Зубатенко; НАН України. Ін-т екон.- прав. дослідж. - Донецьк, 2008. - 20 с.

173. Вінник О. М. Акціонерне право : навч. посібник / О.М. Вінник, В.С. Щербина ; за ред. В.С. Щербини. - К. : Атіка, 2000. - 544с.

174. Положення про порядок ведення реєстру військових частин як суб’єктів господарської діяльності: затв. наказом Міністра оборони України від

12.11.2007 р. № 635 // Військова частина А0105 (м. Київ): вх. № 1241/н від

14.11.2007р. - 8 с.

175. Знаменский Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины.

Формирование и перспективы развития / Г. Л. Знаменский // Новое хозяйственное право. Избранные труды : сб. науч. трудов. - К. : Юринком Интер, 2012. - С. 249-299.

176. Про бюджетну класифікацію [Електронний ресурс]: наказ Міністра фінансів України від 14.01.2011 р. № 11. - [Цит. 2014, 28 січня]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/artLcle%3Fart_id=356065&cat_id=355990. - Назва з титул. екрану.

177. Положення про фінансове господарство військової частини Збройних Сил України: затв. наказом Міністра оборони України від 12.11.2010 р. № 590 / Друкарня РВВ АГУ ГШ ЗС України, 2010 // Внутрішні документи 59 будинку офіцерів (м. Одеса). - 2010. - 152 с.

178. Збірник методичних рекомендацій та довідкових матеріалів з фінансово- економічних питань для військових частин, установ і організацій Збройних Сил України / Департамент фінансів Міністерства оборони України. - Київ, 2007 // Військова частина А1785 (м. Одеса): вх. № 2940 від 06.08.2007 р. - 125 с.

179. Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України: затв. наказом Мін. оборони України від 10.10.2013 р. № 689 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 89. - Ст. 3285.

180. Положення про фінансове господарство військової частини Збройних Сил України: затв. наказом Міністра оборони України від 28.10.2006 р. № 625. - Друкарня ДП МО України «Воєнне видавництво України «Варта», 2006. - 111 с.

181. Положення про порядок обліку та використання коштів спеціального фонду в Міністерстві оборони України: затв. наказом Міністра оборони України від 16.06.2006 р. №356 / Друкарня АГУ ГШ ЗС України, 2006 // 411

Центральний військовий клінічний госпіталь (м. Одеса): вх. №1221 від 11.09.2006 р. - 16 с.

182. Про затвердження Змін до Положення про порядок обліку та використання коштів спеціального фонду в Міністерстві оборони України: наказ Міністра оборони України від 15.08.2011 р. № 501 // Фінансово-економічне упр. Команд. Сухопутних військ ЗС України (м. Київ): вх. № 33 від 18.01.2012 р. - 7 с.

183. Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної

діяльності ДК 009:2010 [Електронний ресурс]: наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 530 від

29.11.2010 р. - [Цит. 2014, 10 грудня]. - Режим доступу:

http://legal.com.ua/document/kodeks/0CH56CH42457609-10.html. - Назва з екрану.

184. Про затвердження змін до Положення про порядок обліку та використання коштів спеціального фонду в Міністерстві оборони України: наказ Міністра оборони України від 05.07.2010 р. № 345 // Військово-медичний клінічний центр Південного регіону (м. Одеса): вх. № 2135 від 05.04.2011 р. - 2 с.

185. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010) [Електронний ресурс]: Електронний сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010. - [Цит. 2014, червень-грудень]. - Режим доступу: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html. - Назва з титул. екрану.

186. Про військовий обов’язок та військову службу: Закон України від 25.03.1992 р. № 2232-XII (в ред. Закону від 18.06.1999 р. №766-XIV) // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 33. - Ст. 270.

187. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII // Офіційний вісник України. - 2014. - № 63. - Ст. 1728.

188. Лист директора Державного департаменту надлишкового майна та земель Міністерства оборони України № 270/5/20 від 17.01.2008 р. // Контрольно- ревізійний департамент Міністерства оборони України (м. Київ): вх. № 266 від

25.01.2008 р. - 8 с.

189. Договір про спільне використання аеродрому «Кульбакино» між військовою частиною А4465 та Авіаційно-технічним спортивним клубом «ІКАР» (м. Миколаїв) від 01.07.2010 р. № 23 // Військова частина А0800 (м. Одеса): вх. № 29/2/22 від 02.11.2011 р. - 15 с.

190. Викторов В. В. Военные СМИ: спрос и предложения / В.В. Викторов // Право в Вооруженных Силах - военно-правовое обозрение. - 2011. - № 3. - С. 85-88.

191. Винниченко І. Рефлексії на тему «воєнний туризм» [Електронний ресурс] / І. Винниченко // «Економічна правда» від 02.04.2012. - [Цит. 2013, 30 травня].- Режим доступу: http://www.epravda.com.Ua/columns/2012/04/2/320416. - Назва з екрану.

192. Лист тимчасово виконуючого обов’язки директора Департаменту економічної діяльності Міністерства оборони України від 30.04.2010 р.№ 225/5/1281 // Внутрішні документи військової частини А0800 (м. Одеса). - 2010. - 1 с.

193. Лист директора-засновника приватного підприємства-туроператора

«Кримвоєнтур» Міністру оборони України від 07.03.2013 р. № 18/13

/ Адміністративний департамент Міністерства оборони України (м. Київ): вх. № 3280/з від 12.03.2013 р. - 3 с.

194. Лист Голови Державної служби туризму і курортів Міністерства культури і туризму України № 1-1/07-565 від 21.05.2010 р. (всього на 3 арк.) // Внутрішні документи військової частини А0800 (м. Одеса) 2010. - 2010. - 2 с.

195. Методика розрахунку обсягів туристичної діяльності: затв. спільним наказом Державної туристичної адміністрації України та Державного комітету статистики України від 12.11.2003 р. № 142/394 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 50. - Ст. 2638.

196. Про туризм: Закон України від 15.09.1995 р.№ 324/95-ВР(в редакції Закону від 18.11.2003 р. № 1282-IV) // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 13. - Ст. 180.

197. Положення про полігони Збройних Сил України: затв. наказом Міністра оборони України від 03.05.2008 р. № 187 // Теріторіальне Південне контрольно- ревізійне упр. (м. Одеса): вх. № 602 від 04.07.2008 р. - 8 с.

198. Протокол №2 засідання комісії з питань використання нерухомого військового і державного майна та земель оборони: затв. Міністром оборони України 09.10.2012 р. // Територіальне Південне контрольно-ревізійне упр. (м. Одеса): вх.б/н від 19.10.2012 р. - 4 с.

199. Діордієв В. Міноборони повернуло 24 гектари землі / В.Діордієв // Народна армія. - 9-14 грудня 2013 р. - № 139.

200. Договір про спільний обробіток землі між військовою частиною А1571 та ТОВ «ВАРЯГ» № 64 від 21.02.2012 р. та додаткова угода до нього від

19.10.2012 р. // Територіальне Південне контрольно-ревізійне упр. (м. Одеса): внутрішні матеріали. - 10 с.

201. Договір про спільний обробіток землі між військовою частиною А1571 та ТОВ «НИВА» № 36 від 04.03.2011 р. та додаткова угода до нього від

19.10.2012 р. // Територіальне Південне контр.-ревізійне упр. (м. Одеса): внутр. матеріали. - 9 с.

202. Додаткова угода від 05.03.2013р. до Договору про спільний обробіток землі між військовою частиною А1890 та ТОВ «НИВА» № 36/606 від

04.03.2011 р. // Територіальне Південне контр.-ревізійне упр. (м. Одеса): внутр. матеріали. - 2 с.

203. Додаткова угода від 05.03.2013р. до Договору про спільний обробіток землі між військовою частиною А1571 та ТОВ «ВАРЯГ» № 64/608 від

21.02.2012 р. // Територіальне Південне контр-ревізійне упр. (м. Одеса): внутр. матеріали. - 2 с.

204. Протокол № 53 наради з керівним складом органів військового управління Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України: затв. Міністром оборони України 24.09.2013 р. //Територіальне Південне контрольно-ревізійне упр. (м. Одеса): вх. № 10812 від 04.10.2013 р. - 9 с.

205. Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998 р. №161-XIV (в редакції Закону № 1211-IV від 02.10.2003 р.) // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 10 - Ст. 102.

206. Методичні рекомендації щодо проведення перевірок вимог чинного законодавства з питань оренди державного майна у Збройних Силах України: доведені телеграмою начальника Генерального штабу ЗС України - першого заступника Міністра оборони України від 11.06.2001 р. // Військова частина 36981 (Миколаївська обл.): вх. № 523 від 18.07.2001 р. - 14 с.

207. Бережний М. За залишковим принципом / М. Бережний // Військо України. - № 3-4. - 2000. - С. 25-27.

208. Довідкові дані щодо оренди нерухомого військового майна, яке знаходиться на балансі квартирно-експлуатаційних органів Південно-Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління ЗС України, за період 2011-2014 років (станом на 01.01.2015 р.) // Південно-Східне тер. КЕУ ЗС України (м. Одеса): вих. № 303/22/1/108 від 30.01.2015 р. - 1 с.

209. Федоренко В. Г. Політична економія. [Електронний ресурс]: Конспект лекцій / В.Г. Федоренко. - [Цит. 2014, 22 грудня]. - Режим доступу: http://pidruchniki.com/14940807/politekonomiya/dodatkoviy_produkt_formi_yogo_p royavu. - Назва з екрану.

210. Положення про порядок речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1444 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 44. - Ст. 2887.

211. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. № 1172 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 26. - Ст. 69.

212. Про затвердження Порядку зарахування до Державного бюджету України коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України, за виконані роботи, надані послуги, здавання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних сил України і фінансування потреб оборони за рахунок цих коштів: наказ Міністра фінансів України від 26.03.1999 р. № 81 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 15. - Ст. 626.

213. Инструкция о порядке планирования, использования и учета доходов, получаемых Вооруженными Силами Российской Федерации в результате осуществления разрешенной законодательством Российской Федерации деятельности [Електронний ресурс]: Приложение №1 к приказу Министра обороны РФ № 300 от 28.06.2001 г. - [Цит. 2014, 30 січня]. - Режим доступу: http://www.voenprav.ru/doc-2528-1.htm. - Назва з екрану.

214. Богуцький П. П. Основи військового права України : курс лекцій / П.П. Богуцький, С.М. Скуріхін. - О. : Фенікс, 2010. - 340 с.

215. Знаменский Г. Л. Принципы и методы правового регулирования хозяйственной деятельности/ Г.Л. Знаменский // Новое хозяйственное право. Избранные труды : сб. науч. трудов. - К. : Юринком Интер, 2012. - С. 20-29.

216. Положення про будинки офіцерів Збройних Сил України: затв. наказом Міністра оборони України від 03.02.2007 р. № 38 / Друкарня АГУ ГШ ЗСУ, 2007 // Гвардійська квартирно-експлуатаційна частина Одеського гарнізону (Одеська обл.): вх. № 750 від 30.05.2007 р. - 11 с.

217. Загороднюк Л. Будинки офіцерів подають «SOS» / Л. Загороднюк // Військо України. - 2007. - № 10. - С. 26-27.

218. Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 р. № 3674-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 4. - Ст. 87.

219. Про державне мито: затв. Декретом Кабінету Міністрів України №7-93 від 21.01.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 13. - Ст. 113.

220. Лаптев В. В. Предмет и система хозяйственного права / В.В. Лаптев. - М. : Юрид. лит., 1969. - 175 с.

221. Мамутов В. К. О совершенствовании правового регулирования хозяйственной деятельности / В.К. Мамутов // Экономика и право : сб. науч. трудов. - К. : Юринком Интер, 2003. - С. 21-26.

222. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 40. - Ст. 365.

223. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 // Офіційний вісник України. - 2002.

- № 9. - Ст. 414.

224. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: затв. наказом Міністра фінансів України від 26.06.2013 р. № 611 // Офіційний вісник України.

- 2013. - № 57. - Ст. 2076.

225. Положення з бухгалтерського обліку в Збройних Силах України: затв. наказом Міністра оборони України від 21.06.2007 р. № 363 // Друкарня ДП МО України «Воєнне видавництво України «Варта», 2007. - 333 с.

226. Ворона О. І. Бухгалтерський облік у бюджетних установах Збройних Сил України : Посібник для фахівців бюджетних військових частин, установ та організацій Збройних Сил України / О.І. Ворона, Р.Т. Джога, Л.І. Прохорова, І.Т. Ткаченко; під ред. І.Ю. Марко. - К. : Знання України, 2004. - 508 с.

227. Інструкція з діловодства в Збройних Силах України: затв. наказом начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 16.09.2013 р. № 200. - [Електронний ресурс]. - [Цит. 2014, 12 березня]. - Режим

доступу:http://chigrvk.com/load/kerivni_normativni_dokumenti/instrukcija_z_dilovo dstva_zsu_nakaz_ngsh_200_2013r/5-1-0-13. - Назва з екрану.

228. Телеграма начальника Центрального ракетно-артилерійського управління Озброєння Головного управління логістики Командування сил підтримки Збройних Сил України від 20.03.2007 р. № 328/3/7/715 // Штаб Південного оперативного командування (м. Одеса): вх. № 884 від 20.03.2007 р. - 2 с.

229. Лист заступника директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України від 06.04.2007 р. № 248/2/б/766 // Військова частина А1151 (м. Миколаїв): вх. № 219 від 07.04.2007р. - 2 с.

230. Лист Міністерства фінансів України від 14.09.2011 р. № 31-07320-16-

9/22626 [Електронний ресурс] / професійна нормативно-правова бібліотека Норматив-pro. - [Цит. 2014, 10 грудня]. - Режим доступу:

http://document.ua/shodo-nadannja-rozjasnennja-5bshodo-provedenoyi-reviziyi-fin- doc95238.html. - Назва з екрану.

231. Інструкція про порядок збирання, обліку, зберігання, здавання металобрухту та розподілу і використання коштів, отриманих за зданий металобрухт, військовими частинами, військово-навчальними закладами, установами, організаціями та підприємствами Міністерства оборони України: затв. наказом Міністра оборони України від 20.02.1998 р. № 61 [Електронний ресурс]. - [Цит. 2014, 11 грудня]. - Режим доступу: http://document.ua/nakaz- mou-vid-20.02.98-61-pro-zatverdzhennja-instrukciyi-pro-srrsdoc- srh20001000029.html. - Назва з екрану.

232. Положення про надання послуг базами і складами пального Збройних Сил України з приймання, зберігання та відвантаження нафтопродуктів стороннім організаціям: затв. наказом заступника Міністра оборони України по тилу - начальника тилу Збройних Сил України від 25.05.2001 р. № 77 / Військова частина А2287 (Одеська обл.): вх. № 590 від 11.06.2001р. - 15 с.

233. Лист заступника Міністра оборони України від 25.08.2007 р. № 282/688 // Військова частина А0829 (м. Лозова): вх. № 12565/с від 30.08.2007р. - 3 с.

234. Методичні рекомендації щодо розподілу та використання коштів, отриманих військовими частинами від надання платних послуг: затв. Міністром оборони України у 2013 р. // Департамент внутрішнього аудиту та фінансового контролю Мін-ва оборони України (м. Київ): вх. № 9037 від 27.12.2013 р. - 4 с.

235. Методичні рекомендації щодо розподілу та використання коштів, одержаних військовими музеями від надання платних послуг: затв. Міністром оборони України у 2013 р. // Департамент внутрішнього аудиту та фінансового контролю Мін-ва оборони України (м. Київ): вх. № 9038 від 27.12.2013 р. - 3 с.

236. Методичні рекомендації щодо розподілу та використання коштів, одержаних військовими представництвами від надання платних послуг: затв.

Міністром оборони України у 2013 р. // Департамент внутрішнього аудиту та фінансового контролю Мін-ва оборони України (м. Київ): вх. № 9032 від

27.12.2013 р. - 3 с.

237. Інструкція про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам: затв. наказом Міністра оборони України від 11.06.2008 р. № 260 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 53. - Ст. 1789.

238. Методичні рекомендації щодо преміювання військовослужбовців і працівників Збройних Сил України, які виконують завдання з відчуження та реалізації надлишкового військового майна: затв. Міністром оборони України

04.02.2014 р. // Департамент внутрішнього аудиту та фінансового контролю Мін-ва оборони України (м. Київ): вх. №889 від 06.02.2014 р. - 3 с.

<< |
Источник: БОЙЧЕНКО ЕДУАРД ГАВРИЛОВИЧ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -