>>

ЗМІСТ

Передмова .................................................................................. 15

Тема 1. Поняття, предмет, метод, система та джерела цивільного процесу 18

1.

Функції цивільного процесу України.......................... 18

2. Наука цивільного процесу.

Поняття, об’єкт і предмет цивільного процесу ..................... 26

3. Місце цивільного процесу в правовій системі

України........................................................................................ 32

4. Співвідношення цивільного права і процесу ............. 34

5. Джерела цивільного процесу.

Аналогія закону та аналогія права .......................................... 47

6. Межі дії норм цивільного процесуального права ..... 55

7. Сутність цивільного судочинства (процесу) та його завдання. Загальна характеристика видів проваджень

та стадій цивільного процесу .................................................. 56

8. Суть та значення цивільної процесуальної форми .... 59

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права.......... 64

1. Поняття, система і значення принципів цивільного

процесуального права .............................................................. 64

2. Класифікація принципів цивільного

процесуального проава ............................................................ 69

3. Організаційно-функціональні принципи правосуддя ....70

3.1. Принцип здійснення правосуддя

виключно судами ...................................................................... 70

3.2. Принцип незалежності суддів та підкорення

їх лише закону............................................................................ 72

3.3. Принцип колегіального та одноособового

розгляду справи.......................................................................... 76

3.4. Принцип рівності громадян перед законом

та судом ......................................................................................

77

3.5. Принцип гласності судового розгляду ................. 78

3.6. Принцип публічності ............................................. 81

3.7. Принцип державної мови судочинства................. 83

4. Принципи, що визначають процесуальну діяльність

суду та осіб, які беруть участь у справі.................................... 85

4.1. Принцип законності................................................ 85

4.2. Принцип здійснення правосуддя

на засадах поваги до честі і гідності, рівності перед законом і судом 88

4.3. Принцип диспозитивності...................................... 89

4.4. Принцип змагальності ............................................ 95

4.5. Принцип судової істини....................................... 104

4.6. Принцип забезпечення права

на правову допомогу ............................................................... 109

4.7. Принцип процесуальної рівноправності сторін ....110

4.8. Принцип поєднання усності та письмовості ..... 111

4.9. Принцип безпосередності судового розгляду.... 113

4.10. Принцип безперервності..................................... 117

Тема 3. Цивільні прцесуальні правовідносини .................... 122

1. Поняття, ознаки і види цивільних процесуальних

правовідносин........................................................................... 122

2. Виникнення, розвиток, зміна і припинення

цивільних процесуальних правовідносин............................. 135

3. Система і структура цивільних процесуальних

відносин..................................................................................... 143

3.1. Об'єкт і зміст цивільних процесуальних

відносин .................................................................................... 147

3.2. Суб’єкти цивільних процесуальних відносин,

їх класифікація. Цивільна процесуальна правоздатність, дієздатність 155

3.2.1. Суд та допоміжний персонал суду ................ 160

3.2.2. Особи, які беруть участь у справі ..................

170

3.2.3. Цивільна процесуальна правота дієздатність 178

3.2.4. Особи, які не беруть участі у справі .............. 184

Тема 4. Представництво у цивільному процесі .................... 196

1. Значення та підстави виникнення представництва

у цивільному процесі України ............................................... 196

2. Поняття представництва у цивільному процесі.

Суб’єкти (представник і довіритель)...................................... 200

3. Види представництва у цивільному процесі............ 203

4. Межі повноважень представника і порядок їх

оформлення .............................................................................. 207

Тема 5. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким надано право захищати права, свободи

та інтереси інших осіб ........................................................... 211

1. Участь у цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 211

2, Процесуальні форми та підстави участі прокурора

у цивільному процесі............................................................... 215

2.1. Участь прокурора у суді першої інстанції та

у вищестоящих судах ............................................................ 221

2.2, Процесуальне становище прокурора в цивільній

справі ........................................................................................ 228

3, Мета, підстави і процесуальні форми участі у цивільному процесі органів державної влади,

органів місцевого самоврядування........................................ 229

3.1. Участь у справі органів державної влади та місцевого самоврядування для подання висновків та висловлення своєї думки щодо вирішення справи по суті. 234

4, Участь у цивільному процесі фізичних та юридичних

осіб з метою захисту прав та інтересів інших осіб............... 237

Тема в. Цивільна юрисдикція....................................................................... 240

1. Поняття і види підвідомчості......................................

240

2. Поняття «компетенція (юрисдикція) судів щодо

розгляду цивільних справ»..................................................... 246

3. Наслідки порушення правил юрисдикції цивільних

справ суду ................................................................................ 254

Тема 7. Підсудність цивільних справ суду............................................... 256

1. Поняття підсудності цивільних справ........................ 256

2. Види підсудності цивільних справ ........................... 256

3. Наслідки порушення правил підсудності.................. 271

4. Недопустимість спорів про підсудність.................... 273

Тема 8. Цивільні процесуальні строки ....................................... 275

1. Поняття і види процесуальних строків

та їх значення............................................................................ 275

2. Обчислення, перебіг та закінчення процесуальних строків, Пропущення процесуальних строків

та наслідки................................................................................ 278

3. Зупинення, поновлення та продовження

процесуальних строків............................................................ 281

Тема 9. Судові виклики та повідомлення ................................. 284

1. Поняття судових викликів і повідомлень та їх види........................................................................................... 284

2. Способи та порядок вручення судових повісток

та повідомлень ......................................................................... 287

Тема 10. Судові витрати.......................................................... 293

1. Поняття судових витрат та їх види............................ 293

2. Судовий збір, порядок його сплати та звільнення від сплати судового збору.

Підстави повернення судового збору ................................... 293

3. Ціна позову, порядок її визначення .......................... 295

4. Витрати, пов’язані з розглядом судової справи.......

297

4.1. Витрати, пов’язані з інформаційно-технічним забезпеченням розгляду справи, та звільнення

від сплати цих витрат ............................................................. 297

4.2. Витрати на правову допомогу.............................. 299

4.3. Витрати сторін та їх представників,

пов’язані з явкою до суду....................................................... ЗОЇ

4.4. Витрати, пов’язані із залученням свідків,

спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз 302

4.5. Витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження та вчинення інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи....303

5. Відстрочка, розстрочка та зменшення розміру

судових витрат ........................................................................ 304

6. Розподіл судових витрат між сторонами .................. 305

Тема 11. Заходи процесуального примусу........................... .308

1. Поняття заходів процесуального примусу,

підстави їх застосування та види........................................... 308

2. Порядок застосування окремих заходів

процесуального примусу ....................................................... 309

2.1. Попередження і видалення із залу

судового засідання .................................................................. 309

2.2. Тимчасове вилучення доказів

для дослідження судом ........................................................... 310

2.3. Привід свідка........................................................ 312

Тема 12, Докази, доказування та доведення у цивільному процесі 314

1. Поняття доказів та засобів доказування,

їх співвідношення. Доводи сторін. Належність, допустимість (вірогідність), достатність доказів 314

2. Класифікація доказів.................................................... 335

3. Загальна характеристика доказів................................ 338

3.1. Пояснення сторін, третіх осіб та ЇХНІХ

представників, допитаних як свідків.....................................

338

3.2. Показання свідка ................................................... 346

3.3. Письмові докази та їх класифікація ..................... 349

3.4. Речові докази.......................................................... 352

3.5. Висновок експерта ................................................ 356

4. Процес доказування та процес доведення,

їх співвідношення.................................................................... 361

5. Право доказування та обов’язок доведення ............. 365

6. Предмет доведення...................................................... 367

7. Процес доказування та його елементи...................... 375

7.1. Збирання доказів .................................................. 377

7.2. Сприяння суду в отриманні особами доказів..... 378

7.3. Подання доказів...................................................... 388

7.4. Зберігання речових доказів .................................. 389

7.5. Повернення доказів................................................ 390

8. Процес доведення та його елементи ......................... 392

8.1. Дослідження доказів та його стадії ...................... 393

8.2. Особливості дослідження окремих видів доказів ...,393

8.2.1. Дослідження пояснень сторін, третіх осіб, заявників та заінтересованих осіб і їх представників... .393

8.2.2. Дослідження показань свідків........................ 397

8.2.3. Дослідження речових доказів ...................... ..400

8.2.4. Дослідження письмових доказів ................... 401

8.2.5. Дослідження висновку експерта ................... 405

8.3. Аналіз доказів особами, які беруть участь

у справі...................................................................................... 407

9. Оцінка доказів судом .............................................. ....409

Тема 13. Позовне провадження.............................................. 418

1. Позов як матеріально'правова вимога у позовному

провадженні.............................................................................. 418

1.1. Поняття позову та його елементи ........................ 418

1.2. Види позовів та їх класифікація............................ 425

1.3. Право на позов, право на пред’явлення позову

та процесуальний порядок його реалізації ........................... 431

2. Поняття позовного провадження та його

характерні ознаки .................................................................... 456

2.1. Поняття позовного провадження та його характерні ознаки 456

3. Загальна характеристика суб’єктів позовного

провадження ............................................................................ 458

3.1. Сторони як суб'єкти позовного провадження ... 458

3.1.1. Поняття сторін, їх риси, процесуальні права

та обов’язки................................................................................. 458

3.1.2. Процесуальна співучасть та її види................ 469

3.1.3. Заміна неналежного відповідача, залучення

співвідповідачів......................................................................... 474

3.1.4. Процесуальне наступництво .......................... 478

3.2. Треті особи як суб’єкти позовного провадження....482

3.2.1. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги

щодо предмета спору між сторонами....................................... 484

3.2.2. Треті особи без самостійних вимог

щодо предмета спору між сторонами ...................................... 488

4. Умови об’єднання і роз’єднання позовів .................. 494

4.1. Загальні умови об’єднання позовів ..................... 494

4.2. Роз’єднання позовів .............................................. 496

4.3. Первісний та зустрічний позов............................ 496

4.4. Позов третьої особи з самостійними вимогами. 500

5. Забезпечення позову.................................................... 500

5.1. Загальні умови забезпечення позову ................... 500

5.2. Порядок забезпечення позову............................... 503

5.3. Розгляд заяви про забезпечення позову

та виконання ухвали про забезпеченя позову ........................ 506

5.4. Заміна виду забезпечення позову або скасування

заходів забезпечення позову...................................................... 509

5.5. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням

позову, та повернення предмета застави.................................. 510

Тема 14. Окреме провадження................................................... 513

1. Поняття та сутність окремого провадження............. 513

2. Суб’єкти окремого провадження,

їх права та обов’язки................................................................... 519

3. Особливості процесуального засобу порушення

справ окремого провадження ................................................... 526

4. Особливості розгляду окремих категорій справ

окремого провадження............................................................... 528

4.1. Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною

та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи....528

4.2. Справи про надання неповнолітній особі повної

цивільної дієздатності................................................................. 540

4.3. Справи про визнання фізичної особи безвісно

відсутньою та оголошення її померлою .................................. 543

4.4. Справи про усиновлення ..................................... 548

4.5. Особливості розгляду справ про встановлення

фактів, що мають юридичне значення................................... 561

4.6. Справи про відновлення прав на втрачені цінні

папери на пред’явника та векселі ......................................... 567

4.7. Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі

у комунальну власність........................................................... 575

4.8. Справи про визнання спадщини відумерлою..... 578

4.9. Справи про надання психіатричної допомоги

у примусовому порядку.......................................................... 582

4.10. Справи про обов’язкову госпіталізацію до

протитуберкульозного закладу.............................................. 590

5. Справи про розкриття банками інформації,

яка містить банківську таємницю, щодо юридичних

та фізичних осіб ...................................................................... 594

Тема 15. Наказне провадження.............................................. 602

1. Поняття наказного провадження та його

характерні ознаки................................................................... 602

2. Процесуальний порядок видачі судового наказу..... 603

2.1. Підсудність ............................................................. 603

2.2. Форма та зміст заяви про видачу

судового наказу ....................................................................... 604

2.3. Вимоги, за якими може бути видано

судовий наказ........................................................................... 606

2.4. Підстави для відмови у прийнятті заяви

про видачу судового наказу .................................................. 607

3. Порядок розгляду заяви про видачу судового наказу ....609

4. Судовий наказ, його зміст, законна сила.

Скасування судового наказу.................................................. 610

Тема 16. Стадії цивільного процесу

у суді першої інстанції............................................................. 615

1. Подання заяви до суду. Ускладнення: усунення

недоліків та повернення заяви .............................................. 615

2. Відкриття провадження у справі як стадія

цивільного процесу................................................................. 618

3. Об’єктивні та суб’єктивні умови відкриття

провадження у справі ............................................................. 619

4. Процесуальний порядок та наслідки відкриття

провадження у справі ............................................................. 620

5. Провадження у справі до судового розгляду

(підготовка справи до судового розгляду) ............................. 624

5.1. Попереднє судове засідання як процесуальна форма стадії підготовки справи до судового розгляду....625

5.2. Підготовка справи до судового розгляду............ 630

6. Судовий розгляд як основна стадія

цивільного процесу ................................................................... 633

6.1. Судове засідання та його складові частини........ 637

6.1.1. Підготовча частина ......................................... 637

6.1.2. Судове слідство ............................................... 639

6.1.3. Судові дебати .................................................. 645

6.1.4. Ухвалення та проголошення

судового рішення ...................................................................... 647

7. Ускладнення у судовому розгляді справи ................ 648

7.1. Перерви у судовому засіданні............................... 648

7.2. Відкладення розгляду справи............................... 649

7.3. Зупинення провадження у справі ........................ 651

7.4. Закриття провадження у справі ........................... 655

7.5. Залишення заяви без розгляду ............................. 658

8. Заочний розгляд справи ............................................. 660

8.1. Поняття та значення заочного провадження....... 660

8.2. Умови заочного розгляду справи......................... 662

8.3. Процесуальний порядок заочного

розгляду справи ......................................................................... 668

Тема 17. Фіксування цивільного процесу .............................. 673

1. Поняття, форми та значення фіксації

цивільного процесу ................................................................... 673

2. Фіксування судового розгляду справи технічними

засобами ..................................................................................... 673

3. Журнал судового засідання та його зміст.................. 676

4. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд ....677

5. Протоколи про проведення окремих

процесуальних дій...................................................................... 678

Тема 18. Постанови суду першої інстанції.............................. 680

1. Поняття та види судових постанов............................ 680

2. Суть судового рішення ............................................... 681

3. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення ....683

4. Виправлення недоліків судового рішення.

Додаткове рішення. Роз’яснення судового рішення.............. 692

5. Законна сила судового рішення (судового наказу та

ухвали) ..................................................................................... 694

6. Негайне виконання судового рішення, зміна

порядку виконання, відстрочка та розстрочка виконання судового рішення 696

7. Заочне рішення............................................................. 698

7.1. Зміст заочного рішення......................................... 698

7.2. Порядок оскарження заочного рішення.............. 699

7.3. Розгляд судом заяви про перегляд

заочного рішення .................................................................... 704

8. Ухвали суду першої інстанції .................................... 708

Тема 19. Апеляційне провадження ........................................ 714

1. Суть апеляційного провадження ............................... 714

2. Право на апеляційне оскарження та процесуальний

порядок його реалізації .......................................................... 714

3. Стадії апеляційного провадження ............................. 721

3.1. Порядок прийняття апеляційної скарги

до розгляду (стадія відкриття апеляційного провадження) 721

3.2. Підготовка апеляційним судом справи

до судового розгляду.............................................................. 725

3.3. Судовий розгляд справи апеляційним судом..... 730

4. Повноваження апеляційного суду ............................ 733

5. Постанови апеляційного суду та вимоги, які до них

пред’являються. Законна сила постанов............................... 739

Тема 20. Касаційне провадження ......................................... 744

1. Суть касаційного провадження ................................. 744

2. Право на касаційне оскарження. Процесуальний

порядок реалізації права на касаційне оскарження ............ 745

3. Стадії касаційного провадження ............................... 753

3.1. Подання касаційної скарги ................................ 753

3.2. Відкриття касаційного провадження................... 753

3.3. Підготовка справи до касаційного розгляду

(ст. 331 ЦПК)........................................................................... 757

3.4. Попередній розгляд справи судом касаційної

інстанції ................................................................................... 758

3.5. Судовий розгляд справи судом

касаційної інстанції ................................................................ 759

4. Повноваження суду касаційної інстанції.................. 762

5. Постанови суду касаційної інстанції

та їх законна сила........................................................................ 765

5.1. Порядок ухвалення рішення та постановления

ухвал судом касаційної інстанції............................................... 765

5.2. Зміст ухвали та рішення суду

касаційної інстанції ................................................................. ...766

5.3. Окрема ухвала суду касаційної інстанції ............ 768

5.4. Законна сила рішення і ухвали суду

касаційної інстанції .................................................................... 768

Тема 21. Провадження у зв’язку

з винятковими обставинами................................................. 770

1. Поняття, предмет, підстави та суб’єкти перегляду

рішень у зв’язку з винятковими обставинами.......................... 770

2. Стадії провадження у зв’язку з винятковими

обставинами................................................................................. 775

2.1. Порядок подання скарги ....................................... 775

2.2. Допуск скарги до провадження у зв'язку з

винятковими обставинами......................................................... 777

2.3. Судовий розгляд справи у зв’язку з винятковими

обставинами............................................................................... 778

3. Повноваження Верховного Суду України при розгляді справи у зв’язку з винятковими обставинами ....779

Тема 22. Провадження у зв’язку з нововнявленнми обставинами.. 782

1. Суть провадження у зв’язку з нововиявленими

обставинами................................................................................. 782

2. Процесуальний порядок реалізації права

на перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами 785

3. Стадії провадження у зв’язку з нововиявленими

обставинами............................................................................... 786

3.1. Подання заяви про перегляд судового рішення,

ухвали, судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами 786

3.2. Допуск скарги до провадження у зв’язку з

винятковими обставинами......................................................... 788

3.3. Судовий розгляд справи у зв’язку

з нововиявленими обставинами................................................ 789

4. Оскарження ухвали суду про відмову

у задоволенні заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами 790

Тема 23. Звернення судових постанов до виконання.

Судовий контроль ........................................................................................... 797

1. Вирішення судом окремих питань, що виникають у

виконавчому провадженні .................................................... 797

2. Звернення судового рішення до виконання ............. 798

3. Виконавчий лист, видача дубліката виконавчого листа або судового наказу, поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа

до виконання .......................................................................... 802

4. Мирова угода у виконавчому провадженні, відмова

стягувана від примусового виконання, відстрочка і розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання................................................................. 808

5. Вирішення судом інших питань, пов’язаних з

виконанням судових рішень................................................ 812

6. Поворот виконання ..................................................... 820

7. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання постанов суду

у цивільних справах ............................................................... 824

7.1. Поняття судового контролю за виконанням

судових рішень........................................................................ 824

7.2. Суб’єкти та порядок оскарження рішень, дій

чи бездіяльності державних виконавців............................... 826

7.3. Порядок розгляду скарги на рішення, дії

або бездіяльність державного виконавця ............................ 837

Тема 24. Відновлення втраченого судового провадження....842

1. Підстави відновлення втраченого судового провадження. Особи, які мають право на подання заяви....842

2. Підсудність заяви. Вимоги, які пред’являються

до заяви про відновлення втраченого провадження .......... 843

3. Відкриття провадження у справі ............................... 844

4. Розгляд справи ............................................................. 845

5. Рішення суду у справі про відновлення втраченого

судового провадження............................................................ 845

Авторський колектив:

Фурса С.Я. - п* 1-3, 5-7 теми 1

(у співавторстві з Фурсою Є.І. та Гетманцевим О.А.); п. 4 теми 1; п. 4.10 теми 2 (у співавторстві з Ясинком М.М.); п. 1-3.1 теми З

(у співавторстві з Фурсою Є.І. і Паскар А.Л.);

п. 3.2.1-3.2.4 теми З

(у співавторстві з Фурсою Є.І.);

тема 4 (у співавторстві з Лазько Г.З.);

п. 4 теми 5; теми 6-15, 16 (крім п. 7), 17,

18 (крім п. 7), 19-22, 24 (у співавторстві з Фурсою Є.І.).

Фурса Є.І. - п. 1-3, 5-7 теми 1

(у співавторстві з Фурсою С.Я.); п. 1-3.1 теми З

(у співавторстві з Фурсою С.Я. і Паскар А.Л.); п. 3.2.1-3.2.4 теми З (у співавторстві з Фурсою С.Я.); теми 6-15, 16 (крім п. 7), 17,

18 (крім п. 7), 19-22, 24 (у співавторстві з Фурсою С.Я.).

Гетманцев О.В. - п. 1-3, 5-7 теми 1

(у співавторстві з Фурсою С.Я. і Фурсою Є.І.).

Щербак С.В. - п. 1-4 (крім п. 4.10) теми 2; тема 5 (крім п. 4); п. 7 теми 16; п. 7 теми 18; тема 23.

Лазько Г.З. - тема 4 (у співавторстві з Фурсою С.Я.).

Ясинок М.М. - п. 4.10 теми 2 (у співавторстві з Фурсою С.Я.).

Паскар А.Л. - тема 3 (у співавторстві з Фурсою С.Я.

і Фурсою Є.І.), крім п. 3,2.1-3.2.4.

З повагою, вдячністю та любов'ю нашим батькам, а також видатному процесуалісту і вчителю М.Й. Штефану присвячується

| >>
Источник: Авторський колектив. Цивільний процес України : академічний курс ; [підручник для студ, юрид. спец. вищ. навч. закл.]; КНТ. 848 с. 2009

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. §3.2. Предоставление политического убежища и статуса беженца как канал легализации: политико-правовые трудности в формировании общего подхода
 2. ТЕМА 9. Российский федерализм: становление и развитие.
 3. Глава 17 Эволюция и стагнация системы государственного управления в СССР (конец 60-х — начало 80-х гг.)
 4. §1. Капитализм: механизм, характер, сущность. Социальные отношения.
 5. Актуализация теории «общественного договора» как основы социального бытия социалистического строя в работах российских неонародников
 6. Философский идеализм и христианство — основы критики российскими либералам
 7. глава I. Тревожные столкновения: феминизм встречает МО
 8. Российский федерализм: становление и развитие.
 9. 2.3. Становлення держави
 10. Региональные особенности жилищного страхования
 11. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 12. Глава 2 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 13. § 3. Засоби криміналістичної техніки
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -