<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Coelli Т. En introduction to efficiency and productivity analysis / T. Coelli,

S.P. Rao, G.E. Battese. - London : KAP, 2003. - 275 p.

2. Соломатин Ю. Что такое «устойчивое развитие» для Украины? [Электронный ресурс] / Ю.

Соломатин // Электронная библиотека «Наука и техника». - Режим доступа: http://n-t.ru/tp/br/uru.htm. - Дата публикации: 3 июля 2002 года (Дата обращения: 13 июля 2014 года).

3. Саркісов А. Ю. Просторові особливості рівня забезпеченості соціальною інфраструктурою / А.Ю. Саркісов // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства : збірка наук. праць. Вип. 1. - Херсон : ПП Віноградов Г.О., 2005. - C. 77-85.

4. Саркісов А. Ю. Просторові зміни показників соціальної інфраструктури Херсонської області від Адміністративного центру до периферії / А.Ю. Саркісов // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. праць. - Херсон : ПП Вишемирський, 2005. - C. 298-302.

5. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики : навч. посіб. / О.Г. Топчієв. - О. : Астропринт, 2005. - 632 с.

6. Соковець Т. В. Оцінка забезпеченості населення доступним житлом в Україні / Т.В. Соковець // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії: Економічні науки. - 2010. - № 1(23). - С. 40-47.

7. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти / За ред. Е.М. Лібанової. - К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. - 248 с.

8. Козловець А. Територіальний аналіз житлового будівництва в аспекті демографічної ситуації регіону/ А. Козловець, В. Редін // Часопис соціально- економічної географії: Міжрегіон. зб. наук. праць. - 2008. - № 5. - С.152-156.

9. Семенишин А. В. Господарсько-правове забезпечення функціонування оборонно-промислового комплексу в Україні : автореф.

дис. на здобуття наук.

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько - процесуальне право» / А.В. Семенишин. - Х., 2014. - 20 с.

10. Бобкова А. Г. Правове забезпечення рекреаційної діяльності : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.04 / Бобкова Антоніна Григоріївна. — К., 2001. - 240 арк.

11. Дутчак В. Ф. Правове регулювання здійснення господарської діяльності на території Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько- процесуальне право» / В.Ф. Дутчак. - К., 2014. - 20 с.

12. European Economy. Convergence Report 2008 - Technical Annex / A Commission Services Working Paper SEC(2004)1268. - European Commission, Brussels, 2008. - P. 3.

13. Офіційний сайт державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

14. Орехова Т. Р. Соотношения права и экономики (общетеоретические аспекты) : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Орехова Татьяна Романовна. - М., 1999. - 164 с.

15. Васильев Н. Реформы Президента Франклина Делано Рузвельта в период «великой депрессии» / Н. Васильев //Экос-информ. - 2009. - № 2. - C. 17-34.

16. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/ed20120517.

17. Ціленко В. А. Будівельна діяльність як об’єкт господарсько-правової політики держави (введення в проблематику) / В.А. Ціленко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія і право. - 2013. - №4. - С. 263-269.

18. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної

політики держави : дис. д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Задихайло Дмитро

Вітольдович. - Х., 2013. - 380 с.

19. Задихайло Д. В. До концепції правового забезпечення механізму економічної політики держави» теорія і практика правознавства / Д.В. Задихайло // Вісник Національного юридичного університету ім.

Ярослава Мудрого. - 2014. -Вип. № 1(5). - С. 1-12.

20. Устименко В. А. Правовий господарський порядок як засіб забезпечення сталого розвитку економіки України / В.А. Устименко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2009. - № 11. - С. 46-48.

21. Устименко В. А. Конституційні засади економічної системи України : монографія / В.А. Устименко, Р.А. Джабраілов, В.М. Кампо та ін.; за ред.

B. А. Устименка; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. - Донецьк : Юго-Восток,2011. - 219с.

22. Подцерковный О. Правовой хозяйственный порядок как ориентир регуляторной политики государства / О. Подцерковный // Юридичний вісник. - 2009.- № 1. - С. 45-49.

23. Задихайло Д. В. Економічна політика держави в системі правового і законодавчого забезпечення / Д.В. Задихайло // Вісник Національної Академії правових наук України. - 2013. - № 3(74). - С. 214-221.

24. Тинберген Я. Пересмотр международного права / Я. Тинберген. - М. : Прогресс, 1980. - 416 с.

25. Мілаш В. С. Про розвиток господарсько-правового регулювання договірних відносин / В.С. Мілаш // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 5. -

C. 36-40.

26. Подцерковний О. П. Грошові зобов’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики / О.П. Подцерковний. - 2-е вид. - К. : Юстиніан, 2007. - 424 с.

27. Задихайло Д. В. «Економічне народовладдя» як сутність правового господарського порядку [Електронний ресурс] / Д.В.Задихайло // Правова доктрина - основа формування правової системи держави : матер. Міжнар. наук.- практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню пятитом. моногр. «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листоп. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук України. - Харків, 2013. - С. 471-474. - Режим доступу: http://dspace.nulau.edu.ua/handle/123456789/7201 (Дата звернення: 13 травня 2015 Р.)

28. Знаменский Г. Л. Цели и способы повышения эффективности хозяйственного законодательства: дис.... докт. юрид. наук : 12.00.04 / Знаменский Георгий Львович. - М., 1985.

- 487 с.

29. Задихайло Д. В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави : моногр. / Д.В. Задихайло. - Х. : Юрайт, 2012. - 456 с.

30. Квасніцька О. О. Синергія публічно-правових та приватно-правових засад законодавчого забезпечення будівельної діяльності-головний шлях розвитку економічної системи України / О.О. Квасніцька// Наукові праці НУ «Одеська юридична академія». - 2013. - Том ХІІІ. - С. 508-519.

31. Джабраілов Р. А. Категорія «публічний господарський інтерес» у сфері господарювання / Р.А. Джабраілов // Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки: напрями вдосконалення : зб. наук. праць; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень; редкол.: В.К. Мамутов (відп. ред.) та ін. - Донецьк : Юго-Восток, ЛТД, 2008. - С. 70-83.

32. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента і денег / Джон Мейнард Кейнс. - М. : Нелиос АРВ, 1999. - 352 с.

33. Minsky H. P. Financial Instability Hypothesis: An Interpretation of Keynes and An Alternative to «Standard» Theory / H.P. Minsky // Nebraska Journal of Economics and Business. - 1977. - Vol. 16. - P. 5-16.

34. Palley T.I. Post Keynesian Economics: Debt, Distribution and the Macroeconomy / T.I. Palley. - London : Macmillan, 1996. - Ch. 11.

35. Науково-практичний коментар Господарського Кодексу України : 2-е вид., перероб. і допов./ за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 720 с.

36. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / А.Є. Чистов, Т.Ф. Никифоров, С.М. Куценко та ін. - К. : КНЕУ. - 440 с.

37. Административное право Украины : учебник / Под общей ред. С.В. Кивалова. - Х. : «Одиссей», 2004. - 880 с.

38. Рєзнікова В. В. Правове регулювання посередництва у сфері господарювання (теоретичні аспекти) : монографія / В.В. Рєзнікова. - Хмельницький : Б. в., 2010. - 706 с.

39. Полюхович В. І. Господарсько-правовий механізм державного регулювання фондового ринку України : дис.

... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Полюхович Валерій Іванович. - К., 2012. - 400 с.

40. Чайковська В. В. Господарське право : курс лекцій / В.В. Чайковська. - Вид. друге, допов. і перероб. - О. : Астропринт, 2012. - 408 с.

41. Булгакова І. В. Транспортне право України : підручник / І.В. Булгакова, О.В. Клепікова. - К. : Прецедент, 2011. - 344 с.

42. Саниахметова Н. А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты : монография / Н. А. Саниахметова. - О. : Одес. гос. юрид. акад., 1998. - 232 с.

43. Лічак Д. В. Господарсько-правове забезпечення непрямої державної підтримки суб’єктів господарювання: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Лінчак Діна Володимирівна. - О., 2011. - 216 с.

44. Тихомиров Ю. А. Публичное право : падения и взлеты / Ю.А. Тихомиров // Государство и право. - 1996. - № 1. - С. 3-11.

45. Актуальні проблеми господарського права : навч. посіб. / за ред. В.С. Щербини. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 528 с.

46. Кравець І. М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень : монографія / І.М. Кравець. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 240 с.

47. Добровольська В. В. Правове забезпечення державного регулювання економіки : монографія / В.В. Добровольська. - О. : Фенікс, 2010. - 258 с.

48. Добровольская В. В. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: понятие и основание / В.В. Добровольская // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 6. - С. 97-99.

49. Задихайло Д. В. Відносини економічної влади в системі правового господарського порядку / Д.В. Задихайло // Юрист України. - 2014. - № 1(26). - С. 12-19.

50. Habermas Jurgen. The Postnational Constellation: Political Essays / Jurgen Habermas; trans. Max Pensky. - Cambridge, Mass. : MIT Press, 2001. - 190 p. (indexed).

51. Макуха С. М. Основна суперечність світового господарства - рушійна сила процесу євроінтеграції / С.М. Макуха // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

- 2010. - № 1. - С. 113-123.

52. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами- членами, з іншої сторони, від 27.06.2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/984_011.

53. Консолідовані версії договору про Європейський Союз та договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С83/01) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://kdpd.uabs.edu.ua/images/department/

54. Публічна власність: проблеми теорії і практики : монографія / під заг. ред. В.А. Устименка/ НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. - Чернігів : Десна Поліграф, 2014. - 308 с.

55. Пешко А. В. Транснаціональні компанії та їх роль у міжнародній інвестиційній діяльності [Електронний ресурс] / А.В. Пешко, Г.В. Назаренко // Державне будівництво. - 2007. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdEDeBu_2007_2_52.pdf

56. Міжнародні фінанси : навч. посіб. / [Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Ковалевський В.В, Левицький М.А. та ін.]; за ред. д.е.н., професора, академіка Ю.Г. Козака. - К. : ЦУЛ, 2013. - 552 с.

57. Уманців Ю. Фінансово-промислові групи у структурі сучасної економіки / Ю. Уманців, Г. Уманціва // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 5.

С. 104-108.

58. Задихайло Д. В. Концентрація суб’єктів господарювання в сучасних умовах та проблема її законодавчого забезпечення / Д.В. Задихайло // Вісник Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого». - 2012. - № 3(10). - С. 86-96.

59. Бак Г. О. Лідерство транснаціональних корпорацій у світовому створенні інновацій / Г.О. Бак // Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - № 3-4. - С. 16-19.

60. Моргун М. О. Транснаціональні корпорації :переваги та загрози для економіки України / М.О. Моргун, Ж.Е. Гаглоєва // Актуальні проблеми менеджменту в сучасних глобалізаційних процесах : зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспір. та молод. вч., 7 квіт. 2015 р. - Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2015. - С. 37-39.

61. Краткий словарь иностранных слов. - М. : Русский язык, 1979. - 190 с.

62. Советский энциклопедический словар / 4-издание, за ред. А.М. Прохорова. - М. : Советская энциклопедия, 1987. - 1059 с.

63. Большая советская энциклопедия. Т. 18: Индекс - Истон / Гл. ред. Б.А. Введенский. - М. : Государственное научное издательство «Большая Советская Энциклопедия», 1953. - 620 с.

64. Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. 5-е изд., перераб. и доп. / Л.И. Лопатников. - М. : Дело, 2003. - 520 с.

65. Салик М. М. Основные конфликты в обществе и модель отношений «Человек- Природа» / Салик М. М., Горский Ю. М., Степанов A. M., Покровский С. В. // Проблемы информатизации. - 2001. - Вып. 1. - С. 42-45.

66. Моисеенко В. В. Информационная неопределенность и проблема оптимального выбора / В.В. Моисеенко, В.В. Яцкевич // Кибернетика и системный анализ. - 1998. - № 4. - С.152-158.

67. Знаменский Г. Л. Совершенствование хозяйственного законодательства: Цель и средства / Г.Л. Знаменский / Отв. ред. В.К. Мамутов. - К. : Наукова думка, 1980.

187 с.

68. Конференция ООН по окружающей среде в 1992 г. (Рио-де-Жанейро) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://biofile.ru/bio/22517.html

69. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций Утверждена резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_621.

70. Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию (Йоханнесбург, Южная Африка, 26 августа - 4 сентября 2002 года) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_

71. План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.un.org/ru/events/pastevents/pdf/plan_wssd.pdf

72. Стратегія Розумного, стійкого і всеосяжного зростання «Європа -2020»

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://fra.org.ua/uploads/media/file/0001/01/85c65ab6bada07f232e264f4d68d79ac8c9e e1a4.pdf

73. Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

74. Про Концепцію переходу України до сталого розвитку: Проект Постанови Верховної Ради України від 2 липня 2007 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www. mns .gov. ua/laws/laws/nuclear/92 .htm

75. Шаповалова О. В. Договір підряду на капітальне будівництво як правова форма господарських зв’язків на умовах партнерства / О.В. Шаповалова // Юридична наука, практика і освіта. - 2010. - № 1. - С. 32-39.

76. Управление в строительстве / [В.М. Васильєв, Ю.П. Панибратов, С.Д. Резник, В.А. Хитров]. - М. : Изд-во АСВ, 2001. - 352 с.

77. Задихайло Д.В. Стратегія держави в системі законодавчого регулювання економічних відносин / Д.В. Задихайло // Вісник Академії правових наук України. -2006. - №1(44). - С. 129-138.

78. Атаманова Ю. Методологічні засади формування системи правових засобів реалізації державної інноваційної політики / Ю. Атаманова // Підприємництво, господарство, право. - 2008. - № 3. - С. 49-53.

79. Василенко М. Д. Концептуальні засади господарсько-правового режиму технопарків і технополісів : дис.д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Василенко Микола Дмитрович. - О., 2014. - 39 с.

80. Эрроу К. Возможность и пределы рынка как механизма распределения ресурсов / К. Эрроу // THESIS. - 1993. - Т. 1. - Вып. 2. - С. 53-68.

81. Ульямсон О. И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация / О.И. Уильямсон ; науч. ред. В.С. Катькало. - СПб. : Лениздат, CEV Press, 1996. - 702 с.

82. Головань І. В. Правова робота у механізмі захисту прав суб'єктів підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / І.В. Головань. - Д., 2003. - 18 с.

83. Опришко В. Ф. Питання трансформації Європейського права в законодавство України / В.Ф. Опришко // Право України. - 2001. - № 2. - С. 27-31.

84. Опрышко В. Ф. Народнохозяйственный комплекс: управление и право / В.Ф. Опрышко. - К. : Политиздат Украины, 1983. - 167 с.

85. Єршова С. І. Правове регулювання господарських зв’язків (відносин) атомних електростанцій України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Єршова Світлана Іванівна. - Донецьк, 2001. - 144 с.

86. Пісьменна К. С. Господарсько-правове забезпечення стимулювання розвитку суднобудування та судноремонту: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Пісьменна Катерина Станіславівна. - Х., 2008. - 212 с.

87. Драпайло Ю. З. Правове регулювання господарських відносин у морських портах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Драпайло Юліан Зіновійович. - О., 2013 . - 187 с.

88. Міщенко А. В. Транспортний коридор як форма правового регулювання ринку транспортних послуг в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Міщенко Анастасія Володимирівна. - Х., 2009. - 205 с.

89. Корчевна Л. До критики поняття «механізм правового регулювання» /Л. Корчевна // Право України. - 2003. - №1. - С. 117 -119.

90. Герменевтика права: розвиток юриспруденції : навч. посіб. / В.В. Дудченко, М.Р. Аракелян, В.В. Завальнюк. - О. : Фенікс, 2014. - 184 с.

91. Кондратенко Ю. Сучасний стан законодавства про використання земель для містобудівних потреб / Ю. Кондратенко // Юридичний вісник. - 2012. - № 2. - С. 102-106.

92. Алексеев С. С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация / С.С. Алексеев // Советское государство и право. - 1987. - № 6. - С. 12 -19.

93. Малько А. В. Правовые средства: вопросы теории и практики / А.В. Малько // Журнал российского права. - 1998. - № 8. - С. 66-77.

94. Малько А. В. Правовые средства как общетеоретическая проблема / А.В. Малько // Известия вузов. Правоведение. - 1999. - № 2. - С. 15-19.

95. Пугинский Б. И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях / Б.И. Пугинский. - М.: Юрид. лит., 1984. - 224 с.

96. Яроцький В. Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції) / В.Л. Яроцький. - Х. : Право, 2000. - 542 с .

97. Погрібний С. О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України / С.О. Погрібний. - К. : Правова єдність, 2009. - 304 с.

98. Отраднова О. О. Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань : монографія / О.О. Отраднова. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 328 с.

99. Лаптев В. В. Хозяйственное право и механизм социалистической экономики / В.В. Лаптев // Советское государство и право. - 1980. - № 9. - С. 53-62.

100. Мамутов В. К. Хозяйственные санкции и их роль в руководстве экономикой / В.К. Мамутов // Проблемы хозяйственного права. Тезисы докладов науч. конф. - М., 1970. - С. 30-42.

101. Минц Б. И. Понятие и роль правовых средств в хозяйственных отношениях / Б. И. Минц // Правоведение. - 1983. - № 2. - С. 69-74.

102. Шаповалова О. В. Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Шаповалова Ольга Вікторівна. - Луганськ, 2007. - 511 с.

103. Дятленко Н. М. Господарсько-правові засоби попередження ухилень від сплати податків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / Н. М. Дятленко. - Донецьк, 2002. - 20 с.

104. Пісьменна К. Господарсько-правове забезпечення економічної політики в галузі суднобудування та судноремонту / К. Пісьменна // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 4. - С. 108-111.

105. Степанов О. О. Господарсько-правові засоби попередження банкрутства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / О.О. Степанов. - Донецьк, 2006. - 20 с.

106. Трофуненко Н. В. Господарсько-правове забезпечення якості будівельних робіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»/ Н.В. Трофуненко. - Донецьк, 2011. - 20 с.

107. Злакоман І. М. Господарсько-правові засоби та форми вирішення

інвестиційних спорів : дис. канд. юрид. наук : 12.00.04 / Злакоман Ігор

Миколайович. - О., 2011. - 214 с.

108. Мілаш В.С. До питання про шляхи вдосконалення господарсько-правового регулювання відносин, що виникають у сфері ринкового обміну / В.С. Мілаш // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 8. - С. 73-77.

109. Исаков В. Б. Фактический состав в механизме правового регулирования / В.Б. Исаков ; Науч. ред.: Алексеев С. С. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1980. - 128 с.

110. Шабалин В. А. Системный анализ механизма правового регулирования / В.А. Шабалин // Советское государство и право. - 1969. - № 10. - С. 124-125.

111. Сапун В. А. Право. Правовые средства. Правосознание / В.А. Сапун. - СПб. : Изд-во СЗИУ РАНХиГС, 2012. - 416 с.

112. Калугин В. Понятие и элементы механизма имплементации международного гуманитарного права / В. Калугин // Юстиция Беларуси. - 2002. - № 5. - С. 53-57.

113. Филиппова С. Ю. Частноправовые средства организации и достижения правовых целей / С.Ю. Филиппова. - М. : Статут, 2011. - 320 с.

114. Атаманова Ю. Є. Основні проблеми системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько- процесуальне право» / Ю.Є. Атаманова. - Харків, 2009. - 37 с.

115. Швидка Т. І. Господарсько-правове забезпечення зростання конкурентоздатності національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько- процесуальне право» / Т. І. Швидка. - Харків, 2014. - 23 с.

116. Няньчук Н. Ю. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку інноваційної діяльності малих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Н.Ю. Няньчук. - О., 2006. - 19 с.

117. Щербина О. В. Формування механізмів реалізації політики державної підтримки малого підприємництва в Україні (на матеріалах суб’єктів малого підприємництва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / О.В. Щербина. - К., 1999. - 19 с.

118. Сьоміч М. І. Поняття регіональної політики в економічному розвитку держави [Електронний ресурс] / М.І. Сьоміч // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2010. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/Duur_2010_4_17.pdf

119. Геополитика, международная и национальная безопасность: Словарь- справочник / Сост. А.А. Абдурахманов, В.А. Баришполец, Д.В. Баришполец, В.Л. Манилов. - М. : Пробел,1999. - 375 с.

120. Кравцова З. С. Моделі конституційного закріплення принципів конституційного ладу / З.С. Кравцова // Право і громадянське суспільство. - №1. - 2014. - С. 27-35.

121. Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права : монографія / Ю.Г. Барабаш. - Х. : Право, 2008 - 220 с.

122. Євдокимова Н. М. Економічна діагностика : навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Н.М. Євдокимова, А.В. Кірієнко. - К. : КНЕУ, 2005. - 110 с.

123. Бабін Б. Програмність регулювання як феномен кризи міжнародної правової системи / Б. Бабін // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Міжнар. «круглого столу» (м. Львів, 3-5 грудня 2010 року). - Львів : Галицький друкар, 2010. - С. 21-30.

124. Коваленко О. В. Обґрунтування використання економічної діагностики для

прийняття управлінського рішення [Електронний ресурс] / О.В. Коваленко, Д.М. Біла // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2014. - Вип. 6. - С. 5-11. - Режим доступу:

http: //www.zgia.zp .ua/gazeta/evzdia_6_005.pdf

125. Варенко В. М. Системний аналіз інформаційних процесів : навч. посіб. / В.М. Варенко, І.В. Братусь, В.С. Дорошенко, Ю.Б. Смольніков, В.О. Юрченко. - К. : Університет «Україна», 2013. - 203 с.

126. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач / Дж. Клир ; пер. с англ. - М. : Радио и связь, 1990. - 540 с.

127. Калужский М. Л. «Системность» - новая трактовка понятия / М.Л. Калужский // Социально-гуманитарные знания. - 2004. - № 4. - С. 130-149.

128. Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки : монографія / за ред. д-ра екон. наук А.І. Даниленко. - К. : Ін-т економіки НАНУ, 2003. - 415 с.

129. Полное собрание законов Российской Империи. 1-ое собр. - СПб. : Тип ІІ. Одт-ния Собств. Его Император. Величества канцелярия. Том 20. - 429 с.

130. Полное собрание законов Российской Империи. 2-ое собр. - СПб. : Тип ІІ. Одт-ния Собств. Его Император. Величества канцелярия. Том 40. - 408 с.

131. Свод законов Российской империи повелением имп. Николая Павловича составленный. Изд. 1832 г. - СПб, 1832. - Т. 12. - 1135 с.

132. Олюха В. Г. Оптимізація капітального будівництва : господарсько-правові проблеми : монографія / В.Г. Олюха. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 302 с.

133. Чибиряев С. А. История государства и права России : учебник для вузов / С.А. Чибиряев. - М. : Былина, 1998 . - 528 с.

134. Положение СНК РСФСР «О государственных подрядах и поставках»// Собрание узаконений и распоряжений РКП. - 1921. - № 69. -1366 с.

135. Курс советского гражданского права. Отдельные виды обязательств. -М. : Юрид. лит., 1954. - 531 с.

136. Брауде Л. И. Договоры по капитальному строительству в СССР / Л.И. Брауде. - М. : Госюриздат, 1952. - 264 с.

137. Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ). Историко-правовой аспект организации государственного управления в сфере градостроительства в России [Електронний ресурс] / Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ) // Административное право. - 2010. - № 3. - Режим доступу: //http:// top-personal.ru>adminlawissue.html?74

138. Косенкова Ю. Л. Советский строительный комплекс 1940-х - первой половины 1950-х годов. От творческих поисков - к практике строительства / Ю.Л. Косенкова. - М. : КД Либроком, 2000. - 440 с.

139. Вишняков В. Г. Двойное подчинение органов управления народным хозяйством / В.Г. Вишняков. - М. : Юрид. лит., 1984. - 144 с.

140. Указ от 21 февраля 1967 году «О создании строительных министерств СССР» // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1967. - № 8(1354). - Ст. 88. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rulit.net/books/upravlenie- gradostroitelnym-kompleksom-v-rossii-administrativno-pravovoj-aspekt-read-222789-

4.html

141. Положение о Министерстве строительства от 17 октября 1969 утвержден Советом Министров СССР // СП СССР. - 1969. - № 24. - Ст. 141 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://docs.cntd.ru/document/901942538.

142. Советское административное право. Управление отраслями народного хозяйства / под ред. Ю.М. Козлова, Б.М. Лазарева. - М., Юрид.лит., 1982. - 264 с.

143. Про затвердження Положення про Державний комітет Української РСР у справах будівництва: Постанова Ради Міністрів Української РСР від 4 червня 1987 р. № 210 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// search.ligazakon. ua>l_doc2 .nsf/link 1 /KP870210. html.

144. Пилипенко А. Я. Вибране / А.Я. Пилипенко. - К. : Освіта України, 2013. - 504 с.

145. О составлении и утверждении проектов планировки и социалистической

реконструкции городов и других населенных мест Союза ССР: Постановление ЦИК СССР № 70, СНК СССР № 1219 от 27.06.1933 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=16044

146. Струмилин С. Г. Проблемы экономики труда / С.Г. Струмилин. - М. : Наука, 1982. - 342 с.

147. О развитии жилищного строительства в СССР: Постановление ЦК КПСС, Совмина ССР № 931 от 31.07.1957 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //pravo .levonevsky.org/baza/soviet/sssr6142. htm

148. Якубовский Б. В. Железобетонные и бетонные конструкции / Б.В. Якубовский. - М. : Высшая школа, 1970. - 728 с.

149. Постанова Ради Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки від 27.10.1987 № 347 "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19 вересня 1987 р. N 1058 "Про подальший розвиток радянської архітектури і містобудування" // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP870347.html

150. Постанови Ради Міністрів СРСР від 25.12.1987 року № 513 "Про подальший розвиток радянської архітектури і містобудування" // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP870424.html

151. Гриняк А. Б. Договірні зобов’язання з виконання робіт у цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / А.Б. Гриняк . - К., 2013 . - 34 с.

152. Миронець І. М. Поняття будівництва і капітального будівництва / І.М. Миронець // Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 3. - С. 167170.

153. Ярмоленко М. Г. Технологія будівельного виробництва / М.Г. Ярмоленко, В.Г. Черненко; За ред. Ярмоленка М. Г. - К. : Вища шк., 2005. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/76287/.

154. Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності. Затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 р. № 375, зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/128651.html

155. Про затвердження та скасування національних класифікаторів: наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://accept.org.ua/index.php/ua/normatyvni-akty/klasyfikatory/350-21-22-2010-228.

156. Національний стандарт України. ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва. - К. : Мінрегіон України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //dnop .com.ua/dnaop/act23830. htm

157. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. / За ред. С.В. Мочерного. - Т. 1. - Львів : Світ, 2005. - 616 с.

158. Економічна енциклопедія у 3-х томах. Том 1. - К. : Видавничий центр «Академія», 2000. - 864 с.

159. Розмежування продуктивних сил і регіональна економіка : підручник / За ред. В.В. Ковальського, О.Л. Михайлюка, В.Ф. Семенова - 6-те вид. - К. : Т-во «Знання», КОО, 2004. - 350 с. (Вища освіта ХХІ ст.)

160. Економічний словник / За ред. П.І. Багрія, С.І. Дорогунцова. - К. : Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1973. - 624 с.

161. Про затвердження Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських підприємств та організацій»: Наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99

162. Бродский М. Н. Государственно-правовое регулирование экономической деятельности в современной России.Теоретическая модель и практическое воплощение: дисс. на соиск. науч. степени д-ра. юрид. наук : 12.00.01 / Бродский Михаил Наумович. - М., 2003. - 380 с.

163. Колоколенков Д. С. Роль права в регулировании экономики, обеспечении экономической свободы: дисс. канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / Колоколенков Денис Сергеевич. - Рязань, 2010. - 212 с.

164. Борисов Е. Ф. Экономическая теория : учебник для вузов / Е.Ф. Борисов. - М. : Юристъ, 1993. - 384 с.

165. Курс економічної теорії : навч. посіб. / за ред. С.І. Архієреева, Н.Б. Решетняк. - Харків : НТУ «ХПІ», 2001. - 331с.

166. Миронець І. М. Адміністративно-правове регулювання будівельної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / І.М. Миронець. - К., 2012. - 13с.

167. Господарський кодекс України : науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. - Х. : Одіссей, 2007. - 832 с.

168. Хозяйственный кодекс Украины : Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. - Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. - 1296 с.

169. Олійник Н. І. Зарубіжний досвід реконструкції житлового фонду

[Електронний ресурс] / Н.І. Олійник // Державне управління: теорія та практика. - 2009. - № 2. - Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/ejoumals/Dutp/2009_2/doc_pdf/Oliinyk.pdf.

170. Наумчук О. А. Основні засоби: методика обліку і формування облікової політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / О.А. Наумчук. - Львів, 2005. - 20 с.

171. Макконелл К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика : в 2 т. пер. с англ. / К.Р. Макконелл, С.Л. Брю. - Т. 1.- М. : Туран, 1996 г. - 399 с.

172. Бондар Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. - 2-ге вид., доп. / Н.М. Боднар. - К. : А.С.К., 2005. - 400 с.

173. Барабаш Т. О. Правове регулювання господарських відносин в сфері житлово-комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько- процесуальне право» / Т.О. Барабаш. - Харків, 2012. - 19 с.

174. Осетинська Г. А. Захист прав споживачів: проблеми розвитку законодавства України : монографія / Г.А. Осетинська. - К. : Ін-т законодавчих передб. і правової експ., НДІ прив. права і підприємництва, 2002. - 128 с.

175. Про засади функціонування ринку природного газу: Закон України від

08.07.2010 № 2464-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102467.htm/l.

176. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-ХІІ

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102300.html.

177. Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000 № 1682-ІІІ

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001682.html.

178. Про видавничу справу: Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970318.html.

179. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041875.html.

180. Про теплопостачання: Закон України від 02.06.2005 № 2633-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041875.html.

181. Про затвердження правил користування тепловою енергією: Постанова КМУ

від 03.10.2007 № 119 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP071198.html.

182. Про затвердження правил користування електричною енергією: Постанова Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 р. № 28 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link 1 /KP991357. html

183. Знаменський Г. Л. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України : 2-е вид., перероб. і доп. [Електронний ресурс] / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - Режим доступу: http://crimealawyers.com/uchasniki-v-dnosin-u-sfer-gospodaryuvannya.

184. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права : монографія / В.С. Щербина. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 264 с.

185. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. Д.М. Притики, І.В. Булгакової. - К. : «Юристконсульт», «Юстініан», 2010. - 1088 с.

186. Беляневич О.А. Проблеми реалізації свободи договору у сфері господарювання // Вісник господарського судочинства. - 2013. - № 3.-С. 154-164.

187. Господарське право : підручник; 2-ге вид., доп. і перероб. / О. П. Подцерковний, О.К. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін. - Х. : Одіссей, 2011. - 640 с.

188. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. № 1160-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/1160-15

189. Осетинська Г. А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.03 / Осетинська Ганна Анатоліївна. - К., 2006. - 208 с.

190. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 р.

№ 3038-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link 1/T113038. html

191. Про судове рішення: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 6 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada. gov.ua/go/v0006600-12.

192. Біленко М. С. Договір будівельного підряду в цивільному праві України: автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. С. Біленко. - К., 2013. - 20 c.

193. Дзера О. В. Цивільне право України. Особлива частина : підручник. - 3-тє вид., перероб. і допов. / Дзера О. В., Кузнєцова Н. С., Майданик Р. А. та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

194. Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду: Закон України від 22.12.2006 р. № 525-V [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T060525.

195. Про концесію на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14.12.1999 р. № 1286-XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T991286.html.

196. Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення: Закон України від 08.09.2005 № 2861-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052861.html.

197. Про Порядок державного фінансування капітального будівництва: постанова КМУ від 27.12.2001 р. № 1764 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon 1 .rada. gov.ua/laws/show/1764-2001 -%D0%BF.

198. Про загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві: постанова КМУ від 01.08.2005 р. № 668 [Електронний

ресурс]. - Режим доступу:

http: //search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link 1 /KP050668. html.

199. Про затвердження Примірного договору підряду в капітальному будівництві: наказ Мінрегіонбуду від 27.10.2005 р. № 3 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN17102.html.

200. Cеник С. В. Правове регулювання договірних відносин генеральних підрядників та субпідрядників у капітальному будівництві : дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Сеник Світлана Василівна. - Львів, 2006 . - 196 с.

201. Олюха В. Г. Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В.Г. Олюха. - К., 2003. - 20 с.

202. Гриценко Г. М. Правове регулювання капітального будівництва за державні кошти : дис. канд. юрид. наук : 12.00.04 / Гриценко Григорій Миколайович. - Донецьк, 2011. - 187 с.

203. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 р. № 687-XIV

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T990687.html

204. Про затвердження порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів: наказ Мінрегіонбуду від 16.05.2011 р. № 45 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0651-11

205. ДБН.А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Мінрегіонбуду від 04.06.2014 року № 193 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-dbn-a.2.2-3-2014- sklad-ta-zmist-proektnoy-doc197046.html

206. Брауде Л. И. Отдельные виды обязательств / Л.И. Брауде. - М. : Юрид. лит., 1980. - 360 с.

207. Брагинский М. И. Совершенствование законодательства о капитальном строительстве / М.И. Брагинский. - М. : Стройиздат, 1982. - 144 с.

208. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина. - 5-те вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 600 с.

209. Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і

споруд: Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України 27.11.1997 р. № 32/288 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://search.l igazakon.ua/l_do c2. nsf/link 1 /REG2864.html

210. Біленко М. С. Договір будівельного підряду в цивільному праві України : монографія. -К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України,2014.-180 с.

211. Смирнов Е. Б. Методологические и методические основы воспроизводства жилищного фонда крупного города в условиях экономики переходного периода : дис. д-ра экон. наук : 08.00.05 / Смирнов Евгений Борисович. - СПб., 1998. - 421 с.

212. Бойчик І. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / І.М. Бойчик. - К. : Атіка,

2004. - 480 с.

213. Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку

основних засобів: наказ Міністерства фінансів від 30.09.2003 р. № 561 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link 1 /MF03270. html.

214. Про затвердження Положення про фінансування та державне кредитування

капітального будівництва, що здійснюється на території України: Наказ Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державного комітету у справах містобудування і архітектури України від 23.09.1996 р. № 127/201/173 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://

zakon.rada. gov.ua>laws/show/z0588-96.

215. Постанова Харківського апеляційного господарського суду від 08.04.2015 р.

у справі № 922/5579/14 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46059909.

216. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К. - Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. - 1440 с.

217. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. - М.: Инфра-М, 2008. - 512 с.

218. Романенко І. І. Конспект лекцій навчальної дисципліни «Будівлі і споруди» для студентів 1 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки (6.030601) «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства» / І.І. Романенко. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 131 с.

219. Директива № 89/106/ЕЕС Ради ЄС про зближення законодавчих, нормативних та адміністративних положень держав-членів ЄС стосовно будівельних матеріалів. Брюссель, 21 грудня 1988 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_b03.

220. Про затвердження єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання: наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 30 вересня 1998 року № 215 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gioc- kmda.kiev.ua/files/File/215_1998.htm.

221 . Брауде Л. И. Правовое регулирование капитального строительства в СССР: автореф. дисс. на соиск. науч. степени д-ра юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / И.Л. Брауде. - М., 1954. - 21с.

222. Про затвердження Положення про порядок фінансування та здійснення робіт з капітального будівництва (придбання) та капітального ремонту приміщень судів, інших органів та установ судової системи: наказ ДСА України від 31.12.2003 року № 756 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link 1/SA03028.html

223. Економіко-правові основи капітального будівництва : навч. посіб. / Ю.М. Сафонов, В.Р. Кравець, В.Г. Олюха. - К. : «Центр учбової літератури», 2014. - 244 с.

224. Брагинский М. И. Договор подряда и подобные ему договоры / М.И. Брагинский. - М. : Статут, 1999. - 254 с.

225. Коссак В. М. Правове регулювання строків у будівництві / В.М. Коссак. - К. : Будівельник, 1991. - 144 с.

226. Вінник О. М. Інвестиційне право : навч. посіб. / О.М. Вінник. -К. : Юридична думка, 2006. - 568 с.

227. Ткач А. П. Правовое регулирование капитального строительства в СССР /

А.П. Ткач ; [отв. ред. О.Н. Садиков]. - М. : Юрид. лит., 1972. - 292 с.

228. Абрамович А. М. Государственное управление строительством в СССР /

А.М. Абрамович ; [ред. В.И. Шабайлов]. - Минск : Наука и техника, 1982. - 271 с.

229. Черноморец А. Е. Хозрасчёт в капитальном строительстве на основе межхозяйственной кооперации (правовой аспект) / А.Е. Черноморец. - Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 1985. - 204 с.

230. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288- 00/ed20000427.

231. Хозяйственное право: учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. В.К. Мамутова. - К. : Юринком Интер, 2002. - 897 с.

232. Філософський словник / [ред.-упоряд. В.І. Шинкарук]. - К. : «Абріс», 2002. - 742 с.

233. Василенко В. А. Организационно-циклическая и структурно-функциональная модели развития организации / В.А. Василенко // Культура народов Причерноморья. - 2011. - № 232. - С. 100-107.234. Компанієць Л. Сутність поняття «діяльність» [Електронний ресурс] / Л. Компанієць // Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. - К., 2010. -Вип. 41(11). - Режим доступу: http://www.gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=57

235. Аренд Г. Становище людини / Г. Аренд [пер. з англ. Зубрицька М. І.]. - Львів : Літопис, 1999. - 254 с.

236. Приятильчук А. Поняття «робота», «праця» та «матеріальне виробництво» / А. Приятильчук // Українознавчий Альманах. - 2012. -Вип. 7. - С. 187-189.

237. Советское гражданское право. - Том 2. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1971. - 520 с.

238. Кубко Е. Б. Совершенствование хозяйственного механизма в капитальном строительстве (организационно-правовые вопросы) / Е.Б. Кубко, А.Я. Пилипенко. - К. : Наукова думка, 1983. - 206 с.

239. Гражданское право : учебник. В 3 т. - Т.1, 2 / под ред. О.Н. Садикова. - М. : Инфра-М, 2006-2007. - 590 с.

240. Ткач А. П. Юридический справочник строителя. -3-е изд., перераб. и доп. / А.П. Ткач, А.К. Селезнев. - К. : Будівельник, 1984. - 272 с.

241. Пивоваров К. В. Организационно-экономический механизм развития систем быстрого питания : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Пивоваров Кирилл Владимирович. - М., 2002. - 131 с.

242. Экономика строительства : учебник / под ред. Н.Л. Степанова. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 378 с.

243. Блихарский Б. Частно-государственное партнерство: Польский опыт / Б. Блихарский // Бизнесинформ. - 2010. - № 5(1). - С. 118-123.

244. Файзулин В. Р. Договор строительного подряда по российскому гражданскому праву : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Файзулин Вадим Рашидович. - М., 2005. - 184 с.

245. Постанова Верховного Суду України від 10.07.2007 р. у справі № 33/259-06-

4581 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/828486.

246. Постанова Верховного Суду України від 03.04.2007 року у справі № 18/314

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/714260.

247. Брагинский М. И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Изд. 2-е, стер. / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. - М. : Статут, 2011. - 1055 с.

248. Большой строительный терминологический словарь-справочник. Официальные и неофициальные термины и определения в строительстве, архитектуре, градостроительстве и строительной техники / сост. В.Д. Наумов и др., под ред. Ю.В. Феофилова. - Минск : Минсктиппроект, 2008. - 816 с.

249. Архитектура и градостроительство : энциклопедия / гл. ред. А.В. Иконников. - М. : Стройиздат, 2001. - 688 с.

250. Митягин С. Д. Развитие градостроительного права на современном этапе [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://www.ais.siberia. net/2002/1-2- 2002/14.htm (26.10.09).

251. Павлышин Б. В. Градостроительное законодательство как основа управления

развитием населенных мест / Б.В. Павлышин, Г.И. Фильваров // Градостроительство: респ. межведом. науч.-техн. сб. / К. : НИПИ

градостроительства, 1992. -Вып. 44. - С. 6-9.

252. Ізарова І. О. Містобудівне право як галузь права / І.О. Ізарова // Право України. - 2011. - № 7. - С. 229-235.

253. Борисов А. П. Экономика градостроительства : учеб. пособие для вузов / Борисов А. П., Бубес Э. Я., Ревунова Н. Г. - Л. : Стройиздат, 1981. - 256 с.

254. Інформація Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України щодо впровадження Єврокодів при проектуванні будівельних конструкцій в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.mmregion.gov.ua/.../pres-zustrich-schodo.

255. Анисимов А. П. Градостроительное право - новая отрасль в системе российского права / А.П. Анисимов, Н.Г. Юшкова // Право и политика. - 2008. - № 9. - С. 2105-2113.

256. Квасніцька О. О. Концептуальні підходи до сутності правової категорії «об’єкт будівництва» / О.О. Квасніцька // Вісник господарського судочинства. - 2014. - № 1. - С. 115-124.

257. Оганов А. И. Роль гражданско-правовых норм в регулировании градостроительных отношений : дисс. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Оганов Артур Иванович. - Краснодар, 2009. - 182 с.

258. Шишканов В. А. Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительства (на примере городов Иркутской области) : дис. канд. юрид. наук : 12.00.02 / Шишканов Владимир Александрович. - Омск, 2008. - 203 с.

259. Покатаєв П. С. Правове регулювання надання будівельних послуг / П.С. Покатаєв // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Державне управління. - 2009. - № 4. - С. 125-129.

260. Бєломєсяцев А. Б. Правові основи архітектури / А.Б. Бєломєсяцев. - К. : Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України, 2006. - 544 с.

261. Архітектура: Короткий словник-довідник / А.П. Мардер, Ю.М. Євреінов, О.А. Пламеницька та ін.; За заг. ред. А.П. Мардера. - К. : Будівельник, 1995. - 335 с.

262. Тімохін В. О. Гармонічність еволюційної динаміки самоорганізації містобудівних систем : автореф. на здобуття наук ступ. доктора архітектури : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» /

В.О. Тимохін. - К., 2004. - 34 с.

263. Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 р. № 2780-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780- 12

264. Ерхов А. В. Управление градостроительным комплексом в Российской Федерации : административно-правовой аспект : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Ерхов Александр Владимирович. - Тольятти, 2007. - 201 с.

265. Бутаева Е. М. Административно-правовая организация механизма управления в сфере градостроительства : дис. .канд. юрид. наук : 12.00.14 / Бутаева Елена Михайловна. - Хабаровск, 2010. - 220 с.

266. Містобудівний кодекс України: проект Верховної Ради України від

30.06.2010 р. № 6400 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102376.html.

267. Про концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України від 24.12.1999 р. № 1359-XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF4XS00A.html

268. Постанова Вищого господарського суду України від 12.06.2014 р. у справі № 927/91/13-г [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Page/2.

269. Мельничук О. Міська правова система та її компонентний склад / О. Мельничук. - Юридичний вісник. - 2014. - №1. - С. 153-158.

270. Віхров О. П. Організаційно-господарські правовідносини: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Віхров Олександр Петрович. - Донецьк, 2009. - 450 c.

271. Алексеев С. С. Структура советского права / С.С. Алексеев. - М. : Юрид. лит., 1975. - 264 с.

272. Юридична енциклопедія: довідк. вид.: в 6 т. - Т. 5 П-С / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М.П. Бажана ; редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) [та ін.]. - К. : Укр. енцикл. ім. М.П. Бажана,1998. - 736 с.

273. Загальна теорія держави і права : підручник / В.М. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Богачова та ін.; за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петрушина. - Х. : Право, 2002. - 432 с.

274. Богуцький П. Військове право як система / П. Богуцький // Право України. - 2010. - № 11. - С. 234-239.

275. Поляков Б. От подотрасли права к отрасли законодательства / Б. Поляков // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №3. - С. 11-12.

276. Крестовська Н. М. Ювенальне право України: історико-теоретичне дослідження : монографія / Н.М. Крестовська. - О. : Фенікс, 2008. - 328 с.

277. Джунь В. В. Нормативний комплекс про неспроможність як підгалузь господарського права / В.В. Джунь // Вісник господарського судочинства. - 2003. - № 1. - С. 139-145.

278. Козачук М. О. Свобода підприємницької діяльності та її обмеження в законодавстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Козачук Микита Олександрович. - К., 2011. - 256 с.

279. Теория государства и права : учеб. для вузов / под ред. М.М. Рассолова,

В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 640 с.

280. Ромашов Р. А. Теория государства и права. Краткий курс. / Р.А. Ромашов. - СПб. : Питер, 2010. - 304 с.

281. Иванников И. А. Общая теория государства и права : учеб. пособие / И.А. Иванников. - 2-е изд. - М. : Изд.-торг. Корпорация «Дашков и К», 2007. - 368 с.

282. Комаров С. А. Общая теория государства и права : ученик / С.А. Комаров. - 7-е изд. - СПб. : Питер, 2005. - 512 с.

283. Чубуков Г. В. Земельная недвижимость в системе Российского права / Г.В. Чубуков // Г осударство и право. - 1995. - № 9. - С. 42 - 51

284. Підвищення ефективності використання, відтворення і охорони земельних ресурсів регіону : монографія / [Борщевський П. П., Чернюк М. О., Заремба В. М. та ін.] ; за ред. П. П. Борщевського. - К. : Аграрна наука, 1998. - 421 с.

285. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : монографія / [О.М. Алимов, А.І. Даниленко, В.М. Трегобчук та ін.] - К. : Об’єднаний інститут економіки НАН України, 2005. - 540 с.

286. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. № 858-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030858.html.

287. Лічак Д. В. Господарсько-правове забезпечення непрямої державної підтримки суб’єктів господарювання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Лічак Діна Володимирівна. - О., 2011. - 211 с.

288. Про генеральну схему планування територій України: Закон України від 07.02.2002 р. № 3059-III [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link 1/T023059. html.

289. Положення Міністрів ЄС з питань територіального планування від 1999 року «Про перспективи Європейського територіального розвитку ESDP» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uncle-kazkar.livejoumal.com/37868.html.

290. Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту від 7-8 вересня 200 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //aokornus .at. ua/BOOKS/sustainable.pdf.

291. Пашков І. А. Земля як чинник соціального розвитку [Електронний ресурс] / І.А. Пашков // Гуманітарний вісник ЗДІА. - 2009. - Вип. 37. - Режим доступу: http: //www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_3 7_3

292. Кондратенко Ю. Сучасний стан законодавства про використання земель для містобудівних потреб [Електронний ресурс] / Ю. Кондратенко. // Юридичний вісник. - 2012. - № 2. - С. 102-106. - Режим доступу: //http:// yurvisnyk.in. ua/v2_2012/19.pdf.

293. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну реєстрацію

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. № 1952-IV (станом на 01.10.2012) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://uprav.ck.miniust. gov.ua/htmls/Property _2012.pdf

294. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/2768-14.

295. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: zakon.rada.gov.ua/go/2755-17.

296. Мірошниченко А. М. Земельне право України : підручник

/ А.М. Мірошниченко. - К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. - 341 с.

297. Устименко В.А. Городская собственность и городское хозяйство / В.А. Устименко ; НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. - Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. - 352 с.

298. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР// [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр.

299. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/436-15.

300. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. № 60-XIV

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_12_22/an/820322/T990606.html.

301. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 р. № 1378-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031378.html.

302. Про Державний земельний кадастр: Закон України від 07.07.2011 р. № 3613-

VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link 1/T113613. html.

303. Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності: Постанова КМУ від 22.04.2009 р. № 381 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/381 -2009-п.

304. Гордєєв В. І. Окремі проблеми застосування земельного законодавства / Гордєєв В. І. // Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 6 груд. 2013 р. ) : зб. тез наук. доп. - Х., 2013. - С. 108-111.

305. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. № 858-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: //http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030858.html.

306. Про державну експертизу землевпорядної документації: Закон України від 17.06.2004 р. № 1808-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada. gov.ua/go/1808-15.

307. Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками: Наказ Державного Комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 р. № 376 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0391-10.

308. Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру: Постанова КМУ від 17.10.2012 р. № 1051 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua/go/1051-2012-п.

309. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/1798-12.

310. Постанова Пленуму ВСУ від 30.03.2012 року № 6 «Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про правовий режим самочинного будівництва)» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://smf.in.ua/node/3208.

311. Миронець І. М. Адміністративно-правове регулювання будівельної діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Миронець Ірина Миколаївна. - К. : 2012. - 235с.

312. Постанова ВГСУ від 06 серпня 2014 року у справі № 5023/3993/12 (5023/9057/11) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Page/2

313. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. № 586- XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/586-14

314. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. № 1160-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/1160-15

315. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06.2003 р. № 963-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada. gov.ua/go/963-15

316. Постанова Верховного Суду України від 28.10.2008 р. у справі № 5020-4/125 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.Ua/Page/2.

317. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / За ред. В.М. Кравчука. - К. : Істина, 2007. - 944 с.

318. Федорченко М. С. Зауваження до проекту Закону України «Про зонування земель» [Електронний ресурс] / М.С. Федорченко. - Режим доступу: http:// www.myland.org.ua/userfiles/.../MLzoning.doc.

319. Ігнатенко І. В. Співвідношення зонування земель з іншими земельно- правовими категоріями [Електронний ресурс] / І.В. Ігнатенко // Теорія і практика правознавства. - 2013. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/tipp_2013_2_3 3.pdf

320. План зонування території міста Кривий Ріг [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kryvyirih.dp.ua/ua/st/pg/150414785181446_s/

321. Ріпенко А. І. Правове регулювання зонування земель (територій) в сучасних умовах / А.І. Ріпенко // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. -

2010. - Вип. 47. - С. 480-486.

322. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. № 962-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/962-15

323. Про затвердження Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель: Постанова КМУ від 26.05.2004 р. № 681 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/681 -2004-п.

324. Теоретичні засади зонування земель в Україні : монографія / О.С. Дорош,

H. В. Ісаченко, А.Г. Мартин, С.О. Осипчук, Г.К. Лоїк. - К. : МВЦ «Медінформ»,

2011. - 182 с.

325. ДСТУ-Н Б Б. 1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// dbn.at.ua > ... > НД України > ДСТУ.

326. Земельне право України : підручник / за ред. О.О. Погрібного та

I. І. Каракаша. - К. : Істина, 2009. - 448 с.

327. Іванова Є. О. Правовий режим земель житлової та громадської забудови у містах / Є.О. Іванова // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2004. - № 1. - С. 130-133.

328. Ігнатенко І. В. Актуальні питання планування використання земель у населених пунктах [Електронний ресурс] / І. В. Ігнатенко // Теорія і практика правознавства. - 2011. - № 1. - Режим доступу:

http://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-planirovaniya-ispolzovaniya-zemel- v-naselennyh-punktah

329. Зонінг [Електронний ресурс] // Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії. - Режим доступу: http:// uk.wikipedia.org/wiki/Зонінг.

330. Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения : ГОСТ 17.8.1.01-86, утвержденный постановлением Госстандарта СССР от 19.12.1986 г. № 4182. - М.: Госстандарт СССР, 1986. - 2 с.

331. Про оренду землі: Закон України від 06.10. 1998 р. № 161-XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/161-14.

332. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 р. № 1378-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031378.html.

333. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/435-15

334. Ухвала Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 04.06.2013 року у справі № 2а/0470/12628/11 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// pravoscope.com/act-uxvala-sudu-9101-59170-.

335. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 13.06.2013 року у справі

№ К/9991/87034/11 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

https://pravoscope.com/act-uxvala-sudu-2a-187.

336. Ухвала Господарського суду Одеської області від 28.01.2013 у справі № 916/218/13-г [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://pravoscope.com/act- uxvala-sudu-916-218- 13-g-petrov-v-s-28-01 -2013-ne-viznacheno-s

337. Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Української академії аграрних наук від 27.01.2006 року № 18/15/21/11 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/z0388-06.

338. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: //http:// zakon.rada.gov.ua/go/1952-15.

339. Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Наказ Міністерстарства юстиції України

від 17.04.2012 № 595/5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/z0590-12

340. Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Постанова КМУ від 17.10.2013 р. № 868 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO9830.html.

341. Казас М. М. Экономика промышленности строительных материалов и конструкцій : учебное пособие / М.М. Казас. - М. : Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2004. - 320 с.

342. Технический регламент Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2009 г. № 1748 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic07/text875.htm

343. Антонова Н. Б. Государственное регулирование экономики : учебник / Н. Б.Антонова. - Мн. : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2002. - 775 с.

344. О концепции жилищного строительства Республики Беларусь:

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 09.08.1991 г. № 310 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic63/text910.htm

345. О Концепции государственной жилищной политики Республики Беларусь до

2016 года: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 05.04.2013 г. № 267 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://

www. pravo. by/main. aspx?guid=3871&p0=C21300267&p1=1

346. Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту від 7-8 вересня 2000 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/cemat/VersionPrincipes/Ukrainian.pdf.

347. О саморегулируемых организациях: Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2007 г. № 315-Ф3» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www.rg.ru/2007/12/06/samoreg-dok. html.

348. Спірідонова К. О. Механізм прийняття рішень щодо застосування аутсорсингу для підвищення ефективності діяльності будівельних підприємств / К.О. Спірідонова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. -2012. - № 2(46). - С. 222-226.

349. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 года

утверждена Концепция федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» // [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://government.ru/media/fLles/41d47baf642258e68c

350. Понеделко Г. Испания: слабые перспективы роста / Г. Понеделко // Мировая экономика и международные отношения. - 2011. - № 4. - С. 60-69.

351. Ісаєнко Д. Житлове будівництво за кордоном: досвід для України / Д. Ісаєнко // Публічне управління: теорія та практика : збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. - Х. : Вид-во «ДокНаук ДержУпр», 2011.

- Вип. 3(7). - С. 146-151.

352. Цылина Г. А. Институциональная структура современного рынка іпотечного кредита и ее тенденции / Г.А. Цылина // Жилищное строительство. - 2000. - № 11.

- С. 19-21.

354. Рахман И. А. Зарубежный опыт регулирования инвестиционно - строительнойт деятельности / И.А. Рахман // Экономика строительства. - 2001. - № 6. - С.45 -48.

355. Костецкий Н. Ф. Зарубежный опыт воспроизводства жилищного фонда, его сохранение и модернизация / Н.Ф. Костецкий, А.И. Гурко // Экономика строительства. - 2003. - № 5. - С. 33-45.

356. Дмитриев А. П. Зарубежный опыт модернизации крупнопанельных зданий / А.П. Дмитриев, Р.Б. Орлович, Э. Шафранко// Известия вузов. Строительство. - 2002. - № 1-2. - С.8-12.

357. DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (HUD). Annual Report. Profile of HUD [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://portal.hud.gov/hudportal / HUD.

358. Морозова Е. В. Опыт применения надстроек типа «Фламинго» для

реконструкции жилищного фонда малой и средней этажности [Електронний ресурс] / Е.В. Морозова, Ю.В. Пересыпкин // Строительство, техноголигия и безопасность. - 2005. - №9. - Режим доступу:

http://pk.napks.edu.Ua/library/compilations_vak/sitb/2004/9/p_23_29.pdf

359. Sochachi M. Potzeby w zakresie modernizacji mieszkan w zasobach miejskich / М. Sochachi // Inwestycje I Budownicto. - 1982. - № 11-12.

360. Управление муниципальным экономическим развитием / Под ред. Г.Ю. Ветрова. - М. : Институт экономики города, 2009. - 258 с.

361. Хеллер К. Енергетична санація багатоквартирних будинків - концепції та приклади [Електронний ресурс] / К. Хеллер, ІВО, Берлін/Німеччина // Стартовий семінар, 6 листопада 2008, Івано-Франківськ за дорученням GTZ Україна. - Режим доступу: http://esco.co.ua/joumal/20n_5/art006.pdf.

362. Директива про енергетичне функціонування будівель від 16 грудня 2002 року

[Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%

363. Генцлер И. В. Профессиональное управление многоквартирными домами : информационно-методическое пособие / И.В. Генцлер, Т.Б. Лыкова. - Тверь : Научная книга, 2009. - 114 с.

364. Чиркин Н. Б. Некотрые особенности проектирования и эксплуатации

теплонасосных систем теплохладоснабжения. Часть 3: Уровень

энергопотребления зданий и конкурентоспособность теплонасосных технологий / Н.Б. Чиркин, А.С. Клепанда, В.А. Несвитайло // Энергоснабжение. - 2011. - №7. - С. 9-20.

365. Badulho A. 40% de lactive de la profession auto desannes 1980/ А. Badulho // Batiment. - 1980. - № 11-12.

366. Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable, des Transports et du Logement [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.developpement- durable.gouv.fr.

367. Лорьян, Франция: реконструкция кварталов [Електронний ресурс]. - Режим

доступу: http: //www.e-reading.club/chapter.php/104260/10/Glazychev_-

_Urbanistika. _chast'_2 .html.

368. Реконструкция города: прошлое в будущем [Електронний ресурс]

// Полит.ру. - 14 августа 2012 года. - Режим доступу:

http://polit.ru/article/2012/08/14/druenne/.

369. Афансьев А. А. Технологии восстановления эксплуатационной надежности жилых зданий / А.А. Афансьев, Е.П. Матвеев. - М. : ОАО «ЦПП», 2008. - Ч. 1. - 479 с.

370. Эекфофф И. Жилищное хозяйство в экономике развитых стран / И. Эекфофф, Л.Г. Ходов // Мировое и национальное хозяйство. - 2008. - № 3. - С. 42-55.

371. Практика организации капитального ремонта многоквартирных домов в странах Восточной Европы и Балтии: опыт, полезный для России. - М. : Фонд «Ин- ститут экономики города», 2007. - 12 с.

372. Ларин В. И. Экономика, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений / В.И. Ларин, Т.В. Ветрова. - Иваново : ИГАСА, 2002. - 93 с.

373. Регламент ЕС 305/2011/ Regulation (EU) № 305/2011 Европейского парламента и совета об установлении гармонизированных условий для распространения на рынке строительной продукции и отмене директивы 89/106/ЕЕС [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.icqc.eu/userfiles/File/regulation-305-2011 .doc.

374. Плотникова Е. Б. Проблемы институционализации частно-государственного партнерства: Западный опыт и Российские особенности / Е.Б. Плотникова // Вестник Томского государственного университета. - 2011. - № 1(12). - С. 60-71.

375. Тур А. Н. Особенности формирования государственно-частного партнерства в Республике Беларусь / А.Н. Тур // Проблемы управления. - 2011. - № 2(39). - С. 31-36.

376. Экономика : учебник для юристов / под ред. проф. Д.В. Валового. - М. : Щит-М, 1999. - 360 с.

377. Мамутов В. К. Загальні проблеми науки господарського права на стику ХХ та ХХІ століть / В.К. Мамутов // Право України. - 2010. - № 8. - С. 4-12.

378. Про державні цільові програми: Закон України від 18.03.2004 р. № 1621-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15

379. Асланян Г. Державні цільові програми як бюджетний інструмент інвестування в соціально-економічний розвиток / Г. Асланян // Часопис Парламент. - 2005. - № 7. - С. 2-5.

380. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і

соціального розвитку України: Закон України від 02.12.2012 р. № 1602-ІІІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001602.html.

381. Поповська І. П. Правові основи програмного регулювання господарської діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Поповська Інна Петрівна. - О., 2010. - 213 с.

382. Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі: Указ Президента України від 27.03.1998 р. № 222/98 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U222_98.html.

383. Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 20022012 роки: Постанова КМУ від 29.07.2002 р. № 1089 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua /l_doc2.nsf/link1/KP021089.html.

384. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28.02.1991 р. № 796-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T079600.html

385. Про затвердження Програми розселення та облаштування депортованих кримських татр і осіб інших національностей, що повернулися на проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство на період до 2015 року: Постанова КМУ від 11.06.2006 № 637 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/637-2006-%D0%BF

386. Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій: Постанова КМУ від 14.05.1999 р. № 820 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/820-99-%D0%BF

387. Про житловий фонд соціального призначення : Закон України від 12.01.2006

№ 3334-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.mns .gov.ua/laws/laws/nuclear/92. htm.

388. Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва: Закон України від 25.12.2008 р. № 800-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/800-

17.

389. Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми

будівництва (придбання) доступного житла на 2010 2017 роки: постанова КМУ від 11.11.2009 р. № 1249 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon2.rada. ov.ua/laws/show/1249-2009-%D0%BF.

390. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у

державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів війни: постанова КМУ від 23.05.2012 р. № 503» [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/503-2012-%.

391. Про затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов: постанова КМУ від 25.04.2012 р. № 343 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show /343-2012-%D0%BF.

392. Ukrstat.org - публікація документів Державної Служби Статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.org/menu/publikac_r.htm

393. Задихайло Д. В. Право на підприємницьку діяльність у системі відносин правового господарського порядку / Д.В. Задихайло // Вісник Академії правових наук України. - 2011. - № 2(65). - С. 112 -122.

394. Труш І. В. Господарсько-правое забезпечення діяльності комунальних підприємств : автореф. на здоб. наук. ступ. д-ра. юрид. наук: 12.00.04 / Ігор Валентинович Труш - Д.,2013.-31 с.

395. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки : навч. посібник / Д.М. Стеченко. - К. : Вид-во МАУП, 2000. - 176 с.

396. Задихайло Д. В. Економічна система як органічний обєкт законодавчого забезпечення / Д.В. Задихайло // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. праць / редкол.: В.Я. Тацій та ін. - Х. : Право, 2012. -№ 4(71). - С. 210-221.

397. Постанова КМУ «Про деякі питання оптимізації державних цільових програм

і національних проектів, економії бюджетних коштів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» від 05.03. 2014 року № 71 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uoz-

chemigov.at.ua/publ/normativna_baza/juridichne_

398. «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» : постанова КМУ від 01.03.2014 р. № 65 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //kodeksy.com.ua/norm_akt/source

399. Страдник В. В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / В.В. Страдник, М.А. Йохна. - К. : Академвидав, 2006. - 464 с.

400. Юлдашев О. Х. Методологічні засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / О. Х. Юлдашев. - Донецьк, 2008. - 30 с.

401. Юсупов В. Зовнішньоекономічна політика держави: правові питання визначеності та функціонування / В. Юсупов // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 3. - С. 25-28.

402. Куклінова Т.В. Формування організаційно-економічного механізму добудови незавершених об'єктів житлового будівництва / Т. В. Куклінова // Вісник соціально-економічних досліджень . - 2014 . - № 1 (52) . - С. 224-228.

403. Шовкопляс Г. М. Регулювання господарських правовідносин при фінансуванні будівництва житла : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. / Шовкопляс Ганна Миколаївна. - Харків, 2010. - 210 с.

404. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 04.08.2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/978-15

405. Рєзнікова В. В. Вибір посередницької діяльності на фондовому ринку / В.В. Рєзнікова, О.В. Коловойда // Вісник Вищої ради юстиції. - 2013. -№ 2(14). -

С. 108-124.

406. Постанова ВС України від 19.09.2011 р. у справі № 18/314 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.Ua/Page/2.

407. Анохіна І. О. Правове регулювання діяльності суб’єктів природних

монополій : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / І.О. Анохіна. - Донецьк, 2005. - 21 с.

408. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 р.

№ 2404-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102404.html

409. Про загальні засади розвитку державно-приватного партнерства в Україні: Проект Закону України від 08 грудня 2008 р. № 3447 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF2NR00I.html

410. Офіційний сайт Всесвітнього банку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.worldbank.org.ua.

411. Public/private partnerships for innovation: policy rationale, trends and issues, OECD, 10-12 December 2002, Headquarters, Paris.

412. European Law Group. Державно-приватне партнерство [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lawgroup.com.ua/ua/partnership/.

413. United Nations (2003). Enhanced cooperation between the United Nations and all relevant partners, in particular the private sector. Report of the Secretary-General. A/58/150. - www.undp.org.tr/docs/GA%2058%20227.doc

414. Global Knowledge Partnership (2003). Multi-Stakeholder Partnerships. Issue Paper. - www.globalknowledge.org.

415. Шишкин С. Н. Государственное регулирование экономики: предпринимательско-правовой аспект / С.Н. Шишкин. - М. : Волтерс Клувер, 2007. - 233 с.

416. Власова A. A. Реализация национальных проектов на основе моделей государственно-частного партнерства в России : автореф. дис. на соиск . науч. степ. канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (теория управления экономическими системами)» / A.A. Власова. - СПб, 2008. - 17 с.

417. Сиротюк О. Д. Формування правових засад державно-приватного партнерства: теоретичні проблеми становлення та розвитку / О.Д. Сиротюк // Юридична наука, практика і освіта. - 2010. - Вип. 1. - С. 117-120.

418. Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства: постанова КМУ від 11.04.2011 № 384 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link 1 /KP110384. html

419. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / За відп. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. - К. : Юрінком Інтер,

2005. - Т.ІІ. - 1215 с.

420. Вінник О.М. Акціонерна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2010. - № 83. - С. 7-9.

421. Подцерковный О. П. О необходимости согласования юридических и

экономических аспектов корпоратизации / О.П. Подцерковный

// Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 3. - С. 32-37.

422. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09.2014 р. № 1678-VII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/1678-18.

423. Україна - асоційований учасник програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// inno.nung.edu.ua/.../ukrayina_asociyovanyy_u...

424. Горизонт [Електронний ресурс] // Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії. - Режим доступу: http://https://ru.wikipedia.org/wiki/Горизонт_2020.

425. Посібник для українських учених космічної галузі щодо участі у програмі ЄС «Горизонт 2020» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: www.nkau.gov.ua/pdf/Horizon-2020_small .pdf

426. Горизонт 2020. Пріоритети [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.fp7-ncp.kiev.ua/.../Horizont_2020/HORI.

427. Шукаєв С. Нові можливості для українських вчених: Горизонт 2020 [Електронний ресурс] / С. Шукаєв // Офіційний сайт НТУУ «КПІ». - Опубліковано 16.04.2015. - Режим доступу: http://ipd.kpi.ua/?p=1161

428. Пошук партнерів для участі у проектах програми «Горизонт 2020» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ncp.pu.if.Ua/partner/cordis/docs/1.pdf.

429. Проекти та тематики програми «Горизонт 2020» за напрямом «Безпечна, чиста та ефективна енергія» [Електронний ресурс]. - Полтава: ПолтНТУ, 2014 -

С. 5-6. - Режим доступу: http://2020.pntu.edu.ua/files/.../Themes_2014.pdf

430. «Порядок державного фінансування капітального будівництва», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1764 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://pandia.org/user/publ/12352- POSTANOVA_v_d_27_grudnya_

431. ДБН.А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Мінрегіонбуду від 04.06.2014 року № 163 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-dbn-a.2.2-3-2014- sklad-ta-zmist-proektnoy-doc197046.html

432. ДБН 360 - 92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://profidom.com.ua/b-2/b-2- 2/1194-dbn-360-92-mistobuduvanna-planuvanna-i-zabudova-miskih-i-silskih-poselen

433. ДБН 360 - 92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» від 17.04.1992 № 44 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN35002.html.

434. Ніщик Т. О. Теоретичні основи просторового розвитку міста [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://eprints.kname.edu.Ua/31583/1/44.pdf

435. Солошкіна І. Принципи дозвільної діяльності щодо підприємництва / І. Солошкіна // Вісник Львів. ун-ту. - 2006. - Вип. 46. - С. 147-152.

436. Попелюк В.П. Дозвільна система в Україні : перспективи розвитку // Вісник господарського судочинства. - 2012. - № 5.- С. 123-126.

437. Бекірова Е.Е. Правове регулювання ліцензування певних видів господарської діяльності: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Е.Е. Бекірова. — Донецьк,

2006. — 17 с.

438. Радик І. Л. Правові проблеми екологічного ліцензування: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Радик Іван Львович. - Х., 2001. - 178 с.

439. Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396 та внесення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України: Постанова КМУ від 18.01.2012 р. № 43 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua.

440. Бекірова Е.Е. Поняття ліцензування певних видів господарської діяльності, його цілі і значення. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http: //apdp. in.ua/v22/128.pdf

441. Про внесення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2009 року № 759: Постанова КМУ від 27.02.2012 р. № 148 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. zakon.rada.gov.ua.

442. Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку: Постанова КМУ від 27.07.1995 р. № 554 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua

443. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.2009 р. № 47 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua.

444. Про внесення змін до Порядку розроблення проектної документації на

будівництво об’єктів: Наказ Міністерства Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.03.2012 р. № 122

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua.

445. Про затвердження порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів: Наказ Мінрегіонбуду від 16.05.2011 р. № 45 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0651-11

446. Про затвердження ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.03.2012 р. за № 98 // Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. - 2012. - № 4.

447. Про Порядок державного фінансування капітального будівництва: Постанова КМУ від 27.12.2001 р. № 1764 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon 1 .rada. gov.ua/laws/show/1764-2001 -%D0%BF

448. Про затвердження ДБН.А.2.2-3-201 «Склад та зміст проектної документації на будівництво: Наказ Мінрегіону від 04.06.2014 р. № 163» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.leonorm.com/P/NL_DOC/UA/201401/NaK163

449. Мамутов В. К. Кодификация : сборник научных трудов / В.К. Мамутов. - К. : Юринком Інтер, 2011. - 248 с.

450. Щербина В. С. Деякі проблеми удосконалення господарського і господарського процесуального законодавства / В.С. Щербина // Право України. - 2010. - № 8. - С. 13-18.

451. Віхров О. П. Організаційно-господарські правовідносини : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / О.П. Віхров. - Донецьк, 2009. - 30 с.

452. Про прийняття за основу проекту Містобудівного кодексу України : Постанова Верховної Ради України від 30.06.2010 № 2376-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102376.html

453. Постанова Верховного Суду України від 19.05.2009 № 3157к09/46/18 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/

454. Мічурін Є. О. Техніка складання договорів / Є.О. Мічурін. - Х. : Юрсвіт, 2006. - 536 с.

455. Советское гражданское право. В 2-х ч. - Ч.1 / Под общ.ред. В.Ф. Маслова и А.А. Пушкина. - К. : Вища школа, 1983. - 463 с.

456. Олюха В. Г. Істотні умови цивільно-правового договору / В.Г. Олюха // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 2000. - №3. - С. 230-233.

457. Мілаш В.С. Перспективи модернізації договірних правовідносин у сфері господарювання: монографія. - Х.: ХНУМГ, 2014. - 227 с.

458. Зазуляк І. І. Істотні умови договору: теоретичний аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зазуляк Іван Іванович. - Харків, 2009. - 172 с.

459. Луць А. В. Свобода договору у цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / А.В. Луць. - К., 2001. - 18 с.

460. Рішення Господарського суду Черкаської області від 31 березня 2009 .

Справа № 09/78. [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://jurportal.org/writ/3329512

461. Про внесення змін до Загальних умов укладення та виконання договорів

підряду в капітальному будівництві: Постанова КМУ від 17.06.2009 р. № 601 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //kodeksy.com.ua/norm_akt/source17.06.2009.htm

462. Гриняк А. Нормативно-правові засади регулювання підрядних відносин / А. Гриняк // Підприємництво, господарство і право. - 2012. -№ 5. - С. 93-97.

463. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР [Електронний ресурс]. - Режим доступу:/кНр:/^еагск^а2акоп.иа/^ос2.ш£/Нпк1/7960085.Ыт1

464. Рішення Господарського суду Донецької області від 22.10.2012. - Справа № 5006/33/77пд/2012. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:/ http: //reyestr.court.gov.ua/Review/27353099

465. Пленюк М. Д. Цивільно-правове регулювання строків (термінів) у договорах про виконання робіт : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пленюк Мар’яна Дмитрівна. - К., 2011. - 184 с.

466. Лист Міністерства юстиції України від 14.04.2004 р. № 19-5-374 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v- 374323-04

467. Вакулович Є. В. Сучасні тенденції застосування норм щодо істотних умов договору / Є.В. Вакулович // Зб. доп. та тез повідомлень учасників Міжнар. наук.- практ. конф. «Проблеми здійснення охорони прав учасників цивільних правовідносин», м. Макіївка, 21-22 вересня 2007 р. / Редкол.: Р.Б. Шишка, Р.В. Мавліханова; Макіївський економіко-гуманітарний інститут, Харківський національний університет внутрішніх справ, НДІ Приватного права і підприємництва АПрН України. - Макіївка-Харків : 2007. - С. 106-111.

468. Бервено С. М. Проблеми договірного права України / С.М. Бервено. - К. : Юрінком-Інтер, 2006. - 392 с.

469. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності / В.В. Луць. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 576 с.

470. Мічурін Є. О. Правочини з житлом / Є.О. Мічурін. - Х. : Юрсвіт, 2005. - 356 с.

471. Лазарев А. А. Существенные условия договора международной купли- продажи товаров : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лазарев Алексей Андреевич. - М., 2005. - 206 с.

472. Луць A. В. Свобода договору у цивільному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Луць Аліна Володимирівна. - К., 2001. -166 с.

473. Луць В.В. Строки і терміни у цивільному праві: монографія/ В.В. Луць. - К.:Юрінком Інтер, 2013. - 320 с.

474. Васильєва В. А. Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг : монографія / В.А. Васильєва. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2006. - 345 с.475. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові

інструменти»: Наказ Міністерства фінансів України № 559 від 30.11.2001 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG6241.html

476. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2001 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012664.html

477. Договірне право України. Загальна частина :навч.посіб./Т.В. Боднар, О.В. дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.; за ред. О.В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 896с.

478. Рішення Г осподарського суду Харківської області від 29 жовтня 2010 Справа № 42/323-10 // Єдиний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12332888

479. Рішення ВГСУ від 29 жовтня 2008 . Справа № 2-699/2008р . - Єдиний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Page/5

480. Рішення Господарського суду Донецької області від 02.12.2009. Справа № 40/8пд. - Єдиний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7003938

481. Рішення Господарського суду міста Києва від 26.04.2012. Справа № 5011- 70/2825-2012. - Єдиний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23795864

482. Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) : монографія / О.А. Беляневич. - Юрінком Інтер, 2006. - 592 с.

483. Агарков М. М. Избранные труды по гражданскому праву : в 2 т. / М.М. Агарков. - М. : ЦентрЮрІнфо Р, 2002. - Т. 1. - 452 с.

484. Гражданское право : учебник в 3т. - 4е изд., перераб. и доп. / Е.Ю. Валявина, И.В. Елисеев и др.; отв. ред. А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой. - М. : Проспект, 2008. - Т. 1. - 776 с.

485. Енциклопедія цивільного права України / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; відп. ред. Я.М. Шевченко. - К. : Ін Юре, 2009. - 952 с.;

486. Ізарова І. Істотні умови договору підряду на виконання проектних робіт / І. Ізарова // Право України - 2010. - № 11 - С. 90 -96.

487. Гражданское право : учебник. В 2-х т. / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. - М. : Изд-во БЕК, 2000. - Т. 2. Полутом 1. - 704 с.

488. Мейер Д. И. Русское гражданское право. - Ч. 2. по исправленному и дополненому 8-му изд. 1902 г. / Д.И. Мейер. - М. : Статут, 1997. - 672 с.

489. Гавзе Ф. И. Обязательственное право (Общие положення) / Ф.И. Гавзе. - Минск : Изд-во БГУ им. В.С. Леина, 1968. - 126 с.

490. Гражданское право Украины : учебник в 2-х т. / Под ред. Е.А. Харитонова, Н.Ю. Голубевой. - Х. : ООО «Одиссей», 2010. - Том 1. - 832 с.

491. Брагинский М. И. Общее учение о хозяйственных договорах / М.И. Брагинский. - Минск : Наука и техника, 1967. - 260 с.

492. Зобов’язальне право : теорія і практика. Навч.посібн. для студентів юрид. Вузів і фак.. ун-тів/ О.В.Дзера, Н.С.Кузнецова, В.В. Луць та інші; За ред.. О.В.Дзери.- К.: Юрінком Інтер. - 1998. - 912 с.

493. Гражданское право : ученик в 2 т. / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2004. - Том 2. Полутом 1. - 704 с.

494. Харитонов Е. О. Гражданское право Украины : учебник. Изд. 3-е, перераб. и доп. / Харитонов Е.О., Страцев А.В., Харитонова Е.И. - Х. : ООО «Одиссей»,

2007. - 920 с.

495. Советское гражданское право: курс лекций. Ч. II. Отдельные виды обязательств : учеб. пособие для высш. юрид. учеб. заведений. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1961. - 531 с.

496. Юшкевич С. П. Договор строительного подряда / С.П. Юшкевич. - М. :Ось- 89, 2002. - 239 с.

497. Постанова Вищиго Господарського суду України від 02.07. 2012 р. Справа № 5006/18/13/2012 [Електроний ресурс]. - Режим доступу http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SD120204.html

498. Постанова Вищиго Господарського суду України від 03.10. 2012 р. Справа № 5006/16/54/2012 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SD120205.html

499. Кізлова О.С. окремі види договорів у сучасному законодавстві України : колективна монографія / За заг. ред. О.С. Кізлової; Міжнар. гуманітар. ун-т. - Одеса: ТЕС, 2013.-528 с.

500. Черняк М. Я. Новое в правовом регулировании капитального строительства / М.Я. Черняк // Советское государство и право. - 1962. - № 4. - С. 58-69.

501. Мілаш В. С. Комерційний договір у господарському праві: теоретичні проблеми становлення та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра юрид. наук : 12.00.04 / В.С. Мілаш. - К., 2008. - 40 с.

502. Боднар Т. В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві : монографія / Т.В. Боднар. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 268 с.

503. Рєзнікова В. В. Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Рєзнікова Вікторія Вікторівна. - К., 2011. - 583 с.

504. Сукманова О. В. Господарський договір про надання консультаційних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / О.В. Сукманова . - Донецьк, 2005. - 17 с.

505. Богославець В. М. Договори про надання правових послуг : автореф. дис. на

здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

/ В.М. Богославець . - К., 2008. - 19 с.

506. Шишка О. Р. Договір на створення та розповсюдження реклами : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О.Р. Шишка. - Харків, 2005. - 20 с.

507. Шишка І. Р. Договір на маркетингові дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / І.Р. Шишка. - К., 2010. - 20 с.

508. Коморний О. І. Договір про розподіл продукції: цивільно-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О. І. Коморний. - К., 2006. - 20 с.

509. Єфименко М. М. Дефініції договору аутсорсингу як правочину у системі

господарських правовідносин [Електронний ресурс] / М.М. Єфименко // Матер. наук.-практ. Інтернет-конф. 17.05.2012 р. «Актуальні питання розвитку держави і права: традиції та інновації». - Режим доступу:

http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=281%3A

1 60512-13&catid=44% 3A4-0512&Itemid= 48&lang =ru

510. Войно-Данчишина О. Л. Новые технологии на рынке труда: правовое регулирование [Електронний ресурс] / О.Л. Войно-Данчишина. - Режим доступу: http: //radnuk. info/statti/253-trydpr/14839-2011-01-19-03-45-14. html.

511. Котова Л. В. Поняття та юридична альтернативних форм зайнятості у сучасних умовах / Л.В. Котова // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2012. - № 25. - С. 83-93.

512. Кохан В. П. Нестандартна зайнятість в Україні: виклики часу / В.П. Кохан // Загальні питання інноваційного розвитку. - 2012. - № 3. - С. 79-85.

513. Бондаренко Є. В. Визначення ефективності аутсорсингу на підприємствах

будівельної галузі [Електронний ресурс] / Є.В. Бондаренко // Електронне фахове видання «Ефективна економіка». - 2011. - № 4. - Режим доступу:

http://www. economy.nayka. com.ua/?op=1 &z=1600

514. Лисенко Т. І. Передумови виникнення та перспективи застосування аутсорсингу як інструменту підвищення конкурентоспроможності підприємства / Т.І. Лисенко // Економічний вісник університету. - 2010. -№ 14. - С. 85-92.

515. Скакун В. А. Оптимізація фінансових податків при аутсорсингу бізнес процесів у будівництво / В.А. Скакун // Економічний простір. -2009. - № 22/1. - С. 204-214.

516. Чабан Л. В. Вплив аутсорсингу на витрати підприємства [Електронний

ресурс] - Режим доступу:

http: //archive.nbuv. gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2011_17_1 /Chaban%20L .pdf.

517. Кузнецова А. І. Договірне регулювання відносин банківського аутсорсингу [Електронний ресурс] / А.І. Кузнєцова // Електронне наукове видання «Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи Національного банку України». - 2012. - № 2(3).- Режим доступу: http://www.bulletin.uabs.edu.ua/store/jur/2012/4d5878291c8da42f4eb872f0b063d3da.p df

518. Струк Н. С. Аналіз ділового партнерства на ринку фінансово-кредитних послуг / Н.С. Струк // Збірник наукових праць Національного університету Державної податкової служби України. - 2014.-№1.-С. 272-274.

519. Єфіменко М. М. Визначення договору аутсорсингу як однієї з форм взаємодії суб’єктів господарських правовідносин / М.М. Єфіменко //Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 2. - С. 114-117.

520. Загородній А. Г. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства / А.Г. Загородній, Г.О. Партин // Фінанси України. - 2009. -№ 9. - С. 87-97.

521. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 грудня 1987 р. N 424 "Про перебудову

діяльності й організаційної структури Державного комітету УРСР по статистиці" [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP870424.html

522. Кузнецова С. А. Административно-правовое регулирование в сфере строительства : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Кузнецова Светлана Александровна. - М., 2003. - 188 c.

523. Несынова С. В. Аутстаффинг как путь к установлению в Украине легальных методов ведения прибыльного бизнеса / С.В. Несынова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки». - 2011. - № 1. - С. 85-88.

524. Свічкарьова Я. В. Правова характеристика аутстаффінгу як однієї із форм позикової праці / Я.В. Свічкарьова // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 1. - С. 18-20.

525. Бєліков О. Аутстафінг як сегмент сервісу в межах аутсорсинга / О. Бєліков // Юридична практика. - 2008. - № 3(69). - С. 103-105.

526. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125067.html

527. Рішко М. Поняття аутстаффінгу і його законодавче регулювання / М. Рішко

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3976

528. Лист Мінрегіонбуду України № 23-13/1052/0/6-11 від 08.02.11 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN63359.html

529. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_012

530. План дій Україна - Європейський Союз [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/994_693

531. Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 16 вересня 2014 року № 1678-VII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://

zakon.rada. gov.ua/go/1678-18.

532. Законотворчість. Словник термінів і понять з міжнародного та європейського права. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2005. - 160 с.

533. Про будівельні норми: Закон України від 5.11.2009 р. № 1704-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/1704-17.

534. Про схвалення Концепції реалізації державної політики з нормативного забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 року: Розпорядження КМУ від 14.07.2010 р. № 1436-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada. gov.ua/laws/show/1436-2010-р.

535. Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики з нормативного забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 року: Розпорядження КМУ від 12.10.2010 р. № 1982 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1982-2010-р.

536. Євтушенко В. Європейський підхід до нормування та стандартизації у будівництві [Електронний ресурс] / В. Євтушенко. // Публічне право. - 2013. - № 1. - С. 142-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2013_1_20.pdf

537. Про стан впровадження в Україні проектування за Єврокодами : рішення

Науково-технічної Ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 липня 2014 року N 73 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN004825.html

538. Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу: Постанова КМУ від 23.05.2011 р. № 547 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/547-2011-п.

539. Про затвердження державних будівельних норм ДБН А.1.1-94:2010

«Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення»: Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 16.12.2010 р. № 523 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://

search.ligazakon.ua/l_doc2.../FIN61669.html

540. Інформація із Прес-зустрічу щодо впровадження Єврокодів при проектуванні будівельних конструкцій в Україні // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: //http:// www.minregion.gov.ua/.. ./pres-zustrich-schodo..

541. Єврокоди: «європеїзація» українського будівельного ринку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uscc.com.ua/.../evrokody-evropeizaciya- ukrainskogo-stroitelnogo-

542. Розроблення спеціальних посібників є найкоротшим шляхом у напрямку впровадження практики проектування за Єврокодами в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mmregion.gov.ua/.../rozroblennya-special...

543. Об энергетической эффективности: Директива № 2012/27/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi7base

544. Про енергетичну ефективність будівель: Директива 2010/31/ЄС Європейського парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.

545. Джумагельдиева Г. Д. Правовое регулирование цен и ценообразования : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / Г.Д. Джумагельдиева. - Донецк, 2004. - 37 с.

<< |
Источник: ОЛЮХА ВІТАЛІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Д И С Е Р Т А Ц І Я на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -