<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аверьянов В. Б. Государственное управление в Украине : [учеб. пос.] / В. Б. Аверьянов. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //lybs.ru/index-5588.htm.

2. Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні / автор-упорядник О.

А. Банчук. - К.: Книги для бізнесу, 2007. - 912 с.

3. Адміністративне право України : [академ. курс] : [підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ] : [у 2-х томах] / голова ред. кол. В. Б. Авер’янов ; НАН України ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького - К. : Юридична думка, 2004. Т. 1 : Загальна частина. - К. : Юридична думка, 2004 - 583 с.

4. Адміністративне право України : [академ. курс] : [підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ] : [у 2-х томах] / [В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, І. П. Голосніченко, С. В. Ківалов] ; відп. ред. В. Б. Авер’янов / НАН України ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького - К. : Юридична думка, 2007. Т. 1 : Загальна частина. - К. : Юридична думка, 2007 - 591 с.

5. Адміністративне право. Загальна частина : [навч. пос.] /

С. М. Алфьоров, С. В. Ващенко, М. М. Долгополова, А. П. Купін. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 216 с.

6. Адміністративне право України : [підручник] / [Ю. П. Битяк,

В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко, О. Т. Зима, В. В. Зуй] ; за ред. проф. Ю. П. Битяка. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 544 с.

7. Адміністративне право : [підручник] / [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.]. - Харків: Право, 2010. - 624 с.

8. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики

початку ХХІ століття) : [монографія] / В. В. Галунько [та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Галунька. - Херсон : Херсонська міська друкарня, 2010. - 378 с.

9. Адміністративне право: [навч. пос.] / О. І. Остапенко, З. Р. Кісіль, М. В. Ковалів, Р. В. Кісіль. - К.: Правова єдність, 2008. - 536 с.

10.

Адміністративне право України : конспект лекцій / [В. К. Шкарупа, М. В. Коваль, О. П. Савчук та ін.]. - Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2005. - 248 с.

11. Алфьорова Т. М. Правове регулювання застосування працівниками ДАІ МВС України заходів адміністративного примусу / Т.М. Алфьорова // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 1. - С. 126-130.

12. Баклан О. В. Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний примус в сфері охорони праці (на матеріалах підрозділів державного нагляду за охороною праці Головного штабу МВС України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. В. Баклан. - К., 2002. - 17 с.

13. Бандурка О. М. Адміністративна діяльність міліції : [підручник] / Олександр Маркович Бандурка. - Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. - 448 с.

14. Бандурка О. М. Адміністративне право України : [підручник] / Олександр Маркович Бандурка. - Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. - 480 с.

15. Бандурка О. М. Заходи адміністративного припинення в діяльності міліції : дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Бандурка Олександр Маркович. - Х., 1994. - 155 с.

16. Баранов С. О. Попередження адміністративних правопорушень, що посягають на митні відносини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / С. О. Баранов. - К., 2002. - 19 с.

17. Басов А. В. Адміністративно-правовий режим надзвичайного стану: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» /

А. В. Басов. - Х., 2007. - 19 с.

18. Бахрах Д. Н. Административная ответственность : [учебное пособие] / Д. Н. Бахрах.- М. : Юриспруденция, 1999. - 112 с.

19. Бахрах Д. М. Адміністративне право Росії [Електронний ресурс] / Д. М. Бахрах // Видавництво «НОРМА». - 2000. - Режим доступу до ресурсу: http://bibliograph.com.ua/administrativnoe-pravo-3/index.htm.

20. Бахрах Д. Н. Административное право : [учебник для вузов] / Д.Н. Бахрах. - М. : Изд-во БЕК, 1997. - 368 с.

21. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : [навч. пос.] / О. В. Безпалько. - К. : Логос, 2003. - 134 с.

22. Безсмертний Є. О. Адміністративно-запобіжні заходи, що застосовуються органами внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Є. О. Безсмертний. - Х., 1997. - 19 с.

23. Беницький О. М. Адміністративне затримання фізичної особи: особливості видової класифікації [Електронний ресурс] / О. М. Беницький, С. С. Роговенко // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 53-57. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11bomovk.pdf.

24. Бірюков В. П. Юридична природа затримання: постановка

проблеми [Електронний ресурс] / В. П. Бірюков // Форум права. - 2010. - № 4. - С. 81-89. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-

4/10bvpzpp.pdf.

25. Бойко-Бойчук О. В. Механізми державного управління: узагальнена

модель [Електронний ресурс] / О. В. Бойко-Бойчук - Режим доступу до ресурсу: http://concept.at.Ua/_ld/0/34_________________________________ .pdf.

26. Бортняк Д. Ф. Заходи забезпечення адміністративно-деліктного провадження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 07 / Д. Ф. Бортняк; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 16 с.

27. Брайченко С. М. Оскарження в адміністративному судочинстві заходів адміністративного примусу, які застосовуються міліцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / С. М. Брайченко; Національний авіаційний університет. - Київ, 2013. - 20 с.

28. Бугайчук К. Л. Адміністративні проступки: сутність та організаційно-правові заходи їх профілактики : дис. ... канд. юрид. наук :

12.0. 07 / Бугайчук Костянтин Леонідович. - X., 2002. - 243 с.

29. Валюшко І. В. Проблеми законодавчого регулювання свободи мирних зібрань громадян в Україні / І.В. Валюшко // Стратегічні пріоритети. - 2009 р. - № 4(13). - С. 46-52 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.niss.gov.Ua/book/StrPryor/SpPrior_13/7.pdf.

30. Ведєрніков Ю. А. Адміністративне право України : [навч. посібник] / Ю. А. Ведєрніков, В. К. Шкарупа. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 336 с.

31. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. - К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. - 1728 с.

32. Верховний Суд України : офіційний сайт. - Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/.

33. Весельська Т. Адміністративне затримання за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій: особливості оскарження в адміністративному судочинстві / Т. Весельська // Вибори і демократія. - 2009. - № 2 (20). - С. 34-39.

34. Весельська Т. Ф. Адміністративне затримання особи: українські реалії та міжнародний досвід / Т. Ф. Весельська // Право України. - 2010. - № 2. - С. 243-249.

35. Весельська Т. Ф. Адміністративні процедури затримання, огляду, вилучення та їх оскарження в адміністративному порядку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Т.Ф. Весельська; Національна академія внутрішніх справ. - К., 2010. - 19 с.

36. Виноградов О. В. Административно-предупредительные меры, применяемые в условиях чрезвычайного положення : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конст. право; госуд. упр.; Админ. право; муниц. право» / О. В. Виноградов. - СПб., 1999. - 24 с.

37. Висновок Головного науково-експертного управління на Проект

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання смертності на дорозі» № 2452 від 04.03.2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://w1 .cl.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1 ?pf3511=45964.

38. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проект Кодексу України про адміністративні проступки № 5558 від 26 травня 2004 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://w1 .c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5558&skl=5.

39. Вищий адміністративний суд України : офіційний сайт. - Режим доступу : http://www.vasu.gov.ua/.

40. Волох О. К. Попередження адміністративних деліктів органами внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / О. К. Волох - Дніпропетровськ, 2009. - 19 с.

41. Г алабурда Н. А. Підстави та строки адміністративного затримання особи органами внутрішніх справ / Н.А. Галабурда // Право і суспільство: науковий журнал. - 2009. - № 2. - С. 58-62.

42. Галабурда Н. А. Діяльність міліції щодо застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Н. А. Г алабурда; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. - Дніпропетровськ, 2011. - 20 с.

43. Галунько В. В. Адміністративно-правові основи організації та діяльності Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. В. Галунько. - Ірпінь, 2003. - 19 с.

44. Ганзенко О. О. Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна : дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 «Теорія та історія держави та права, історія політичних і правових учень» / О.О. Ганзенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2003. - 198 с.

45. Глотов М. Недовіру до судової влади породжують служителі Феміди / Микола Глотов // Юридичний Вісник України. - № 13(926), 30 березня

- 5 квітня 2013 р. - С. 13.

46. Головач А. В. Заходи адміністративного примусу, не пов’язані з відповідальністю, в діяльності органів державної податкової служби України: питання теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / А. В. Головач. - Ірпінь, 2004. - 19 с.

47. Г ородецька І. А. Адміністративне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / І. А. Городецька. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 192 с.

48. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості

Верховної Ради України. - 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - Ст. 164 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

49. Грянка Г. В. Адміністративне затримання як захід адміністративно-

процесуального примусу [Електронний ресурс] / Г. В. Грянка // Науковий вісник НАВС. - 2011. - № 5. - Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvknuvs/2011_5/grynka.htm.

50. Демський Е. Ф. Заходи забезпечення провадження в

адміністртивних справах [Електронний ресурс] / Е. Ф. Демський // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. Серія: Право та державне управління. - 2011. - № 1. - С. 57-64. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VAPSV_pdu/2011_1/St_9.pdf.

51. Дереза В. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства щодо адміністративного затримання громадян / В. Дереза // Вісник прокуратури

- 2001. - № 5(11). - С. 69-70.

52. Державне управління: Словник-довідник / За заг. ред.

В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 228 с.

53. Джагупов Г. В. Діяльність міліції щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Г. В. Джагупов. - Київ, 2002. - 20 с.

54. Добрянська Н. В. Актуальні питання законодавчого регулювання

адміністративної відповідальності та її систематизації / Н. В. Добрянська // Фінансове право. - 2012. - № 3. - С. 31-34. - Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fp_2012_3_11.pdf.

55. Додин Е. В. Административная деликтология в системе юридической науки / Е. В. Додин. // Советское государство и право. - 1991. - № 12. - С. 35.

56. Дорогих В. М. Адміністративно-правове регулювання грального бізнесу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. М. Дорогих. - Ірпінь, 2004. - 20 с.

57. Дорохіна Ю. А. Забезпечення прав юридичної особи в адміністративних провадженнях : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю. А. Дорохіна; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - 20 c.

58. Драган О. Прокурорський нагляд за додержанням законів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / О. Драган // Вісник прокуратури. - № 2 (104) лютий 2010. - С. 30-39.

59. Дьоміна О. Адміністративне затримання й огляд як передумови вилучення речей і документів в адміністративно-деліктному провадженні / О. Дьоміна // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 5 (185). -

С. 106 - 109.

60. Дьоміна О. О. Вилучення речей і документів в адміністративно- деліктному провадженні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / О. О. Дьоміна; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2011. - 19 с.

61. Єгупенко В. В. Заходи запобігання та припинення адміністративних правопорушень на транспорті органами Державної автомобільної інспекції МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. В. Єгупенко. - Х., 2002. - 20 с.

62. Жмуров В. А. Большая энциклопедия по психиатрии [Електронний

ресурс] / В. А. Жмуров. - 2012. - Режим доступу до ресурсу:

http://vocabulary.ru/dictionary/978/word/delikt.

63. Забарний Г. Г. Адміністративне право України : [навчальний посібник] / Г. Г. Забарний, Р. А. Калюжний, В. К. Шкарупа. - К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. - 212 с.

64. Завальний В. М. Проблеми застосування адміністративних стягнень у вигляді позбавлення спеціального права, наданому громадянинові, та виправних робіт / В. М. Завальний // Електронне наукове фахове видання «Форум Права». - № 1. - 2008. - С. 134-139.

65. Законы Вавилонского царя Хаммурапи [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm.

66. Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування : Методичні рекомендації Міністерства юстиції України від 16.10.2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/n0020323-13.

67. Заросило В. О. Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних кран (Великобританії, США, Канади та Франції): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец.

12.0. 07 / В. О. Заросило; Національна академія внутрішніх справ. - К., 2002. - 19 с.

68. Заросило В. О. Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції) : дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / Володимир Олексійович Заросило ;

Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2002. - 250 с.

69. Зарубежный опыт охраны общественного порядка с акцентом на предупреждение преступлений [Электронный ресурс] // Объединенная редакция МВД России. - Режим доступа: http://www.ormvd.ru/pubs/15218.

70. Захарчук О. З. Використання досвіду органів влади зарубіжних країн у боротьбі з корупційними правопорушеннями в Україні: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / О.З. Захарчук; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2012. - 20 с.

71. Зелінський А. Ф. Кримінологія : [курс лекцій] / А. Ф. Зелінський. - X. : Прапор, 1996. - 260 с.

72. Іванов Ю. Ф. Кримінологія [навч. пос.] / Ю. Ф. Іванов,

О. М. Джужа. - 2-ге вид., доповн. та перероб. - К.: ПАЛИВОДА А.В., 2008. - 292 с.

73. Как и за что наказывают нарушителей ПДД за рубежом

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http: //www.samru.ru/auto/dor/41071. html.

74. Калюта А. Б. Адміністративне затримання: співвідношення

категорії у митному та адміністративному законодавстві / А. Б. Калюта // Митна справа. - 2011. - № 3 (75). - С. 26-31.

75. Каролина : Уголовно-судебное уложение Карла V / пер., предисл. и прим. С. Я. Булатова. - Астана, 2010. - 160 с.

76. Ківалов С. В. Адміністративне право України: [навч.-метод. посіб.] / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова. - Одеса: Юридична література, 2006. - 488 с.

77. Кінаш Ю. Я. Засоби адміністративного примусу у сфері

забезпечення безпеки у вугільних шахтах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Ю. Я. Кінаш. - Ірпінь, 2003. - 17 с.

78. Книженко О. О. Загальна та спеціальна превенції та їх вплив на кримінально-правові санкції / О. О. Книженко // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 404-409 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e- joumals/FP/2011-2/11kookpc.pdf.

79. Коваль Л. В. Адміністративне право України : курс лекцій / Л.В. Коваль- К. : Видавництво «Основи», 1994. - 154 с.

80. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/322-08.

81. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР - 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122.

82. Кодекс України про адміністративні проступки (Проект від 26 травня 2004 р. за № 5558) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1 .c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3 516=5 558&skl=5.

83. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI в редакції від 01.07.2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/5403-17.

84. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Т. О. Коломоєць. - Х., 2005. - 43 с.

85. Коломоєць Т. О. Класифікація заходів адміністративно-правового примусу / Т.О. Коломоєць // Право України. - 2003. - № 2. - С. 105-110.

86. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України: Академічний курс : підручник / Т. О. Коломоєць. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 576 с.

87. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації : [монографія] ; за ред. В. К. Шкарупи / Тетяна Олександрівна Коломоєць. - Запоріжжя: Поліграф, 2004. - 403 с.

88. Колпаков В. К. Деліктний феномен в адміністративному праві

України : автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.07 «Теор. упр.; адмін. право і проц.; фін. право; інформ. Право» / В. К. Колпаков ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2005. - 39 с.

89. Колпаков В. К. Адміністративне право України : [підручник] / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 544 с.

90. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен : [монографія] / В. К. Колпаков. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 528 с.

91. Комзюк А. Т. Адміністративний примус : деякі загальні проблеми дослідження та правового регулювання в контексті забезпечення прав людини / А.Т. Комзюк // Право України. - 2004. - № 4. - С. 46-49.

92. Комзюк А. Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / А. Т. Комзюк. - Х., 2002. - 37 с.

93. Комзюк А. Т. Адміністративний примус в правоохоронній

діяльності міліції в Україні : дис. д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Комзюк Анатолій Трохимович. - Х., 2002. - 408 с.

94. Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: [монографія] / Анатолій Трохимович Комзюк ; за ред. проф. О. М. Бандурки. - Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. - 336 с.

95. Комзюк В. Т. Адміністративно-правові засоби здійснення митної справи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. Т. Комзюк. - Х., 2003. - 20 с.

96. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/254R/96 -вр.

97. Концепція реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року : затверджена Розпорядженням Кабінету

Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1209-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.uaЛaws/showЛ209-2011-р.

98. Концепція реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.pravo .org.ua/publichna-administratsiia/administratyvne-deliktne- pravo/1030-the-concept-of-reform-of-the-administrative-responsibility-in-ukraine- ua.html.

99. Коренев А. П. Административное право России : [учебник] / А. П. Коренев - В 3-х ч. - М.: МЮИ МВД России. Изд-во «Щит-М», Ч. 1. 1999.

- 280 с.

100. Корреспондент: Рівень довіри до українських судів наближається до абсолютного мінімуму. Прес-служба МВС України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://judges.org.ua/dig3352.htm.

101. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

102. Кримінологія / [О. М. Джужа, Я. Ю. Кондратьєв, О. Г. Кулик та ін.].

- К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с. - (Нац. акад. внутр. справ України).

103. Кримінологія : [Підручник] / За заг. ред. Л. С. Сміяна,

Ю. В. Нікітіна. - К. : Національна академія управління, 2010. - 496 с.

104. Крюк С. В. Регламентація діяльності органів внутрішніх справ України в питаннях адміністративного затримання та утримання громадян: проблеми та перспективи / С. В. Крюк // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2010. - № 3. - С. 96-100.

105. Кудрявцев В. Н. Причини правонарушений / В. Н. Кудрявцев. - М. : Наука, 1976. - 380 с.

106. Кузнєцова З. В. Управління у сфері рекламної діяльності: організаційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / З. В. Кузнєцова. - Х., 2003. - 19 с.

107. Літошенко О. С. Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 «адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / О. С. Літошенко ; Київський національний економічний університет. - К., 2005. - 19 с.

108. Літошенко О. С. Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / О. С. Літошенко; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 201 арк.

109. Лозовий В. М. Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності Державної автомобільної інспекції України : автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 «адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / В. М. Лозовий; Державний науково-дослідний інститут МВС України. - К., 2011. - 20 с.

110. Лук’янець Д. М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання : [монографія] / Д. М. Лук’янець. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006.- 376 с.

111. Лук’янець Д. М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку / Д. М. Лук'янець ; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : [б.в.], 2001. - 220 с.

112. Лук’янець Д. М. Підстави адміністративної відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Д. М. Лук’янець. - К., 2000. - 19 с.

113. Лютиков П. С. Юридические лица - субъекты административной ответственности: необходимость нормативной фиксации в действующем законодательстве Украины как гарантия качественного и прогресивного развития административного законодательства [Електронний ресурс] / П. С. Лютиков // Legea si viata. - 2013. - Режим доступу до ресурсу: http: //www.legeasiviata.in. ua/archive/2013/4-md/7. pdf.

114. Люшненко М. Незаконне адміністративне затримання: причини та наслідки / М. Люшненко // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 6 (36). - С. 22-27.

115. Макаренко А. В. Адміністративне право. Загальна частина : [навч.- метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни] / А. В. Макаренко. - К. : КНЕУ, 2008. - 264 с.

116. Максимов С. І. Правове виховання в сучасних дослідженнях: проблеми й перспективи : Проблеми правового виховання в сучасній Україні («Круглий стіл») / С. І. Максимов // Проблеми законності : Академічний збірник наукових праць ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Харків, 2009. - Випуск 103. - С. 228-233.

117. Матюхіна Н. П. Імідж правоохоронних органів зарубіжних країн: проблеми створення та збереження [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ua ct=8&ved=0CDMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fvisnyk.univd.edu.ua%2F%3Fcontr oller%3Dservice%26action%3Ddownload%26download%3D10337&ei=7YkdVe3VJ MHusAH7 goDYAg&usg=AFQj CNGXMXx-

7EeJhu9LKu8xN4YxyA0DFA&sig2=anJCFW7uoItPdwywoqdKWA&bvm=bv.8974

4112,d.bGg.

118. Мацелик М. О. Адміністративна відповідальність за ухилення від оподаткування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / М. О. Мацелик. - Ірпінь, 2005. - 19 с.

119. Мацелик Т. О. Адміністративний примус в діяльності органів державної податкової служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Т. О. Мацелик. - Ірпінь, 2005. - 17 с.

120. Мельник М. І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / М. І. Мельник ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2002. - 31 с.

121. Мельник Р. С. Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов’язаних з відповідальністю : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 «Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / Р. С. Мельник; Нац. ун-т внутрішніх справ України. - Харків, 2002. - 19 с.

122. Миловидова С. В. Административные правонарушения как результат и критерий оценки социализации и индивидуализации личности / С. В. Миловидова // Научное мнение. - 2014. - № 5. - С. 146-150.

123. Мироненко Н. М. Законодавство України про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство : [посібник] / Н. М. Мироненко, С. М. Штефан, О. І. Виноградова. - К. : Прецедент, 2007. - 158 с.

124. Миронов О. В. Профилактика административных правонарушений в сфере оборота оружия, осуществляемая органами внутренних дел : дис. канд. юрид. наук: 12.00.14 «Административное право, финансовое право, информационное право» / О. В. Миронов; Государственное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». - Москва, 2009. - 180 с.

125. Миронюк Р. В. Органи внутрішніх справ як суб’єкти виконавчого провадження в справах про адміністративні правопорушення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Р. В. Миронюк. - Ірпінь, 2003. - 19 с.

126. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI в редакції від

23.10.2013 р. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48. - Ст. 552. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/4495-17.

127. Мілімко Л. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Мілімко Л. В. - Ірпінь, 2009. - 20 с.

128. Міловідова С. В. Зарубіжний досвід запобігання адміністративним правопорушенням та шляхи його запозичення для України / С. В. Міловідова // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». - 2013. - № 3-1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3- 1_2013/7/Milovidova%20 S.V.. pdf.

129. Музичук О. М. Організаційно-правові основи участі громадян в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. М. Музичук. - Х., 2003. - 20 с.

130. Негодченко О. В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ : організаційно-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. В. Негодченко. - Х., 2004. - 36 с.

131. Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління [навч. посібн.] / Н. Р. Нижник, О. А. Машков. - К.: УАДУ, 1998. - 160 с.

132. Новый большой энциклопедический словарь. - Москва : РОСТ, 1999. - 1097 с.

133. Овсянюк О. І. Становлення системи правового регулювання

боротьби зі злочинністю неповнолітніх в УРСР у 20-х роках [Електронний ресурс] / О. І. Овсянюк. - Режим доступу:

http: //www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/biblio/visnik/nomer4/all_ovs. html.

134. Омельянчик С. В. Адміністративно-деліктологічна характеристика особи правопорушника, що посягає на громадський порядок і громадську безпеку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / С. В. Омельянчик. - Ірпінь : Б.в., 2010. - 18 с.

135. Остапенко О. І. Адміністративна деліктологія : соціально-правовий феномен і проблеми розвитку / О. І. Остапенко. - Львів: Львівський ін-т внутр. справ при Українській академії внутрішніх справ, 1995. - 312 с.

136. Памятники римского права: Законы 12 таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. - Москва: Зерцало, 1997. - 608 с.

137. Плішкіна Н. О. Історичний аспект взаємодії ОВС та засобів масової інформації (1920-1985 рр.) [Електронний ресурс] / Н. О. Плішкіна // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - № 3. - С. 18-20.

138. Поволоцька С. Г. Діяльність органів внутрішніх справ по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх (адміністративно- управлінське дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / С. Г. Поволоцька; Національний університет внутрішніх справ МВС України. - Харків, 2005. - 20 с.

139. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI

[Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 1314, № 15-16, № 17. - Ст. 112. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2755-17.

140. Подлінєв С. Д. Адміністративна відповідальність в Україні : [курс лекцій] / С. Д. Подлінєв. - Одеса: Юридична література, 2008. - 648 с.

141. Подлінув С. Д. Адміністративна деліктологія [Електронний ресурс] / С. Д. Подлінув // Юридична література. - 1999. - Режим доступу до ресурсу: http://udik.com.ua/books/book-1505/.

142. Поліщук В. Г. Масові заходи: проблеми теорії та практики застосування адміністративного затримання та доставлення / В. Г. Поліщук // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2001. - № 2 (15). - С. 126-133.

143. Половніков В. В. Заходи адміністративного примусу в діяльності Державної прикордонної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. В. Половніков. - Х., 2007. - 22 с.

144. Положення про Міністерство внутрішніх справ України:

затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 383/2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/383/2011.

145. Постанова Пленуму Верховного Суду від 24.06.1988 № 6 «Про практику розгляду судами скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/v0006700-88.

146. Права, за якими судиться малоросійський народ (1743 р.) : Витяг

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www. textbooks .net.ua/content/view/932/17/.

147. Практика розгляду судами справ про адміністративні

правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління (статті 185-185-2 КУпАП) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/88DE37EDF92C0BE2C32572C900333D8F.

148. Приймаченко Д. В. Адміністративний примус як метод діяльності митних органів: поняття та ознаки / Д. В. Приймаченко // Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності «Митна справа». - 2006. - № 4 (46). - С. 18-22.

149. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. № 264/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 52. - Ст. 455 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.uaЛaws/show/264/94-вр.

150. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 5-6. - Ст. 30

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2121-14.

151. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.06.1992 р. в редакції від 11.08. 2013 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 36.

- Ст. 531 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2498-12.

152. Про виключну (морську) економічну зону України: Закон України

від 16.05.1995 № 162/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 21. - Ст. 152 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/162/95-%D0%B2%D 1 %80.

153. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України : Закон України від 13.05.2014 № 1261-VII // Відомості Верховної Ради. - 2014. - № 28.

- Ст. 937 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/1261-18.

154. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо

вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: Закон України від 14.07.2015 № 596-VIII // Відомості Верховної Ради. - 2015. - № 39. - Ст. 372 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/596-19.

155. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності: Закон України від 15.11.2011 № 4025-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 25. - Ст. 263 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4025-17.

156. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання: Закон України від

22.07.2014 № 1600-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2014. - № 36. -

Ст. 1189 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1600-18/paran7#n7.

157. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо паркування транспортних засобів: Закон України від 29.05.2014 № 1283-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2014. - № 29. - Ст. 943 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1283-18.

158. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців, надання командирам додаткових прав та покладення обов’язків в особливий період: Закон України від 05.02.2015 № 158-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 13. - Ст. 92 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/158-19/paran7#n7.

159. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питання відповідальності за вчинення насильства в сім’ї: Закон України від 12.02.2015 № 187-VIII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/187-19.

160. Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 р.

№ 4572-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 1. - Ст. 1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon0 .rada. gov.ua/laws/show/4572-17.

161. Про державний кордон України: Закон України від 04.11.1991 р. в

редакції від 11.08.2013 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 2. - Ст. 5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/1777-12.

162. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 03.04.2003 р. № 661-IV в редакції від 11.08.2013 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 27. - Ст. 208 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/661-15.

163. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3723-12.

164. Про дорожній рух : Закон України від 30.06.1993 р. № 3353-XII в

редакції від 05.01.2013 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 31. - Ст. 338 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/3353-12.

165. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від

12.02.2015 № 192-VIII [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/192-19.

166. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 27. - Ст. 218 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/4004-12.

167. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // Відомості Верховної Ради. - 2014. - № 49. - Ст. 2056 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.

168. Про засади державної антикорупційної політики в Україні

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII // Відомості Верховної Ради. - 2014. - № 46. - Ст. 2047 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1699-18.

169. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від

7 квітня 2011 р. № 3206-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 40. - Ст. 404 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/3206-17.

170. Про затвердження Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань : Наказ МВС

України від 28.04.2009 р. № 181 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/z0786-09.

171. Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС : Наказ МВС України від 27.03.2009 р. № 111 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/z0576-09.

172. Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції : Наказ МВС України, Міністерства охорони здоров’я України від 09.09.2009 р. № 400/666 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1 .rada.gov.ua/laws/show/z0931-09.

173. Про затвердження Інструкції про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Наказ Міністерства внутрішніх справ України та Держаного департаменту України з питань виконання покарань від 04.11.2003 № 1303/203 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 2. - Ст. 104.

174. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб) : Наказ Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства юстиції України від 25.06.2002 № 607/56/5 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 27. - Ст. 1298.

175. Про затвердження Інструкції про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань : Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2003 № 270/1560 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 2. - Ст. 90.

176. Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення):

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.04.1995 р. № 67 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я від 30.08.2011 р. № 545 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon 1 .rada. gov.ua/laws/show/z0298-95.

177. Про затвердження Інструкції про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів : Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 21.10.2004 № 130 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 45. - Ст. 2985.

178. Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім’ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї: Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, МВС України від 07.09.2009 р. № 3131/386 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/z0917-09.

179. Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації

державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 767 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/767-2012-%D0%BF.

180. Про затвердження Положення про профілактику правопорушень, пов’язаних із здійсненням службової діяльності працівниками Державної міграційної служби України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25.05.2012 р. № 452 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/z0944-12.

181. Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям : Постанова Кабінету

Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1195 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.Ua/laws/show/1195-2011-%D0%BF.

182. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від

07.06.1996 № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 36. - Ст. 164 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D 1%80.

183. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-

XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 30. - Ст. 379 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/1023-12.

184. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності: Указ Президента України від 19 липня 2005 р. № 1119/2005 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/! 119/2005.

185. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 4. - Ст. 20 [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/565-12/page.

186. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від

14.10.2014 № 1698-VII // Відомості Верховної Ради. - 2014. - № 47. - Ст. 2051 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18.

187. Про Національну антикорупційну стратегію на 2011 -2015 роки : Указ Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/1001/2011.

188. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-УШ // Відомості Верховної Ради. - 2015. - № 40-41. - Ст. 379 [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19.

189. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2135-XII в редакції від 11.08.2013 р. // Відомості Верховної Ради

України. - 1992. - № 22. - Ст. 303 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2135-12.

190. Про питання щодо застосування адміністративного законодавства України органами внутрішніх справ України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04.10.2013 № 950 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1829-13.

191. Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР: Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28.07.1988 р. № 9306-ХІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v9306400-88.

192. Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів

законодавства Союзу РСР : Постанова Верховної Ради України від 12.09.1991 № 1545-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 46. - Ст. 621 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1545-12.

193. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 р. № 1550-III в редакції від 09.06.2013 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 23. - Ст. 176 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/1550-14.

194. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 2-3. - Ст. 12 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/page.

195. Про профілактику правопорушень: проект Закону України від 29 грудня 2009 р., розроблений МВС України на виконання постанови координаційної наради керівників правоохоронних органів України від 31 січня 2006 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://court.gov.Ua/tu26/6/2358/.

196. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 39. - Ст. 181 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/270/96- %D0%B2%D1%80.

197. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. в

редакції від 11.10.2013 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 382 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2229-12.

198. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010

№ 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 41-42, № 43, № 44-45. - Ст. 529 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2453-17.

199. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. № 1835-III // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 40. - Ст. 338 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1 .rada.gov.ua/laws/show/1835-14.

200. Продайко С. В. Адміністративне право України в питаннях і відповідях: [навч.-практ. посіб.] / С. В. Продайко, В. К. Шкарупа - Одеса: Вид-во Одеського юрид. інст. Нац. унів. внутр. справ, 2004. - 151 с.

201. Продайко С. В. Адміністративні правопорушення у митній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / С. В. Продайко. - Ірпінь, 2003. - 20 с.

202. Проект Комплексного плану заходів з формування позитивного іміджу ОВС України на 2013-2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //mvs .gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/839714.

203. Прокопенко О. Ю. Причини та умови вчинення адміністративних

правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку [Електронний ресурс] / О. Ю. Прокопенко // Право і безпека. - 2010. - № 3. - Режим доступу:

http://pb.univd.edu.ua/?action=publications&pub_name=pravo_i_bezpeka&pub_id=2 61887&mid=8&year=2010&pub_article=266136.

204. Прохоренко О. Я. Протидія корупційним проявам у системі державної служби України (організаційно-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 25.00.03 «Державна служба» / Прохоренко О. Я. - Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2004. - 20 с.

205. Развадовський В. Й. Державне регулювання транспортної системи України (адміністративно-правові проблеми та шляхи їх розв’язання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. Й. Развадовський. - Х., 2004. - 38 с.

206. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. [Електронний ресурс] / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева // М.: ИНФРА-М. - 2007. - Режим доступу до ресурсу: https://tochka.com/info/glossary/?srch=%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%98%D0 %9A%D0%A2.

207. Рівень довіри українців до міліції зріс - результати соцопитування- 2012. Прес-служба МВС України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245827739&cat_id=24427 6429.

208. Рішення Європейського Суду з прав людини. - [Електронний

ресурс]. - Режим доступу:

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCs QFjAC&url=http%3A%2F%2Feuropeancourt.m%2Fuploads%2FECHR_Lutz_v_Ge rmany_25_08_1987.doc&ei=0oAdVbPGKMWsswGtl4CgAg&usg=AFQjCNET7pao KhX8RkDZvNbsVT5DZpV9Pw&sig2=-slZFqnNEdQVQ- JwWmKCDg&bvm=bv.89744112,d.bGg&cad=rjt.

209. Рішення Європейського Суду з прав людини. - [Електронний

ресурс]. - Режим доступу:

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58236#{"itemid":["001- 58236"]}.

210. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення

частини третьої статті 62 Конституції України. від 20.10.2011 № 12-рп/2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/v012p710-11.

211. Рожнова В. В. Застосування заходів процесуального примусу, пов’язаних з ізоляцією особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. В. Рожнова. - К., 2003. - 17 с.

212. Рущенко І. П. Загальна соціологія / І. П. Рущенко; Національний ун-т внутрішніх справ. - Харків: Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2004. - 524 с.

213. Салманова О. Ю. Адміністративно-правові засоби забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. Ю. Салманова. - Х., 2002. - 19 с.

214. Серафімов В. В. Адміністративний примус у сфері торговельного мореплавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В.В. Серафімов - Одеса, 2000. - 22 с.

215. Сквірський І. О. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України: теорія, досвід та практика застосування : [монографія] / І. О. Сквірський, Т. О. Коломоєць. - К.: Істина, 2008. - 184 с.

216. Словник Української мови: [Електронний ресурс] // 1977. - в 11 т. - Т. 8. - Режим доступу до ресурсу: http://sum.m.ua/s/protydija.

217. Слубський І. Й. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / І. Й. Слубський ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2008. - 20 с.

218. Соціологічна група «Рейтинг» (Rating Group Ukraine) : офіційний сайт. - Режим доступу : http://ratinggroup.ua/ru/archive/.

219. Статистичний бюлетень «Адміністративні правопорушення в Україні» [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. -

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

220. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: [навч. посібник] / С. Г. Стеценко. - К. : Атіка, 2007. - 624 с.

221. Столітній А. В. Адміністративне затримання як захід

адміністративного припинення: теорія, досвід та практика застосування [Текст] : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Столітній Антон Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т» М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. - Запоріжжя, 2012. - 265 с.

222. Стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 р.: проект [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //auto .meta.ua/autolaw/useful_info/ strateg_gai.

223. Студеникин С. С. Советское административное право /

С. С. Студеникин, В. А. Власов, И. И. Евтихиев. - М. : Юрид. лит. - 1950. - 508 с.

224. Троянський О. А. Адміністративно-запобіжні заходи в діяльності правоохоронних органів України (організаційно-правовий аспект) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / О. А. Троянський; Національний університет державної податкової служби України. - Ірпінь, 2009. - 242 с.

225. Узагальнення практики застосування антикорупційного

законодавства при розгляді справ про корупційні правопорушення [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //brs .vn.court.gov.ua/sud0201/70/21592.

226. Федоров М. П. Адміністративно-правове регулювання відносин, пов’язаних з реалізацією права громадян на вогнепальну зброю та спеціальні засоби індивідуального захисту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / М. П. Федоров. - К., 2000. - 17 с.

227. Федорук Н. С. Адміністративне право України (загальна частина) : [навч. пос.] / Н. С. Федорук. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 296 с.

228. Федорчак О. В. Класифікація механізмів державного управління //

Демократичне врядування. - 2008. - № 1. - Електронне наукове фахове видання. - Режим доступу:

http: //www.lvivacademy.com/visnik/fail/O_Fedorchak. pdf

229. Фролов О. С. Проблеми правового регулювання і практики застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу працівниками органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. С. Фролов. - Х., 2000. - 19 с.

230. Хорощак Н. В. Адміністративні стягнення та їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Н. В. Хорощак. - К., 2003. - 16 с.

231. Чабан В. П. Адміністративне затримання особи - шляхи

вдосконалення законодавчого регулювання [Електронний ресурс] / В. П. Чабан // Вісник НАВС. - 2002. - № 1 - Режим доступу:

http://www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/biblio/visnik/2002_1/4aban.htm.

232. Чабан В. П. Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. П. Чабан. - К., 2001. - 18 с.

233. Чайкіна О. В. Особливості застосування заходів адміністративного примусу у сфері державної безпеки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / О. В. Чайкіна; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Харків, 2011. - 18 с.

234. Чепелюк В. Досвід зарубіжних країн у боротьбі з корупцією [Електронний ресурс] / В. Чепелюк - Режим доступу до ресурсу: http: //uspishnaukraina.com.ua/strategy/69/244.html.

235. Черній В. В. Поняття запобігання адміністративним правопорушенням / В. В. Черній, В. М. Колмиков // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - № 2. - С. 73-77.

236. Чистоклєтов Л. Г. Адміністративно-правові основи застосування міліцією вогнепальної зброї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Л. Г. Чистоклєтов. - К., 1997. - 24 с.

237. Штанько А. О. Правопорушення як вид правової поведінки : дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / А. О. Штанько - Київ, 2009.

238. Юзьков Л. П. Государственное управление в политической системе развитого социализма / Л. П. Юзьков. - К.: Вища шк., 1983. - 156 с.

239. Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.] / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К.: «Укр. енцикл.», 1998. - Т. 1: А-Г. - 672 с.

240. Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.] / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін. - К.: «Укр. енцикл.», 1998. - Т. 4. - 2002. - 720 с.

241. Ягунов Д. Загальна превенція як мета покарання (філософсько- правовий та кримінологічний аналіз) / Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник статей з питань європейської інтеграції та права. Випуск шостий / За ред. Д. Ягунова. Зі вст. сл. Д. Ягунова. - Одеса: Видавництво «Фенікс», 2011. - 178 с.

242. Якимова С. В. Попередження чи запобігання: дискусійні питання понятійного апарату сучасної української кримінології / С. В. Якимова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - 2008. - № 3. - С. 1-9.

<< | >>
Источник: МІЛОВІДОВА СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016. 2016

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -