<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абашидзе И., Азимов П., Александров А. и др. Советский энциклопедический словарь. Москва: Сов. Энциклопедия. 1990. 1632 с.

2. Авер’янов В. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник : у 2 т.

Т. 1. Київ: Юрид. думка. 2004. 584 с.

3. Авер’янов В. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: Том 2. Особлива частина ред. Київ: Юрид. думка. 2005. 624 с.

4. Авер’янов В. Утвердження принципу верховенства права у новій доктрині Українського адміністративного права. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2006. № 11 (61). С. 57-63.

5. Авер’янов В., Дерець В., Школик А. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право. Київ: Юстиніан, 2007. 346 с.

6. Андрущенко В., Волович В., Горлач М. та ін. Соціологія; 3-тє вид. Київ-Харків. 1998. 621 с.

7. Бахрах Д. Административное право: Учебник. Москва: Изд-во БЕК.

1996.

8. Битяк Ю. Адміністративне право України. Підручник. Київ: Юрінком Інтер. 2005.

9. Битяк Ю., Богуцкий В., Гаращук В. Адміністративне право України: підручник. Харків. Право. 2001. 524 с.

10. Битяк Ю., Гращук В., Зуй В. Адміністративне право. Підручник. Харків: Право. 2010. 624 с.

11. Брэбан Г. Французское административное право. Москва: Прогресс. 1988. 412 с.

12. Бурбик М., Солонар А., Янішевська К. Адміністративне право України. Навчальний посібник. Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія». 2015. 358 с.

13. В Україні йде «чистка» нотаріусів: чи виростуть ціни і чого чекати. Сьогодні. 2017. URL: https://ukr.segodnya.ua/economіcs/busіness/v- ukraіne-іdet-chіstka-notarіusov-vyrastut-lі-ceny-і-chego-zhdat-1059926.html

14. Васильев А. Административное право Украины. учебное пособие. Одесса: Одиссей. 2002. 288 с.

15. Ващенко С. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень: навч. посібник. Запоріжжя. 2000. 72 с.

16. Висєканцев О. Адміністративна відповідальність державного

нотаріусу. Державний реєстр КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації». 2015. URL:

ЬИр:/^,^^ргауо2пауес.сот.иа/рег^/агйс1е/25874/%СЕ

17. Галунько В. Адміністративно-правова охорона права власності в Україні: дис. ... доктора юридичних наук: 12.00.07 Харків. 2009. 498 с.

18. Галунько В., Курило В., Короєд С. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник.. Херсон: ХМД. 2015. 272 с.

19. Галунько В., Олефір В., Пихтін М. Адміністративне право України в сучасних умовах. Монографія. Херсон: ВАТ «Херсонська міська друкарня». 2010. 378 с.

20. Галунько В., Олефір В., Гридасов Ю. та ін. Адміністративне право України: у 2-х т. підручник. Херсон. ХМД. 2013. 396 с.

21. Гамаль І. Сучасний стан розвитку системи нотаріату в Україні.

Актуальні проблеми державного управління : Актуальні проблеми державного управління № 2(34) 2008. 27 липня 2011. URL:

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2008-2/doc/5/15.pdf

22. Гетьман Є. Підзаконний нормативно -правовий акт:поняття, ознаки, функції, види. Вісник Національної академії правових наук України. 2014. № 2. С. 92-100.

23. Гетьманець О. Бюджетний контроль: організаційно-правові засади : монографія. Харків: Екограф. 2008. 308 с

24. Гладун З. Адміністративно-правове регулювання охорони

здоров'я населення в України. Монографія. Київ: Юрінком Інтер. 2007. 720 с.

25. Глобінець М. Право та управління поняття контрольного

провадження у сфері нотаріату. 2012. URl:

http ://ргауо2пауес.сот.иа/регюё/агйс1е/1773/%С3

26. Глобінець М. Адміністративно-правовий статус суб’єктів

контрольних проваджень в діяльності нотаріусів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя. 2013. 19 c.

27. Головатий С., Довгерт А. та ін. Передмова до проекту Цивільного кодексу України. Українське право. 1996. № 2 (Спецвипуск). С. 11.

28. Голосніченко І., Колпаков В., Остапенко І. Адміністративна діяльність: навчальний посібник.

Львів: ЛІВС. С 2002 р. 252с.

29. Гончаренко В., Андрушко П., Базова Т., Орлюк О. Юридичні терміни. Тлумачний словник. Київ: Либідь. 2004. 320 с.

30. Гончарук С. Адміністративне право України. Навчальний посібник. Київ. 2000. 240 с.

31. Горбач М. Адміністративно-правовий статус суб’єктів права: теорія і практика. Дис. на здобуття наук. ступ. кандидат юр. наук. Науково- дослідний інститут публічного права. Київ. 2017. 219 с.

32. Гриценко І., Мельник Р., Пухтецька А. та інші. Загальне адміністративне право. Київ. Юніком інтер. 2015. 568 с.

33. Гуледза А. Нотаріальна діяльність в Україні: становлення, розвиток, удосконалення (адміністративно-правовий аспект): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ. 2012. 19 с.

34. Демський С., Ковальський В., Колодій А. Правознавство. Київ: Юрінком Інтер. 2002. 736 с.

35. День нотаріату. Газета Головного управління юстиції у

Закарпатській області. 2017. URL:

http://www.zakjust.gov.ua/data/upload/news/ma m/ua/1130/13_.pdf

36. Джафарова О. Іванцов В. Проблеми класифікації заходів адміністративного примусу. Актуальні проблеми державного управління. 2007. № 1 (31). С. 59-67

37. Елистратов А. Административное право: лекции. Москва: Типографія Т-ва И.Д. Сытина. 1911. 234 с.

38. Єщук О. Особливості механізму адміністративно-правового регулювання. Актуальні питання сучасної юридичної науки (м. Харків, 11-12 червня 2011 р.). у 2 томах Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів». 2011. Т.1. С. 74-76.

39. Забарний Г., Калюжний Р., Терещук В., Шкарупа В. Адміністративне право України: посібник для підготовки до іспитів. Київ: Вид. Паливода А. 2001. 194 с.

40. Задля єдності професійних інтересів. Житомирське обласне відділення Української нотаріальної палати. 2017. URL: http://notariat.zt.ua/article.php

41. Іванищук А. Адміністративно-правове регулювання діяльності судової гілки влади. Теорія і практика: монографія. Київ: Ун-т «Україна». 2016. 356 с.

42. Іванищук А. Поняття об’єкту адміністративно-правового регулювання у сфері судової гілки влади.

Київ: Форум права. 2012. №4. С.399-403.

43. Іванов А. Експерт у провадженні у справах про адміністративні правопорушення: автореф. дис. ... канд. наук: 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Харків. 2009. 18 с.

44. Ігнатченко І. Форми та методи державного управління культурою в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Національна юридична академія України ім.. Ярослава Мудрого. Харків. 2009. С.12.

45. Індекс корупції CPL2016. Transparency Іnternatіonal Ukrama. 2017. URL: https://tі-ukraіne.org/research/іndeks-koruptsіyі-cpі-2016/

46. Інформаційний лист Головного управління юстиції у Тернопільській області щодо таємниці вчинення нотаріальних дій від 31 липня 2009р. № 2910/01-17-09. СБ узагальнення Міністерства юстиції України. 2017. URL: http://terjust.gov.ua/

47. Кваліфікаційна комісія нотаріату, її склад і повноваження. Вища

кваліфікаційна комісія нотаріату. 2017. URL:

http://www.textbooks.net.ua/content/vіew/2213/30/

48. Кваліфікаційні комісії нотаріату. Юридичні послуги. 2017. URL: http://yurіst-onlіne.com/ukr/uslugі/yurіstam/lіteratura/statі/notarіat/069.php

49. Кивалов С. Административное право Украины. Одесская национальная юридическая академия. Одесса: Одиссей. 2004. 834 с

50. Ківалов С. Адміністративне право України : навчально- методичний посібник. Одеса: «Юридична література». 2003. 312 с.

51. Ківалов С., Біла Л. Адміністративне право України: навчально- методичний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Одеса : «Юридична література». 2002. 312 с.

52. Кічмаренко С. Адміністративно-правове забезпечення

незалежності судової влади в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук. Інститут публічного права. Київ. 2017. URL:http://sіpl.com.ua/?page_іd=4302

53. Коваленко В. Курс адміністративного права України: підручник. Національна академія внутрішніх справ. Київ: Юрінком Інтер. 2012. 808 с.

54. Кодекс професійної етики нотаріусів Вінниччини.

Вінницька

нотаріальна палата. 2017. URL: http://www.notariat.vn.ua/kodeks-

etikL n otarjusi' у-ушш ch ch і n і

55. Кодекс професійної етики нотаріусів України. Українська нотаріальна палата. 2017. URL : http://palata.notariat.org.ua/news/168.html

56. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984 р., № 51, стаття 1122.

57. Козлов Ю. Административное право: Учебник. Москва: Юристъ. 1999. 320с.

58. Козлов Ю., Овсянко Д., Попов Л. Административное право. Учебник. Москва. Юристь. 2002. 697 с.

59. Коломоєць Т. Адміністративне право України : підручник. Київ. Істина. 2010. 447 с.

60. Колпаков В. Адміністративне право України. Київ: Юрінком Інтер. 1999. 736 с.

61. Колпаков В. Предмет адміністративного права: сучасний вимір. Київ: Юридична наука. 2008. № 3. С. 33-38.

62. Колпаков В., Кузьменко О., Пастух І., Сущенко В. Київ: Юрінком Інтер. 2012. 808 с. Бібліогр. в кінці тем.

63. Конституція України Верховна Рада України. Закон від 28.06.1996 № 254к.96-ВР Офіційний вісник України 2010., № 72.

64. Коренев А. Административное право России. МЮИ МВД России. Москва: Издательство «Щит -М». Часть 1. 1999. 280 с.

65. Кравчук М. Теорія держави і права (опорні конспекти): навчальний посібник. Київ: Атіка. 2003. 288 с.

66. Красногор О. Деякі особливості поняття та змісту адміністративно-правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні. Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15-16 вересня 2017 р.). Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив». 2017. С. 68-72.

67. Красногор О. Особливості правового положення публічної адміністрації, які впливають на захист прав і законних інтересів нотаріусів в Україні. Стан та перспективи розвитку юридичної науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 1 -2 вересня 2017 р.).

Дніпро: ГО «Правовий світ». 2017. С. 58-60.

68. Красногор А. Методи адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні.

Международный научно-практический журнал «Право и Закон». 2017. № 3. С. 107-112. (Киргизія).

69. Красногор А. Совершенствование законодательства в сфере административно-правовой защиты прав и законных интересов нотариусов в Украине. Научно-методический журнал «Право и Политика». 2016. № 4. С. 77-82. (Киргизія).

70. Красногор О. Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, які впливають на захист прав і законних інтересів нотаріусів в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Випуск 6. С. 189-196.

71. Красногор О. Поняття та зміст адміністративно-правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Випуск 5. С. 102-108.

72. Красногор О. Поняття та зміст механізму адміністративно - правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. № 3 (9). Т. 3. С. 183-187.

73. Красногор О. Права і законні інтереси нотаріусів, як об’єкт адміністративно-правового захисту. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2015. № 2. С. 87-93.

74. Красногор О. Удосконалення норм адміністративного права щодо ефективного захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні. Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику: матеріали міжнародної науково- практичної конференції (м. Харків, 3-4 лютого 2017 р.) Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація. 2017. С. 68-71.

75. Красногор О. Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні.

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Випуск 41. Т. 3. С. 84-89.

76. Кримінально-процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради УРСР від 12 січня 1961. 1961 р., № 2, стаття 15.

77. Курінний Є. Предмет і об’єкт адміністративного права України: характеристика категорій в умовах системного: автореф. дис. ... доктор. юрид. наук: 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право». Київ. 2004. 36 с.

78. Латинский нотариат: Центр нотариальных исследований. 2017. URL: ЬИр://’^^^по1І88.га/іп0ех.рЬр?і

<< | >>
Источник: КРАСНОГОР ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ НОТАРІУСІВ В УКРАЇНІ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018. 2018

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -