<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аверьянов В. Б. Государственное управление в Украине : [учеб. пос.] / В. Б. Аверьянов. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //lybs.ru/index-5588.htm.

2. Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні / автор-упорядник О.

А. Банчук. - К.: Книги для бізнесу, 2007. - 912 с.

3. Адміністративне право України : [академ. курс] : [підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ] : [у 2-х томах] / голова ред. кол. В. Б. Авер’янов ; НАН України ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького - К. : Юридична думка, 2004. Т. 1 : Загальна частина. - К. : Юридична думка, 2004 - 583 с.

4. Адміністративне право України : [академ. курс] : [підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ] : [у 2-х томах] / [В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, І. П. Голосніченко, С. В. Ківалов] ; відп. ред. В. Б. Авер’янов / НАН України ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького - К. : Юридична думка, 2007. Т. 1 : Загальна частина. - К. : Юридична думка, 2007 - 591 с.

5. Адміністративне право. Загальна частина : [навч. пос.] /

С. М. Алфьоров, С. В. Ващенко, М. М. Долгополова, А. П. Купін. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 216 с.

6. Адміністративне право України : [підручник] / [Ю. П. Битяк,

В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко, О. Т. Зима, В. В. Зуй] ; за ред. проф. Ю. П. Битяка. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 544 с.

7. Адміністративне право : [підручник] / [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.]. - Харків: Право, 2010. - 624 с.

8. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики

початку ХХІ століття) : [монографія] / В. В. Галунько [та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Галунька. - Херсон : Херсонська міська друкарня, 2010. - 378 с.

9. Адміністративне право: [навч. пос.] / О. І. Остапенко, З. Р. Кісіль, М. В. Ковалів, Р. В. Кісіль. - К.: Правова єдність, 2008.

- 536 с.

10. Адміністративне право України : конспект лекцій / [В. К. Шкарупа, М. В. Коваль, О. П. Савчук та ін.]. - Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2005. - 248 с.

11. Алфьорова Т. М. Правове регулювання застосування працівниками ДАІ МВС України заходів адміністративного примусу / Т.М. Алфьорова // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 1. - С. 126-130.

12. Баклан О. В. Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний примус в сфері охорони праці (на матеріалах підрозділів державного нагляду за охороною праці Головного штабу МВС України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. В. Баклан. - К., 2002. - 17 с.

13. Бандурка О. М. Адміністративна діяльність міліції : [підручник] / Олександр Маркович Бандурка. - Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. - 448 с.

14. Бандурка О. М. Адміністративне право України : [підручник] / Олександр Маркович Бандурка. - Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. - 480 с.

15. Бандурка О. М. Заходи адміністративного припинення в діяльності міліції : дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Бандурка Олександр Маркович. - Х., 1994. - 155 с.

16. Баранов С. О. Попередження адміністративних правопорушень, що посягають на митні відносини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / С. О. Баранов. - К., 2002. - 19 с.

17. Басов А. В. Адміністративно-правовий режим надзвичайного стану: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» /

А. В. Басов. - Х., 2007. - 19 с.

18. Бахрах Д. Н. Административная ответственность : [учебное пособие] / Д. Н. Бахрах.- М. : Юриспруденция, 1999. - 112 с.

19. Бахрах Д. М. Адміністративне право Росії [Електронний ресурс] / Д. М. Бахрах // Видавництво «НОРМА». - 2000.

- Режим доступу до ресурсу: http://bibliograph.com.ua/administrativnoe-pravo-3/index.htm.

20. Бахрах Д. Н. Административное право : [учебник для вузов] / Д.Н. Бахрах. - М. : Изд-во БЕК, 1997. - 368 с.

21. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : [навч. пос.] / О. В. Безпалько. - К. : Логос, 2003. - 134 с.

22. Безсмертний Є. О. Адміністративно-запобіжні заходи, що застосовуються органами внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Є. О. Безсмертний. - Х., 1997. - 19 с.

23. Беницький О. М. Адміністративне затримання фізичної особи: особливості видової класифікації [Електронний ресурс] / О. М. Беницький, С. С. Роговенко // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 53-57. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11bomovk.pdf.

24. Бірюков В. П. Юридична природа затримання: постановка

проблеми [Електронний ресурс] / В. П. Бірюков // Форум права. - 2010. - № 4. - С. 81-89. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-

4/10bvpzpp.pdf.

25. Бойко-Бойчук О. В. Механізми державного управління: узагальнена

модель [Електронний ресурс] / О. В. Бойко-Бойчук - Режим доступу до ресурсу: http://concept.at.Ua/_ld/0/34_________________________________ .pdf.

26. Бортняк Д. Ф. Заходи забезпечення адміністративно-деліктного провадження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 07 / Д. Ф. Бортняк; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 16 с.

27. Брайченко С. М. Оскарження в адміністративному судочинстві заходів адміністративного примусу, які застосовуються міліцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / С. М. Брайченко; Національний авіаційний університет. - Київ, 2013. - 20 с.

28. Бугайчук К. Л. Адміністративні проступки: сутність та організаційно-правові заходи їх профілактики : дис.

... канд. юрид. наук :

12.0. 07 / Бугайчук Костянтин Леонідович. - X., 2002. - 243 с.

29. Валюшко І. В. Проблеми законодавчого регулювання свободи мирних зібрань громадян в Україні / І.В. Валюшко // Стратегічні пріоритети. - 2009 р. - № 4(13). - С. 46-52 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.niss.gov.Ua/book/StrPryor/SpPrior_13/7.pdf.

30. Ведєрніков Ю. А. Адміністративне право України : [навч. посібник] / Ю. А. Ведєрніков, В. К. Шкарупа. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 336 с.

31. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. - К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. - 1728 с.

32. Верховний Суд України : офіційний сайт. - Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/.

33. Весельська Т. Адміністративне затримання за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій: особливості оскарження в адміністративному судочинстві / Т. Весельська // Вибори і демократія. - 2009. - № 2 (20). - С. 34-39.

34. Весельська Т. Ф. Адміністративне затримання особи: українські реалії та міжнародний досвід / Т. Ф. Весельська // Право України. - 2010. - № 2. - С. 243-249.

35. Весельська Т. Ф. Адміністративні процедури затримання, огляду, вилучення та їх оскарження в адміністративному порядку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Т.Ф. Весельська; Національна академія внутрішніх справ. - К., 2010. - 19 с.

36. Виноградов О. В. Административно-предупредительные меры, применяемые в условиях чрезвычайного положення : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конст. право; госуд. упр.; Админ. право; муниц. право» / О. В. Виноградов. - СПб., 1999. - 24 с.

37. Висновок Головного науково-експертного управління на Проект

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання смертності на дорозі» № 2452 від 04.03.2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://w1 .cl.rada.

gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1 ?pf3511=45964.

38. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проект Кодексу України про адміністративні проступки № 5558 від 26 травня 2004 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://w1 .c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5558&skl=5.

39. Вищий адміністративний суд України : офіційний сайт. - Режим доступу : http://www.vasu.gov.ua/.

40. Волох О. К. Попередження адміністративних деліктів органами внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / О. К. Волох - Дніпропетровськ, 2009. - 19 с.

41. Г алабурда Н. А. Підстави та строки адміністративного затримання особи органами внутрішніх справ / Н.А. Галабурда // Право і суспільство: науковий журнал. - 2009. - № 2. - С. 58-62.

42. Галабурда Н. А. Діяльність міліції щодо застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Н. А. Г алабурда; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. - Дніпропетровськ, 2011. - 20 с.

43. Галунько В. В. Адміністративно-правові основи організації та діяльності Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. В. Галунько. - Ірпінь, 2003. - 19 с.

44. Ганзенко О. О. Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна : дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 «Теорія та історія держави та права, історія політичних і правових учень» / О.О. Ганзенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2003. - 198 с.

45. Глотов М. Недовіру до судової влади породжують служителі Феміди / Микола Глотов // Юридичний Вісник України. - № 13(926), 30 березня

- 5 квітня 2013 р. - С. 13.

46. Головач А. В. Заходи адміністративного примусу, не пов’язані з відповідальністю, в діяльності органів державної податкової служби України: питання теорії та практики : автореф.

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / А. В. Головач. - Ірпінь, 2004. - 19 с.

47. Г ородецька І. А. Адміністративне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / І. А. Городецька. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 192 с.

48. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості

Верховної Ради України. - 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - Ст. 164 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

49. Грянка Г. В. Адміністративне затримання як захід адміністративно-

процесуального примусу [Електронний ресурс] / Г. В. Грянка // Науковий вісник НАВС. - 2011. - № 5. - Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvknuvs/2011_5/grynka.htm.

50. Демський Е. Ф. Заходи забезпечення провадження в

адміністртивних справах [Електронний ресурс] / Е. Ф. Демський // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. Серія: Право та державне управління. - 2011. - № 1. - С. 57-64. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VAPSV_pdu/2011_1/St_9.pdf.

51. Дереза В. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства щодо адміністративного затримання громадян / В. Дереза // Вісник прокуратури

- 2001. - № 5(11). - С. 69-70.

52. Державне управління: Словник-довідник / За заг. ред.

В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 228 с.

53. Джагупов Г. В. Діяльність міліції щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Г. В. Джагупов. - Київ, 2002. - 20 с.

54. Добрянська Н. В. Актуальні питання законодавчого регулювання

адміністративної відповідальності та її систематизації / Н. В. Добрянська // Фінансове право. - 2012. - № 3. - С. 31-34. - Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fp_2012_3_11.pdf.

55. Додин Е. В. Административная деликтология в системе юридической науки / Е. В. Додин. // Советское государство и право. - 1991. - № 12. - С. 35.

56. Дорогих В. М. Адміністративно-правове регулювання грального бізнесу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. М. Дорогих. - Ірпінь, 2004. - 20 с.

57. Дорохіна Ю. А. Забезпечення прав юридичної особи в адміністративних провадженнях : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю. А. Дорохіна; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - 20 c.

58. Драган О. Прокурорський нагляд за додержанням законів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / О. Драган // Вісник прокуратури. - № 2 (104) лютий 2010. - С. 30-39.

59. Дьоміна О. Адміністративне затримання й огляд як передумови вилучення речей і документів в адміністративно-деліктному провадженні / О. Дьоміна // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 5 (185). -

С. 106 - 109.

60. Дьоміна О. О. Вилучення речей і документів в адміністративно- деліктному провадженні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / О. О. Дьоміна; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2011. - 19 с.

61. Єгупенко В. В. Заходи запобігання та припинення адміністративних правопорушень на транспорті органами Державної автомобільної інспекції МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. В. Єгупенко. - Х., 2002. - 20 с.

62. Жмуров В. А. Большая энциклопедия по психиатрии [Електронний

ресурс] / В. А. Жмуров. - 2012. - Режим доступу до ресурсу:

http://vocabulary.ru/dictionary/978/word/delikt.

63. Забарний Г. Г. Адміністративне право України : [навчальний посібник] / Г. Г. Забарний, Р. А. Калюжний, В. К. Шкарупа. - К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. - 212 с.

64. Завальний В. М. Проблеми застосування адміністративних стягнень у вигляді позбавлення спеціального права, наданому громадянинові, та виправних робіт / В. М. Завальний // Електронне наукове фахове видання «Форум Права». - № 1. - 2008. - С. 134-139.

65. Законы Вавилонского царя Хаммурапи [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm.

66. Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування : Методичні рекомендації Міністерства юстиції України від 16.10.2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/n0020323-13.

67. Заросило В. О. Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних кран (Великобританії, США, Канади та Франції): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец.

12.0. 07 / В. О. Заросило; Національна академія внутрішніх справ. - К., 2002. - 19 с.

68. Заросило В. О. Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції) : дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / Володимир Олексійович Заросило ;

Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2002. - 250 с.

69. Зарубежный опыт охраны общественного порядка с акцентом на предупреждение преступлений [Электронный ресурс] // Объединенная редакция МВД России. - Режим доступа: http://www.ormvd.ru/pubs/15218.

70. Захарчук О. З. Використання досвіду органів влади зарубіжних країн у боротьбі з корупційними правопорушеннями в Україні: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / О.З. Захарчук; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2012. - 20 с.

71. Зелінський А. Ф. Кримінологія : [курс лекцій] / А. Ф. Зелінський. - X. : Прапор, 1996. - 260 с.

72. Іванов Ю. Ф. Кримінологія [навч. пос.] / Ю. Ф. Іванов,

О. М. Джужа. - 2-ге вид., доповн. та перероб. - К.: ПАЛИВОДА А.В., 2008. - 292 с.

73. Как и за что наказывают нарушителей ПДД за рубежом

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http: //www.samru.ru/auto/dor/41071. html.

74. Калюта А. Б. Адміністративне затримання: співвідношення

категорії у митному та адміністративному законодавстві / А. Б. Калюта // Митна справа. - 2011. - № 3 (75). - С. 26-31.

75. Каролина : Уголовно-судебное уложение Карла V / пер., предисл. и прим. С. Я. Булатова. - Астана, 2010. - 160 с.

76. Ківалов С. В. Адміністративне право України: [навч.-метод. посіб.] / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова. - Одеса: Юридична література, 2006. - 488 с.

77. Кінаш Ю. Я. Засоби адміністративного примусу у сфері

забезпечення безпеки у вугільних шахтах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Ю. Я. Кінаш. - Ірпінь, 2003. - 17 с.

78. Книженко О. О. Загальна та спеціальна превенції та їх вплив на кримінально-правові санкції / О. О. Книженко // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 404-409 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e- joumals/FP/2011-2/11kookpc.pdf.

79. Коваль Л. В. Адміністративне право України : курс лекцій / Л.В. Коваль- К. : Видавництво «Основи», 1994. - 154 с.

80. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/322-08.

81. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР - 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122.

82. Кодекс України про адміністративні проступки (Проект від 26 травня 2004 р. за № 5558) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1 .c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3 516=5 558&skl=5.

83. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI в редакції від 01.07.2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/5403-17.

84. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Т. О. Коломоєць. - Х., 2005. - 43 с.

85. Коломоєць Т. О. Класифікація заходів адміністративно-правового примусу / Т.О. Коломоєць // Право України. - 2003. - № 2. - С. 105-110.

86. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України: Академічний курс : підручник / Т. О. Коломоєць. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 576 с.

87. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації : [монографія] ; за ред. В. К. Шкарупи / Тетяна Олександрівна Коломоєць. - Запоріжжя: Поліграф, 2004. - 403 с.

88. Колпаков В. К. Деліктний феномен в адміністративному праві

України : автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.07 «Теор. упр.; адмін. право і проц.; фін. право; інформ. Право» / В. К. Колпаков ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2005. - 39 с.

89. Колпаков В. К. Адміністративне право України : [підручник] / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 544 с.

90. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен : [монографія] / В. К. Колпаков. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 528 с.

91. Комзюк А. Т. Адміністративний примус : деякі загальні проблеми дослідження та правового регулювання в контексті забезпечення прав людини / А.Т. Комзюк // Право України. - 2004. - № 4. - С. 46-49.

92. Комзюк А. Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / А. Т. Комзюк. - Х., 2002. - 37 с.

93. Комзюк А. Т. Адміністративний примус в правоохоронній

діяльності міліції в Україні : дис. д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Комзюк Анатолій Трохимович. - Х., 2002. - 408 с.

94. Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: [монографія] / Анатолій Трохимович Комзюк ; за ред. проф. О. М. Бандурки. - Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. - 336 с.

95. Комзюк В. Т. Адміністративно-правові засоби здійснення митної справи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. Т. Комзюк. - Х., 2003. - 20 с.

96. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/254R/96 -вр.

97. Концепція реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року : затверджена Розпорядженням Кабінету

Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1209-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.uaЛaws/showЛ209-2011-р.

98. Концепція реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.pravo .org.ua/publichna-administratsiia/administratyvne-deliktne- pravo/1030-the-concept-of-reform-of-the-administrative-responsibility-in-ukraine- ua.html.

99. Коренев А. П. Административное право России : [учебник] / А. П. Коренев - В 3-х ч. - М.: МЮИ МВД России. Изд-во «Щит-М», Ч. 1. 1999.

- 280 с.

100. Корреспондент: Рівень довіри до українських судів наближається до абсолютного мінімуму. Прес-служба МВС України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://judges.org.ua/dig3352.htm.

101. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

102. Кримінологія / [О. М. Джужа, Я. Ю. Кондратьєв, О. Г. Кулик та ін.].

- К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с. - (Нац. акад. внутр. справ України).

103. Кримінологія : [Підручник] / За заг. ред. Л. С. Сміяна,

Ю. В. Нікітіна. - К. : Національна академія управління, 2010. - 496 с.

104. Крюк С. В. Регламентація діяльності органів внутрішніх справ України в питаннях адміністративного затримання та утримання громадян: проблеми та перспективи / С. В. Крюк // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2010. - № 3. - С. 96-100.

105. Кудрявцев В. Н. Причини правонарушений / В. Н. Кудрявцев. - М. : Наука, 1976. - 380 с.

106. Кузнєцова З. В. Управління у сфері рекламної діяльності: організаційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / З. В. Кузнєцова. - Х., 2003. - 19 с.

107. Літошенко О. С. Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 «адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / О. С. Літошенко ; Київський національний економічний університет. - К., 2005. - 19 с.

108. Літошенко О. С. Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / О. С. Літошенко; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 201 арк.

109. Лозовий В. М. Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності Державної автомобільної інспекції України : автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 «адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / В. М. Лозовий; Державний науково-дослідний інститут МВС України. - К., 2011. - 20 с.

110. Лук’янець Д. М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання : [монографія] / Д. М. Лук’янець. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006.- 376 с.

111. Лук’янець Д. М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку / Д. М. Лук'янець ; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : [б.в.], 2001. - 220 с.

112. Лук’янець Д. М. Підстави адміністративної відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Д. М. Лук’янець. - К., 2000. - 19 с.

113. Лютиков П. С. Юридические лица - субъекты административной ответственности: необходимость нормативной фиксации в действующем законодательстве Украины как гарантия качественного и прогресивного развития административного законодательства [Електронний ресурс] / П. С. Лютиков // Legea si viata. - 2013. - Режим доступу до ресурсу: http: //www.legeasiviata.in. ua/archive/2013/4-md/7. pdf.

114. Люшненко М. Незаконне адміністративне затримання: причини та наслідки / М. Люшненко // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 6 (36). - С. 22-27.

115. Макаренко А. В. Адміністративне право. Загальна частина : [навч.- метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни] / А. В. Макаренко. - К. : КНЕУ, 2008. - 264 с.

116. Максимов С. І. Правове виховання в сучасних дослідженнях: проблеми й перспективи : Проблеми правового виховання в сучасній Україні («Круглий стіл») / С. І. Максимов // Проблеми законності : Академічний збірник наукових праць ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Харків, 2009. - Випуск 103. - С. 228-233.

117. Матюхіна Н. П. Імідж правоохоронних органів зарубіжних країн: проблеми створення та збереження [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ua ct=8&ved=0CDMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fvisnyk.univd.edu.ua%2F%3Fcontr oller%3Dservice%26action%3Ddownload%26download%3D10337&ei=7YkdVe3VJ MHusAH7 goDYAg&usg=AFQj CNGXMXx-

7EeJhu9LKu8xN4YxyA0DFA&sig2=anJCFW7uoItPdwywoqdKWA&bvm=bv.8974

4112,d.bGg.

118. Мацелик М. О. Адміністративна відповідальність за ухилення від оподаткування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / М. О. Мацелик. - Ірпінь, 2005. - 19 с.

119. Мацелик Т. О. Адміністративний примус в діяльності органів державної податкової служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Т. О. Мацелик. - Ірпінь, 2005. - 17 с.

120. Мельник М. І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / М. І. Мельник ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2002. - 31 с.

121. Мельник Р. С. Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов’язаних з відповідальністю : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 «Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / Р. С. Мельник; Нац. ун-т внутрішніх справ України. - Харків, 2002. - 19 с.

122. Миловидова С. В. Административные правонарушения как результат и критерий оценки социализации и индивидуализации личности / С. В. Миловидова // Научное мнение. - 2014. - № 5. - С. 146-150.

123. Мироненко Н. М. Законодавство України про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство : [посібник] / Н. М. Мироненко, С. М. Штефан, О. І. Виноградова. - К. : Прецедент, 2007. - 158 с.

124. Миронов О. В. Профилактика административных правонарушений в сфере оборота оружия, осуществляемая органами внутренних дел : дис. канд. юрид. наук: 12.00.14 «Административное право, финансовое право, информационное право» / О. В. Миронов; Государственное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». - Москва, 2009. - 180 с.

125. Миронюк Р. В. Органи внутрішніх справ як суб’єкти виконавчого провадження в справах про адміністративні правопорушення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Р. В. Миронюк. - Ірпінь, 2003. - 19 с.

126. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI в редакції від

23.10.2013 р. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48. - Ст. 552. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/4495-17.

127. Мілімко Л. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Мілімко Л. В. - Ірпінь, 2009. - 20 с.

128. Міловідова С. В. Зарубіжний досвід запобігання адміністративним правопорушенням та шляхи його запозичення для України / С. В. Міловідова // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». - 2013. - № 3-1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3- 1_2013/7/Milovidova%20 S.V.. pdf.

129. Музичук О. М. Організаційно-правові основи участі громадян в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. М. Музичук. - Х., 2003. - 20 с.

130. Негодченко О. В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ : організаційно-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. В. Негодченко. - Х., 2004. - 36 с.

131. Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління [навч. посібн.] / Н. Р. Нижник, О. А. Машков. - К.: УАДУ, 1998. - 160 с.

132. Новый большой энциклопедический словарь. - Москва : РОСТ, 1999. - 1097 с.

133. Овсянюк О. І. Становлення системи правового регулювання

боротьби зі злочинністю неповнолітніх в УРСР у 20-х роках [Електронний ресурс] / О. І. Овсянюк. - Режим доступу:

http: //www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/biblio/visnik/nomer4/all_ovs. html.

134. Омельянчик С. В. Адміністративно-деліктологічна характеристика особи правопорушника, що посягає на громадський порядок і громадську безпеку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / С. В. Омельянчик. - Ірпінь : Б.в., 2010. - 18 с.

135. Остапенко О. І. Адміністративна деліктологія : соціально-правовий феномен і проблеми розвитку / О. І. Остапенко. - Львів: Львівський ін-т внутр. справ при Українській академії внутрішніх справ, 1995. - 312 с.

136. Памятники римского права: Законы 12 таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. - Москва: Зерцало, 1997. - 608 с.

137. Плішкіна Н. О. Історичний аспект взаємодії ОВС та засобів масової інформації (1920-1985 рр.) [Електронний ресурс] / Н. О. Плішкіна // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - № 3. - С. 18-20.

138. Поволоцька С. Г. Діяльність органів внутрішніх справ по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх (адміністративно- управлінське дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / С. Г. Поволоцька; Національний університет внутрішніх справ МВС України. - Харків, 2005. - 20 с.

139. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI

[Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 1314, № 15-16, № 17. - Ст. 112. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2755-17.

140. Подлінєв С. Д. Адміністративна відповідальність в Україні : [курс лекцій] / С. Д. Подлінєв. - Одеса: Юридична література, 2008. - 648 с.

141. Подлінув С. Д. Адміністративна деліктологія [Електронний ресурс] / С. Д. Подлінув // Юридична література. - 1999. - Режим доступу до ресурсу: http://udik.com.ua/books/book-1505/.

142. Поліщук В. Г. Масові заходи: проблеми теорії та практики застосування адміністративного затримання та доставлення / В. Г. Поліщук // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2001. - № 2 (15). - С. 126-133.

143. Половніков В. В. Заходи адміністративного примусу в діяльності Державної прикордонної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. В. Половніков. - Х., 2007. - 22 с.

144. Положення про Міністерство внутрішніх справ України:

затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 383/2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/383/2011.

145. Постанова Пленуму Верховного Суду від 24.06.1988 № 6 «Про практику розгляду судами скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/v0006700-88.

146. Права, за якими судиться малоросійський народ (1743 р.) : Витяг

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www. textbooks .net.ua/content/view/932/17/.

147. Практика розгляду судами справ про адміністративні

правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління (статті 185-185-2 КУпАП) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/88DE37EDF92C0BE2C32572C900333D8F.

148. Приймаченко Д. В. Адміністративний примус як метод діяльності митних органів: поняття та ознаки / Д. В. Приймаченко // Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності «Митна справа». - 2006. - № 4 (46). - С. 18-22.

149. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. № 264/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 52. - Ст. 455 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.uaЛaws/show/264/94-вр.

150. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 5-6. - Ст. 30

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2121-14.

151. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.06.1992 р. в редакції від 11.08. 2013 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 36.

- Ст. 531 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2498-12.

152. Про виключну (морську) економічну зону України: Закон України

від 16.05.1995 № 162/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 21. - Ст. 152 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/162/95-%D0%B2%D 1 %80.

153. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України : Закон України від 13.05.2014 № 1261-VII // Відомості Верховної Ради. - 2014. - № 28.

- Ст. 937 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/1261-18.

154. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо

вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: Закон України від 14.07.2015 № 596-VIII // Відомості Верховної Ради. - 2015. - № 39. - Ст. 372 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/596-19.

155. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності: Закон України від 15.11.2011 № 4025-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 25. - Ст. 263 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4025-17.

156. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання: Закон України від

22.07.2014 № 1600-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2014. - № 36. -

Ст. 1189 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1600-18/paran7#n7.

157. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо паркування транспортних засобів: Закон України від 29.05.2014 № 1283-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2014. - № 29. - Ст. 943 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1283-18.

158. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців, надання командирам додаткових прав та покладення обов’язків в особливий період: Закон України від 05.02.2015 № 158-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 13. - Ст. 92 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/158-19/paran7#n7.

159. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питання відповідальності за вчинення насильства в сім’ї: Закон України від 12.02.2015 № 187-VIII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/187-19.

160. Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 р.

№ 4572-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 1. - Ст. 1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon0 .rada. gov.ua/laws/show/4572-17.

161. Про державний кордон України: Закон України від 04.11.1991 р. в

редакції від 11.08.2013 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 2. - Ст. 5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/1777-12.

162. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 03.04.2003 р. № 661-IV в редакції від 11.08.2013 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 27. - Ст. 208 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/661-15.

163. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3723-12.

164. Про дорожній рух : Закон України від 30.06.1993 р. № 3353-XII в

редакції від 05.01.2013 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 31. - Ст. 338 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/3353-12.

165. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від

12.02.2015 № 192-VIII [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/192-19.

166. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 27. - Ст. 218 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/4004-12.

167. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // Відомості Верховної Ради. - 2014. - № 49. - Ст. 2056 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.

168. Про засади державної антикорупційної політики в Україні

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII // Відомості Верховної Ради. - 2014. - № 46. - Ст. 2047 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1699-18.

169. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від

7 квітня 2011 р. № 3206-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 40. - Ст. 404 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/3206-17.

170. Про затвердження Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань : Наказ МВС

України від 28.04.2009 р. № 181 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/z0786-09.

171. Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС : Наказ МВС України від 27.03.2009 р. № 111 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/z0576-09.

172. Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції : Наказ МВС України, Міністерства охорони здоров’я України від 09.09.2009 р. № 400/666 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1 .rada.gov.ua/laws/show/z0931-09.

173. Про затвердження Інструкції про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Наказ Міністерства внутрішніх справ України та Держаного департаменту України з питань виконання покарань від 04.11.2003 № 1303/203 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 2. - Ст. 104.

174. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб) : Наказ Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства юстиції України від 25.06.2002 № 607/56/5 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 27. - Ст. 1298.

175. Про затвердження Інструкції про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань : Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2003 № 270/1560 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 2. - Ст. 90.

176. Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення):

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.04.1995 р. № 67 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я від 30.08.2011 р. № 545 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon 1 .rada. gov.ua/laws/show/z0298-95.

177. Про затвердження Інструкції про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів : Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 21.10.2004 № 130 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 45. - Ст. 2985.

178. Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім’ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї: Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, МВС України від 07.09.2009 р. № 3131/386 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/z0917-09.

179. Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації

державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 767 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/767-2012-%D0%BF.

180. Про затвердження Положення про профілактику правопорушень, пов’язаних із здійсненням службової діяльності працівниками Державної міграційної служби України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25.05.2012 р. № 452 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/z0944-12.

181. Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям : Постанова Кабінету

Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1195 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.Ua/laws/show/1195-2011-%D0%BF.

182. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від

07.06.1996 № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 36. - Ст. 164 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D 1%80.

183. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-

XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 30. - Ст. 379 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/1023-12.

184. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності: Указ Президента України від 19 липня 2005 р. № 1119/2005 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/! 119/2005.

185. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 4. - Ст. 20 [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/565-12/page.

186. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від

14.10.2014 № 1698-VII // Відомості Верховної Ради. - 2014. - № 47. - Ст. 2051 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18.

187. Про Національну антикорупційну стратегію на 2011 -2015 роки : Указ Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/1001/2011.

188. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-УШ // Відомості Верховної Ради. - 2015. - № 40-41. - Ст. 379 [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19.

189. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2135-XII в редакції від 11.08.2013 р. // Відомості Верховної Ради

України. - 1992. - № 22. - Ст. 303 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2135-12.

190. Про питання щодо застосування адміністративного законодавства України органами внутрішніх справ України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04.10.2013 № 950 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1829-13.

191. Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР: Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28.07.1988 р. № 9306-ХІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v9306400-88.

192. Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів

законодавства Союзу РСР : Постанова Верховної Ради України від 12.09.1991 № 1545-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 46. - Ст. 621 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1545-12.

193. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 р. № 1550-III в редакції від 09.06.2013 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 23. - Ст. 176 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/1550-14.

194. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 2-3. - Ст. 12 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/page.

195. Про профілактику правопорушень: проект Закону України від 29 грудня 2009 р., розроблений МВС України на виконання постанови координаційної наради керівників правоохоронних органів України від 31 січня 2006 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://court.gov.Ua/tu26/6/2358/.

196. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 39. - Ст. 181 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/270/96- %D0%B2%D1%80.

197. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. в

редакції від 11.10.2013 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 382 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2229-12.

198. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010

№ 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 41-42, № 43, № 44-45. - Ст. 529 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2453-17.

199. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. № 1835-III // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 40. - Ст. 338 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1 .rada.gov.ua/laws/show/1835-14.

200. Продайко С. В. Адміністративне право України в питаннях і відповідях: [навч.-практ. посіб.] / С. В. Продайко, В. К. Шкарупа - Одеса: Вид-во Одеського юрид. інст. Нац. унів. внутр. справ, 2004. - 151 с.

201. Продайко С. В. Адміністративні правопорушення у митній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / С. В. Продайко. - Ірпінь, 2003. - 20 с.

202. Проект Комплексного плану заходів з формування позитивного іміджу ОВС України на 2013-2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //mvs .gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/839714.

203. Прокопенко О. Ю. Причини та умови вчинення адміністративних

правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку [Електронний ресурс] / О. Ю. Прокопенко // Право і безпека. - 2010. - № 3. - Режим доступу:

http://pb.univd.edu.ua/?action=publications&pub_name=pravo_i_bezpeka&pub_id=2 61887&mid=8&year=2010&pub_article=266136.

204. Прохоренко О. Я. Протидія корупційним проявам у системі державної служби України (організаційно-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 25.00.03 «Державна служба» / Прохоренко О. Я. - Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2004. - 20 с.

205. Развадовський В. Й. Державне регулювання транспортної системи України (адміністративно-правові проблеми та шляхи їх розв’язання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. Й. Развадовський. - Х., 2004. - 38 с.

206. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. [Електронний ресурс] / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева // М.: ИНФРА-М. - 2007. - Режим доступу до ресурсу: https://tochka.com/info/glossary/?srch=%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%98%D0 %9A%D0%A2.

207. Рівень довіри українців до міліції зріс - результати соцопитування- 2012. Прес-служба МВС України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245827739&cat_id=24427 6429.

208. Рішення Європейського Суду з прав людини. - [Електронний

ресурс]. - Режим доступу:

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCs QFjAC&url=http%3A%2F%2Feuropeancourt.m%2Fuploads%2FECHR_Lutz_v_Ge rmany_25_08_1987.doc&ei=0oAdVbPGKMWsswGtl4CgAg&usg=AFQjCNET7pao KhX8RkDZvNbsVT5DZpV9Pw&sig2=-slZFqnNEdQVQ- JwWmKCDg&bvm=bv.89744112,d.bGg&cad=rjt.

209. Рішення Європейського Суду з прав людини. - [Електронний

ресурс]. - Режим доступу:

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58236#{"itemid":["001- 58236"]}.

210. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення

частини третьої статті 62 Конституції України. від 20.10.2011 № 12-рп/2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/v012p710-11.

211. Рожнова В. В. Застосування заходів процесуального примусу, пов’язаних з ізоляцією особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. В. Рожнова. - К., 2003. - 17 с.

212. Рущенко І. П. Загальна соціологія / І. П. Рущенко; Національний ун-т внутрішніх справ. - Харків: Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2004. - 524 с.

213. Салманова О. Ю. Адміністративно-правові засоби забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. Ю. Салманова. - Х., 2002. - 19 с.

214. Серафімов В. В. Адміністративний примус у сфері торговельного мореплавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В.В. Серафімов - Одеса, 2000. - 22 с.

215. Сквірський І. О. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України: теорія, досвід та практика застосування : [монографія] / І. О. Сквірський, Т. О. Коломоєць. - К.: Істина, 2008. - 184 с.

216. Словник Української мови: [Електронний ресурс] // 1977. - в 11 т. - Т. 8. - Режим доступу до ресурсу: http://sum.m.ua/s/protydija.

217. Слубський І. Й. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / І. Й. Слубський ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2008. - 20 с.

218. Соціологічна група «Рейтинг» (Rating Group Ukraine) : офіційний сайт. - Режим доступу : http://ratinggroup.ua/ru/archive/.

219. Статистичний бюлетень «Адміністративні правопорушення в Україні» [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. -

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

220. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: [навч. посібник] / С. Г. Стеценко. - К. : Атіка, 2007. - 624 с.

221. Столітній А. В. Адміністративне затримання як захід

адміністративного припинення: теорія, досвід та практика застосування [Текст] : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Столітній Антон Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т» М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. - Запоріжжя, 2012. - 265 с.

222. Стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 р.: проект [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //auto .meta.ua/autolaw/useful_info/ strateg_gai.

223. Студеникин С. С. Советское административное право /

С. С. Студеникин, В. А. Власов, И. И. Евтихиев. - М. : Юрид. лит. - 1950. - 508 с.

224. Троянський О. А. Адміністративно-запобіжні заходи в діяльності правоохоронних органів України (організаційно-правовий аспект) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / О. А. Троянський; Національний університет державної податкової служби України. - Ірпінь, 2009. - 242 с.

225. Узагальнення практики застосування антикорупційного

законодавства при розгляді справ про корупційні правопорушення [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //brs .vn.court.gov.ua/sud0201/70/21592.

226. Федоров М. П. Адміністративно-правове регулювання відносин, пов’язаних з реалізацією права громадян на вогнепальну зброю та спеціальні засоби індивідуального захисту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / М. П. Федоров. - К., 2000. - 17 с.

227. Федорук Н. С. Адміністративне право України (загальна частина) : [навч. пос.] / Н. С. Федорук. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 296 с.

228. Федорчак О. В. Класифікація механізмів державного управління //

Демократичне врядування. - 2008. - № 1. - Електронне наукове фахове видання. - Режим доступу:

http: //www.lvivacademy.com/visnik/fail/O_Fedorchak. pdf

229. Фролов О. С. Проблеми правового регулювання і практики застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу працівниками органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. С. Фролов. - Х., 2000. - 19 с.

230. Хорощак Н. В. Адміністративні стягнення та їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Н. В. Хорощак. - К., 2003. - 16 с.

231. Чабан В. П. Адміністративне затримання особи - шляхи

вдосконалення законодавчого регулювання [Електронний ресурс] / В. П. Чабан // Вісник НАВС. - 2002. - № 1 - Режим доступу:

http://www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/biblio/visnik/2002_1/4aban.htm.

232. Чабан В. П. Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. П. Чабан. - К., 2001. - 18 с.

233. Чайкіна О. В. Особливості застосування заходів адміністративного примусу у сфері державної безпеки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / О. В. Чайкіна; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Харків, 2011. - 18 с.

234. Чепелюк В. Досвід зарубіжних країн у боротьбі з корупцією [Електронний ресурс] / В. Чепелюк - Режим доступу до ресурсу: http: //uspishnaukraina.com.ua/strategy/69/244.html.

235. Черній В. В. Поняття запобігання адміністративним правопорушенням / В. В. Черній, В. М. Колмиков // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - № 2. - С. 73-77.

236. Чистоклєтов Л. Г. Адміністративно-правові основи застосування міліцією вогнепальної зброї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Л. Г. Чистоклєтов. - К., 1997. - 24 с.

237. Штанько А. О. Правопорушення як вид правової поведінки : дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / А. О. Штанько - Київ, 2009.

238. Юзьков Л. П. Государственное управление в политической системе развитого социализма / Л. П. Юзьков. - К.: Вища шк., 1983. - 156 с.

239. Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.] / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К.: «Укр. енцикл.», 1998. - Т. 1: А-Г. - 672 с.

240. Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.] / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін. - К.: «Укр. енцикл.», 1998. - Т. 4. - 2002. - 720 с.

241. Ягунов Д. Загальна превенція як мета покарання (філософсько- правовий та кримінологічний аналіз) / Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник статей з питань європейської інтеграції та права. Випуск шостий / За ред. Д. Ягунова. Зі вст. сл. Д. Ягунова. - Одеса: Видавництво «Фенікс», 2011. - 178 с.

242. Якимова С. В. Попередження чи запобігання: дискусійні питання понятійного апарату сучасної української кримінології / С. В. Якимова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - 2008. - № 3. - С. 1-9.

<< | >>
Источник: МІЛОВІДОВА СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016. 2016

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -