Окремі правові питання діяльності інститутів спільного інвестування

Інформація про діяльність ІСІ доводиться до відома заінтересованих осіб шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях Комісії та надання документів Комісії.

Порядок, склад і строки подання до ДКЦПФР інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) визначено Положенням1.

Компанія подає до центрального апарату ДОЦПФР щоденну, квартальну та річну інформацію про діяльність ІСІ:

- щоденну (це інформація компанії щодо вартості чистих активів ІСІ, яка розраховується для відкритих фондів кожного робочого дня, для закритих та інтервальних фондів - у день, що передує прийому заявок на розміщення та викуп цінних паперів ІСІ) - до 13-ї години наступного дня;

- квартальну (це інформація компанії щодо результатів діяльності ІСІ, яка містить супровідний лист до інформації; титульний аркуш; інформацію про ІСІ станом на останнє число періоду, за який надається інформація; фінансову звітність ІСІ згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс» (затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87); розрахунок вартості чистих акти вів ІСІ відповідно до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, який затверджено рішенням ДКЦПФР від 02.07.2002 р. № 201; довідку, що підтверджує розрахунок вартості чистих активів за кожний день кварталу. Інформація за четвертий квартал складається як річна інформація компанії щодо результатів діяльності ІСІ до останнього числа місяця наступного кварталу, за четвертий квартал - до 20 лютого наступного року;

- річну (це інформація компанії про результати діяльності ІСІ, перелік якої наведено в п. 3.4 Положення ) - до ЗО квітня наступного року.

1 Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (затверджене Рішенням ДКЦПФР від

01.08.2002 р. №216).

2 Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (затверджене Рішенням ДКЦПФР від

01.08.2002 р. №216).

1 05

Компанія з управління активами ІСІ відкритого або інтерва- льного типу зобов'язана не пізніше ЗО квітня передати для реєстрації в Комісію проспект емісії цінних паперів ІСІ на поточний рік із внесеними до нього змінами відповідно до результатів діяльності ІСІ за попередній рік. Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ відповідно до результатів діяльності за попередній рік розробляються компанією з управління активами та підтверджуються зберігачем і аудитором (аудиторською фірмою).

Компанія з управління активами ІСІ закритого типу має подати Комісії не пізніше ЗО квітня року, що настає за звітним, річний звіт про результати діяльності ІСІ. Річний звіт ІСІ закритого типу має бути опублікований в офіційних друкованих виданнях Комісії протягом місяця з дати затвердження його Комісією. Звіти ІСІ, цінні папери яких були приватне розміщені, надсилаються безпосередньо інвесторам.

Диверсифіковані ІСІ не пізніше двох місяців з дати закінчення півріччя повинні подати Комісії звіт про результати діяльності за відповідне півріччя та опублікувати його.

Вимоги до форми річного і піврічного звіту ІСІ та інформації, що підлягає опублікуванню, встановлюються Комісією.

Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ (річний та піврічний звіт) повинні містити таку інформацію:

- баланс та звіт про прибутки і збитки;

- звіт про активи ІСІ;

- звіт про вартість чистих активів ІСІ;

- відомості про винагороду компанії з управління активами;

- відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок ІСІ.

Інформація, яка підлягає опублікуванню відповідно до цього Закону, не є конфіденційною. Опублікування та оприлюднення цієї інформації здійснюється компанією з управління активами за рахунок коштів ІСІ. Визначена вартість чистих активів ІСІ підлягає оприлюдненню.

Компанія з управління активами та торговець цінними паперами, який надає послуги з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, повинні забезпечити вільний доступ інвесторів до інформації, що міститься в проспекті емісії цінних паперів ІСІ, регламенті та змінах до них.

Статтею 49 Закону України «Про інститути спільного інвестування» врегульовано питання обсягу інформації ІСІ, порядок та строки її подання Комісії. Інформація про діяльність ІСІ подається Комісії в разі:

- реєстрації проспекту першої та наступних емісій цінних паперів ІСІ;

- реєстрації випуску цінних паперів ІСІ першої та наступних емісій;

- звітування за результатами господарсько-фінансової діяльності;

- повідомлення про зміни, що відбулися в господарській діяльності ІСІ і впливають на вартість цінних паперів іСі або роз мір доходу за ними;

- перевірок діяльності ІСІ Комісією.

Обсяг, порядок і строки подання зазначених документів визначаються Комісією. Комісія може встановлювати додаткові вимоги щодо форми документів, поданих на електронних носіях. Будь-яка інформація, яку планується використати для реклами або продажу цінних паперів ІСІ, повинна затверджуватися компанією з управління активами та передаватися Комісії не пізніше ніж за п'ять днів до дати її оприлюднення. Реклама цінних паперів ІСІ повинна зазначати наявність проспекту емісії цінних паперів ІСІ та умови його отримання.

Чинним законодавством врегульовано питання зберігання активів та облік прав власності на цінні папери ІСІ. Передбачено, що активи ІСІ у формі цінних паперів мають зберігатися в зберігана (крім активів венчурного фонду). Надання послуг щодо зберігання цінних паперів ІСІ та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій ІСІ здійснюються зберігачем, яким може бути юридична особа, що має відповідну ліцензію, видану в установленому порядку. Зберігачем не можуть бути компанія з управління активами ІСІ та незалежний оцінювач майна ІСІ, а також їх пов'язані особи. Кожен інвестиційний фонд повинен мати тільки одного зберігана.

Зберігай провадить діяльність відповідно до законодавства, на підставі статуту та договору про обслуговування ІСІ, укладеного з корпоративним інвестиційним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду. Вимоги до договору про обслуговування ІСІ затверджуються Комісією.

Посадові особи ІСІ та компанії з управління активами (крім компаній з управління активами венчурного фонду) не можуть бути посадовими особами зберігана, з яким укладено договір про обслуговування ІСІ. Зберігану забороняється використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій.

Зберігай зобов'язаний здійснювати обслуговування ІСІ з дотриманням регламенту та проспекту емісії цінних паперів ІСІ. З цією метою зберігай у порядку, встановленому договором з корпоративним інвестиційним фондом або з компанією з управління

1 07

активами пайового інвестиційного фонду, здійснює контроль за відповідністю операцій з випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та чинному законодавству.

Зберігай повинен виконувати розпорядження компанії з управління активами, якщо вони не суперечать законодавству або регламенту ІСІ. Зберігай має здійснювати контроль за діяльністю компанії з управління активами стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямів використання прибутків, отриманих на активи ІСІ. Для цього зберігай зобов'язаний один раз на квартал перевіряти правильність розрахунків вартості чистих активів ІСІ, виконаних компанією з управління активами. Про результати перевірки зберігай надає інформацію спостережній (наглядовій) раді корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду в порядку, встановленому договором про обслуговування ІСІ. Зберігай інформує Комісію про будь-які дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент ІСІ, закон чи нормативно-правові акти Комісії. Зберігай зобов'язаний подати цю інформацію протягом одного дня після виявлення порушення.

У разі невиконання цієї вимоги зберігай несе відповідальність за збитки, заподіяні акціонерам або учасникам ІСІ, відповідно до договору та закону. Зберігай несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації спостережній (наглядовій) раді корпоративного інвестиційного фонду, компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду відповідно до договору, а до Комісії - відповідно до закону.

Зберігай зобов'язаний вимагати скликання позачергових зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду у випадках, встановлених ст. 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та може призначити свого представника в ліквідаційну комісію в разі ліквідації ІСІ. Зберігай здійснює виконання своїх обов'язків до моменту передачі всіх документів іншому зберігану.

Грошові кошти корпоративного інвестиційного фонду зараховуються на його рахунок у банку відповідно до умов договору про обслуговування ІСІ. Грошові кошти пайового інвестиційного фонду зараховуються на окремий рахунок компанії з управління активами в банку окремо від власних коштів компанії з управління активами, коштів інших пайових інвестиційних фондів та відповідно до умов договору про обслуговування ІСІ.

Банк зобов'язаний зараховувати грошові кошти, що надходять на рахунок корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду, зберігати їх та перераховувати (видавати) згідно з вимогами законодавства України і договором про обслуговування ІСІ. Банк, який виконує функцію зберігана, може здійснювати операції з поточного обслуговування рахунків фонду та збереження активів фонду в грошовій формі.

Зберігай повинен надавати компанії з управління активами згоду (або мотивовану письмову відмову) на списання коштів з грошових рахунків корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду не пізніше наступного робочого дня з дати надання зберігану відповідних платіжних документів.

Зберігай не несе відповідальності за зобов'язаннями ІСІ, а ІСІ не несе відповідальності за зобов'язаннями зберігана. Відповідальність зберігана щодо ІСІ, який він обслуговує, визначається умовами договору про обслуговування ІСІ та Законом України «Про інститути спільного інвестування». Зберігай несе майнову відповідальність за збитки, що були завдані ІСІ та (або) компанії з управління активами ІСІ діями (бездіяльністю) зберігана згідно із законом.

Ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ здійснюється реєстратором або зберігачем активів ІСІ відповідно до договору з компанією з управління активами з урахуванням вимог законодавства. Реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ може вести зберігай активів ІСІ без отримання ліцензії Комісії. У разі якщо кількість акціонерів (учасників пайового інвестиційного фонду) ІСІ не перевищує 500 осіб, ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ може здійснювати корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду. Компанія з управління активами ІСІ відкритого типу самостійно веде реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ в порядку, встановленому Комісією.

Між корпоративним інвестиційним фондом і компанією з управління активами та між корпоративним інвестиційним фондом і зберігачем, а в пайовому інвестиційному фонді — між компанією з управління активами і зберігачем укладаються відповідні договори, істотними умовами яких є:

- повна назва та місцезнаходження (юридична адреса) сторін;

- предмет договору;

- права і обов'язки сторін;

- застереження щодо конфіденційності;

- порядок надання звітності та інформації з дотриманням ви мог цього Закону;

- відповідальність сторін за невиконання або неналежне вико нання умов договору та порушення конфіденційності;

- строк дії договору;

- розмір винагороди;

- порядок зміни умов договору;

- умови дострокового припинення договору.

Крім зазначених істотних умов, договори повинні містити умови договору про відкриття рахунку в цінних паперах згідно з вимогами законодавства про Національну депозитарну систему України. Договір може містити за згодою сторін й інші умови, які не суперечать законодавству.

У договорі зі зберігачем повинні бути зазначені особи, визначені зберігачем відповідальними за виконання договору. Договір не може обмежувати обов'язків зберігана, встановлених цим Законом та законодавством про Національну депозитарну систему України. У договорі з компанією з управління активами також зазначається зобов'язання компанії з управління активами щодо інвестування активів ІСІ з метою отримання максимального інвестиційного доходу при мінімально можливих ризиках відповідно до інвестиційної декларації.

Державний контроль у сфері спільного інвестування здійснюється Комісією та іншими державними органами в межах їх повноважень з метою дотримання законодавства та захисту прав інвесторів.

Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства ІСІ, компаніями з управління активами, зберіганими та реєстраторами власників іменних цінних паперів ІСІ здійснює Антимонопольний комітет України.

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняття «інститут спільного інвестування».

2. Яким може бути інститут спільного інвестування залежно від порядку здійснення його діяльності?

3. Які встановлено обмеження щодо диверсифікованих інститутів спільного інвестування?

4. Якими мають бути акції корпоративного інвестиційного фонду?

5. Дайте визначення поняття корпоративного та пайового інвестиційного фондів.

6. Які підстави ліквідації пайового інвестиційного фонду?

<< | >>
Источник: Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Чернадчук Т.О.. Основи інвестиційного права України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Д. Чернадчука. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми: ВТД «Університетська книга»; К.,2005. - 384 с.. 2005

Еще по теме Окремі правові питання діяльності інститутів спільного інвестування:

 1. 2.3. Майнова та фінансова основи діяльності суб’єктів, що надають послуги у сфері освіти
 2. 1.3. Структура і особливості загальноєвропейських інституцій
 3. СТРУКТУРА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
 4. ЯК АДАПТАЦІЯ МОЖЕ ДОПОМОГТИ «ВИРІШИТИ» ПРОБЛЕМИ?
 5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ СФЕРУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
 6. ПЕРША ДИРЕКТИВА РАДИ 79/267/ЕЕС від 5 березня 1979 року щодо узгодження законів, незаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування життя*
 7. ДИРЕКТИВА РАДИ 92/49/ЕЕС від 18 червня 1992 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, та про внесення змін до Директив 73/239/ЕЕС і 88/357/ЕЕС (третя Директива, яка стосується страхування, іншого, ніж страхування життя)*
 8. ДИРЕКТИВА РАДИ 92/96/ЕЕС від 10 листопада 1992 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЕЕС і 90/267/ЕЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)*
 9. ДИРЕКТИВА РАДИ 85/611/ЕЕС від 20 грудня 1985 року про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (ІСІ)*
 10. ДИРЕКТИВА РАДИ 89/592/ЕЕС від 13 листопада 1989 року щодо узгодження регулювання внутрішніх (інсайдерських) операцій*
 11. ДИРЕКТИВА 2001/34/ЕС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 28 травня 2001 року про допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі і про інформацію, що повинна бути опублікована про ці цінні папери
 12. 4. Місце житлового права у правовій системі
 13. ЗМІСТ
 14. Окремі правові питання діяльності інститутів спільного інвестування
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -