Право на працю. Трудові правовідносини. Предмет та джерела трудового права

Конституція України

Cm. 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Примусова праця забороняється... Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Норма закону

Трудове право врегульовує відносини працівників з власниками підприємств або уповноваженими ними

органами чи окремими фізичними особами з привойц праці.

Законодавство про працю регулює трудові відносини при цівників усіх підприємств, установ, організацій незалежна від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, ■ також осіб, які працюють за трудовим договором з роботодии- цем - фізичною особою.

Предметом трудового права є відносини, змістом яких щ сам процес праці, тобто трудові правовідносини.

Трудове право як система юридичних норм і самостійна галузь права складається з численної кількості нормативно- правових актів: законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів, різноманітних відомчих актів, а також локальних норм, що діють у межах конкретних підприємств.

Серед законів, що виступають джерелами трудового права, основне місце належить Конституції України. Вона визначає принципові позиції законодавства із найважливіших питань правового регулювання трудових та суспільних відносин, що пов’язані з ними.

Статті Конституції України закріплюють основні права громадян як суб’єктів трудового права.

Найбільш вагоме місце серед законодавчих актів трудового права належить Кодексу законів про працю України (КЗпПУ). Це кодифікований закон. Йому властива чітка послідовність розміщення інститутів у вигляді глав:

• Колективний договір;

• Трудовий договір;

• Робочий час;

• Час відпочинку;

• Нормування праці;

• Оплата праці;

• Гарантії і компенсації;

• Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації;

• Трудова дисципліна;

• Охорона праці;

• Праця жінок;

• Праця молоді та інші.

Поряд з КЗпПУ діють також інші закони. Це Закони України «Про зайнятість населення», «Про колективні договори і угоди», «Про оплату праці», «Про відпустки» тощо.

Відомчі акти теж виступають джерелом трудового права. І (е накази, розпорядження, інструкції галузевих міністерств, що містять приписи з окремих питань регулювання праці на підприємствах певної галузі. Особливе місце серед відомчих актів посідають інструкції та роз’яснення Міністерства праці і соціальної політики, які забезпечують правильне тлумачення і застосування діючого трудового законодавства.

Важливе місце серед джерел трудового права займає так зване локальне (тобто місцеве) регулювання праці - у масштабах окремої галузі, підгалузі, професії, регіонів і підприємств. У сучасних умовах децентралізації управління та розвитку самостійності та самоуправління підприємств і регіонів значення локальних нормативних актів зростає. Локальними праворегулюючими джерелами виступають угоди, договори та контракти між адміністрацією (заводів, фабрик, фірм, регіонів, галузей тощо) і працівниками (або їх профспілками).


2.

<< | >>
Источник: Гавриш С.Б.. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011- 416 с.. 2011

Еще по теме Право на працю. Трудові правовідносини. Предмет та джерела трудового права:

 1. Про трудову повинність то примусову працю (5 серпня 1941 р.)
 2. Право на працю.
 3. Предмет трудового права
 4. § 1. Предмет трудового права
 5. 2. Предмет и метод трудового права
 6. 13.1. Понятие и предмет трудового права
 7. §1. Предмет трудового права РФ
 8. 13.1. Предмет и задачи трудового права
 9. § 1. Понятие, предмет трудового права
 10. 15.1. Предмет, методы и принципы трудового права
 11. Понятие, предмет и метод трудового права
 12. Понятие, предмет и метод трудового права.
 13. Тема 1. Трудовое право: понятие, предмет, метод и система
 14. Предмет, метод, система и источники трудового права
 15. §1. Предмет трудового права Российской Федерации
 16. Колобова С.В. Трудовое право России / М.: Астрель, АСТ. - 270 стр. Предлагаемое пособие призвано дать студентам и слушателям учебных заведений знания теории трудового права и нормативных материалов, регулирующих трудовые отношения в современных условиях. Комментарии к действующему трудовому законодательству, приведенные авторами, преследуют не только цель сориентировать читателя в обилии законов о труде, но и будут способствовать повышению уровня правовой культу
 17. Понятие, предмет, метод и система трудового права
 18. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ
 19. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ Розділ 15\ \ \ ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА\ \ \ 15.1. Поняття форм (джерел) права\ \ \ Праву притаманна формальна визначеність. Суспільні відносини регулюються за допомогою чітких, формально виражених і загальнообов'язкових правил поведінки — правових норм, де головними виступають способи, за допомогою яких ці вимоги здобувають публічний характер, тобто стають загальнообов'язковими для всіх.\ \ \ Як специфічне явище соціальної дійсності право має певні фор
 20. Глава I ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА РОССИЙСКОГО ТРУДОВОГО ПРАВА
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -