<<
>>

Побудова, аналіз і перевірка версій

Процес побудови версій однаковий для всіх її різновидів. Вони не повинні бути результатом необгрунтованих здогадів і надуманих вигадувань. Основою для побудови версій є фактичні дані, що мають відношення до досліджуваної події.

Вони можуть бути отримані із процесуальних та інших джерел: протоколів, оперативних матеріалів, заяв, повідомлень про вчинене кримінальне правопорушення тощо. Крім того, при побудові версії слідчий (прокурор, суддя, експерт, співробітник оперативного підрозділу) може опиратися на відповідні наукові дані, узагальнення слідчої, судової й експертної практики, особистий професійний досвід.

Версії повинні висуватися відносно кожної обставини злочину, нез’ясованої або такої, що викликає сумніви на даному етапі розслідування.

При побудові версії необхідно керуватися наступними правилами:

1) версія повинна бути реальною, обгрунтованою існуючими фактами;

2) не повинна суперечити науковим даним;

3) повинна бути досить конкретною і лаконічною;

4) бути логічно правильно побудованою й несуперечливою. Висуваючи версію необхідно виходити й з того, що вона може мати контрверсію, тобто протилежне пояснення факту.

При побудові версій широко використовуються прийоми логічного мислення: аналіз і синтез, індукція й дедукція, аналогія.

Аналіз - це дослідження окремих сторін, властивостей, складових частин предмета, факту, явища. Синтез - дослідження виділених за допомогою аналізу ознак у їхній єдності й взаємозв’язку. Індукція - можливий висновок від часткового до загального, дедукція - висновок від загального до часткового. Аналогія - зіставлення фактів на основі їх окремих ознак (у результаті зіставлення робиться висновок: якщо ознаки подібні, то й факти подібні або пояснюються однією причиною).

Початком процесу побудови версій зазвичай є аналіз і синтез наявних у справі даних, у результаті чого відбувається певне упорядкування цієї інформації.

Аналіз і синтез доповнюються виявленням логічних зв’язків і відносин між відомими обставинами. Одночасно з’ясовується, що з наявних даних очевидно, а що приблизно, неясно, вимагає встановлення, оскільки перешкоджає подальшому розслідуванню.

Слідча версія в її закінченому вигляді завжди є результатом індукції або дедукції. При використанні індукції для побудови версій спочатку встановлюються й досліджуються ознаки одиничних фактів, вивчається їхнє походження. Потім факти узагальнюють. Можливий висновок робиться від часткового до загального, від одиничних суджень щодо встановлених фактів до пояснення їхнього походження. Разом з тим можуть мати місце помилки, викликані поспішністю узагальнення, коли висновок від часткового до загального ґрунтується не на повному й всебічному аналізі причинних зв’язків, а лише на вивченні частини ознак.

Індукція, як правило, знаходить застосування, коли є хоча б мінімальне число доказів. При відсутності доказів злочину з метою побудови версій може застосовуватися дедукція, а в окремих випадках аналогія.

Дедуктивний умовивід при висуванні версій випливає з положень (рекомендацій), що містяться в методиці розслідування злочинів окремого виду (групи, категорії). У цьому випадку версії будуються виходячи не з аналізу певних доказів, а із загального припущення, з якого виводяться слідства, що перевіряються в процесі розслідування. Однак дедуктивний умовивід не може дати достовірних висновків, тому дедукція в процесі перевірки версій нерозривно пов’язана з індуктивним мисленням.

Для формування версії, особливо на початковому етапі, велике значення має побудова умовиводу за аналогією. Її джерелами в процесі розслідування можуть бути дані про розкриті злочини, подібні по складу й способах учинення; дані про однотипні нерозкриті злочини; результати узагальнень слідчої практики; особистий професійний досвід співробітника. Аналогія підказує можливий напрямок версії та її перевірки. Однак аналогії недостатньо для пояснення всього процесу формування версії, тому вже в процесі розвитку версії аналогія доповнюється індукцією й дедукцією.

Аналіз змісту версії являє собою процес її логічної розробки. Аналізуючи версію, слідчий подумки представляє, які обставини повинні мати місце в дійсності, якщо його версія вірна. Основним завданням аналізу (розробки) є визначення конкретних слідств, що випливають із висунутої версії. Важливо передбачити всі слідства. Чим більше їх виводиться з версії й знаходить підтвердження в ході перевірки, тим вище ступінь надійності версії. Слідства, виведені з версії щодо тієї або іншої обставини злочину, знаходять своє відображення в плані його розслідування у вигляді питань (обставин), що підлягають установленню.

Наприклад, окремі свідки, допитані за фактом вчинення крадіжки з квартири

С., бачили його племінника К., що заходив туди в день скоєння злочину, інші спостерігали К., котрий виносив із квартири велику сумку. Сам потерпілий С. стверджував, що ні ключів від своєї квартири, ні яких-небудь доручень племінникові не давав. Ґрунтуючись на зібраних доказах, слідчий висунув версію про вчинення крадіжки гр-ном К., з якої вивів слідства щодо місцезнаходження викраденого майна, а саме: 1) підозрюваний К. міг сховати його у своїй квартирі, 2) тимчасово помістити в чарунку камери схову на вокзалі, 3) передати на збереження своїм знайомим, 4) деякі коштовні предмети здати в ломбард, скупку, антикварний магазин. З метою перевірки слідств було заплановано низку слідчих (розшукових) дій та інших заходів. У ході обшуку, проведеного за місцем проживання К., було виявлене все викрадене у С. майно.

Перевірка версії складається у виявленні фактичних даних, що підтверджують чи спростовують її. Після виведення з версії всіх можливих слідств, плануються процесуальні й інші дії, встановлюється їх черговість, потім вони проводяться з метою перевірки слідств (для визначення, чи дійсно вони існують).

Засоби й методи перевірки версій різні та залежать від того, до якого різновиду вони відносяться. Слідчі й судові версії перевіряються в основному шляхом проведення процесуальних дій. Оперативно-розшукові заходи при цьому також можуть використовуватися, однак носять допоміжний характер. Навпаки, при перевірці оперативно-розшукових версій застосовуються в основному заходи непроцесуального характеру, хоча не виключене проведення слідчих (розшукових) дій у ході здійснення тактичних операцій при розслідуванні злочину. У свою чергу, за допомогою оперативно-розшукових заходів можуть бути отримані дані, що орієнтують слідчого стосовно позиції, котру збираються зайняти підозрювані, а це дозволяє йому обрати найкращу тактику провадження слідчих (розшукових) дій, оперативним шляхом одержати відомості про місцезнаходження доказів, а також дані настановчого характеру. Перевірка експертних версій здійснюється на основі суворої правової регламентації із застосуванням загальнонаукових і спеціальних методів дослідження об’єктів.

Перевірка, як і побудова версій, повинна також відповідати певним вимогам: 1) з версій повинні бути виведені всі слідства, що з них випливають; 2) слідства повинні бути логічно пов’язані між собою; 3) результати перевірки окремих версій використовуються як підстави для побудови загальних версій; 4) послідовність перевірки визначається практичними умовами розслідування; 5) перевірка версії може бути здійснена як процесуальним, так і оперативним шляхом.

При висуванні й перевірці версій слідчому можуть загрожувати дві небезпеки: по-перше, захопившись однією версією, він може ігнорувати необхідність висування й перевірки інших. Тим самим розслідування буде необ’єктивним і однобічним. По-друге, слідчий може зайнятися розробкою й перевіркою нереальних у даних конкретних умовах версій і тим самим утруднити пізнання дійсних обставин злочину, невиправдано затягти строки розслідування, захарастити кримінальне провадження непотрібними матеріалами, фактами, що не відносяться до злочину. Щоб при кожному розслідуванні злочину висувалися тільки обґрунтовані версії й щоб серед них були всі з можливих, необхідно при їх розробці використовувати весь без винятку комплекс наявних даних, а не тільки ті, які відповідають найбільш імовірній, на думку слідчого, версії.

У процесі розслідування будуються й перевіряються всі можливі версії. При цьому не можна залишати без перевірки жодної версії, навіть малоймовірної. Перевіряються версії по можливості одночасно, паралельно, хоча на практиці така можливість існує далеко не завжди й перевірку деяких версій доводиться на якийсь час відкладати. У таких випадках спочатку перевіряється найбільш імовірна, а також суміжні з нею версії.

3.

<< | >>
Источник: М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с.. 2013

Еще по теме Побудова, аналіз і перевірка версій:

 1. 1.1. Передумови появи Кормчих книг на території Київської Русі
 2. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
 3. Виявлення та документування злочинів, пов’язаних зі збутом та розповсюдженням продукції порнографічного характеру в мережі Інтернет та локальних мережах[15]
 4. Загальні положення збирання слідів та отримання зразків запаху людини
 5. Роль та місце інформації, що міститься в сучасних 1C та АІС у кримінальному провадженні
 6. Аналітично-пошукові можливості сучасних інформаційних систем та використання результатів аналізу в кримінальному провадженні
 7. Лекція 3 Концептуальні положення криміналістичної техніки
 8. Слідчі (розшукові) дії: поняття, структура та класифікація
 9. Лекція 12 Криміналістична версія. Планування розслідування злочинів
 10. Поняття й види криміналістичних версій
 11. Побудова, аналіз і перевірка версій
 12. Поняття, правові підстави та об’єкти розшукової діяльності слідчого
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -