<<

Список рекомендованої літератури

Алексеев М. Лексика русской разведки (исторический обзор) / М. Алексеев. - М., 1996.

Андрусяк Т. Г. Українська правова думка / Т. Г. Андрусяк // Правова система України. Теорія і практика : м-ли наук.-практ.

конф. -К., 1993.

Архів Коша. - Справа 174.

Архіви України. - 1991. - № 5-6. - С. 75-84.

Боидарук Т. І. Школа західноруського права і проблеми сучасного кримінального права / Т. І. Бондарук // Правова система України. Теорія і практика : практика : м-ли наук.-практ. конф. -К, 1993. - С. 100-102.

Братель С. Г. Громадський контроль за діяльністю міліції : дис... канд. юрид. наук/С. Г. Братель. - К., 2007. - 227 с.

Вашингтон П. Стратегическая разведка: основные принципи / Вашингтон Плэтт. - М. : Инфра-М, 1997. - 244 с.

Ведомости Верховного Совета СССР. — 1941. - №7.

Водолеєв Г. Закон и правосудне / Г. Водолеєв, С. Сидоренко. -СПб. : Азбука-классика, 2003. -416 с.

Водько Н. П. Федеральний закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в системе Российского законодательства: проблеми и решения : монография/ Н. П. Водько. - М., 2007.

ГА РФ. - Ф. 9478. - Оп.1. - Д.755. - Л.12-13.

Гордієнко С. Г. Теорія оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів України / С. Г. Гордієнко. — Львів, 2010.

Державний архів Російської Федерації. - Ф. 102. - Оп. 29. - Д. 800. -Л. 42.

Дерюжииський В. Ф. Поліцейське право / В. Ф. Дерюжиись-кий. -Пт., 1917.

Джеджула Ю. А. Таємна війна Богдана Хмельницького / Ю. А. Джеджула // Політика і час. - К., 1994.

Дженис М. Европейекое право в области прав человека. Практика и комментарии: Пер. с англ. / Дженис М., Кзй Р., Брздли 3. - М. : Будапешт, 1997.

Доронин А. И. Бизнес-разведка : монография / А. И. Доронин. -М. : Ось-89, 2003.-384 с.

Закон Украины «О прокуратуре» : научно-практический комментарии. — X., 1993.

Землянов В. М. Основи сыскного ремесла / В. М. Землянов.

-Минск : Харвест, 2004 г. - 297 с.

Ивахин А. Е. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб : монография / Ивахин А. Е. Прыгунов П. Я. - К.: КНТ, 2007. - Т. 4. - 431 с.

История Советской милиции : в 2 т. / Под. ред. Н. А. Щелокова. - М., 1977. - Т. 2.

История Советской милиции. — Т. 2.

Карпец И. Сыск (записки начальника уголовного розыска) / И. Карпец. - С.

Коваленко В. В. Організація профілактики економічної злочинності в Україні : автореф. дис... докт. юрид. наук 12.00.07 / В. В. Коваленко. - X. : НУВС, 2005.

Колесніченко В. В. Принципи права Європейського Союзу: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. В. Колесниченко. - Одеса, 2010.

Комплексна програма профілактики правопорушень на 2011-2014 роки. - К., 2011.

Конституцій зарубежных стран : сборник / Сост. В. И. Дубровин. - М., 2001.

Концепція розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005-2010 роки : затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005. - № 32. - ст. 1951.

Котляр М. Ф. Розвідувальна діяльність в Київській Русі. Із історії спецслужб / М. Ф. Котляр. - К., 2002.

Кременецький земський суд. Описи актових книг. — К., 1965.

Кримінальний процесуальний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України Законом № 4651 — VI від 13.04.2012.

Кримінально-процесуальний кодекс України : Закон України № 4651-УІ від 13.04.2012 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http ://zakon2.rada. gоv. ш/laws/show/1001-05.

Латкин В. Лекции по истории русского права / В. Латкин. — СПб., 1912. Маляренко В. Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: монографія / В. Т. Маляренко. — К. : Юрінком Інтер, 2005.

Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность. Необходимость и законность. — 2-е изд., перераб. и доп. / А. Г. Маркушин. — Н. Новгород, 1997.

Миланский план действий. Принят на VII Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушите-лями. Милан (Италия), 26 июля 1985 г. // Соц. законность. - 1992. -№13-14.

Михайленко П. П. Из истории милиции Советской Украины / П. П. Михайленко. - К, 1965.

Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. — К., 1999.

Неизвестная разведка. Щит и меч. — М., 1990.

Оперативно-розшукова діяльність : навч. посібник / за ред. О. М. Джужі. — К.: Правова єдність, 2009.

Оперативно-розыскная деятельность : монография / Под ред. В. Б. Рушайло. - СПб, 2000.

Основи оперативно-розыскной деятельности : учебник / Под общей ред. С. В. Степашина. — СПб, 1999.

Погорецький М. В. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : монографія / М. В. Погорецький. - X. : Арсіс, ЛТД, 2007. - 576 с.

Полное собрание законов Российской империи. — СПб., 1838. -Т. 27. - № 20406.

Положення про Державну пенітенціарну службу України : Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 394/2011.

Правда. — 1986. — 30 ноября.

Правові витоки карно-розшукової служби в Україні // Теорія оперативно- службової діяльності правоохоронних органів України. — Л., 2000.

Про внесення змін до п .4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України : Указ Президента України від 31 липня 2012 р. № 462/2012 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :

http://www.president.gоv.uа/ru/documents/14933.html.

Про встановлення порядку і організації проведення загальнодержавних комплексних оперативно-профілактичних операцій : наказ МВС України від 9 грудня 2003 р. № 1503 - (Відомчий нормативний акт МВС України).

Про державний захист представників суду і правоохоронних органів : Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1994. - № 18. - Ст. 104.

Про державну митну службу України : Указ Президента України від 23.03.1998 р. № 216/98. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://zakon2.rada. gоv.uа/laws/show/1145/96.

Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб : Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 35. - Ст. 236.

Про державну податкову службу в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 6. — Ст. 37.

Про Державну прикордонну службу України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 27. -Ст. 208.

Про державну таємницю : Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 16. - Ст. 93.

Про деякі застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 року № 32 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :

Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в їх розшуку : Указ Президента України від 18 січня 2001 р.//Офіційний вісник України. - 2001. - №3. - Ст. 58.

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-Ш [Електронний ресурс]. — Режим доступу :

Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 11. - Ст. 51.

Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2011. — №40. — Ст. 404.

Про затвердження Інструкції з організації діяльності органів досудового слідства в системі МВС України і взаємодії їх з іншими структурними підрозділами органів внутрішніх справ України в розкритті і розслідуванні злочинів : наказ МВС України від 25 грудня 2003 р. № 1600.

Про затвердження Інструкції про оперативно-розшукову діяльність оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України : наказ МВС України № 007 від 17.07.2004 р. - К., МВС України, 2004.

Про затвердження Настанови про діяльність органів і підрозділів внутрішніх справ України з попередження злочинів : наказ МВС України від 25 червня 2001 р.

№ 507.

Про затвердження Положення про ГУБОЗ МВС України : наказ МВС України від 25 квітня 2001 р. № 318 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :

Про затвердження Положення про Департамент карного розшуку МВС України : наказ МВС України від 12 серпня 2002 р. № 817.

Про затвердження Положення про Підрозділи Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України : наказ МВС України від 8 серпня

2006 р. № 800.

Про захист персональних даних : Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — №34. — ст. 481.

Про заходи запобігання і протидії корупції: Закон України // Голос України від 15.06.2011. - № 107.

Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності ; Указ Президента України від 19 липня 2005 р. // Урядовий кур'єр. — 2005. — 31 липня.

Про заходи щодо реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ України : Указ Президента України від 20 березня 2008 року № 245 // Офіційний вісник Президента України. — 2008. - № 8. - С. 409.

Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму : Указ Президента України від 22 липня 2003 р. // Урядовий кур'єр. - 2003. - 31 липня.

Про Збройні Сили України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №9 9. - Ст. 108.

Про контррозвідувальну діяльність : Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2003. — № 12. — Ст. 89.

Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю : наказ Генерального прокурора України від 21 лютого 2000 р. № 2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :

Про міліцію : Закон України від 20 грудня 1990 року № 565-ХІІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу :

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 22. — Ст. 303.

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України // Відомості Верховної Ради України.

— 1993. - № 35. - Ст. 358.

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство : наказ Генерального прокурора України від 04.10.1998 р. №

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України, які проводять оперативно-розшукову діяльність слідство : наказ Генерального прокурора України від 17.10.1999 р. № 2.

Про організацію судово-кримінального розшуку : Декрет РНК УРСР від 18 квітня 1919 р. // Центральний державний архів України. - № 23 (50). - Ф. № 3. - Спр. 21. - Арк. 123.

Про прокуратуру : Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №53. - Ст. 793.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції»: Указ Президента України від 11 вересня 2009 р. 870/2009 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів : Указ Президента України від 8 квітня 2008 року № 311 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

Про розвідувальні органи України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 19. — Ст. 94.

Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції : Указ Президента України від 9 лютого 2004 р. // Офіційний вісник України. — 2004. — № 6. — Ст. 307.

Про Службу безпеки України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №27. - ст. 382.

Про стан боротьби з організованою злочинністю у 2004 — 2005 рр. : Постанова Верховної Ради України від 3 листопада 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2006. — №5 —6. - Ст. 6.

Про створення кримінальної міліції у справах дітей : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.1995 р. № 502 [Електронний ресурс]. —

Режим доступу

Про судову практику у справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4 [Електронний ресурс]. - Режим доступу

Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 р.

№ 510 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :

Про участь громадськості в охороні громадського порядку і державного кордону : Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 40. - Ст. 338.

Програма боротьби з правопорушеннями на транспорті на 2004 — 2006 рр.

: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 № 2029 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :

Програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003 — 2010 рр. : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. // Офіційний вісник України. — 2003. - №24. - Ст. 1133.

Сборник нормативних актов МВД УССР. - К., 1983. - Т. 1.

Сборник нормативних актов по вопросам управлення органами внутренних дел. — Горький, 1975.

Селянський рух на Україні 1569-1647 рр. — К, 1993.

Сервецький І. В. Науково-практичний коментар Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» / І. В. Сервецький. - К., 2000.

Сервецький І. В. Науково-практичний коментар Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» / І. В. Сервецький. - К, 2000.

Сідак В. С. Національні спецслужби в період Української революції 1917- 1921рр. (невідомі сторінки історії) / В. С. Сідак. — К., 1998. - С.7.

Советская милиция: история и современность. 1917-1987. — М., 1987. Соціальна боротьба в м. Львові в ХУІ-ХУІІІ ст. — Львів, 1961. СУ РСФСР. - 1927. - №47. - Ст. 315. СУ РСФСР. - 1930. - №60. - Ст. 640.

Судоплатов А. П.. Безопасность предпринимательской деятельности : практ. пособ. / А. П. Судоплатов, С. В. Лекарев. - М. : Олма-пресс, 2001. - 381 с.

Тарасенко В. Є. Агентурний метод у діяльності оперативних г підрозділів ОВС України в умовах євроінтеграції : м-ли II Міжнар. наук.-практ. конф. «Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави», Одеса, 23 квітня 2010 р.). — Одеський державний університет внутрішніх справ. - Одеса, 2010. - С. 258 - 259.

Теория оперативно-розыскной деятельности : монография / Под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. - М. : Инфра-М, 2010. - 830 с.

Тимощук О. В. Охоронний апарат Української держави (квітень-грудень 1918р.) / О. В. Тимощук. - X., 2000.

Федоверко В. Координація дій— запорука ефективної боротьби з організованою злочинністю та корупцією / В. Федоверко // Вісник прокуратури. - 2001. - №6 (12) . - С. 75-80.

Хомколов В. П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью / В. П. Хомколов. — М., 1999.

Шеніков В. М. Правові витоки карно-розшукової служби України (історичний аспект) / В. М. Шеніков // 36.: Теорія оперативно-службової діяльності. — Львів., 2000. — С. 305-306.

Юхно О. О. Теорія і практика оперативно-розшукового запобігання злочинним органам внутрішніх справ : монографія / О. О. Юхно. — Одеса : Інтерпрінт, 2010.

Юшков С. В. Общественно-политическое устройство и право Киевского государства / С. В. Юшков. — М., 1949.

Ярмыш А. Н. Карательный аппарат самодержавия на Украяне (18951917гг.): дисс... д-ра юрид. Наук/А. Н. Ярмьіш.- X., 1992.

Ярочкин В. И. Корпоративная разведка / В. И. Ярочкин, Я. В. Бузанова. - М. : Ось-89, 2004.

Ярочкин В. И. Корпоративная разведка : монография / В. И. Ярочкин, Я. В. Бузанова. - М., 2005.

Зміст

Слово до читача

Вступ

Г лава І

Історико-правовий огляд становлення і розвитку оперативно-розшукової діяльності

1.1 . Розшукова діяльність античних часів

1.2 Розшукова діяльність в Київській Русі

1.3. Розшукова діяльність на території України в XIV- XVIII ст.

1.4. Організація поліцейського апарату та агентурно-оперативної роботи в XIX - на початку XX ст.

1.5. Охорона громадського порядку та розшукова діяльність на території України в 1917-1919 рр.

1.6. Оперативно-розшукова діяльність в Українській Радянській Соціалістичній Республіці

1.7. Організаційно-правові основи оперативно-розшукової діяльності карного розшуку УРСР

Глава II

Завдання та поняття оперативно-розшукової діяльності

2.1 Завдання оперативно-розшукової діяльності

2.2. Поняття та термінологія оперативно-розшукової діяльності

Глава III

Правова основа оперативно-розшукової діяльності в Україні

3.1. Конституційні основи оперативно-розшукової діяльності

3.2. Оперативно-розшукове законодавство України - правова база оперативно-розшукової діяльності

3.3. Підзаконне нормативно-правове регулювання оперативно- розшукової діяльності

3.4. Європейське співробітництво в сфері оперативно-розшукової діяльності

3.5. Правове регулювання діяльності правоохоронних органів України з питань боротьби з міжнародною злочинністю

Глава IV

Принципи оперативно-розшукової діяльності

4.1. Загально-правові принципи оперативно-розшукової діяльності

4.2. Г алузеві принципи оперативно-розшукової діяльності

Глава V

Оперативні підрозділи

5.1. Поняття, види і загальні ознаки оперативних підрозділів

5.2. Характеристика окремих галузевих оперативних підрозділів

Г лава VI

Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності

6.1 Загальна характеристика

6.2. Достатня інформація про протиправні дії кримінального характеру - як підстава для проведення оперативно-розшукової діяльності

6.3. Наявність достатньої інформації про осіб, які безвісно зникли

6.4. Запити повноважних державних органів, установ, організацій про перевірку осіб

6.5. Потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави

Глава VII

Обов’язки оперативних підрозділів

7.1. Загальні обов’язки та специфічні обов’язки окремих оперативних підрозділів

7.2. Виконання оперативними підрозділами письмових доручень і запитів

7.3. Виконання запитів міжнародних правоохоронних організацій та правоохоронних органів інших держав

7.4. Інформування органів державної влади

7.5. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

7.6. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами правоохоронних органів.

Глава VIII

Права оперативних підрозділів та характеристика окремих оперативно- розшукових заходів

8.1. Загальна характеристика повноважень оперативних підрозділів

8.2. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову

діяльність

8.3. Характеристика окремих оперативно-розшукових заходів

8.3.1. Опитування осіб за їх згодою, отримання добровільної допомоги

8.3.2. Контрольована поставка та контрольована і оперативна закупка

8.3.3. Участь у перевірці фінансово-господарської діяльності

8.3.4. Витребування, збирання та вивчення необхідних документів, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій

8.3.5. Операції по захопленню озброєних злочинців, припиненню тяжких злочинів, розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав

8.3.6. Відвідання приміщень за згодою власників, збирання відомостей про протиправну діяльність

8.3.7. Негласне виявлення та фіксування слідів тяжкого злочину

8.3.8.. .. Проникнення в злочинну групу

8.3.9.. .. Зняття інформації з каналів зв’язку

8.3.10. Оперативний контроль телеграфно-поштових відправлень

8.3.11. Спостереження за особою, річчю або місцем та аудіо-, відеоконтроль місця

8.3.12. Гласні і негласні штатні та позаштатні працівники оперативних підрозділів

8.3.13. Використання конфіденційного співробітництва

8.3.14. Отримання від юридичних та фізичних осіб інформації про злочин

8.3.15. Використання за згодою службових приміщень, транспортних засобів, житла, інших приміщень і майна юридичних і фізичних осіб

8.3.16. Аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних та електронних інформаційних мереж та встановлення місця радіоелектронного засобу

8.3.17. Створення і застосування оперативними підрозділами

автоматизованих інформаційних систем

8.3.18. Застосування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї

8.3.19. Створення та використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів

Г лава IX Г арантії законності в оперативно-розшуковій діяльності

9.1 Загальні положення

9.2. Контроль за здійсненням оперативно-розшукової діяльності

9.3. Поновлення матеріальних і моральних збитків

Г лава X Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності

10.1. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як приводи та підстави для кримінального провадження та отримання доказів

10.2. Використання оперативної інформації для попередження, виявлення, припинення і розслідування злочинів та інших протиправних діянь

10.3. Забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та осіб - учасників кримінального судочинства

10.4. Взаємне інформування оперативних підрозділів та державних органів

Глава XI

Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності

11.1. Правові основи залучення особи до співробітництва з оперативними підрозділом

11.2. Негласне співробітництво особи з оперативним підрозділом

11.3. Обмеження на залучення до співробітництва окремих категорій громадян

Глава XII

Соціальний і правовий захист осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності

12.1. Забезпечення правового захисту осіб, які залучаються до виконання

завдань оперативно-розшукової діяльності

12.2. Соціальний захист осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності

Г лава XIII

Судовий контроль і прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності

13.1. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності

13.2. Прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності

Г лава XIV

Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності

14.1. Загальна характеристика оперативно-розшукової інформації

14.2. Джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності

14.3.. .. Використання оперативної інформації

14.4.. .. Інформаційно-аналітичні системи

Глава XV

Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності

15.1.. .. Загальна характеристика

15.2. Поведінка оперативних працівників в повсякденній службовій діяльності

15.3. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності в особливих умовах

15.4. Психологічне забезпечення застосування зброї оперативним працівником

15.5. Психологічна поведінка оперативного працівника при веденні переговорів зі злочинцями

Висновки

<< |
Источник: Бандурка О. М.. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля,2012. - 620 с.. 2012

Скачать оригинал источника

Еще по теме Список рекомендованої літератури:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИОсновна література1. Венгеров А. Б. Теория государства и права. — М., 2000.2. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. — К., 2000.3. Комаров С. А. Теория государства и права. — М., 1999.4. Котюк В. О. Теорія права: Курс лекцій. — К.: Вентурі, 1996.5. Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Под ред. М. Н. Марченко. — М., 1998.\ \
 3. 8.2. Порядок розгляду касаційної скарги
 4. 9.2. Порядок подання заяви (внесення подання) про перегляд судового рішення
 5. 10.4. Відстрочення або розстрочення виконання судового рішення. Зупинення виконання судового рішення. Поворот виконання рішення, постанови
 6. 11.4. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника
 7. Список використаної та рекомендованої літератури
 8. Бібліографічний список рекомендованоїлітератури
 9. ЗМІСТ
 10. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 11. Список рекомендованої літератури
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. Список рекомендованої літератури
 14. Список рекомендованої літератури
 15. Список рекомендованої літератури
 16. Список рекомендованої літератури
 17. Список рекомендованої літератури
 18. Список рекомендованої літератури
 19. Список рекомендованої літератури
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -