<<
>>

Положення про Раду Народних Комісарів УСРР (12 жовтня 1924 р.)

1. Раду Народніх Комісарів УСРР утворює Всеукраїнський

Центральний Виконавчий Комітет і вона є його виконавчим та

розпорядчим органом.

2. Рада Народніх Комісарів УСРР складається з:

а) Голови Ради Народніх Комісарів УСРР;

б) Заступника Голови Ради Народніх Комісарів УСРР;

в) народніх комісарів УСРР: Голови Найвищої Ради Народнього Господарства, Народнього Комісара Земельних Справ, Народнього Комісара Фінансів, Народнього Комісара Внутрішньої Торговлі, Народнього Комісара Праці, Народнього Комісара Внутрішніх Справ, Народнього Комісара Юстиції та Прокурора Республіки,

Народнього Комісара Робітниче-Селянської Інспекції, Народнього

Комісара Освіти, Народнього Комісара Охорони Здоровля, Народнього Комісара Соціяльного Забезпечення;

г) уповноважених народніх комісаріятів Союзу РСР при УСРР,

коли особливою постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету їм надано право ухвального голосу в Раді Народніх Комісарів УСРР;

д) инших осіб, яким право ухвального голосу надано в Раді

Народніх Комісарів УСРР спеціяльною постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

256

Примітка. В разі відсутности згаданих в п. п. «в» і «г» народніх

комісарів УСРР і уповноважених народніх комісаріятів Союзу РСР

при УСРР, до складу Ради Народніх Комісарів УСРР з правом

ухвального голосу входять їхні заступники.

3. В Раді Народніх Комісарів УСРР беруть участь з правом

дорадчого голосу:

а) уповноважені народніх комісаріятів Союзу РСР при УСРР,

як що їм не надано особливими постановами Всеукраїнського

Центрального Виконавчого Комітету права ухвального голосу;

б) Голова Державного Політичного Управління Української

Соціялістичної Радянської Республіки;

в) Керуючий Центральним Статистичним Управлінням УСРР;

г) голови: Адміністраційно-Фінансової Комісії, Комісії розгляду законодавчих проектів Державної Планової Комісії та Концесійної -Комісії;

д) Керуючий Справами Ради Народніх Комісарів УСРР, і

е) инші особі, що до них видала спеціяльні постанови Рада

Народніх Комісарів УСРР.

4. На засіданнях Ради Народніх Комісарів УСРР, крім того,

мають право бути присутні й брати участь з дорадчим голосом:

а) члени Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

й Центрального Виконавчого Комітету Союзу РСР;

б) голови губерніяльних виконавчих комітетів УСРР і їхні

заступники;

в) заступники народніх комісарів УСРР;

г) члени колегій народніх комісаріятів УСРР;

д) Голова Всеукраїнської Центральної Ради Професійних Спілок, і

е) инші особи, на підставі спеціяльної постанови Ради Народніх Комісарів УСРР.

5. Засідання Ради Народніх Комісарів УСРР вважається за

дійсні, як що є присутня бодай половина з числа членів Ради

Народніх Комісарів, що мають право ухвального голосу.

6. Постанови Ради Народніх Комісарів УСРР ухвалюється

звичайною більшістю голосів.

7. До компетенції Ради Народніх Комісарів УСРР належить:

а) керувати діяльністю народніх комісаріятів і всіх відомств

УСРР;

б) керувати діяльністю губерніяльних виконавчих комітетів в

межах чинного законодавства;

в) наглядати взагалі за діяльністю уповноважених народніх

комісаріятів Союзу РСР при УСРР, погоджувати їхню діяльність і

поміж собою, і з народніми комісаріятами та иншими відомствами

і-,_,,- 257

УСРР, а також керувати їхньою діяльністю в межах, передбачених

загальносоюзним законодавством;

г) розглядати та затверджувати декрети й постанови в межах,

передбачених Конституцією УСРР, Положенням про Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і иншими постановами вищих законодавчих органів, і УСРР, і СРСР, а також розглядати та

здійснювати заходи в галузі загального управління Українською

Соціялістичною Радянською Республікою;

д) вперед розглядати проекти декретів і постанов, а також

кодексів, що їх подається на затвердження Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету та його Президії;

е) розглядати та розвязувати питання, що їх Всеукраїнський

Центральний Виконавчий Комітет або його Президія визнають за

потрібне передати Раді Народніх Комісарів УСРР;

ж) вперед розглядати та давати висновки на проекти декретів,

постанов і кодексів, що їх мають затвердити найвищі органи Союзу

РСР, подаючи ці висновки, в належних випадках, на затвердження

Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

з) вперед обмірковувати концесійні договори союзного значіння і подавати на них висновки союзним органам, а також вперед

затверджувати концесійні договори в імени УСРР і затверджувати

концесійні договори місцевого значіння, в випадках, передбачених

законодавством СРСР;

і) розглядати та подавати на затвердження Всеукраїнського

Центрального Виконавчого Комітету бюджет УСРР і вперед розглядати проекти кошторисів, чинних на терені УСРР органів народніх

комісаріятів Союзу РСР;

к) розглядати звіти про діяльність народніх комісаріятів УСРР

і уповноважених народніх комісаріятів Союзу РСР при УСРР;

л) вирішувати розбіжності між народніми комісаріятами УСРР

і уповноваженими народніх комісаріятів Союзу РСР при УСРР, і

між собою, і з губерніяльними виконавчими комітетами в справах,

що належать до компетенції Ради Народніх Комісарів УСРР;

м) розглядати та вирішувати протести на постанови Української Економічної Наради й инших комісій при Раді Народніх Комісарів УСРР, а також протести та скарги, на чинности народніх

комісаріятів УСРР і, в належних випадках, на чинности уповноважених народніх комісаріятів Союзу РСР при УСРР;

н) затверджувати штати народніх комісаріятів і инших установ

УСРР;

о) подавати до Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про затвердження заступників народніх комісарів, і затверджувати на посадах: членів колегій народніх комісарія258

тів, Голови, Заступника й членів Української Економічної Наради,

Голови, заступників і членів Адміністраційно- Фінансової Комісії,

Комісії розгляду законодавчих проектів, Державної Планової Комісії, Концесійної Комісії, Керуючого Центральним Статистичним

Управлінням, Керуючого Справами Ради Народніх Комісарів

УСРР, Редактора- консультанта Ради Народніх Комісарів і инших

урядових осіб, згідно з чинним законодавбтвом;

п) зупиняти та подавати на скасування до Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету постанови губерніяльних виконавчих комітетів, а також безпосередньо в невідкладних

випадках скасовувати їх, повідомляючи про це Президію Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

р) розглядати звіти та доповіді місцевих виконавчих комітетів;

с) порядкувати резервовим, дотаційним та иншими фондами

Уряду .УСРР;

г) розвязувати всі инші питання, віднесені до компетенції

Ради Народніх Комісарів УСРР чинним законодавством.

8.

Право подавати справи на розгляд Ради Народніх Комісарів

УСРР мають:

а) Рада Народніх Комісарів і Рада Праці та Оборони Союзу

РСР і ради народніх комісарів Союзних Республік;

б) члени Ради Народніх Комісарів УСРР;

в) Українська Економічна Нарада;

г) губерніяльні виконавчі комітети УСРР;

д) Адміністраційно-Фінансова Комісія, Комісія розгляду законодавчих проектів, Державна Планова Комісія, Концесійна Комісія

та инші постійні Комісії при Раді Народніх Комісарів УСРР;

е) особи, що беруть участь в Раді Народніх Комісарів УСРР,

згідно з арт. арт. З і 4 цього Положення, і

ж) инші особи, що їм це право буде надане особливими

постановами Ради Народніх Комісарів УСРР.

9. Всі декрети та постанови Ради Народніх Комісарів УСРР, в

межах її компетенції є обов'язкові для всіх установ, урядових і

приватніх осіб на території УСРР і ніхто їх не може ні скасувати ані

зупинити, крім Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету або його Президії та Ради Народніх Комісарів і Центрального

Виконавчого Комітету Союзу РСР.

10. Постанови Ради Народніх Комісарів УСРР можуть опротестувати та оскаржити до Президії Всеукраїнського Центрального

Комітету: Прокурор Республіки, окремі члени Ради Народніх Комісарів УСРР, уповноважені народніх комісаріятів Союзу РСР при

УСРР і губерніяльні виконавчі комітети.

259

Протести та скарги не зупиняють виконання постанов Ради

Народніх Комісарів УСРР.

11. Голова Ради Народніх Комісарів УСРР керує її засіданнями

й заступає Раду Народніх Комісарів УСРР у зносинах, і з урядовими

особами та установами, і з представниками людности та в инших

відповідних випадках.

12. Голова Ради Народніх Комісарів УСРР і його заступники

мають право зупиняти розпорядження народніх комісаріятів і инших центральних відомств УСРР, доповідаючи потім про це на

найближчому засіданні Ради Народніх Комісарів УСРР.

13. Обсяг повноважень Голови Ради Народніх Комісарів УСРР

після вжиття заходів розпорядчого характеру від імени Ради Народніх Комісарів УСРР, а також розподіл обов'язків між Головою

Ради Народніх Комісарів УСРР та його заступниками визначається

наказом, затвердженим Радою Народніх Комісарів УСРР та иншими її постановами.

14. При Раді Народніх Комісарів УСРР можна утворювати

постійні та тимчасові комісії, які провадять свою діяльність на

підставі особливих про них положень, затверджених Радою Народніх Комісарів.

15. При Раді Народніх Комісарів УСРР є Управління Справами; його діяльність визначається особливим Положенням, затвердженим Радою Народніх Комісарів УСРР.

16 На чолі Управління Справами Ради Народніх Комісарів

УСРР стоїть Керуючий Справами, призначений на цю посаду постановою Ради Народніх Комісарів УСРР і він відповідає перед нею

за загальний стан робіт в Управлінні Справами.

17. Внутрішній лад діяльносте Ради Народніх Комісарів УСРР

встановлюється наказом, затвердженим Радою Народніх Комісарів

УСРР.

Харків, дня 12-го жовтня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального

Виконавчого Комітету Петровський.

Секретар ВУЦВК Буценко.

ЗУ УСРР. - 1924. - № 45. - Ст. 277.

260

<< | >>
Источник: В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. Хрестоматія з історії держави і права України. — Том 2. Лютий 1917 р. — 1996 р.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький; За ред. члена-кореспондента Академії правових наук України В.Д.Гончаренка. — К. —1997. — 800с.. 1997

Еще по теме Положення про Раду Народних Комісарів УСРР (12 жовтня 1924 р.):

 1. 1.2. Еволюція національного законодавства про надання послуг у сфері освіти в контексті європейського вибору
 2. І Адміністративний кодекс Української Народньої Республіки
 3. Положення про Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет Рад Робітничих, Селянських та Червоноармійських Депутатів (ВУЦВК) (12 жовтня 1924 р.)
 4. Положення про Раду Народних Комісарів УСРР (12 жовтня 1924 р.)
 5. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про комісію в справах нацменшин при ВУЦВК та її місцеві органи» (22 жовтня 1924 р.)
 6. Джерела, з яких взято тексти документів
 7. Посилання до розділу 16
 8. Тема 15. Радянська державність і право в Україні в 20-30 рр. ХХ ст.
 9. ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ
 10. Деравно-правовий статус УСРР у складі Союзу РСР
 11. Організаційно-правові засади створення та діяльності органів прокуратури
 12. Правові основи реорганізації органів захисту "завоювань революцій" -- органів внутрішніх справ, міліції і державної безпеки
 13. § 2. Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет та його Президія: склад, функції, повноваження та порядок роботи
 14. Історичний розвиток третейського розгляду цивільно-правових спорів
 15. Ґенеза правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі
 16. Становлення і розвиток державного кордону України
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -