<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Адміністративне право. Академічний курс: підруч.: у двох томах. - Т. 2. Особлива частина / [ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін.]. - К. : ТОВ „Вид. „Юридична думка”, 2009.

- 600 с.

2. Андрейцев В. І. Екологічне право та проблеми екологічної безпеки / В.І. Андрейцев // Радянське право. - 1990. - № 4. - C. 34-38.

3. Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади України : автореф. дис. докт. юрид. наук: 12.00.07 / Андрійко Ольга Федорівна. - К., 1999. - 35 с.

4. Арутюнян Д. А. Державний контроль у сфері ведення лісового господарства в Україні: теоретико-правові засади дослідження / Д. А. Арутюнян // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - 2016. - Вип. 5. - Т. 2. - С. 7-11.

5. Арутюнян Д. А. Історико-правові аспекти розвитку державного контролю у сфері ведення лісового господарства в Україні / Д. А. Арутюнян // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2016. - Вип.5. - С. 41-45.

6. Арутюнян Д. А. Адміністративно-правове регулювання

державного контролю у сфері ведення лісового господарства в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / Д. А. Арутюнян // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - № 6. - С. 12-18.

7. Арутюнян Д. А. Адміністративно-правове регулювання

контрольно-наглядової діяльності у сфері ведення лісового господарства: зарубіжний досвід / Д. А. Арутюнян // Jumalul juridic national: teorie §i practica. - 2016. - Вип. 6. - С. 35-38.

8. Арутюнян Д. А. Функціональні принципи державного контролю у сфері ведення лісового господарства України (адміністративно-правовий аспект) / Д. А. Арутюнян // Розвиток Української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 1 березня 2017 року: тези доповіді. - К., - 2017. - С. 7-9.

9.

Арутюнян Д. А. До питання принципів контрольно-наглядової діяльності у лісовому господарстві України. Модернізація правових інститутів: вимоги часу / Д. А. Арутюнян // Міжнародна юридична науково- практична конференція, м. Київ, 8 грудня 2016 року: тези доповіді. - К., - 2016. - С. 10-14.

10. Бакай О. О. Правове забезпечення екологічного прогнозування : : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Бакай Олексій Олексійович. - Х., 2001. - 20 с.

11. Басай О. В. Контроль у галузі охорони, використання і відтворення рослинного світу / О. В. Басай // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 60. - С. 522-528. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_60_74.

12. Бистрик Г. М. Контрольно-наглядова діяльність як форма правової діяльності органів державної влади // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2009. - С. 115-123.

13. Блошенко Е. Є. Становлення та розвиток законодавства в сфері використання рослинного світу / Е.Є. Блошенко // Проблеми законності. - № 126. - 2014. - С. 1-2.

14. Бондар О. Г. Проблеми створення та діяльності Державної інспекції сільського господарства України / О. Г. Бондар // Вісник Запорізького національного університету: Юридичні науки. - 4 (2011). - 9296.

15. Бондар О. Г. Поняття контрольно-наглядової діяльності як основа дослідження контрольно-наглядової діяльності у сільському господарстві / О.Г. Бондар // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 1. - С. 251-256.

16. Борейко В. Е. История охраны природы Украины (X век 1980 г.) /

В. Е. Борейко. - К.: Киевский эколого-культурный центр, 2001. - 542 с.

17. Быковский В. К. Использование лесов в Российской Федерации: правовое регулирование [Електронний ресурс] / В. К. Быковский. - М. : Волтерс Клувер. - 2009. - Режим доступу: http://www.booksite.ru/funtext/byuk/ ovs/kiy/index.htm.

18. Васильев П. В. Экономика лесного хозяйства / П. В. Васильев. - М-Л.: Гослебумиздат, 1959.

- 203 с.

19. Вікіпедія : вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Контроль#cite_note-10.

20. Віхров О. П. Організаційно-господарські зобов’язання з контролю (нагляду) за господарською діяльністю / О. П. Віхров // Вісник Інституту економіко-правових досліджень НАН України. - 2011. - № 1. - С. 77-82.

21. Всесвітня Хартія природи: Міжнародний документ від 01.01.1982

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http: //zakon0 .rada. gov.ua/laws/show/995_453

22. Водний кодекс України : Закон України від 06.06.1995 № 213/95-

ВР [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/213/95-вр.

23. Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні: автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Гаращук Володимир Миколайович. - Х., 2003. - 35 c.

24. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні [монографія] / В. М. Гаращук. - Х. : Фоліо, 2002. - 176 с.

25. Гвоздик П. О. Джерела екологічного права України: монографія / за редакцією Н. Р. Малишевої. - К.: Алерта, 2012. - 304 с.

26. Гетьман А. П. Процесуальний порядок здійснення екологічного контролю / А. П. Гетьман // Екологічний контроль : питання теорії і

практики. - Київ, 1999. - С. 17-31.

27. Гиренко І. В. Правова охорона рослинного світу України : автореф. дис. докт. юрид. наук : 12.00.06 / Гиренко Інна Володимирівна. - Х., 2016. - 40 с.

28. Гиренко І. В. Правова охорона рослинного світу України: сучасна парадигма : [монографія] / І. В. Гиренко; за заг. ред. В. І. Семчика. - К. : НУБіП України, 2014. - 433 с.

29. Голиченков А. К. Экологический контроль : теорія, практика правового регулирования. - М.: Изд-во МГУ, 1991. - 136 с..

30. Головкін О. В. Загальнотеоретичні засади організації екологічного контролю / О.

В. Головкін // Вісник прокуратури. - № 8 (110). - 2010. - С. 106-113.

31. Головкін О.В. Державний контроль і нагляд у сфері охорони довкілля як складова екологічної політики України / О. В. Головкін // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 4. - с. 290-293.

32. Головкін О.В. Теоретико-правові аспекти регулювання системи державного контролю і нагляду у галузі охорони довкілля в Україні / О. В. Головкін // Публічне право. - 2012. - № 3 (7). - С. 212-217.

33. Головко А. А. Особливості планування як функції управління лісами та лісовим господарством / А. А. Головко. М. В. Січ // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. - 2012. - Вип. 22.9. - С. 80-85.

34. Горбовой В. Ф. Предмет и система советского лесного права / В. Ф. Горбовой. - Красноярск : Изд-во Красноярск. ун-та, 1984. - 144 с.

35. Горшенев В. М Контроль как правовая форма деятельности / [Горшенев В. М Шахов И. Б.]. - М., - 1987. - С. 23-35.

36. Гулик Г. С. Основні еколого-економічні передумови правового регулювання лісокористування в Україні / Г. С. Гулик // Науковий вісник НЛТУ України. - 2011. - Вип. 21.13. - С. 107-112.

37. Дейнека А. М. Методологія управління лісовим господарством на еколого-економічних засадах: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.06 / А. М. Дейнека. - Л., 2010. - 37 с.

38. Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку : Міжнародний документ від 14.06.1982 [Електронний ресурс]/ Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу : http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/ 995_455.

39. Державна цільова екологічна програма проведення моніторингу навколишнього природного середовища, затверджена Постановою КМ України від 05.12.2007 № 1376 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1376-2007-n.

40. Державне управління : європейські стандарти, досвід та адміністративне право / Авер’янов В.

Б., Дерець В. А. Школик А. М. та ін.; [за заг ред. В. Б. Авер’янова]. - К.: Юстініан, 2007. - 288 с.

41. Джуган В. О. Екологічний контроль як функція управління використанням та охороною вод в Україні / В. О. Джуган // Держава і право. Юридичні і політичні науки : Збірник наукових праць. - 2009. - Вип. 43. - С.420-426.

42. Директива Ради (ЕЄС) № 926/93 від 1 квітня 1993 року про внесення змін до Директиви (ЄЕС) № 1696/87 щодо правил застосування Директиви Ради (ЕЄС) № 3528/86 про захист лісів, що належать Співтовариству від атмосферних забруднень // OBL. - № 100. - 1993. - р. 1.

43. Діденко Т. І. Становлення та розвиток екологічного

законодавства України : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Діденко Тетяна Іллівна. - Запоріжжя, 201 1. - 21 с.

44. Дребот О. І. Ліси та лісівництво в Україні : стан і економічні наслідки землекористування у дзеркалі часу [Електронний ресурс] / О. І. Дребот, А. М. Бобко // Економіка України. - 2015. - № 1. - С. 82-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2015_1_7.

45. Дубович І. А. Теоретико-методологічні та практичні засади вдосконалення системи управління лісовим господарством України / І. А. Дубович, Г. М. Лесюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2016. - Вип. 17. - Ч. І. - С. 100-103. - (Серія „Економічні науки”).

46. Єдинак Т. С. Контроль як функція державного управління: сутність та класифікація / Т. С. Єдинак, О. В. Павлишен // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2011. - № 1. - С. 12 - 18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2011_1_2.

47. Екологічний контроль : питання теорії і практики / кол. авторів. [за ред. Шемшученка Ю. С., Малишевої Н. Р.]: - К. - 1999. - 100 с.

48. Екологічне право України: навчальний посібник / [Баб’як О.С., Біленчук П. Д., Чирва Ю. О.]. - К.: Атіка, 2000. - с. 55.

49. Екологічне право України. Академічний курс: підручник / кол. авторів ; [за заг.ред. Ю.С. Шемшученка]. - К. : Юридична думка, 2005.

- 848 с.

50. Екологічне право України : підручник / кол. авторів ; [за ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги]. - Х.: Право, 2009. - 328 с.

51. Екологічне право України. Особлива частина : навч. посібник / [О. М. Шумило, В. А. Зуєв, І. В. Бригадир, І. В. Шеховцов]; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - К.: ЦУЛ, 2013. - 432 с.

52. Екологічне право : підручник / кол. авторів ; [за ред. А.П. Гетьмана]. - Х.: Право, 2014. - 432 с.

53. Елистратовъ А. И. Основныя начала административнаго права / Елистратовъ А. И. - Изд. 2-е, исправл. и доп. - Москва : Изданіе Г. А. Лемана и С. И. Сахарова, 1917. - 294 с.

54. Ерофеев Б. В. Экологическое право России : учебник. - М.: 1996. - С. 270.

55. Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки [Електронний ресурс] /

Мінагрополітики України / Офіційний сайт Мінагрополітики України. - Режим доступу : http://minagro.gov.ua/themes/garland/pdf/

8.3. %20Basic%20materials%20 UKR.pdf

56. Законодавче регулювання у сфері незаконних рубок деревини [Електронний ресурс] / Веб-сайт Екологічно-гуманітарного об’єднання Зелений Світ (ЕГО „Зелений Світ”). - Режим доступу: http://greenworld.in.ua/ abbout/publication/1325152034.

57. Законы России [Електронний ресурс] / Официальный сайт Законодательства России. - Режим доступу: http://www.lawrussia.ru/texts/ legal_346/doc346a498x887.htm.

58. Заржицький О. С. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) : [монографія] / О. С. Заржицький. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - 200 с.

59. Земельне право України: підручн. / кол. авторів ; [за ред. В. І. Семчика, П. Ф.Кулинича]. - К.: Ін Юре, 2001. - 424 с.

60. Ібатуллін Ш. І. Шляхи вдосконалення управління лісовими ресурсами / Ш. І. Ібатуллін, М. М. Бокоч, О. В. Сакаль // Сучасний менеджмент і економічний розвиток. Концепція соціальної відповідальності бізнесу / матеріали постійно діючої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1 березня - 31 серпня 2013 р. - Суми : СумДУ, 2013. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/ 123456789/42374?mode=full.

61. Кичилюк Т. С. Державний контроль за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення: автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кичилюк Тетяна Станіславівна. - К., 2007. - 21 с.

62. Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату: Міжнародний документ від 11.12.1997 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_801.

63. Кобецька Н. Р. Екологічне право України: навч. посібник / Н. Р.

Кобецька. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 352 с.

64. Коваль Л. В. Адміністративне право : навч. посіб. / Л. В. Коваль. - К. : „Вид. „Вентурі”. - 1997. - 207 с.

65. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон

України 07.12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/80731-10.

66. Козачук О. А. Інституційний розвиток та формування державних органів влади в сфері лісової охорони : історико-правовий аспект / О. А. Козачук // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 1. - С. 142144.

67. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к / 96-ВР

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http: //zakon 1 .rada. gov.ua/laws/.

68. Конституции зарубежных стран: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Япония : учеб. пособие / [сост. сб. пер., авт. введ. и вступ. ст. В. В. Маклаков]. - 8-е изд., исправл. и доп. - М. : Инфотропик Медиа, 2012. - 640 с.

69. Концепція Державної програми проведення моніторингу

навколишнього природного середовища, схвалена Розпорядженням КМ України від 31.12.2004 № 992-р [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http://zakon4 .rada. gov.ua/ laws/show/992-2004-р.

70. Концепція реформування та розвитку лісового господарства, схвалена Розпорядженням КМ України від 18.04.2006 № 208-р. [Електронний ресурс] / КМ України / Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/208-

2006-р.

71. Концепція реформування лісового та мисливського господарства України [Електронний ресурс] / Державне агентство лісових ресурсів України / Офіційний сайт Державного агентства лісових ресурсів України. - Режим доступу : dklg.kmu.gov.ua/forest/document/148324; /conception.pdf.

72. Концепція реформування системи державного

природоохоронного контролю (проект) [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Мінагрополітики. - Режим доступу:

http: //www.menr.gov.ua/public/discussion/5364-kontseptsiya-reformuvannia- systemy-derzhavnoho-nahliadu-kontroliu-u-sferi-okhorony-navkolyshnoho- seredovyshcha-v-ukraini-2.

73. Косенко О. Правові аспекти здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності [Електронний ресурс] / О. Косенко. - Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/24659.

74. Костицький В.В. Екологічне право України [Текст]: Підручник, - Дрогобич: Коло, 2012. - 360 с.

75. Краснова М. В. Поняття та юридичні ознаки екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю: Навчальний посібник / Краснова М.В., Позняк Е.В., Коваленко Т.О., та ін. (за ред. Краснової М.В.). - К.: Алерта, 2012. - С. 26-33.

76. Краснова М. В. Правове забезпечення контролю за використанням, охороною, відновленням, захистом лісів та рослинного світу // Правові форми екологічного контролю: Навчальний посібник / Краснова М.В., Позняк Е.В., Коваленко Т.О., та ін. (за ред. Краснової М.В.). - К.: Алерта, 2012. - С. 445-454.

77. Курило В. І. Правове становище сільськогосподарських інспекцій : проблеми удосконалення / В. І. Курило // Право України. - 1999. - № 6. - С. 87-89.

78. Курило В. І. Земельні інспекції як органи адміністративної юрисдикції / В. І. Курило, В. К. Шкарупа // Вісник Донецького юридичного інституту МВС України. - 2005. - № 2. - С. 119-124.

79. Курило В. І. Місце Держземінспекцій у системі органів управління земельними ресурсами / Курило В. І. // Управління земельними ресурсами в контексті стратегії сталого розвитку : Матеріали круглого столу НАУ і ЛАДУ. - Львів: НВФ «Українські технології», 2005. - С. 322-323.

80. Курило В. І. Адміністративні правочини у сільському

господарстві України : сучасна парадигма : монографія / Курило В. І.; [за заг. ред. В. К. Шкарупи]. - К. : Магістр - ХХІ сторіччя, 2007. - 312 с.

81. Курило В. І. Особливості адміністративно-юрисдикційної

діяльності контрольно-інспекційних органів у сфері охорони навколишнього природного середовища (в аспекті охорони земель) / В. І. Курило, Ю. В. Іщук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право. - № 173 (3). - 2012. - 174-184.

82. Курило В. І., Арутюнян Д. А. Сутність та зміст поняття

«державний контроль у сфері ведення лісового господарства України» : адміністративно-правовий аспект / В. І. Курило, Д. А. Арутюнян // Вісник Запорізького національного університету : Юридичні науки. - Запоріжжя, - 2016. - № 1. - С. 83-90.

83. Лавров В. В. Методологія сталого розвитку лісової галузі

України : теорія і практика : автореф. дис. д-ра. с.-г. наук : 03.00.16 / Лавров Віталій Васильович. - К., 2009. - 44 с.

84. Лазаренко Я. Розвиток лісового законодавства України / Я. Лазаренко // Право України. - 2003. - № 2. - С. 131-135.

85. Легеза Ю. О. Шляхи удосконалення контрольної діяльності в аграрно-промисловому комплексі України / Ю. О. Легеза // Митна справа. - № 5 (77). - 2011. - Ч 2. - С. 244-247.

86. Леньо Р. В. Перспективні напрями впровадження зарубіжного досвіду в систему управління лісовим господарством України [Електронний ресурс] / Р. В. Леньо. // Державне управління: теорія та практика. - 2012. - Вип. 2. - Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej16/index.htm.

87. Лесной кодекс РСФСР с постатейно-систематизированными материалами (законодательными и ведомственными постановлениями, инструкциями, правилами и циркулярами) на 1 января 1929 года : законы и законодательные акты / сост.: В. И. Соловьев, В. С. Колонтаев. - М. : Изд-во Наркомзема «Новая деревня», 1929. - 1312 с.

88. Ліпкан В. А. Контрольне право як атрибутний елемент української системи права / В. А. Ліпкан // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 8. - С. 7-10.

89. Лісове право Росії : короткий курс лекцій [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://studme.com.ua/1584072014663/pravo/ lesnoe_pravo_rossii.htm.

90. Лісовий кодекс України : Закон України від 21.01.1994 № 3852-

XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України / Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/3 852-12.

91. Лісопромисловий комплекс Фінляндської Республіки (інформаційна довідка) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: mfa.gov.ua/mediafiles/sites/rei/files/ .../Forestry.docx.

92. Логвиненко О. І. Лісоохоронна справа в Україні : історико- правовий аспект : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Логвиненко Олена Іванівна. - К., 2006. - 21 с.

93. Лозо В. I. Правові основи екологічної політики Європейського Союзу: автореф. дис. д-ра. юрид. наук : 12.00.06 / Лозо Вячеслав Іванович. - Х., 2010. - 34 с.

94. Лукомська І. Лісова пожежа як пусковий гачок для промислової

вирубки лісу [Електронний ресурс] / І. Лукомська, О. Нагорна. - Режим доступу : http://ua.racurs.ua/314-lisova-pojeja-yak-puskovyy-gachok-dlya-

promyslovoyi-vyrubky-lisu#comments.

95. Лук’янець Д. М. Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми правореалізації : автореф. дис. д-ра. юрид. наук : 12.00.07 / Лук’янець Дмитро Миколайович. -

К., 2007. - 39 с.

96. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посібник / В. Я. Малиновський. - [Вид. 2-ге]. - К. : Атіка, 2003. - 576 с.

97. Марфіна Н. В. Адміністративна відповідальність за порушення лісового законодавства : дис. канд.. юрид. наук : 12.00.07 / Марфіна Наталя В’ячеславівна. - К., 2007. - 214 с.

98. Маслова Я. І. Співвідношення понять «нагляд» і «контроль» у державному управлінні України / Я. І. Маслова // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 62. - С. 70-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_62_11.

99. Матчук С. В. Сутність державної політики по охороні лісових

ресурсів та її елементи [Електронний ресурс] / С. В. Матчук // Митна справа. - 2014. - № 3 (2). - С. 135-140. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j- pdf/Ms_2014_3 (2) 2 5.pdf.

100. Мендик Л. В. Відповідальність за порушення лісового законодавства: автореф. дис.. канд. юр. наук : 12.00.06 / Мендик Людмила Володимирівна. - К., 2009. - 20 с.

101. Знаменський Г. Л. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін. ; [за заг. ред. В. К. Мамутова]. - К. : Юринком Интер, 2004. - 688 с.

102. Непийвода В. П. Правове регулювання суспільних відносин щодо лісів у контексті сталого розвитку : автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06 / Непийвода Василь Петрович. - К., 2006. - 20 с.

103. Об утверждении Закона о лесах УССР : Постановление IV сессии ВУЦИК от 3 ноября 1923 г. - СУ УССР. - 1923. - № 46. - ст. 575.

104. Об утверждении Положения о государственной лесной охране Союза ССР : Постановление СНК СССР // СУ СССР. - № 51. - Ст. 426.

105. Панова Н. С. Адміністративно-правові засади розвитку державного управління в сучасній Україні : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Панова Наталя Сергіївна. - Одеса, 2008. - 21 с.

106. Печуляк В. П. Розвиток правового регулювання відносин у сфері лісового господарства України в період з 1917 по 1991 роки / В. П. Печуляк // Юридичний вісник. - 1 (22). - 2012. - С. 27-33.

107. Печуляк В. П. Перспективи розвитку державного управління у

сфері лісового господарства / В. П. Печуляк. // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2010. - № 4. - Режим

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2010_4_7.

108. Печуляк В. П. Новітні тенденції державного регулювання відносин у сфері лісового господарства: адміністративно-правові засади [Електронний ресурс] / В. П. Печуляк // Форум права. - 2013. - № 1. - С. 771776. - Режим доступу :http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.

109. Печуляк В.П. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері у лісового господарства / В.П. Печуляк // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 11. - С. 44-49.

110. Пімоненко Т. В. Закордонний досвід розвитку збалансованого лісового господарства / Т.В. Пімоненко, О. С. Денисенко // Економічні проблеми сталого розвитку : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О. В. Прокопенко, О. В. Люльова. - Суми : СумДУ, 2014. - Т. 1. - С.187-189.

111. Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля,

затверджене Наказом Мінприроди України від 27.02.2002. № 88,

зареєстроване в Мінюсті України 20.03.2002 за № 276/6564 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0276- 02.

112. Положення про Державне агентство лісових ресурсів, затверджене Постановою КМ України від 8.10.2014 № 521 [Електронний ресурс] / КМ України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/521- 2014-п.

113. Положення про Державну екологічну інспекцію України,

затверджене Указом Президента України від 13.04.2011 № 454/2011 [Електронний ресурс] / Президент України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/454/2011.

114. Положення про Міністерство екології та природних ресурсів

України (Мінприроди), затверджене Постановою КМ України від 21.01.2015 № 32 [Електронний ресурс] / КМ України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32-2015-п.

115. Попков М. Рубки леса в Украине : практика, теория, проблемы (тезисное изложение результатов полученных проектом ФЛЕГ) / М. Попков / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.lesovod.org.ua/webfm_send/114.

116. Пояснювальна записка до проекту Закону України про посилення державного контролю за використанням природних ресурсів, що перебувають у приватній власності суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України : Законопроекти. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_ 1?pf3511=44985.

117. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно - правове забезпечення реалізації та захисту : монографія / кол. авт.; [за заг. ред. В. Б. Авер’янова]. - Д.: Ліра ЛТД, 2008. - 588 с.

118. Правова система : історія, стан та перспективи : у 5 т. / [за заг. ред. Ю. П. Битяка]. - Т. 2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення. - Харків : Право, 2008. - 576 с.

119. Правова система : історія, стан та перспективи : у 5 т. : Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права / [за заг. ред. Ю. С. Шемшученка]. - Т. 4. - Х. : Право, 2008. - 480 с.

120. Правові засади діяльності громадських інспекторів з охорони

довкілля [Електронний ресурс]: Веб-сайт правозахисної організації: Екологія. Право. Людина/. - Режим доступу: http://www.epl.org.ua/people/prosvitnytska- diialnist-konsultatsii/derzhavne-upravlinnia-u-sferi-okhorony-dovkillia/449- hromadskyi-inspektor-z-okhorony-dovkillia

121. Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському союзі та в Україні / [Кол. авторів]; за заг. ред. В. Г. Дідика. - К., 2007. - 580 с.

122. Принципы лесоводства : Міжнародний документ від 14.06.1992

[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/995_345.

123. Пріоритети державної політики щодо зниження забруднення навколишнього середовища: аналітична записка [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1823/.

124. Програма «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства та партнерства». Заходи, що планується здійснити в рамках програми FLEG-2 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fleg.org.ua/about- program/activity.

125. Про державний контроль за використанням та охороною земель : Закон України від 19.06.2003 № 963-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/963-15.

126. Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства : Указ Президента України від 07.02.2004 № 171/2004 [Електронний ресурс] / Президент України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 171/2004.

127. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22.07.1998 № 810/98 [Електронний ресурс] / Президент України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/.

128. Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів : Указ Президента України від 15.09.2003 № 1039/2003 [Електронний ресурс] / Президент України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/1039/2003.

129. Про заходи щодо посилення державного контролю у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів : Указ Президента України від 05.01.2004 № 1/2004 [Електронний ресурс] / Президент України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/1/2004.

130. Про заходи щодо удосконалення державного контролю у сфері

охорони навколишнього природного середовища : Постанова КМ України від 19.07.2006 № 997 [Електронний ресурс] / КМ України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/997-2006-п.

131. Про екологічну мережу України : Закон України від 24.06.2004 №

1864-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/main/1864-15.

132. Про ліси в Українській Народній Республіці : Закон УНР від 26 січня 1919 р. // НТІ в лісовому господарстві «Закони про ліси України радянського періоду». - 2009 р. - № 4. - 63 с.

133. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики

України на період до 2020 року : Закон України від 21.12.2010 № 2818-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2 818-17.

134. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері

господарської діяльності : Закон України від 05.04.2007 № 877-V [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/877-16/parao43#o43.

135. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII : [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

136. Про природно-заповідний фонд : Закон України від 16.06.1992 № 2456-XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/main/2456-12.

137. Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції

ООН про зміну клімату : Закон України від 4.02.2004 № 1430-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/1430-15.

138. Про рослинний світ : Закон України від 9.04.1999 № 591-XIV

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/main/591-14.

139. Про тваринний світ : Закон України від 13.12.2001 № 2894-III

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2894-14.

140. Про охорону атмосферного повітря : Закон України від 16.10.1992 № 2707-XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/main/2707-12.

141. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/3166-17/parao 194#o 194.

142. Проценко Л. Д. Збереження біорізноманіття в лісах. Гармонізація законодавства України та Європейського Союзу щодо природоохоронних територій / Л. Д. Проценко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.fleg.org.ua/.../Ukraine_Biodiversity_ Final_report_2014_Protsenko.doc.

143. Положення про державну лісову охорону СРСР, затверджене постановою Ради Міністрів СРСР від 22.03.1950 № 1181 (із змінами та доповненнями на 30 квітня 1982 р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1181400-50.

144. Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства

України, затверджене Постановою КМ України від 25.11.2015 № 1119 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/! 119-2015-п.

145. Положення про державну лісову охорону, затвердженого Постановою КМ України від 16.09.2009 № 976 [Електронний ресурс] / КМ України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/976-2009-п.

146. Положение о государственном контроле за состоянием, использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов, утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 30.04.1982 № 360 [Електронний ресурс] / Рада Міністрів СРСР // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/v0360400-82.

147. Регламент Комісії (ЕС) № 804/94 від 11 квітня 1994 року щодо правил для застосування Регламенту Ради (ЄЕС) № 2158/92 стосовно

інформаційних систем про лісові пожежі // OJL. - № 93. - 1994. - р. 11-15.

148. Регламент Європейського Парламенту та Ради (CC) № 2152/2003 від 17 листопада 2003 року про моніторинг лісів та екологічну взаємодію у Співтоваристві (Forest Focus) // OJL. - № 324. - 2003. - р. 1-8.

149. Регламент Комісії (ЄС) № 1091/94 від 29 квітня 1994 року щодо правил імплементації Регламенту Ради (ЄЕС) № 3528/86 про захист лісів Співтовариства від атмосферних забруднень // OBL. - № 125. - 1994. - р. 1.

150. Резолюція Ради від 15 грудня 1998 року відносно Стратегії лісівництва в Європейському Союзі (1999/C 56/01) [Електронний ресурс] / Міністерство юстиції України // Офіційний сайт Міністерства юстиції України : - Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/45875.

151. Редько Г. И. История лесного хозяйства России / Г. И. Редько, Н. Г. Редько. - М. : Изд-во МГУЛ, 2002. - 438 с.

152. Реформу системи державного природоохоронного нагляду обговорили на міжнародному форумі [Електронний ресурс] Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. - Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/press-center/news/150-news28/5389-reformu-systemy- derzhavnoho-pryrodookhoronnoho-nahliadu-obhovoryly-na-mizhnarodnomu- forumi.

153. Рябець К. А. Екологічне право України : навч. пос. / К. А. Рябець. - К.: Центр учб. літ-ри, 2009. - 438 с.

154. Санітарні правила в лісах України, затверджені постановою КМ України від 27.07.1995 № 555 (в редакції Постанови КМ України від 26.10.2016 № 756 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/555-95-%D0%BF.

155. Сборник нормативных материалов по лесному хозяйству / Л. Е. Михайлов, А. Б. Бронина. - М. : Лесн. пром-сть, 1984. - 317 с.

156. Світличний О. П. Адміністративні правовідносини у галузі земельних ресурсів України : проблеми теорії та практики правозастосування : [монографія] / О. П. Світличний / За заг. ред. професора В. І. Курила. - Донецьк : Державне видавництво «Донбас», 2011. - 410 с.

157. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. - [3-тє вид]. - К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. - 524 с.

158. Сертифікація системи ведення лісового господарства. Принципи, критерії та індикатори : Стандарт організацій України 02.0-33692178001:2008 [Електронний ресурс]. - К., 2008. - 36 с. - Режим доступу : http: //sfmu.org.ua/FSC.pdf.

159. Сторожук В. Ф. Порівняльний аналіз лісового законодавства України та пов’язаних з ним правових актів на відповідність до законодавчої бази Європейського Союзу з питань сталого управління лісами [Електронний ресурс] / В. Ф. Сторожук. - К., 2010. - 81 с. - Режим доступу : http://www.fleg.org.ua/.../4.02.02.Comparative Analisys_of_F orest_Legislation_ Ukraine.pdf.

160. Сторчоус О. Удосконалення юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства та протидія обігу незаконно добутих лісових ресурсів: рекомендації щодо внесення змін у законодавство [Електронний ресурс] / О. Старчоус. - К., 2016. - Режим доступу: http://www.lesovod.org.ua/node/28748.

161. Створення інтегрованої електронної системи екологічної інформації [Електронний ресурс]: Веб-сайт правозахисної організації: Екологія. Право. Людина/. - Режим доступу: http://epl.org.ua/events/2446- stvorennia-intehrovanoi-elektronnoi-systemy-ekolohichnoi-informatsii.

162. Стратегія сталого розвитку «Україна 2020», схвалена Указом

Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 [Електронний ресурс] / Президент України / Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/5/2015/paran10#n10.

163. Тихомиров М. Н. Соборное Уложение 1649 года : учеб. пособие / М. Н. Тихомиров, П. П. Епифанов. - М. : Моск. гос. ун-т, 1961. - 444 с.

164. Тихомиров Ю.А. Административное право на рубеже столетий // Администартивное право :теория и практика. - М., 2002. - С. 7.

165. Тищенко Г. В. Екологічне право : навч. пос. / Г. В. Тищенко. - К.: ТП Пресс, 2003. - с.110.

166. Томіленко П. І. Правове регулювання охорони лісів в Україні / П. І. Томіленко // Юридичний вісник. - 4 (33). - 2014. - С. 17-20.

167. Троцька М. Право комунальної власності на ліси / М. Троцька // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 7. - С. 131-133.

168. Тустановська І. В. Застосування права в галузі охорони довкілля в Україні та США (порівняльний аналіз) : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Тустановська Ірина Володимирівна. - Л., 1998. - 16 с.

169. Федоровська О. Б. Громадський екологічний контроль як інститут екологічного права: поняття та особливості. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - Вип. 48. - К.: Ін-т держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України, 2010. - с. 435.

170. Федоровська О. Б. Правове забезпечення громадського екологічного контролю в Україні : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Федоровська Ольга Борисівна. - К., 2007. - 21 с.

171. Хвесик М. А. Комплексне використання лісоресурсного потенціалу : механізм стимулювання, інституціональне та інноваційно- інвестиційне забезпечення : [монографія] / М. А. Хвесик, О. М. Шубалий, Н. М. Василик. - К. : ТОВ «ДКС», 2011. - 498 с.

172. Черкашина М. К. Юридичні гарантії права природокористування

: автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Черкашина Марина

Костянтинівна. - Х., 2008. - 20 с.

173. Чечелюк П. Український ліс: злочин без кари [Електронний ресурс] / П. Чечелюк // Дзеркало тижня. Україна. - № 33. - 2016. - Режим доступу: http://gazeta.dtua/promyshHennost/ukraymskiy-lis- zlochin-bez-kari- _.html

174. Шарапова С. В. Правове забезпечення екологічного моніторингу в Україні : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шарапова Світлана Володимирівна. - Х., 2002. - 19 с.

175. Шемшученко Ю.С. Державний і громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища. - К.: Знання. - 1980. - 48 с.

176. Combating Illegal Harvesting and Related Trade of Forest Products in Europe. Report for the MCPEE Workshop held 3-4 November, 2005, in Madrid, Spain.Warszawa, 2007. - 63 p.

<< | >>
Источник: АРУТЮНЯН ДАВИД АШОТОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -