<<
>>

Принципи оперативно-розшукової діяльності

У загальному сенсі принцип - це керівна ідея, основне правило поведінки, поняття, що являє собою узагальнення й розповсюдження якогось положення на всю сукупність явищ і процесів реальної дійсності, що пізнаються.

Принципи оперативно-розшукової діяльності мають визначальне значення для регулювання правових відносин, що функціонують у цій правовій сфері. Вони також мають велике значення для практики ведення оперативно-розшукової діяльності оперативними підрозділами у зв’язку з тим, що забезпечують правильне застосування правових норм, прийняття в стані оперативного ризику законних та обґрунтованих оперативних й оперативно-тактичних рішень, правильне використання результатів окремих оперативно-розшукових заходів зокрема, й опера- тивно-розшукової діяльності в цілому. При цьому вповноважені оперативні підрозділи й, відповідно, їх посадові особи усіх рівнів підпорядкування зобов’язані дотримуватися принципів оперативно-розшукової діяльності та несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України, за їх порушення. Цими ж принципами повинні керуватися й інші державні органи, посадові особи, окремі громадяни у разі, якщо вони виступають суб’єктами оперативно-розшукових правовідносин.

На законодавчому рівні положеннями ст. 4 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» закріплені основні принципи оперативно-розшукової діяльності: верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини.

Принцип верховенства права взагалі, й в оперативно-розшуко- вій діяльності зокрема, означає, що у правовій державі має панувати саме право, а не інтереси осіб, у руках яких у певний момент перебуває влада. Функції держави полягають у регулюванні відносин між усіма суб’єктами права на основі закону. Неухильне дотримання принципу верховенства права покликане забезпечити права і свободи людини в оперативно-розшуковій діяльності, а з боку осіб, відносно яких вона здійснюється, - повагу до законів та органів державної влади.

За такого розуміння сила держави, на якій вона ґрунтується, законна лише в тому випадку, якщо вона застосовується у суворій відповідності з правом, якщо вона цілковито служить йому. Для оперативно-розшукової діяльності це особливо актуалізується у зв’язку з тим, що саме під час її ведення збільшується ймовірність незаконного вторгнення у приватне спілкування й особисте життя людини, що, в свою чергу, може призвести до порушення конституційних прав і свобод людини як об’єкта цієї діяльності. При цьому закон, зобов’язуючи окрему людину до дотримання загальноприйнятих правил поведінки, водночас чітко окреслює межі здійснення оперативно-розшуко- вих заходів, використання сил, застосування її засобів у співвідношенні до можливого тимчасового й у виняткових випадках обмеження конституційних прав людини.

Отже, принцип верховенства права вимагає, щоб оператив- но-розшукова діяльність здійснювалася на правовій основі та за умов легітимності, тобто відповідала морально-психологічному сприйняттю її громадянами, визнанню її права здійснювати управління соціальними процесами, згоді, готовності їй підпорядковуватися.

Принцип верховенства права означає, що для правової держави необхідно, але зовсім не достатньо, щоб усі, зокрема і сама держава, дотримувались законів. Необхідно, щоб ці закони були правовими, виражали загальну і рівну для всіх міру (норму) свободи людини. Відповідно до цього принципу, правова держава придає державному застосуванню сили характер правового примусу. У правовій державі повноваження влади в цілому, а по відношенню до оперативно-розшукової діяльності, оперативних підрозділів і їх посадових осіб, зокрема, можуть здійснюватись виключно у правових рамках.

Принцип законності в оперативно-розшуковій діяльності полягає в точному й безумовному дотриманні всіма оперативними підрозділами та, відповідно, їх посадовими особами Конституції України, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», інших Законів України й підзаконних нормативно-правових актів у сфері забезпечення безпеки громадян, суспільства і держави, охорони правопорядку й боротьби зі злочинністю, нормативно-правових актів суб’єктів оперативно-розшукової діяльності відомчого характеру, що регламентують питання організації й тактики проведення окремих оперативно-розшукових заходів тощо.

Цей принцип передбачає існування системи державних гарантій, які виключають можливість будь-яких зловживань під час ведення оперативно-розшукової діяльності. Такі гарантії знайшли своє відображення у ряді норм Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Наприклад, у положеннях ст. 9 цього Закону прямо закріплені гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, у ст. 5 чітко визначені підрозділи, уповноважені на здійснення оперативно-розшукової діяльності, у ст. 6 визначені підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності, у ст. 8 регламентовані права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність тощо. Також у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» прописані механізми ведення оперативно-розшукової діяльності в цілому й, відповідно, умови та процедурні аспекти здійснення окремих оперативно-розшукових заходів, що тимчасово обмежують конституційні права людини. Державні гарантії щодо дотримання законності в оперативно-розшуковій діяльності реалізовуються шляхом здійснення судового й відомчого контролю, прокурорського нагляду за її веденням, притягненням посадових осіб оперативних підрозділів, у разі порушення ними правових норм, до різних видів юридичної відповідальності тощо. Усе це сприяє посиленню дієвості принципу законності в оперативно-розшуковій діяльності, який для неї виступає ґрунтовним принципом. При цьому решта принципів тією чи іншою мірою служать проявом принципу законності та, відповідно, порушення будь-якого з них означатиме й порушення принципу законності.

Принцип дотримання прав і свобод людини в оперативно-роз- шуковій діяльності означає, що уповноважені на ведення цієї діяльності оперативні підрозділи та їх посадові особи повинні суворо дотримуватися конституційних положень щодо гарантування прав, свобод, законних інтересів людини з боку держави.

Будь-які порушення конституційних прав і свобод людини в оперативно-розшуковій діяльності, ким або чим би вони не були вмотивовані, неприпустимі.

У разі їх порушення працівники оперативних підрозділів мають бути притягнені до юридичної відповідальності згідно з чинним законодавством України та, відповідно до положень ч. 8 ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», у випадках порушення прав і свобод людини або юридичних осіб в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також у разі, якщо причетність до правопорушення особи, щодо якої здійснювались оперативно-розшукові заходи, не підтвердилась, зобов’язані невідкладно поновити порушені права і відшкодувати заподіяні матеріальні та моральні збитки в повному обсязі. При цьому, згідно з ч. 9 ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», громадяни України та інші особи мають право у встановленому законом порядку одержати від органів, на які покладено здійснення оперативно-розшукової діяльності, письмове пояснення з приводу обмеження їх прав і свобод та оскаржити ці дії. Одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, якщо вони не містять інформації про вчинення заборонених законом дій, зберіганню не підлягають і повинні бути знищені.

У зв’язку зі специфічністю завдань, що виконуються вповноваженими суб’єктами з використанням можливостей оператив- но-розшукової діяльності, чинним законодавством України дозволяються окремі обмеження прав і свобод людини під час ведення оперативно-розшукової діяльності, але вони мають винятковий і тимчасовий характер і можуть застосовуватись лише за рішенням слідчого судді з метою виявлення, попередження чи припинення тяжкого або особливо тяжкого злочину та у випадках, передбачених законодавством України, з метою захисту прав і свобод інших осіб, безпеки суспільства.Оперативно-розшукові заходи, пов’язані з тимчасовим обмеженням прав людини, проводяться з метою запобігання тяжким або особливо тяжким злочинам, їх виявлення та припинення, розшуку осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання або безвісти зникли, захисту життя, здоров’я, житла і майна працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, припинення розвідувально-підривної діяльності проти України.

При застосуванні оперативно-розшукових заходів працівники оперативних підрозділів зобов’язані враховувати їх відповідність ступеню суспільної небезпеки злочинних посягань та загрозі інтересам суспільства і держави.

Одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, якщо вони не містять інформації про вчинення заборонених законом дій, зберіганню не підлягають і повинні бути знищені. Для одержання інформації забороняється застосовувати технічні засоби, психотропні, хімічні та інші речовини, які пригнічують волю або завдають шкоди здоров’ю людей та навколишньому середовищу.

Окрім прямо задекларованих у ст. 4 Закону України «Про опе- ративно-розшукову діяльність» принципів, враховуючи характер цього виду державно-правової діяльності, можна виділити й низку притаманних виключно оперативно-розшуковій діяльності спеціальних принципів:

- принцип конспірації;

- принцип поєднання гласних і негласних методів, заходів та засобів;

- принцип добровільності конфіденційного співробітництва;

- принцип забезпечення безпеки гласних і негласних позаштатних працівників.

Принцип конспірації в оперативно-розшуковій діяльності означає збереження в таємниці здійснення негласних пошукових, розвідувальних й контррозвідувальних заходів, а також надання оперативно значущої інформації оперативному підрозділу особами, які конфіденційно співробітничають з ним. При цьому відомості про оперативно-розшукові заходи, що проведені, чи такі що проводяться або плануються, а також конкретні факти конфіденційного співробітництва, повинні зберігатися в таємниці не лише від об’єктів оперативно-розшукової діяльності, а й від працівників самого оперативного підрозділу, яким ці відомості не потрібні для виконання службових завдань. У разі, якщо на підставі ч. 5 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» до виконання окремих доручень у ході проведення оперативно-роз- шукової діяльності будуть залучатися працівники інших підрозділів, перед ними, без вмотивованої необхідності, не повинні розкриватися відомості, що безпосередньо не стосуються їх участі у проведенні тих чи інших оперативно-розшукових заходів, кінцева мета заходу, сили й засоби, що задіяні під час проведення оперативно-розшукового заходу, прийняті тактичні й стратегічні рішення тощо.

Ці ж положення стосуються й осіб, які конфіденційно співробітничають з оперативним підрозділом. При цьому, згідно з ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», особи, які залучаються до виконання завдань опе- ративно-розшукової діяльності, зобов’язані зберігати таємницю, що стала їм відома. Розголошення цієї таємниці тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що порушують права людини. Цілком зрозуміло й те, що таким особам, які не мають допуску до державної таємниці, не повинен надаватися й доступ до неї.

Принцип поєднання гласних і негласних методів, заходів, засобів оперативно-розшукової діяльності виходить з самого визначення оперативно-розшукової діяльності як системи гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів. (ст. 2 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»). Гласні і негласні методи, заходи, засоби оперативно-роз- шукової діяльності, та, відповідно, їх поєднання, чітко спрямовані на вирішення основного завдання цієї діяльності - боротьби зі злочинністю. Таке поєднання надає змогу оперативному підрозділу у найкоротший час, з мінімальними затратами сил та засобів, без порушення норм чинного законодавства України досягти бажаного результату.

Принцип добровільності конфіденційного співробітництва в оперативно-розшуковій діяльності полягає в безумовному добровільному бажанні особи конфіденційно співробітничати з оперативним підрозділом з метою боротьби зі злочинністю. Будь-який примус з боку працівників оперативного підрозділу щодо зазначеної категорії осіб є неприпустимим.

Принцип забезпечення безпеки гласних і негласних позаштатних працівників полягає в тому, що особа, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, перебуває під захистом держави. У разі виникнення загрози життю, здоров’ю або майну такої особи, її захист забезпечується оперативним підрозділом, який, згідно з ч. 3 ст. 12 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», зобов’язаний вжити спеціальних заходів для забезпечення безпеки цієї особи. До спеціальних заходів відносяться: зміна даних про особу, зміна місця проживання, роботи і навчання, інших даних у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Поряд із наведеними принципами в оперативно-розшуковій діяльності існують й інші принципи цієї діяльності, наприклад, такі як:

- принцип необхідності й достатності сил, методів, засобів оперативно-розшукової діяльності, який проявляється у тому, що при застосуванні наявних можливостей оперативно-розшукової діяльності працівники оперативних підрозділів зобов’язані враховувати їх відповідність ступеню суспільної небезпеки злочинних посягань та загрозі інтересам суспільства і держави;

- принцип організації сил, методів, засобів оперативно-роз- шукової діяльності полягає в забезпеченні внутрішнього порядку й погодженості дій уповноважених суб’єктів під час ведення оперативно-розшукової діяльності, виникненні й подальшому вдосконаленні необхідного взаємозв’язку між різними оператив- но-розшуковими діями, що спрямовані на вирішення конкретного завдання;

- принцип раціональності використання сил, методів, засобів оперативно-розшукової діяльності формує у суб’єктів оператив- но-розшукової діяльності доцільне й вмотивоване ставлення до вибору кожної конкретної оперативно-розшукової дії або їх сукупності з мінімальними затратами будь-яких наявних ресурсів;

- принцип оптимізації сил, методів, засобів оперативно-розшу- кової діяльності спрямований на приведення всієї багатогранної системи оперативно-розшукових дій до оптимального, найбільш ефективного, з точки зору вимог сьогодення, стану з урахуванням розвитку теорії та передового досвіду практики ведення опера- тивно-розшукової діяльності;

- принцип взаємодії в оперативно-розшуковій діяльності полягає у взаємоузгодженій (за метою, характером, місцем і часом) діяльності як між працівниками одного оперативного підрозділу (у тому числі й між його керівником та працівниками), так і між працівниками різних не підпорядкованих оперативних підрозділів та інших підрозділів, державних органів, громадських організацій, окремих громадян, заснованій на законах і відомчих нормативно-правових актах та спрямованій, з урахуванням чіт-

кого розмежування компетенції, на вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності;

- принцип наступальності в оперативно-розшуковій діяльності спрямований на безперервне ініціативне проведення тих чи інших оперативно-розшукових дій, своєчасне отримання та перевірку оперативно значущої інформації, активні дії усіх уповноважених суб’єктів з використанням наявних можливостей;

- принцип цілеспрямованості в оперативно-розшуковій діяльності знаходить свій прояв у пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави;

- принцип гуманності в оперативно-розшуковій діяльності розкривається, перш за все, в тому, що сама ця діяльність беззаперечно спрямована на захист життя, здоров’я, конституційних прав і свобод людини й громадянина, забезпечення безпеки суспільства і держави. При цьому для одержання інформації та вирішення інших завдань оперативно-розшукової діяльності забороняється застосовувати технічні засоби, психотропні, хімічні та інші речовини, які пригнічують волю або завдають шкоди здоров’ю людей та навколишньому середовищу.

Наведені принципи оперативно-розшукової діяльності не становлять вичерпного переліку, тому в практичній діяльності оперативні підрозділи керуються й іншими загальновідомими принципами.

При вивченні сутності оперативно-розшукової діяльності необхідно виходити з того, що:

- вона соціально зумовлена, оскільки орієнтована на виконання соціально корисних завдань і є одним з різновидів правоохоронної функції держави. Виключно Україна в межах компетенції законодавчої, виконавчої та судової влади може наділяти правом здійснювати даний вид діяльності певних суб’єктів;

- оперативно-розшуковій діяльності притаманні специфічні відносини - оперативно-розшукові. Вони відрізняються від інших правовідносин насамперед суб’єктами. Такими виступають спеціально уповноважені державою органи та їх посадові особи. При цьому характерною рисою розглянутих відносин є особливий правовий статус суб’єктів, специфіка в реалізації їхніх прав та обов’язків полягає в застосуванні оперативних та оперативно-технічних засобів боротьби зі злочинністю;

- така діяльність у теперішній час має відкрите законодавче регулювання, що містить правове забезпечення дій оперативно-роз- шукових підрозділів.

Отже, оперативно-розшукова діяльність - це один із видів юридичної діяльності, що має державно-правовий характер, оскільки здійснюється вона виключно в інтересах і за велінням держави спеціально уповноваженими на те державними органами, має чітко виражену правову основу і спрямованість, проводиться в точній відповідності з правовими приписами держави та вимогами законності.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення оперативно-розшукової діяльності.

2. Визначте завдання оперативно-розшукової діяльності.

3. Які технічні пристрої, хімічні, психотропні та інші речовини заборонено застосовувати в оперативно-розшуковій діяльності?

4. Розкрийте значення пошукових, розвідувальних і контрроз- відувальних заходів.

5. Назвіть принципи оперативно-розшукової діяльності, закріплені в Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність».

6. Охарактеризуйте спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності.

ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

<< | >>
Источник: С. В. Албул, С. В. Андрусенко, и др.. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. /— Одеса : ОДУВС, 2016. —270с.. 270

Скачать оригинал источника

Еще по теме Принципи оперативно-розшукової діяльності:

 1. Історія оперативно-розшукової діяльності
 2. Становлення теорії оперативно-розшукової діяльності як самостійної галузі наукових знань
 3. Принципи оперативно-розшукової діяльності
 4. Правова основа оперативно-розшукової діяльності
 5. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності
 6. Виконавці та учасники оперативно-розшукової діяльності, їх соціальний та правовий захист
 7. 8.1. Оперативно-розшукова інформація: вихідні положення та пізнавальне значення
 8. 9.1. Судовий та відомчий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю
 9. ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ
 10. 1.6. Оперативно-розшукова діяльність в Українській Радянській Соціалістичній Республіці
 11. 1.7. Організаційно-правові основи оперативно-розшукової діяльності карного розшуку УРСР
 12. 3.1. Конституційні основи оперативно-розшукової діяльності
 13. 3.4. Європейське співробітництво в сфері оперативно-розшукової діяльності
 14. Глава IV Принципи оперативно-розшукової діяльності
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -