<<

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Нормативно-правові акти

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней: принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 15.11.2000 г.

№ 55/25 (г. Палермо). - Viena International Centre, 2004. - 100 с.

2. Конституція України [Електронний ресурс] : закон України від 28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 04.07.2015 р. № 2952-17. - Електрон. дан. (1 файл). - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. - Назва з екрана.

3. Кримінальний кодекс України [ Електронний ресурс ] : закон України від 05. 04. 2001 р. № 2341-Ш із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 04. 07. 2015 р. № 3718-17. - Електрон. дан. ( 1 файл ). - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. - Назва з екрана.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України : закон України від 13. 04. 2012 р. № 4651-VI : за станом на 22. 12. 2015 р. - К.: Алерта, 2015. - 304 с.

5. Положення про Міністерство внутрішніх справ: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878 [ Електронний ресурс ] - Електрон. дан. (1 файл). - Режим доступу: http:// http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-п - Назва з екрану.

6. Про взаємодію Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України в питанні розшуку осіб : наказ МВС України, СБ України від 03.05.2012№ 169/391.

7. Про Державну прикордонну службу : закон України від 3 квітня 2003 р. № 661 [Електронний ресурс] // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

8. Про державну таємницю [Електронний ресурс]: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855// Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

9. Про Єдиний реєстр досудових розслідувань: наказ Генерального Прокурора України від 17.08.2012 р.

№ 69.

10. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві [ Електронний ресурс ] : Закон України від 23.12.1993 р. № 3782-ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України : за станом на 11.08.2015 р. № 1254-17. - Електрон. дан. ( 1 файл ). - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. - Назва з екрана.

11. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень: наказ МВС України від 14. 08. 2012 р. № 700.

12. Про затвердження Інструкції з організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: наказ МВС України від 09.08.2012 р. № 686.

13. Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України: наказ МВС України від 12.10.2009 р. № 436.

14. Про захист персональних даних : закон України від 01 червня 2010 р. № 2297 [Електронний ресурс] // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

15. Про заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю в Україні: Рішення РНБО України від 06.05.2015: введено в дію Указом Президента України від 16.06.2015 № 341/2015. - [Електронний ресурс] - Електрон. дан. (1 файл). - Режим доступу: :http:// www.rnbo.gov.ua/documents/401.html - Назва з екрана.

16. Про інформацію [ Електронний ресурс ] : Закон України від

2. 10. 1992 р. № 2657-ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 09.08.2015 р. № 2938-17. - Електрон. дан. ( 1 файл ). - Режим доступу : http:// zakon1.rada.gov.ua. - Назва з екрана.

17. Про контррозвідувальну діяльність [Електронний ресурс] : закон України від 26 грудня 2002 р. № 374// Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua - Назва з екрана.

18. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII // Відомості Верховної Ради

України.

- 2014. - № 47. - Ст. 2051.

19. Про Національну поліцію [ Електронний ресурс ] : Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIQ. - Електрон. дан. (1 файл). - Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua. - Назва з екрана.

20. Про оперативно-розшукову діяльність [ Електронний ресурс ] : закон України від 18. 02. 1992 р. № 2135-ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України : за станом на 19. 11. 2012 р. № 341217. - Електрон. дан. ( 1 файл ). - Режим доступу : http://zakon1.rada. gov.ua. - Назва з екрана.

21. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України: науково-практичний коментар / В.Д. Берназ, А.М. Притула. - О.: Фенікс, 2013. - 190 с.

22. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю[ Електронний ресурс ] : закон України від 30. 06. 1993 р. № 3341-XII із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 05. 06. 2011 р. № 3334-17. - Електрон. дан. ( 1 файл ). - Режим доступу : http://zakon1. rada.gov.ua. - Назва з екрана.

23. Про організацію проведення негласних слідчих (розшу- кових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні [ Текст ] : наказ Генеральної Прокуратури України, МВС України, СБ України,Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5.

24. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс] : наказ Генерального Прокурора України від 19.09.2005 р. № 4 / 1 гн із змін., внес. наказами Генерального прокурора України від 04.10.2011 р. № 3 / 2 / 1гн. - Електрон. дан. ( 1 файл ). - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. - [Назва з екрану].

25. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України : наказ МВС

України від 22.10.2012 № 940.

26. Про прокуратуру [ Електронний ресурс ] : Закон України від 05.11.1991 р. № 1789-ХТТ із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 01.07.2015 р. № 3668-17. - Електрон. дан. ( 1 файл ). - Режим доступу : http:// zakon1.rada.gov.ua. - Назва з екрана.

27. Про розвідувальні органи України : закон України від 22 березня 2001 р. № 2331 [Електронний ресурс] // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

28. Про Службу безпеки України : закон України від 25 березня 1992 р. № 2229 [Електронний ресурс] // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

29. Про Службу зовнішньої розвідки України : закон України від 01 грудня 2005 р. № 3160-IV [Електронний ресурс] // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua

30. Про телекомунікації: закон України від 18.11.2003 [зі змінами і доповненнями] // Офіційний вісник України. - 2001. - № 51. - Ст. 2644.

31. Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють: Закон України від 4 лютого 2004 року № 1433-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 19. - Ст. 263.

Базова та допоміжна література

1. Актуальні проблеми забезпечення прав людини в оператив- но-розшуковій діяльності: конспекти лекцій та комплексні методичні матеріали / С.В. Албул, В.Б. Любчик, Р.В. Мукоіда та ін. - Одеса: ОДУВС, 2010. - 112 с.

2. Албул С.В. Категорії «розвідувальна інформація» та «інформація кримінальної розвідки» в контексті реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України // Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: Матеріали VTTT Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2016 р., м. Одеса). - Одеса: ОДУВС, 2016. - С. 7-8.

3. Албул С.В. Концепція розвитку кримінальної розвідки органів внутрішніх справ України: науковий проект / С.В.

Албул, О.Є. Користін. - Одеса: ОДУВС, 2015. - 20 с.

4. Албул С.В. Кримінальна розвідка як функція оператив- но-розшукової діяльності: Європейський досвід та Українські перспективи (Criminal Intelligence as a Function of Operatively- Search Activity: European Experience and Ukrainian Prospects) // European Reforms Bulletin: international scientific peer-reviewed journal: Grand Duchy of Luxembourg. - 2015. - № 2. - P. 2-6.

5. Албул С.В. Принципи оперативно-розшукової діяльності в контексті вимог нового Кримінального процесуального кодексу України // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19.04.2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Юридична література, 2013. - 200 с. - С. 124-129.

6. Албул С.В. Протидія кримінальним правопорушенням підрозділами карного розшуку МВС України: навчальний посібник / С.В. Албул, Т.С. Демедюк, О.Є. Користін, В.Ф. Паскал. - Одеса: ОДУВС, 2015. - 354 с.

7. Албул С.В. Теоретично-прикладні засади протидії підрозділами карного розшуку злочинам проти власності у районі проведення антитерористичної операції : монографія / С.В. Албул, О.Ю. Анциферов, М.В. Стащак та ін.; за заг. наук. ред. С.М. Гусарова. - Харків : Вид-во ХНУВС, 2015. - 292 с.

8. Антологія сиску: В 14-ти т / Відп. ред.: Ю.Т. Римаренко, В.Т. Кумарець. - К.: Знання України, 2005. - Т.1. / Упоряд.: Ю.Т. Римаренко, В.М. Чисніков, Т.Р. Шинкаренко та ін. - 596 с.

9. Антонов К.В. Правові засади оперативно-розшукової діяльності: навч. посіб. / К.В. Антонов, О.В. Вишня, О.В. Сачко, С.Т. Халимон. - Харків: ХНУВС, 2009. - 348 с.

10. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність : підручник : Ч. І / О.М. Бандурка. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. - 336 с.

11. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова компаративістика: монографія / О.М. Бандурка, М.М. Перепелиця, О.В. Манжай, В.В. Шендрик. - Харків: Золота міля, 2013. - 352 с.

12. Бандурка О.М.

Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія / О.М. Бандурка. - Х : Золота миля, 2012. - 620 с.

13. Бараненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / Б.І. Бараненко. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 275 с.

14. Басецкий И.И. Словарь оперативно-розыскной терминологии / И.И. Басецкий. - Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 1993. - 264 с.

15. Біляєв В.О. Стратегія і тактика протидії злочинності засобами ОРД: монографія / В.О. Біляєв. - Дніпропетровськ, 2013. - 316 с.

16. Боротьба з організованою злочинною діяльністю, пов’язаною з викраденням людини: методичні рекомендації / С.В. Албул,

0. 0. Подобний. - Одеса: ОДУВС, 2010. - 68 с.

17. Василинчук В.І. Конфіденційне співробітництво в опера- тивно-розшуковій діяльності та кримінальному провадженні / В.І. Василинчук, О.В. Грибовський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (34). - Частина 2. - К.: НАВС, 2015. - С. 3-14.

18. Водько М.П. Кримінально-правова регламентація протидії організованій злочинності: монографія / М.П. Водько, О.О. Подо- бний. - Одеса: Юридична література, 2010. - 192 с.

19. Водько Н.П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография / Н.П. Водько. - Одесса: Феникс, 2015. - 572 с.

20. Гапон О.А. Оперативно-розшукові і розвідувально-пошукові заходи: нормативне регулювання: монографія / О.А. Гапон,

1. Р. Шинкаренко; передм. Ю.О. Смірнова; за заг. ред. О.Н. Ярми- ша. - К.: НУВС, 2002. - 312 с.

21. Глушков В.О. Судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю / В.О. Глушков// Науковийвісн. Нац. акад. СБ України.

- 2011. - № 35. - С. 213-223.

22. Грібов М. Л. Сутність конспірації в оперативно-розшуко- вій діяльності / М. Л. Грібов// Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України: науково-практичне видання. - Київ: МВС України, 2010. - № 183. - С. 98-106.

23. Грошевий Ю.М. Судовий контроль у сфері оперативно-роз- шукової діяльності: монографія / Ю.М. Грошевий, С.В. Єськов.

- Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. - 126 с.

24. Дидоренко Э.А. Оперативно-профилактическое наблюдение /

Э.А. Дидоренко, С.С. Овчинский. - К.: РИО МВД Украины, 1982. - 72 с.

25. Експрес-аналіз ефективності використання негласних слідчих (розшукових) дій: аналітичний огляд / С.В. Албул, М.П. Водько, О.Є. Користін та ін. - Одеса: ОДУВС, 2015. - 36 с.

26. Єськов С.В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б.І. Бара- ненко, О.В. Бочковий, С.В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К.В., проф. Бараненка Б.І. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідо- ренка, 2010. - 216 с.

27. Забезпечення прав і свобод громадян під час здійснення оперативно-технічних заходів: науково-практичний посібник / С.В. Албул, М.В. Корнієнко, Р.В. Мукоіда. - Одеса: ОДУВС, 2014. - 104 с.

28. Захаров В.П. Інформаційне забезпечення боротьби зі злочинністю : монографія / В.П. Захаров. - Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2008. - 472 с.

29. Захаров В.П. Оперативно-розшукова діяльність (Особлива частина): протидія злочинам загальнокримінального спрямування: навчальний посібник / В.П. Захаров, А.В. Баб’як, Л.Ф. Гула.

- Львів: ЛьвДУВС, 2013. - 476 с.

30. Зозуля Є.В. Міжнародне співробітництво органів внутрішніх справ України: історико-правове дослідження : монографія / Є.В. Зозуля. - Харків : НікаНова, 2014. - 782 с.

31. Ивахин А.Е. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб: по материалам открытой печати и лит. : [в 6 т. Т. 2] / А.Е. Ивахин, П.Я. Прыгунов. - [2-е изд. стереотип.]. - К.: КНТ, 2008. - 224 с.

32. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшуко- вої діяльності: монографія / В.А. Буржинський, М.Г. Вербенський, В.С. Гуславський та ін. - Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2009. - 110 с.

33. Исиченко А.П. Оперативно-розыскная криминология: учебное пособие / А.П. Исиченко. - М.: ИНФРА-М., 2001. - 70 с.

34. Історія і сучасність карного розшуку України. - К.: МВС України, 2004. - 284 с.

35. Історія міліції України у документах та матеріалах: У 3-х т - Т. 1: 1917-1925 / П.П. Михайленко, Я.Ю. Кондратьєв; МВС України; НАВС. - К.: Ґенеза, 1997. - 504 с.

36. Історія міліції України у документах і матеріалах. - У 3-х т - Т. 2: 1926-1945 / П.П. Михайленко, Я.Ю. Кондратьєв; МВС України; НАВС. - К.: Ґенеза,1999. - 412 с.

37. Історія міліції України у документах і матеріалах. - У 3-х т - Т. 3: 1946-1990 / П.П. Михайленко, Я.Ю. Кондратьєв; МВС України; НАВС. - К.: Ґенеза,2000. - 616 с.

38. Катеринчук І.П. Інформаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів України: проблеми теорії і практики: монографія / І.П. Катеринчук. - Одеса: ОДУВС, 2015. - 392 с.

39. Кислий А.М. Концептуальні положення сприяння громадян оперативним підрозділам органів внутрішніх справ / А.М. Кислий // Науковий вісн. Нац. акад. внутр. справ. - 2011. - № 1 (75). - С. 154-162.

40. Кобець М.В. Спеціальна техніка: основні поняття, терміни та визначення: навчальний посібник / М.В. Кобець, Б.В. Жуков, П.П. Артеменко, В.А. Кудінов. - К.: «Аванпост-Прим», 2013. - 192 с.

41. Козаченко І.П. Оперативно-розшукова діяльність. Вступ до курсу / І.П. Козаченко. - Одеса: НДРВВ ОІВС, 1999. - 111 с.

42. Козаченко І.П. Оперативно-розшукова діяльність як державно-правова форма боротьби зі злочинністю (поняття, суть, завдання та підстави): навч. посіб. / І.П. Козаченко. - К.: Укр. академія внутр. справ, 1995. - 44 с.

43. Колесник В.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки та проведення: науково-практичний посібник / В.А. Колесник; Академія

адвокатури України. - К.: Прецедент, 2014. - 135 с.

44. Кондратьєв Я.Ю. Застосування технічних засобів для отримання доказової інформації: монографія / Я.Ю. Кондратьєв, В.Д. Сущенко, П.П. Підюков та ін. - К. : НАВСУ, 2003. - 160 с.

45. Кримінальний процес України: навчальний посібник / С.В. Ал- бул, С.Л. Деревянкін, О.В. Поліщук - Одеса: ОДУВС, 2015. - 476 с.

46. Кудінов С.С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, РВ. Шехав- цов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. - Х.: «Оберіг», 2013. - 344 с.

47. Любчик В.Б. Протидія органів внутрішніх справ корисливо-насильницьким злочинам у курортній місцевості : монографія / С.В. Албул, В.Б. Любчик. - Одеса: ОДУВС, 2013. - 140 с.

48. Мешков В.М. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия: учебно-практическое пособие / В.М. Мешков, В.Л. Попов. - М.: Издательство «Щит-М», 1999. - 80 с.

49. Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917-2017 рр.): в 3-х томах. Т. 1. Міністерство внутрішніх справза доби УНР та Української держави (1917-1920 рр.): наук. вид. / авт. кол.: М.Г. Вербенський, О.Н. Яр- миш, Т.О. Проценко, В.М.Чисніков та ін. - К.: ДНДІ МВС України, 2012. - 686 с.

50. Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917-2017 рр.): в 6 томах. Т 2. Народне секретарство - Народний комісаріат внутрішніх справ радянської України (грудень 1917 р. - грудень 1922 р.) / авт. кол.:М.Г. Вербенський, О.Н. Ярмиш, Т.О. Проценко, В.О. Криволапчук, В.М.Чисніков та ін. - К.: ДНДІ МВС України; Харків: Мачулин, 2014. - 948 с.

51. Мукоіда Р.В. Запобігання злочинності оперативно-розшу- ковими заходами / Р.В, Мукоіда // Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - № 1. - С. 168-170.

52. Мукоіда Р.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність / Р.В. Мукоіда // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014.

- № 1. - С. 146-148.

53. Мукоіда РВ. Спеціальна техніка в органах внутрішніх справ / РВ. Мукоіда, А.О. Шелехов / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.О. Кузніченка. - Одеса: ОДУВС, 2013. - 134 с.

54. Назаров А.Д. Провокации в оперативно-розыскной деятельности : монографія / А.Д. Назаров. - М. : Юрлитинформ, 2010. - 152 с.

55. Негласні слідчі (розшукові) дії: курс лекцій / Д.Й. Никифор- чук, С.І. Ніколаюк, О.І. Козаченко та ін. / За заг. ред. Никифорчука Д.Й. - К.: НАВС, 2012. - 138 с.

56. Некрасов В.А. Конфіденційне співробітництво: навчальний посібник / В.А. Некрасов, С.І. Корсун, І.Р Шинкаренко. - К.: РВВ МВС України, 2004. - 232 с.

57. Некрасов В.А. Оперативне розпізнавання: монографія / В.А. Некрасов, В.Я. Мацюк, Н.Є. Філіпенко та ін. - К.: КНТ, 2007. - 216 с.

58. Никифорчук Д.Й. Аналітична робота в оперативно-роз- шуковій діяльності: навчально-практичний посібник / Д.Й. Никифорчук, О.Ю. Бусол, Г.М. Бірюков. - К.: НАВС, 2012. - 152 с.

59. Никифорчук Д.Й. Проведення аналізу оперативно-розшу- кової інформації: монографія / Д.Й. Никифорчук, О.Ю. Бусол. - К., 2010. - 165 с.

60. Никифорчук Д.Й. Протидія грабежам оперативними підрозділами МВС України: навчальний посібник / за заг. ред. О.М. Джужі / Д.Й. Никифорчук, В.І. Василинчук, О.І. Козаченко та ін.

- Хмельницький: ХНУ, 2011. - 115 с.

61. Ноздрін Д.О. Протидія підрозділів карного розшуку незаконному обігу синтетичних наркотичних засобів : монографія / С.В. Албул, Д.О. Ноздрін. - Одеса : ОДУВС, 2014. - 200 с.

62. Обшалов С.В. Оперативно-розшукова протидія злочинам при здійсненні кримінального провадження: монографія / С.В. Обшалов. - Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012. - 264 с.

63. Овчинский А.С. Информация и оперативно-розыскная деятельность: монография / А.С. Овчинский / под ред. Проф. В.И. Попова. - М.: ИНФРА-М, 2002 - 116 с.

64. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация /

С.С. Овчинский; под ред.: А.С. Овчинского, В.С. Овчинского. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 122 с.

65. Оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник / Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, Д.Й. Никифорчук.; за ред. проф. О.М. Джужи. - К.: Правова єдність, 2009. - 310 с.

66. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ. Державний екзамен : навчальний посібник / С.В. Албул, В.Б. Любчик, РВ. Мукоіда та ін.; за заг. ред. д.ю.н., доц., Заслуженого юриста України, генерал-майора міліції А.М. Волощука. - Одеса : ОДУВС, 2013. - 72 с.

67. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: Загальна частина: підручник / авт. кол.: С.В. Албул, К.І. Бєляков, А.І. Берендєєва та ін.; за ред. С.П. Черних, М.П. Водька,

0. Ф. Долженкова. - Київ: Відділ редакційно-видавничої діяльності МВС України, 2012. - 884 с.

68. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативно-розшу- кову діяльність та державну таємницю / уклад. О.В. Кириченко,

1. М. Зубач, О.В. Новіков, А.В. Білий - К.: ЦУЛ, 2008. - 464 с.

69. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П.Снігерьов, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. - Суми: Мрія-1, 2003. - 226 с.

70. Оперативно-розшукова тактика: навчально-методичний посібник / С.В. Албул, РВ. Мукоіда, В.Б. Любчик, А.О. Шелехов / за заг. проф. д.ю.н., проф. С.О. Кузніченка. - Одеса: ОДУВС, 2013. - 206 с.

71. Оперативно-розыскная деятельность / Ю.С. Блинов, О.А. Вагин, А.С. Вандышев; под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. - М.: Инфра-М, 2001. - 832 с.

72. Орлов Ю.Ю. Співвідношення оперативно-розшукової, розвідувальної та контррозвідувальної діяльності / Ю.Ю. Орлов, В.В. Матвійчук // Науковий вісн. Київ. нац. ун-та внутр. справ. - 2006. - № 2, ч. 2. - С. 61-74.

73. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О.Ю. Анциферов, О.М. Чистолінов, С.В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: Золота міля, 2015. - 312 с.

74. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчально-методичний посібник / Л.І. Аркуша, М.Б. Саакян, А.А. Шелехов та ін. - Одеса: Фенікс, 2013. - 198 с.

75. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): учебное пособие. Часть первая. / Э.А.Дидоренко, Б.И.Бараненко, В.А.Силюков и др.; под ред. проф. Э.В. Виленской; МВД Украины, ЛАВД. - Луганск: РИО ЛАВД, 2006. - 245 с.

76. Перепилиця М.М. Провадження оперативно-розшукових заходів у Великій Британії, Росії, США та Україні: монографія / М.М. Перепилиця, О.В. Манжай. - Харків : Вид-во КП Друкарня № 13, 2008. - 248 с.

77. Погорецький М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії та опе- ративно-розшукові заходи: поняття, сутність і співвідношення / М.А. Погорецький, Д.Б. Сергєєва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2014. - № 2(33). - С. 137-141.

78. Погорецький М.А. Оперативно-розшукові заходи: поняття і види / М.А. Погорецький // Державна безпека України. - 2005. - № 1 (3). - С. 62-67.

79. Погорецький М.А. Поняття організації оперативно-розшукової діяльності / М.А. Погорецький, В.П. Шеломенцев // Кримський юридичний вісник. - 2010. - № 1 (8), ч. 1. - С. 33-39.

80. Погорецький М.А. Функціональне призначення оператив- но-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія / М.А. Погорецький. - Харків: Арсіс, 2007. - 574 с.

81. Практика уголовного сыска: научно-практический сборник: сост. А. Ваксян; под. науч. ред. д.ю.н., проф. А.И. Алексеева. - М.: Лига Разум, 1999. - 244 с.

82. Принципи оперативно-розшукової діяльності: монографія / І.П. Козаченко, В.Л. Грохольський, В.А. Ященко, А.М. Щуров- ський; за ред. І.П. Козаченка. - К.: Вид-во Нац. акад. СБ України, 1999. - 160 с.

83. Приполов І.І. Проблеми правовідносин в оперативно-роз- шуковій діяльності органів внутрішніх справ (теорія і практика): монограф. / М.А. Погорецький, В.О. Черков, І.І. Приполов та ін.; за ред. проф. М.А. Погорецького; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. - 260 с.

84. Ронин Р. Своя разведка: практическое пособие: под ред. А.Е. Тараса / Р Ронин. - Минск: Харвест, 2004. - 368 с.

85. Савченко А.В. Міжнародний досвід використання агентури правоохоронними органами держав Європи та США: посібн. / А.В. Савченко, В.В. Матвійчук, Д.Й. Никифорчук / За аг. ред. Я.Ю. Кондратьєва. - К.: НАВСУ, 2004. - 60 с.

86. Сервецький І.В. Теорія оперативно-розшукових заходів: монографія / І.В. Сервецький, Г.О. Якименко. - К.: НАВС, 2006. - 239 с.

87. Смирнов М.П. Оперативно-розыскная деятельность полиции зарубежных стран / М.П. Смирнов. - М.: Центр юридической литературы «Щит», 2001. - 240 с.

88. Снігерьов О.П. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігерьов, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. A.M. Подоляки і П.В. Коляди. - Суми: ВВП «Мрія-1», 2003. - 204 с.

89. Тарасенко В.Є. Інститут конфіденційного співробітництва в оперативно-розшуковому праві: Монографія / В.Є. Тарасенко, Р.В. Тарасенко. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. - 176 с.

90. Тарасенко Р.В. Безпека учасників кримінального судочинства: кримінальні процесуальні та оперативно-розшукові основи: монографія / Р.В. Тарасенко. - Одеса: ОДУВС, 2015. - 510 с.

91. Тарасенко Р.В. Спеціальна техніка ОВС: навчально-методичний посібник / Р.В. Тарасенко, Д.О. Бабічев / МВС України, Луган. держ. ун-т. внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. - 220 с.

92. Удалова Л.Д. Негласні слідчі (розшукові) дії / Л.Д. Удалова // Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України: матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня 2011 р.). - К.: НАВС, 2011. - С. 37-39.

93. Усенко В.Ф. Використання конфіденційної допомоги громадян у боротьбі зі злочинами: погляд сьогодення: монографія / В.Ф. Усенко, В.А. Некрасов, В.Я. Мацюк. - К.: КНТ, 2007. - 204 с.

94. Хахановський В.Г. Інформаційно-аналітичне забезпечення ОРД: основні поняття та нормативно-правова база / В.Г. Хаханов- ський // Шляхи удосконалення оперативно-розшукової діяльності: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Л. Ортинський - Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2002. - 216 с.

95. Цехан Д.М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія / Д.М. Цехан. - Одеса: Юридична література, 2011. - 216 с.

96. Шендрик В.В. Міжнародний досвід використання підрозділів поліції для отримання оперативно-розшукової інформації / В.В. Шендрик // Право і Безпека. - 2009. - № 1. - С. 24-29.

97. Шендрик В.В. Отримання та використання первинної опе- ративно-розшукової інформації оперативними підрозділами ОВС України: монографія / А.В. Баб'як, В.П. Сапальов, М.В. Стащак, В.В. Шендрик. - Львів: Каменяр, 2010. - 167 с.

98. Шендрик В.В. Теорія і практика попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України: монографія / В.В. Шендрик. - Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012. - 420 с.

99. Юхно О.О. Теорія і практика оперативно-розшукового запобігання злочинам органами внутрішніх справ: монографія / О.О. Юхно. - Одеса: Інтерпрінт, 2010. - 368 с.

100. Ященко В.А. Філософсько-правові засади оперативно-роз- шукової діяльності: монографія / В.А. Ященко. - К. : Вид-во НА СБ України, 2004. - 304 с.

ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://rada.gov.ua/

2. Офіційний веб-сайт Всеукраїнської асоціації науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності. - Режим доступу: http://aord.com.ua/

3. Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України. - Режим доступу:http://www.gp.gov.ua/

4. Офіційний веб-сайт Головного управління розвідки Міністерства оборони України. - Режим доступу±йр:/^ш\ті1^о^иа/

5. Офіційний веб-сайт Державної пенітенціарної служби України. - Режим доступу: http://www.dpsu.gov.ua/

6. Офіційний веб-сайт Державної прикордонної служби України. - Режим доступу: http://www.dpsu.gov.ua/

7. Офіційний веб-сайт Державної фіскальної служби України.

- Режим доступу: http://sfs.gov.ua/

8. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/

9. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.

- Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/

10. Офіційний веб-сайт Національної поліції України. - Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/

11. Офіційний веб-сайт Президента України. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/

12. Офіційний веб-сайт Служби безпеки України. - Режим доступу: http://www.sbu.gov.ua/

13. Офіційний веб-сайт Служби зовнішньої розвідки України.

- Режим доступу: http:// www.szru.gov.ua/

14. Офіційний веб-сайт Управління державної охорони України. - Режим доступу: http://www.do.gov.ua/

Албул Сергій Володимирович Андрусенко Сергій Володимироавич Мукоіда Руслан Вікторович Ноздрін Дмитро Олександрович

ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОІ ДІЯЛЬНОСТІ Навчальний посібник

Серія: Теорія і практика ОРД

Комп’ютерна верстка та дизайн Романов О. Д.

Підписано до друку 04.04.2016. Формат 60x90/16. Папір офсетний. Гарнітура «Times New Roman». Друк цифровий. Ум. друк. арк. 15,12 Наклад 500 прим.

Видавництво ОДУВС м. Одеса, вул. Успенська, 1.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3507 від 25.06.2009 р. тел. 048-7431393; 094-9464393email - ndrvv1@gmail.com

<< |
Источник: С. В. Албул, С. В. Андрусенко, и др.. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. /— Одеса : ОДУВС, 2016. —270с.. 270

Скачать оригинал источника

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА:

 1. Н. А. МИРОШНИЧЕНКО. Состав преступления. Текст лекций. Одесса. "Юридична література" 2003, 2003
 2. С. В. Кивалов, В. А. Туляков, Д. А. Балобанова. Уголовный кодекс Украины в анекдотах У 261 / Сост.; Под ред. С. В. Кивалова. — Одесса: Юридична література,. — 376 с., 2008
 3. Література
 4. ЛІТЕРАТУРА
 5. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
 6. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
 7. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
 8. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИОсновна література1. Венгеров А. Б. Теория государства и права. — М., 2000.2. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. — К., 2000.3. Комаров С. А. Теория государства и права. — М., 1999.4. Котюк В. О. Теорія права: Курс лекцій. — К.: Вентурі, 1996.5. Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Под ред. М. Н. Марченко. — М., 1998.\ \
 10. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
 11. Джерела та література
 12. Література
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -