<<
>>

Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 лютого 2012 року N 44

Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної служби геології та надр України від 6 червня 2012 року N 255

З метою впровадження єдиного підходу до проведення спеціалізованими державними геологічними підприємствами, установами та організаціями моніторингу та наукового супроводження надрокористування, згідно з Положенням про моніторинг та науковий супровід надрокористування, затвердженим наказом Держгеонадр України від 16.11.2011 N 155, наказую:

1.

Затвердити Методичні рекомендації з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, що додаються.

2. Спеціалізованим державними геологічними підприємствами, установами та організаціями, які акредитовані Держгеонадрами України, проводити моніторинг та наукове супроводження надрокористування з урахуванням вказаних Методичних рекомендацій.

3. Департаменту організаційно-аналітичної та кадрової роботи (Щукін

О. М.) у встановленому порядку ознайомити з цим наказом керівників структурних підрозділів Держгеонадр України та спеціалізованих державних геологічних підприємств, установ та організацій, які акредитовані Держгеонадрами України для проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Е. А. Ставицький

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної служби геології та надр України 15.02.2012 N 44

Методичні рекомендації з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування

I. Загальні положення

1. Ці Методичні рекомендації (далі - рекомендації) визначають склад та

організацію робіт з моніторингу та наукового супроводження

надрокористування і складені відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 391, Положення про моніторинг та наукове супроводження

надрокористування, затвердженого наказом Державної служби геології та надр України від 16.11.2011 N 155 (далі - Положення).

2. Моніторинг та наукове супроводження - це системне регулярне спостереження за об'єктом надрокористування і виконанням умов, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами (далі - дозвіл) та Угодою про умови користування надрами (далі - Угода), оцінка стану, моделювання та прогнозування змін навколишнього природного середовища, консультативно-методичне забезпечення всіх етапів, стадій та видів робіт, передбачених Програмою робіт надрокористувача, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх оптимізації, надання допомоги надрокористувачеві у дотриманні вимог законодавчих та нормативно- правових актів, методичних рекомендацій, інструкцій, стандартів, технічних регламентів, інших загальнодержавних та галузевих нормативних документів при користуванні надрами, розроблених відповідно до вимог Кодексу України про надра, Гірничого закону України, Законів України "Про нафту і газ" і "Про охорону навколишнього природного середовища".

3. Об'єктом моніторингу та наукового супроводження є ділянка надр, яка визначена у дозволі та Угоді про умови користування надрами; всі види робіт, передбачені Програмою робіт надрокористувача; зміни навколишнього природного середовища в зоні очікуваного впливу робіт з користування надрами.

Моніторинг та наукове супроводження здійснюється за програмою моніторингу та наукового супроводження, яка складається на кожний об'єкт надрокористування відповідно до Програми робіт надрокористувача на строк дії дозволу або проекту робіт, у разі його наявності.

4. На здійснення моніторингу та наукового супроводження надрокористування Державна служба геології та надр України акредитувала спеціалізовані підприємства, установи, організації (далі - спеціалізовані підприємства):

• Казенне підприємство "Південний еколого-геологічний центр";

• Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Надра України";

• Державна комісія України по запасах корисних копалин;

• Державне геофізичне підприємство "Укргеофізика";

• Український державний геологорозвідувальний інститут.

5. Моніторинг та наукове супроводження проводяться за зверненням суб'єкта господарювання на підставі договору між спеціалізованим підприємством (Виконавець) та надрокористувачем (Замовник), який укладається відповідно до вимог законодавства. У договорі з проведення моніторингу та наукового супроводження визначаються умови й порядок проведення моніторингу та наукового супроводження відповідно до специфіки об'єкта та виду користування надрами. Форма договору наведена у додатку 1 до цих рекомендацій. Оплата робіт з моніторингу та наукового супроводження здійснюється відповідно до умов Угоди про умови користування надрами, що є додатком до спеціального дозволу на користування надрами та яка укладена між Держгеонадрами та надрокористувачем.

6. Для виконання робіт спеціалізованим підприємством можуть залучатися до виконання договору інші підприємства, установи, організації та окремі фахівці геологічної галузі за напрямками робіт, але спеціалізоване підприємство здійснює керівництво всіма роботами і несе відповідальність за повноту та якість всього комплексу робіт з моніторингу та наукового супроводження, залишаючись відповідальним виконавцем перед Замовником.

7. Спеціалізоване підприємство надає надрокористувачеві консультативну допомогу щодо:

• дотримання установлених законодавством вимог, правил та стандартів користування надрами і охорони навколишнього природного середовища, вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами, ліцензією, у разі її наявності;

• послідовності виконання робіт з користування надрами, основних методів їх вирішення, переліку інструкцій та технічних вимог, обов'язкових при виконанні робіт з урахуванням вимог охорони надр і навколишнього природного середовища;

• використання отриманих відходів гірничодобувних та пов'язаних з ним переробних підприємств своїми силами або з залученням інших юридичних та фізичних осіб;

• складання відповідної звітності, яка передається на зберігання до Державного науково-виробничого підприємства "Державний інформаційний геологічний фонд України".

8. Спеціалізовані підприємства щомісячно надсилають до Секції Науково-технічної ради Держгеонадр України з питань моніторингу та наукового супроводження надрокористування за формою, що є додатком 9, інформацію про стан виконання зобов'язань по укладеним договорам з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування.

Зокрема, щодо стану виконання сторонами договору зобов'язань за договором (графа 7) спеціалізовані підприємства повідомляють інформацію щодо:

1) отримання спеціалізованим підприємством необхідних документів;

2) виконання пункту 2.4.2 договору;

3) виконання зобов'язань надрокористувача стосовно оплати за договором;

4) відмови спеціалізованого підприємства від зобов'язань, взятих за договором у разі порушення надрокористувачем умов договору.

9. Склад загальних (примірних) напрямків і показників моніторингу та наукового супроводження для різних видів геологічного вивчення надр та надрокористування наведено у цих рекомендаціях. Замовник та

спеціалізоване підприємство у договорі з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування встановлюють конкретні склад напрямків та показників.

(розділ І у редакції наказу Державної служби геології та надр України від

06.06.2012 р. N 255)

II. Пошуково-розвідувальні роботи на нафту і газ

2.1. Аналіз дотримання стадійності геологорозвідувальних робіт, визначення першочергових об'єктів для вводу у параметричне та пошукове буріння, повнота використання результатів попередніх робіт.

2.2. Стан зберігання та використання кернового матеріалу та геологічної інформації.

2.3. Відповідність паспортів нафтогазоперспективних об'єктів

фактичним (первинним) матеріалам.

2.4. Обґрунтування та доцільність проведення усіх видів

геологорозвідувальних робіт на різних стадіях нафтогазопошукових робіт.

2.5. Відповідність методики виконання геологорозвідувальних робіт діючим нормативно-методичним та нормативним документам.

2.6. Достовірність геологічних побудов (моделі об'єктів, стратиграфія, літологія, тектоніка, колектори, покришки, флюїдні контакти тощо).

2.7. Проведення комплексу лабораторних досліджень та використання їх результатів.

2.8. Відповідність звіту про геологічне вивчення надр проекту, геологічному завданню та законодавчим актам.

2.9. Обґрунтованість, доцільність та показники дослідно-промислової розробки родовищ.

2.10. Використання новітніх технологій при проведенні нафтогазопошукових робіт.

2.11. Використання результатів науково-дослідних і тематичних робіт, а також послуг третіх осіб.

2.12. Оцінка відповідності геологічних завдань та проектів робіт надрокористувача Угоді про користування надрами.

2.13. Надання рекомендацій щодо технологій буріння, з метою забезпечення більш повного виходу керна.

382

III. Спорудження та випробування нафтогазових свердловин

3.1. Відповідність геолого-технічного наряду цільовому завданню, нормативно-методичним та правовим документам, сучасним технологіям спорудження свердловин.

3.2. Оцінка комплексу та результатів геолого-технологічних досліджень.

3.3. Аналіз рецептур та параметрів промивальних рідин для буріння свердловин та розкриття продуктивних горизонтів.

3.4. Оцінка якості неруйнівного контролю технічного стану труб нафтогазового сортаменту, бурильного інструмента та обладнання, їх метрологічного забезпечення.

3.5. Аналіз рецептур тампонажних розчинів, їх фізико-хімічних властивостей та відповідність геологічним умовам, аналіз гідравлічних розрахунків процесу цементування.

3.6. Обґрунтованість інтервалів відбору зразків керну, якості та повноти їх вивчення.

3.7. Оцінка якості випробування свердловин в процесі буріння всіма типами випробувачів та розрахунків гідродинамічних параметрів пласта.

3.8. Аналіз правильності вивчення нафто-газоконденсатних систем:

• аналіз кондиційності визначення дебетів пластових флюїдів у процесі випробування і дослідження пластів;

• аналіз кондиційності замірів пластових тисків;

• аналіз кондиційності відбору глибинних проб флюїдів;

• аналіз об'єктивності визначення фізико-хімічних параметрів пластових флюїдів.

3.9. Моніторинг прострільно-вибухових робіт у свердловинах (технічне забезпечення, вид заряду, щільність прострілу тощо).

3.10. Оцінка сучасного технічного та технологічного рівня усього комплексу робіт, стан використання новітніх наукових та технічних розробок.

3.11. Аналіз отриманих негативних результатів з позиції технології буріння та випробувань.

3.12. Забезпечення сучасних природоохоронних заходів з облаштування свердловин, перероблення відходів буріння, проведення екологічного моніторингу навколишнього природного середовища у процесі бурових робіт.

3.13. Надання методичної допомоги з питань техніки та технології буріння глибоких свердловин.

3.14. Оцінка відповідності геологічних завдань та проектів робіт надрокористувача Угоді про користування надрами.

VI. Геофізичні роботи

4.1. Аналіз геологічних завдань, що вирішуються геофізичними методами, обґрунтування необхідності постановки робіт.

4.2. Аналіз раціонального комплексу геофізичних досліджень, вибору технічних засобів та технологій виконання робіт.

4.3. Відповідність виконання кожного виду геофізичних робіт діючим нормативно-методичним документам та інструкціям.

4.4. Застосування сучасних технологій обробки та комплексної інтерпретації геофізичних матеріалів.

4.5. Відповідність вибраних технічних засобів для ефективного вирішення геологічного завдання.

4.6. Достовірність складання паспортів на нафтогазоперспективні об'єкти та достовірності геологічних побудов за геофізичними даними.

4.7. Забезпечення технічної та екологічної безпеки при проведенні

робіт.

4.8. Обґрунтування потрав сільськогосподарських угідь та їх оптимізація, відповідність проектним показникам.

4.9. Відповідність звітів про геофізичні роботи нормативним документам.

4.10. Метрологічне забезпечення геофізичної апаратури.

4.11. Стан зберігання та використання геофізичної інформації.

4.12. Надання методичної допомоги з питань проведення геофізичних досліджень, обробки та комплексної інтерпретації їх результатів.

4.13. Оцінка відповідності геологічних завдань та проектів робіт надрокористувача Угоді про користування надрами.

V. Пошуково-розвідувальні роботи на тверді корисні копалини

5.1. Оцінка відповідності геологічного завдання та проекту робіт надрокористувача Угоді про умови користування надрами.

5.2. Аналіз дотримання стадійності геологорозвідувальних робіт, повноти урахування результатів попередніх робіт, визначення першочергових об'єктів під постановку пошукових та пошуково-оціночних робіт.

5.3. Оцінка вибору рудопрояву (родовища) під постановку геологорозвідувальних робіт, дотримання їх стадійності. Обґрунтування доцільність розвідки та перспективність розробки родовища на означену сировину.

5.4. Оцінка побудови поверхневого контуру та обґрунтування глибини розвідки родовища.

5.5. Відповідність методики виконання геологорозвідувальних робіт діючим нормативним.

5.6. Моніторинг польових робіт:

5.6.1. Оцінка повноти і якості виконання бурових (гірничих) робіт, в тому числі обґрунтування мережі свердловин (гірничих виробок), глибини розвідки; забезпечення виходу керна, відбір орієнтованого керну, повнота каротажних досліджень, якість і повнота опису та опробування керну (забоїв, стінок виробок), зіставлення геологічних і каротажних даних;

5.6.2. Аналіз технології буріння геологорозвідувальних свердловин на тверді корисні копалини:

Відповідність геолого-технічного наряду цільовому завданню, чинним нормативно-методичним та правовим документам, сучасним технологіям спорудження свердловин;

Аналіз рецептур промивальних рідин, їх відповідність геолого- технічним умовам буріння, оцінка методів контролю їх параметрів;

Аналіз технології тампонажних робіт, рецептур тампонажних розчинів, їх відповідність геолого-технічним умовам буріння;

Оцінка технології та технічних засобів для отримання найбільш достовірних кернових проб;

Забезпечення сучасних природоохоронних заходів з облаштування свердловин, перероблення відходів буріння, проведення екологічного моніторингу геологічного середовища у процесі бурових робіт.

5.6.3. Оцінка раціональності вибраного комплексу методів детальних геофізичних і геохімічних досліджень, їх відповідності сучасному рівню, наявності відповідних технічних засобів, їх метрологічного забезпечення.

5.6.4. Оцінка повноти і якості опробування (повнота визначення комплексу корисних компонентів, якість і повнота опробування, схема обробки проб тощо).

5.6.5. Оцінка повноти і якості лабораторних досліджень.

5.7. Оцінка повноти і якості технологічних досліджень, порід та руд корисних копалин.

5.8. Оцінка якості геологічних побудов розрізів і карт, погоризонтних планів та вертикальних проекцій. Достовірність геологічних побудов та розробка моделі родовища (рудопрояву).

5.9. Використання новітніх технологій при проведенні польових робіт та інтерпретації отриманої інформації. Використання результатів науково- дослідних і тематичних робіт, а також послуг третіх осіб.

5.10. Оцінка використання сучасних геоінформаційних технологій в процесі зберігання та обробки геологічної інформації.

5.11. Оцінка повноти та якості завершального звіту. Відповідність звіту про геологорозвідувальні роботи проекту, геологічному завданню та нормативним документам.

VI. Геологічне вивчення родовищ твердих корисних копалин у частині гідрогеологічних, інженерно-геологічних та еколого-геологічних

досліджень

6.1. Оцінка відповідності проектно-кошторисної документації умовам спеціального дозволу на користування надрами та Угоди про умови користування надрами.

6.2. Аналіз стадійності робіт та відповідності запроектованих об'єктів та

видів досліджень геолого-гідрогеологічним умовам родовища та

запроектованого способу розробки.

6.3. Відповідність методики й об'єктів інженерно-геологічних випробувань геологічному розрізу.

6.4. Обґрунтованість глибини гідрогеологічного вивчення родовища і технології проведення дослідних відкачок відповідно до характеру обводненості розрізу.

6.5. Оцінка повноти вивчення досвіду гірничоексплуатаційних робіт на

родовищах-аналогах з урахуванням підземного чи відкритого способу розробки.

6.6. Оцінка об'єктивності і повноти отриманої під час геологорозвідувальних робіт інформації стосовно визначення зони прогнозного впливу розробки родовища на навколишнє природне середовища.

6.7. Визначення достовірності вихідних даних для обчислення гідрогеологічних параметрів, об'єктивність вибору узагальнених параметрів та прогнозування обсягів водоприпливу в гірничі виробки та якості дренажних вод.

6.8. Оцінка обґрунтованості характеристик інженерно-геологічних елементів, прогнозу стійкості гірничих виробок, можливості виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів у процесі розкриття родовища.

6.9. Оцінка запроектованих заходів охорони навколишнього природного середовища від негативного впливу в процесі подальшої розробки родовища.

6.10. Аналіз відповідності звіту в частині гідрогеологічних, інженерно- геологічних та еколого-геологічних питань вимогам нормативних документів.

VII. Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова

розробка

родовищ підземних вод

7.1. Оцінка відповідності проектно-кошторисної документації умовам спеціального дозволу на користування надрами та Угоді про умови користування надрами.

7.2 Дотримання стадійності робіт, обґрунтування суміщення стадій, обґрунтування запроектованих видів та обсягів робіт, їх відповідність поставленим завданням, природним умовам та особливостям водогосподарської обстановки.

7.3. Обґрунтованість вибору ділянки пошуково-розвідувальних робіт для виконання поставленого завдання.

7.4. Виконання аналізу постадійної результативності з оцінкою відповідності реальних результатів очікуваним.

7.5. Оцінка обґрунтованості вибору водозаборів-аналогів і об'єктивності висновків стосовно досвіду їх експлуатації.

7.6. Оцінка повноти і якості вихідних даних для схематизації природних гідрогеологічних умов, розрахунку достовірних гідрогеологічних параметрів, а також прогнозу якості підземних вод протягом проектного розрахункового періоду експлуатації.

7.7. Аналіз відповідності вибраної для оцінки експлуатаційних запасів

розрахункової схеми природним умовам, особливостям водогосподарської обстановки; аналіз обґрунтованості використаних при розрахунках

узагальнених гідрогеологічних параметрів, достовірності оцінки експлуатаційних запасів і прогнозів якості підземних вод та впливу розробки на навколишнє природне середовище.

VIII. Геологознімальні роботи (ГДП-200, ГДП-50, ГПК-50)

8.1. Оцінка обсягів, повноти та пріоритетності робіт, визначених у геологічному завданні.

8.2. Оцінка повноти та якості інформаційного забезпечення об'єктів геологічного знімання (матеріали геофізичного та аерокосмічного знімання, геохімічних робіт тощо).

8.3. Оцінка повноти виконання підготовчого періоду (повнота опрацювання матеріалів попередніх робіт та їх критичного аналізу, повнота визначення питань, які потребують вирішення в процесі робіт, повнота і якість комплекту попередніх карт, повнота розробки стратиграфічних і тектонічних схем, повнота і достатність проектних об'ємів (бурових, геофізичних, геохімічних, лабораторних тощо) для отримання кондиційної геологічної карти відповідного масштабу, виконання рекогносцирувальних робіт і т. п., наявність внутрішніх контрольних актів по визначенню якості робіт і повнота перевірок).

8.4. Моніторинг польових робіт.

8.4.1. Оцінка повноти і якості польових маршрутів, повнота їх використання в процесі обробки аерокосмічних, геофізичних і геохімічних зйомок, проведення геоморфологічних досліджень.

8.4.2. Оцінка раціональності вибраного комплексу методів, його відповідності сучасному рівню; повноти і якості виконання геофізичного знімання, обґрунтування детальних ділянок, якості інтерпретації та повноти використання при проведенні робіт.

8.4.3. Оцінка повноти і якості виконання бурових робіт, в тому числі обґрунтування місця закладання свердловини, її глибини, конструкції; забезпечення виходу керну, відбір орієнтованого керну, повнота каротажних досліджень, якість і повнота опису та опробування керну, зіставлення геологічних і каротажних даних.

8.4.4. Оцінка повноти і якості опробування (повнота визначення комплекту корисних компонентів, якість і повнота опробування).

8.4.5. Оцінка повноти і якості обробки проб, оцінка схем обробки проб.

8.4.6. Оцінка повноти і якості лабораторних досліджень.

8.4.7. Оцінка достовірності геологічних побудов на різних етапах робіт.

8.5. Аналіз повноти комплекту карт та їх кондиційності.

8.6. Оцінка відповідності виконаних робіт діючим нормативно- методичним документам.

8.7. Оцінка збереження та використання геологічної інформації і кернового матеріалу та результатів його досліджень.

8.8. Оцінка використання сучасних геоінформаційних технологій в процесі зберігання та обробки геологічної інформації.

8.9. Аналіз повноти та якості завершального звіту.

IX. Регіональні гідрогеологічні дослідження (гідрогеологічне довивчення площ масштабу 1:200000, гідрогеологічне картування та

картографування)

9.1. Відповідність та обґрунтованість проектних розробок поставленому геологічному завданню.

9.2. Оцінка рівня вивченості площі запроектованих робіт. Визначення відповідності рівня вивченості повноті опрацювання матеріалів попередніх робіт та їх критичний аналіз.

9.3. Оцінка комплексності застосованих методів робіт, їх

раціональність, відповідність вимогам методичних та інструктивних документів.

9.4. Оцінка повноти і якості матеріалів, отриманих у процесі робіт, їх достатність для визначення сучасного стану підземних вод досліджуваної території, та встановлення змін у порівнянні з даними попередніх досліджень.

9.5. Аналіз оптимальності технології буріння гідрогеологічних свердловин стосовно очікуваного розрізу водовмісних порід, а також режиму проведення дослідно-фільтраційних робіт і результатів їх обробки з метою визначення достовірних гідрогеологічних параметрів.

9.6. Оцінка повноти і якості гідрохімічного випробування підземних вод та результатів лабораторних досліджень.

9.7. Визначення достовірності і повноти отриманої інформації і її придатності для виконання поставленого завдання.

9.8. Оцінка повноти та якості камеральних робіт, повноти комплекту карт та їх кондиційності.

9.9. Оцінка використання сучасних геоінформаційних технологій в процесі зберігання та обробки геологічної інформації.

9.10. Аналіз повноти та якості завершального звіту і його відповідності вимогам галузевого стандарту та нормативно-методичних документів з картографування.

X. Еколого-геологічні дослідження та моніторинг геологічного

середовища

10.1. Аналіз відповідності проектної документації вимогам геологічного завдання.

10.2. Аналіз відповідності запроектованих видів і обсягів робіт рівню еколого-геологічної вивченості та природно-техногенним умовам території.

10.3. Обґрунтованість мережі еколого-геологічного випробування, схеми пробовідбору тощо.

10.4. Оцінка оптимальності переліку контрольованих показників стану компонентів навколишнього природного середовища та обґрунтованості періодичності випробування в процесі режимних (моніторингових) спостережень.

10.5. Визначення відповідності раціонального комплексу методів застосованих лабораторних досліджень сучасним вимогам, наявності відповідних технічних засобів.

10.6. Оцінка обґрунтованості критеріїв оцінки екологічного стану навколишнього природного середовища.

10.7. Оцінка обґрунтованості підходів із забезпечення збереження та обробки отриманої в процесі робіт еколого-геологічної інформації на основі використання сучасних комп'ютерних технологій.

10.8. Оцінка методики виконаних робіт чинним нормативно- методичним документам.

10.9. Оцінка об'єктивності рекомендацій щодо подальших обсягів та методів робіт для достовірної оцінки стану навколишнього природного середовища, визначеності спрямованості його змін та розробка заходів, спрямованих на поліпшення його стану.

10.10. Аналіз відповідності звітних матеріалів вимогам галузевого стандарту.

XI. Розробка нафтогазових родовищ

11.1. Аналіз проекту розробки, визначення показників.

11.2. Моніторинг щорічного сумарного видобутку нафти, газу, конденсату і води окремо по покладах та їх використання за час розробки.

11.3. Аналіз відомостей про фактичне вилучення із флюїдів корисних супутніх компонентів під час видобутку та переробки сировини.

11.4. Аналіз результатів та систем розробки кожного покладу.

11.5. Моніторинг депресій, дебетів нафти, газу, конденсату і води від початку розробки до дати підрахунку запасів, пластового тиску з обов'язковим заміром його глибинними приладами на початковій стадії розробки (особливо для нафтових покладів), газовмісту нафти, ступеня обводненості продукції, що вилучається з надр.

11.6. Оцінка кількості води, закачаної у пласт.

11.7. Оцінка депресії на пласт та взаємовпливу свердловини.

11.8. Аналіз методів інтенсифікації видобутку нафти, газу і конденсату та їх ефективності.

11.9. Аналіз методів підвищення ступеня вилучення нафти, газу і конденсату з надр, поточних коефіцієнтів вилучення.

11.10. Оцінка результатів вимірів рівнів рідини у п'єзометричних свердловинах.

11.11. Моніторинг інших параметрів та показників родовища, передбачених проектом розробки.

11.12. Оцінка впливу експлуатації родовищ вуглеводнів на стан навколишнього середовища і природних ресурсів зокрема:

• показників стану навколишнього природного середовища у регіоні родовища в радіусі 1000 м від крайніх проектних свердловин та інших об'єктів збору попередньої переробки і підготовки до транспортування вуглеводнів з характеристикою забрудненості ґрунтів, поверхневих і підземних вод, повітряного басейну;

• наявності аномалій підвищеної концентрації вуглеводнів та інших шкідливих речовин;

• наявності звалищ побутового сміття, полігонів складування промислових відходів, ділянок порушень ґрунтового покрову;

• даних про основні можливі види впливу, у тому числі аварійні, на навколишнє природне середовище під час буріння нафтогазових свердловин і видобутку вуглеводнів;

• змін фонових показників їх відповідності вимогам стандартів і технічних умов (показники водопостачання і водовідведення, характеристики промислових вод, стоків з промплощадок, їх очищення і відведення тощо).

11.13. Аналіз проектних рішень, що приймаються для компенсації шкоди, а також потреб і способів очищення супутніх підземних вод, заходів для охорони від виснаження або забруднення поверхневих водотоків і підземних вод тощо.

11.14. Аналіз дотримання законодавчих вимог з охорони навколишнього природного середовища під час експлуатації нафтогазових родовищ.

11.15. Аналіз пропозицій щодо складу і розташування режимної мережі спостереженнях пунктів (у тому числі свердловин) для контролю і оцінки стану гірських порід, підземних і поверхневих вод та повітря, заходів щодо запобігання аварійних ситуацій.

11.16. Надання методичної допомоги з оптимізації доцільних способів і технологій розробки родовищ та переробки нафти, газу, конденсату і супутніх корисних компонентів, які забезпечують раціональне використання наявних запасів з найменшою екологічною шкодою.

11.17. Дотримання технологій видобування вуглеводнів згідно із законодавством з метою більш повного їх вилучення.

XII. Розробка родовищ твердих корисних копалин

12.1. Відповідність комплексу виконуваних робіт проекту розробки родовищ.

12.2. Аналіз комплексності, раціональності і повноти розробки основних та супутніх корисних копалин, використання розкривних порід і відходів виробництва.

12.3. Аналіз застосування сучасних технологій збагачування руд твердих корисних копалин.

12.4. Аналіз дотримання технологій експлуатації родовищ твердих корисних копалин.

12.5. Оцінка ефективності заходів щодо комплексного видобутку та переробки твердих корисних копалин.

12.6. Оцінка раціональності і необхідності складування, збереження та обліку корисних копалин, а також відходів виробництва, що містять корисні компоненти і тимчасово не використовуються.

12.7. Оцінка заходів з оптимізації засобів видобутку корисних копалин, попередження аварійних ситуацій та ослаблення негативних наслідків експлуатаційних робіт на масиви гірських порід та підземних вод та пов'язані з ними фізичні поля, геологічні процеси та інші складові геологічного середовища.

12.8. Методична допомога під час експлуатації родовищ.

12.9. Аналіз своєчасності та повноти надання звітної інформації органам виконавчої влади.

12.10. Оцінка необхідності довивчення родовищ, що експлуатуються.

XIII. Еколого-геологічні роботи при розробці родовищ

13.1. Оцінка проектних заходів з мінімізації впливу розробки родовища на стан навколишнього природного середовища.

13.2. Відповідність технології зберігання, утилізації чи скиду дренажних вод, проекту розробки родовища.

13.3. Оцінка стану шламонакопичувачів, відстійників рідких відходів, териконів, їх впливу підземні та поверхневі води, ґрунти та інші компоненти навколишнього природного середовища.

13.4. Оцінка системи контролю за впливом розробки родовища на навколишнє природне середовище.

13.5. Оцінка ефективності заходів, що проводяться надрокористувачем, з метою мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище.

13.6. Оцінка відповідності впливу розробки родовища на навколишнє природне середовище проектним прогнозам.

13.7. Розробка рекомендацій з підвищення ефективності природоохоронних заходів щодо мінімізації впливу розробки родовища на навколишнє природне середовище.

XIV. Розробка родовищ підземних вод

14.1. Оцінка наявного технічного проекту розробки родовища, його відповідність рішенням ДКЗ України з оцінки експлуатаційних запасів підземних вод, а також наявність затвердженої зони санітарної охорони.

14.2. Оцінка представництва наявної режимної об'єктової мережі і розробка рекомендацій стосовно її удосконалення.

14.3. Оцінка рівня і схеми освоєності родовищ підземних вод, розробка рекомендацій з оптимізації елементів експлуатаційного водовідбору та використання наявної бази експлуатаційних свердловин.

14.4. Оцінка рівня впливу розробки родовищ підземних вод на навколишнє природне середовище та визначення причин виснаження та забруднення, якщо ці чинники зафіксовані в процесі розробки родовища.

14.5. Оцінка необхідності довивчення родовища з метою переоцінки запасів.

14.6. Оцінка відповідності геологічних завдань та проектів робіт надрокористувача Угоді про користування надрами.

Рекомендації щодо визначення вартості проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування

I. Загальні положення

1.1. Зазначені норми встановлюють основні правила визначення вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження.

1.2. Вартість послуг з моніторингу та наукового супроводження - це сума коштів, необхідних для відшкодування прямих, загальновиробничих та адміністративних витрат, понесених організацією при виконанні зазначених робіт, з урахуванням нормативних витрат матеріально-технічних ресурсів, вільних цін, податків, зборів та обов'язкових платежів, а також прибутку (планових накопичень).

1.3. Рекомендації передбачають визначення вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження за двома методами:

а) Метод визначення вартості моніторингу та наукового супроводження із застосуванням усереднених відсоткових показників вартості до вартості програми робіт (додаток 2 до Угоди про умови користування надрами) - застосовується при геологічному вивченні надр;

б) Метод визначення вартості проведення моніторингу та наукового

супроводження надрокористування із застосуванням тимчасових

кошторисних норм, - застосовується при видобуванні корисних копалин з розвіданих родовищ;

в) З метою більш повного врахування особливостей розвідки та

розробки родовищ підземних вод при геологічному вивченні, в тому числі дослідно-промисловій розробці підземних вод, рекомендується до дослідно- промислового видобутку підземних вод застосовувати метод визначення вартості проведення моніторингу та наукового супроводження

надрокористування із застосуванням тимчасових кошторисних норм.

(пункт 1.3 підрозділу І доповнено підпунктом "в" згідно з наказом Державної

служби геології та надр України від 06.06.2012 р. N 255)

Вибір методу здійснюється виконавцем при підготовці проекту договору.

(розділ І із змінами, внесеними згідно з наказом Державної служби геології та надр

України від 06.06.2012 р. N 255)

II. Метод визначення кошторисної вартості моніторингу та наукового супроводження із застосуванням усереднених відсоткових показників вартості до вартості програми робіт (додаток 2 до Угоди про

умови користування надрами)

2.1. Цей метод встановлює правила визначення кошторисної вартості моніторингу та наукового супроводження шляхом застосування до відповідної вартості програми робіт (додаток 2 до Угоди про умови користування надрами) усереднених відсоткових показників вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження.

2.2. Базою, до якої застосовуються усереднені відсоткові показники вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження, є вартість програми робіт (додаток 2 до Угоди про умови користування надрами) (геологорозвідувальних та інших робіт з надрокористування).

2.3. Показник вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження приймається за додатком 2 в залежності від вартості програми робіт (додаток 2 до Угоди про умови користування надрами) (геологорозвідувальних та інших робіт) (графа 2) і категорії складності об'єктів (графа 3 - 5).

2.4. Проміжні значення визначаються методом інтерполяції з округленням до другого знаку.

2.5. Категорія складності геологічної будови об'єкта та умов надрокористування, що підлягають моніторингу та науковому супроводженню, встановлюється виконавцем послуг з моніторингу та наукового супроводження в залежності від типу об'єктів на підставі Переліку об'єктів за категоріями складності, наведеного у додатку 3.

2.6. Розподіл вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження за видами наведений в додатку 4.

2.7. У вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження, що визначений за цим методом, не враховані витрати на службові відрядження (крім відряджень адміністративного персоналу).

(розділ ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Державної служби

геології та надр України від 06.06.2012 р. N 255)

III. Метод визначення вартості проведення моніторингу та

наукового супроводження надрокористування із застосуванням тимчасових кошторисних норм

3.1. Тимчасові норми призначені для визначення витрат часу і праці та розрахунків кошторису на виконання моніторингу та наукового супроводження надрокористування.

3.2. Тимчасові норми часу служать для проектування та складання кошторисів. Норми розроблено з урахуванням застосування нової техніки, найбільш ефективних методик, технології та організації робіт. В основу розробки тимчасових норм покладено:

• Інструкція по складанню проектів і кошторисів на геологорозвідочні роботи, що затверджена Міністерством геології СРСР від 14.03.85 р.;

• Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2000 року "Про затвердження критеріїв, за якими визначаються незначні запаси корисних копалин";

• Наказ Державного комітету України по геології і використанню надр від 26 листопада 1997 року N 135 "Про затвердження інструкції про грошові винагороди за відкриття нових родовищ корисних копалин, що мають промислове значення"

• Збірники укрупнених кошторисних норм (ЗУКН) на

геологорозвідувальні роботи;

• Паспорти, технічні характеристики апаратури та обладнання.

3.3. Тимчасові норми наведені в людино-місяцях на одиницю обсягу робіт та на встановлений склад виконавців при 40 годинному робочому тижні.

3.4. Тимчасовими нормами враховано час на оперативну роботу, підготовчо-завершувальні роботи на робочому місці, відпочинок і особисті потреби, а також необхідні затрати на технічне обслуговування обладнання.

3.5. Назви професій і розряди працівників приводяться відповідно до "Галузевої угоди між Державною Геологічною Службою і Центральним комітетом профспілки працівників геології, геодезії та картографії".

3.6. Норми витрат праці виконавців розраховані на нормалізовані умови, виходячи з раціональної організації виробництва протягом 40- годинного робочого тижня при однозмінному режимі з вихідними й святковими днями. При цьому враховано типовий склад (зміст) роботи відповідно до інструкцій, методичних та інших нормативних документів. В залежності від конкретних умов склад (зміст) роботи може бути змінено, але без коригування норм.

3.7. При виконанні робіт в умовах, що відрізняються від нормалізованих, передбачених нормами часу (виробітку), останні коригуються коефіцієнтами, які обґрунтовуються проектом.

3.8. Крім норм витрат праці, цін на матеріальні ресурси, норм амортизаційних відрахувань основних виробничих засобів, тарифних ставок робітників і посадових окладів інженерно-технічних працівників, у розрахунках кошторисної вартості об'єкта та одиничних розцінок на види робіт застосовуються такі нормативи відрахувань і нарахувань, які встановлюються згідно з чинним законодавством, діючими інструкціями та вказівками:

а) транспортно-заготівельні витрати, які нараховуються на вартість матеріалів, інструменту, малоцінних предметів та предметів, що швидко зношуються;

б) транспортно-заготівельні витрати, які нараховуються на вартість устаткування, приладів, апаратури та спорядження, що відноситься до основних виробничих засобів;

в) коефіцієнти до оплати праці робітників та інженерно-технічних працівників, що компенсують ускладнення умов праці;

г) нормативи обчислення витрат на оплату відпусток робітників та інженерно-технічних працівників від суми оплати праці;

ґ) нормативи відрахувань на соціальні заходи від суми оплати праці і оплати відпусток;

д) нормативи обчислення вартості послуг від суми оплати праці робітників та ІТП, а також вартості зносу та амортизації устаткування, приладів, апаратури, інструментів і спорядження на технічне обслуговування, поточні та капітальні ремонти, палітурні роботи, виготовлення мілкої поліграфічної продукції (бланки етикеток, журналів реєстрації тощо), ремонт і виготовлення дрібного інструменту й спорядження власними та сторонніми допоміжними службами з визначенням питомої ваги заробітної плати у загальній вартості послуг.

Норми витрат розраховуються за такою номенклатурою:

• оплата праці (основна та додаткова заробітна плата);

• оплата відпусток;

• відрахування на соціальні заходи;

• матеріали;

• амортизація;

• знос малоцінних предметів та предметів, що швидко зношуються;

• послуги;

• накладні витрати;

• планові накопичення.

Витрати на оплату відпусток нараховуються на суму оплати праці ІТП і робітників у встановленому розмірі у складі додаткової зарплати.

Показник "відрахування на соціальні заходи" включає відрахування на соціальне страхування, відрахування на обов'язкове медичне страхування, відрахування до пенсійного фонду та інші відрахування на соціальні заходи, встановлені чинним законодавством.

Норми витрат показників "матеріальні витрати" та "знос малоцінних предметів та предметів, що швидко зношуються" визначаються за єдиними нормами, що фактично склалися протягом минулих років.

Показник "Амортизація" включає до себе амортизаційні відрахування на повне відновлення від вартості устаткування, апаратури, приладів та спорядження, які відносяться до основних виробничих засобів. Витрати на амортизацію основних виробничих засобів визначаються, виходячи з переліку устаткування, апаратури, приладів, інструменту та спорядження, їхньої марки, кількості, коефіцієнта резерву і норм амортизації, а також діючих цін (закупочної вартості обладнання на день розрахунку кошторису) з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. Амортизація розраховується за єдиними нормами річних амортизаційних відрахувань що фактично склалася протягом минулих років.

Показник "Послуги". Основні витрати на послуги власних підсобно- допоміжних виробництв або сторонніх підприємств включаються у вартість тематичних робіт за вартістю, що фактично склалася протягом минулих років.

Накладні витрати нараховуються на витрати на оплату праці (з нарахуваннями) в розмірах, встановлених у відповідному порядку.

(абзац підпункту "д" пункту 3.8 підрозділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Державної служби геології та надр України від 06.06.2012 р.

N 255)

Планові накопичення нараховуються на суму основних і накладних витрат по всім видам робіт, які виконуються власними силами.

3.9. Роботи з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування виконуються, як правило, штатними працівниками за спеціальним завданням із залученням на договірних умовах фахівців з розвідки або видобування родовищ корисних копалин. Організацію та керування цими роботами здійснюють штатні працівники. Примірний склад виконавців спеціалізованого підприємства для проведення моніторингу та наукового супроводження наведено у додатку 5 до цих рекомендацій.

3.10. Для оцінки витрат праці пропонується прийняти один людино- місяць роботи тематичної групи. Вартість одного людино-місяця приймається як середня заробітна плата одного працівника за штатним розкладом, що наведений у додатку 5 до цих рекомендацій.

3.11. Норми витрат праці як і самі роботи з моніторингу та наукового супроводження робіт передбачають поділ робочого процесу на окремі види та стадії, які у подальшому відображаються у календарному плані робіт. Примірний перелік видів робіт, норми витрат праці на їх виконання наведено у додатку 6 до цих рекомендацій. Календарний план та умови його виконання визначається договором між надрокористувачем та виконавцем моніторингу та наукового супроводження залежно від специфіки об'єкта та обсягу робіт надрокористувача.

3.12. Для виконання кошторисних розрахунків рекомендується використовувати нормоутворюючі фактори, перелік яких наведено у додатку

7 до цих рекомендацій.

3.13. З метою врахування особливостей кожного із широкого різноманіття об'єктів надрокористування, які і визначають склад робіт при оцінці загальної вартості моніторингу та наукового супроводження рекомендується використовувати корегуючі коефіцієнти, на які множиться типова оцінка вартості. Перелік корегуючих коефіцієнтів надається у додатку

8 до цих рекомендацій.

3.14. На підставі вищенаведених показників витрат праці та нормоутворюючих показників розраховується вартість послуг з моніторингу та наукового супроводження.

Додаток 1 до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, затверджених наказом Державної служби геології та

надр України

”________ ”___________ 20__ р.

м. Київ

Договір N_________ з проведення

моніторингу та наукового супроводження надрокористування

_________________ (далі - Замовник), в особі

__________________________ , який діє на підставі _________________ , з

однієї сторони та ____________________ (далі - Виконавець), в особі

________________________ , який діє на підставі _____________ , з іншої

сторони, разом за текстом Договору іменовані як Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується виконати для Замовника, а Замовник зобов'язується прийняти й оплатити роботи з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування (далі - Роботи) відповідно до умов цього Договору.

1.2. Моніторинг та наукове супроводження здійснюється згідно з

Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року N 615, та Угодою про умови користування надрами від N

___ , що є додатком до спеціального дозволу на користування надрами.

1.3. Обсяг робіт, етапи (підетапи) та строки їх виконання наведені в Календарному плані (Додаток 1), який є невід'ємною частиною цього Договору та складається Виконавцем щорічно.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Замовник зобов’язаний:

2.1.1. У процесі виконання цього Договору забезпечувати Виконавця всією достовірною інформацією, необхідною для проведення моніторингу та наукового супроводження, на паперових та електронних носіях:

- дозвільними документами органів державного управління в сфері надрокористування;

- необхідними геологічними матеріалами попередніх років;

- проектною документацією;

- поточною геологічною та техніко-економічною інформацією;

- результатами робіт та інтерпретації даних;

- звітною інформацією та статистичними даними (відомостями) тощо.

2.1.2. Своєчасно та в повному обсязі згідно з умовами цього Договору здійснювати оплату за виконані роботи.

2.1.3. Допускати на об'єкт моніторингу представників Виконавця, представництво яких оформлюється згідно з чинним законодавством України; надавати їм технічну допомогу та супроводжувати представників Виконавця на об'єкті.

2.1.4. Інформувати Виконавця про врахування наданих Виконавцем пропозицій щодо зміни послідовності і технології робіт для забезпечення виконання особливих умов користування надрами, визначених спеціальним дозволом на користування надрами та Угодою про умови користування надрами.

2.2. Замовник має право:

2.2.1. _____________________ одержувати інформацію про хід

виконання робіт, без втручання (визначити періодичність)

в оперативно-господарську діяльність Виконавця.

2.3. Виконавець зобов’язаний:

2.3.1. Виконувати роботи з моніторингу та наукового супроводження надрокористування в строки, що визначені Календарним планом.

2.3.2. Надавати Замовнику пропозиції щодо зміни послідовності і технології робіт, якщо ті, що застосовуються, не забезпечують виконання особливих умов користування надрами, визначених спеціальним дозволом на користування надрами та угодою про умови користування надрами.

2.3.3. У разі виникнення потреби у внесенні змін та уточнень до Програми робіт надрокористувача - Замовника попередньо розглядати пропозиції Замовника та надавати відповідні рекомендації.

2.3.4. За результатами моніторингу та наукового супроводження подавати до Державної служби геології та надр України щорічний звіт в електронному вигляді та на паперових носіях, в якому відображаються:

- повнота та якість виконаних етапів робіт з користування надрами, дотримання нормативно-методичних документів;

- очікувані та фактичні зміни геологічного середовища під впливом проведених робіт з користування надрами;

- дотримання термінів виконання етапів, передбачених програмою робіт надрокористувача - Замовника;

- виявлені недоліки та рекомендації щодо їх усунення;

- додаткові заходи та роботи, необхідність у яких виникла у процесі реалізації програми.

2.4. Виконавець має право:

2.4.1. Отримувати від Замовника всі необхідні для виконання робіт геологічні матеріали та фактичні техніко-економічні показники і статистичні дані (відомості).

2.4.2. Брати участь у проведенні спеціальних геологічних, геофізичних, гідрогеологічних дослідних робіт з метою аналізу їх результатів і надання рекомендацій щодо методики проведення робіт.

2.4.3. Використовувати результати моніторингу для підготовки висновків і пропозицій щодо оптимізації проведення всіх етапів, визначених Програмою робіт надрокористувача (Замовника), своєчасної розробки технічних (технологічних) рішень по запобіганню несприятливого впливу робіт з користування надрами на геологічне середовище.

2.4.4. Залучати інші підприємства, установи, організації та окремих

фахівців геологічної галузі за напрямками робіт для виконання частини робіт, передбачених цим Договором, залишаючись перед Замовником

відповідальним Виконавцем.

2.4.5. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за виконані роботи.

2.4.6. Частково або в повному обсязі відмовитись від зобов'язань, взятих за цим Договором, у разі порушення Замовником умов цього Договору щодо своєчасної оплати послуг згідно з Календарним планом та розділом 5 цього Договору.

2.4.7. Інформувати Державну службу геології та надр України про виявлення подання Замовником недостовірної інформації, а також про невиконання, неналежне виконання та/або порушення Замовником умов цього Договору.

3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Строки виконання робіт або їх етапів (підетапів) визначаються Календарним планом.

3.2. Строки виконання робіт або їх етапів (підетапів) можуть змінюватися за письмовою домовленістю Сторін з обов'язковим оформленням Сторонами Додаткової угоди до цього Договору.

3.3. Виконавець, в разі невиконання Замовником п. п. 2.1.1, 5.2 та 5.3 цього Договору або у випадках припинення/зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, має право без узгодження з Замовником призупинити виконання робіт або до моменту надходження коштів, або до моменту відновлення дії спеціального дозволу на користування надрами, попередньо надіславши письмове повідомлення про таке призупинення Замовнику та Державній службі геології та надр України.

3.4. У випадках припинення/зупинення та відновлення дії спеціального дозволу на користування надрами Замовник зобов'язаний письмово повідомити про це Виконавця протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту настання такої події.

4. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1. По завершенню кожного підетапу Виконавець надає Замовнику підписаний ним Акт здавання-приймання виконаних робіт в 2-х примірниках та Звіт у письмовій формі.

4.2. Замовник протягом 5 робочих днів з дня одержання Звіту та Акта здавання-приймання виконаних робіт, якщо вони відповідають умовам Договору, зобов'язаний направити Виконавцю підписаний та належним чином оформлений Акт здавання-приймання виконаних робіт.

5. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість робіт за цим Договором визначається Протоколами узгодження договірної ціни на підставі Розрахунків вартості робіт на кожний календарний рік в межах дії Договору, у Додатках до цього Договору, які є його невід'ємними частинами.

5.2. Замовник перераховує Виконавцю попередню оплату у розмірі 100 % від вартості робіт за відповідним підетапом. Перерахування попередньої оплати здійснюється на підставі рахунку-фактури Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання рахунку-фактури.

5.3. Вартість робіт етапу (підетапу) за цим Договором може змінюватись у випадках зміни обсягів робіт за узгодженням Сторін шляхом підписання Додаткової угоди до цього Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цьому Договору Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

6.2. У разі несвоєчасної оплати авансу Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення виконання своїх зобов'язань з оплати.

6.3. У разі невиконання Замовником зобов'язань згідно з умовами цього Договору щодо своєчасної оплати послуг згідно з Календарним планом та розділом 5 цього Договору, Виконавець має право частково або в повному обсязі відмовитись від зобов'язань, взятих за цим Договором, внаслідок чого цей Договір припиняється (розривається) в односторонньому порядку. Для цього Виконавець не пізніше ніж за 10 днів до дати припинення Договору направляє Замовнику письмове повідомлення про односторонню часткову або в повному обсязі відмову від зобов'язань та повідомляє дату припинення (розірвання) Договору.

Одностороння відмова від зобов'язання не звільняє Замовника від відповідальності за порушення зобов'язання.

Про кожний факт невиконання, неналежного виконання та/або порушення Замовником умов цього Договору Виконавець інформує Державну службу геології та надр України для вжиття відповідних заходів реагування, в тому числі щодо дії спеціального дозволу на користування надрами.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього Договору та виникли поза волею Сторін (катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

7.2. Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна протягом 5 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Виконавець погоджується з тим, що дані, надані Замовником Виконавцю для виконання робіт за даним Договором, можуть містити конфіденційну інформацію.

8.2. Склад конфіденційної інформації та умови її охорони можуть визначатися окремою угодою про конфіденційність.

9. ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

9.1. Усі суперечності, які можуть виникнути стосовно цього Договору чи з його приводу, Сторони будуть прагнути вирішити шляхом взаємної згоди.

9.2. При недосягненні згоди між Сторонами спір вирішується у судовому порядку згідно з законодавством України.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Всі зміни, що вносяться до умов цього Договору, оформлюються Додатковими угодами, які є невід'ємними частинами цього Договору.

10.2. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни у відомостях про себе, що містяться у цьому Договорі, у термін 10 робочих днів з моменту виникнення таких змін.

10.3. Виконавець має право на ощадливе виконання робіт за умови забезпечення належної їх якості.

10.4. Цей Договір діє з___________ та до закінчення дії Угоди про

умови користування надрами від "__ "________________ року N___ , що є

додатком до спеціального дозволу на користування надрами від "_______ "

_______________ року N___ .

10.5. Договір з додатками, які є його невід'ємними частинами, складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у Виконавця, а другий - у Замовника.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець: Замовник:

ВІД ЗАМОВНИКА

ПІДПИСИ СТОРІН: ВІД ВИКОНАВЦЯ

Додаток N 1 до Договору N на виконання робіт з моніторингу та наукового супроводження надрокористування з видобування (геологічного вивчення) _____ від

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН на рік

_______________________ 20__ р.

N

етапів

Найменування етапу (підетапу) Строки

виконання етапу (підетапу)

Вартість грн. з ПДВ

Цей Календарний план є невід'ємною частиною Договору від року N .

Від ЗАМОВНИКА Від ВИКОНАВЦЯ:
М. П. М. П.

Додаток N 2 до Договору N на виконання робіт з моніторингу та наукового супроводження надрокористування з видобування (геологічного вивчення) ____ від

____________ 20 р.

ПРОТОКОЛ узгодження договірної ціни

1. Ми, що нижче підписались: від Виконавця -

___________________________ , який

діє на підставі Статуту,

від Замовника -_____________________________________________ , який

діє на підставі Статуту,

засвідчуємо, що Сторонами досягнута домовленість про ціну робіт з

моніторингу та наукового супроводження об'єкта(ів) за 20 рік, яка

становить:

( ) гривень, в т. ч. ПДВ______________ грн._____ коп.

2. Цей Протокол є невід'ємною частиною Договору від "_________ "

_______________ року N__ .

ПІДПИСИ СТОРІН:

ВІД ВИКОНАВЦЯ ВІД ЗАМОВНИКА

М. П. М. П.

(додаток 1 у редакції наказу Державної служби геології та надр України від

06.06.2012 р. N 255

)

Додаток 2 до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, затверджених наказом Державної служби геології та надр України 15.02.2012 N 44

УСЕРЕДНЕНІ ВІДСОТКОВІ ПОКАЗНИКИ вартості моніторингу та наукового супроводження станом на 01.01.2012

N

з/п

Вартість Програми робіт, млн. грн. Усереднені відсоткові показники вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження у відсотках за категоріями складності об'єктів
1 2 3 4 5
I II III
1 До 3,0 4,55 4,75 5,00
2 3,0 - 10,0 4,55 - 4,41 4,75 - 4,62 5,00 - 4,93
3 10,0 - 20,0 4,41 - 4,36 4,62 - 4,57 4,93 - 4,87
4 20 - 100 4,36 - 3,97 4,57 - 4,16 4,87 - 4,42
5 100 - 200 3,97 - 3,48 4,16 - 3,66 4,42 - 3,87
6 200 - 300 3,48 - 3,00 3,66 - 3,15 3,87 - 3,31
7 300 - 500 3,00 - 2,66 3,15 - 2,79 3,31 - 2,94
8 500 - 750 2,66 - 2,23 2,79 - 2,34 2,94 - 2,47
9 750 - 1000 2,23 - 1,80 2,34 - 1,89 2,47 - 2,01
10 Вище 1000__ 1,7 1,8 1,9

Характеристика об'єктів Категорія

складності

Проста геологічна будова I
Складна геологічна будова II
Дуже складна геологічна будова III
Надто складна геологічна будова III

Додаток 4 до Методичних

Розподіл кошторисної вартості рекомендацій з проведення моніторингу послуг з моніторингу та наукового та наукового супроводження

супроводження за їх видами надр°к°ристування, затверджених

наказом Державної служби геології та

надр України 15.02.2012 N 44

Вид послуг Відсоток у загальному обсязі
Оперативний аналіз всього складу робіт, що виконуються надрокористувачем і оцінка їх відповідності Програмі (проекту) робіт надрокористувача та чинним нормативно-методичним та нормативно-правовим документам; надання консультативної методичної допомоги у реалізації всіх етапів та стадій виконання Програми робіт. 40
Оцінка впливу виконуваних робіт на стан навколишнього природного середовища і природних ресурсів; аналіз проектних рішень, що приймаються для компенсації заподіяної шкоди; аналіз та методична допомога з дотримання законодавчих вимог з охорони довкілля під час надрокористування. 40
Узагальнення і оцінка результатів проведення моніторингу та наукового супроводження; підготовка висновків, рекомендацій; складання звітів. 20

Склад виконавців при проведенні моніторингу та науковому супроводженні надрокористування для розрахунку середньої вартості одного людино-місяця (станом на 01.01.2012)

Додаток 5 до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, затверджених наказом Державної служби геології та надр України 15.02.2012 N 44

N Найменування посад і професій Мін. к-т Галузевої угоди* Макс. к-т Галузевої угоди* Мінімальна з- та, грн.** Додаткова з- та %
1 2 3 4 5 6
1 Заступник директора з наукової роботи 7,06 9,07 1073,00 30
2 Заступник директора з виробництва 6,34 8,15 1073,00 30
3 Головний

науковий

співробітник

3,36 6,72 1073,00 30
4 Завідувач відділу 3,96 7,40 1073,00 30
5 Провідний

науковий

співробітник

3,36 6,35 1073,00 30
6 Старший

науковий

співробітник

2,80 5,75 1073,00 30
7 Науковий

співробітник

2,82 5,38 1073,00 30
8 Молодший

науковий

співробітник

2,55 4,84 1073,00 30
9 Провідний геолог (геофізик) 3,13 4,50 1073,00 30
10 Геолог (геофізик) I категорії 2,93 4,29 1073,00 30
11 Геолог (геофізик) II категорії 2,66 3,99 1073,00 30

Таблиця визначення категорії

складності об’єктів залежно від

• · ·· ^

складності геологічної будови та умов надрокористування

Додаток 3 до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, затверджених наказом Державної служби геології та надр України 15.02.2012 N 44

12 Геолог (геофізик) 2,40 3,70 1073,00 30
13 Провідний

інженер

3,12 4,14 1073,00 30
14 Інженер I категорії 2,54 3,84 1073,00 30
15 Інженер II категорії 2,33 3,70 1073,00 30
16 Інженер 1,99 3,55 1073,00 30
17 Технік I категорії 2,14 3,10 1073,00 30
18 Технік II категорії 1,99 2,96 1073,00 30
19 Технік 1,86 2,67 1073,00 30

______________ * - Галузева угода між Державною службою геології та

надр України і Центральним комітетом профспілки працівників геології, геодезії та картографії України на 2011 - 2013 роки.

** - у разі зміни мінімальної заробітної плати розрахунок змінюється відповідно до встановлених законодавством показників.

Додаток 6 до Методичних

Примірний перелік видів послуг з рекомендацій з проведення моніторингу моніторингу та наукового та наук°в°го супр°в°дження

супроводження та витрати праці надр°к°ристування, затверджених

наказом Державної служби геології та

надр України 15.02.2012 N 44

1. Аналіз програми (проекту) робіт

надрокористувача, складання програми робіт з моніторингу та наукового супроводження надрокористування - 1 людино-місяць.

2. Оперативний аналіз всього складу реальних робіт, що виконуються

надрокористувачем та оцінка їх відповідності програмі (проекту) робіт надрокористувача та чинним, нормативно-методичним і правовим

документам (вибір та застосування методичних і технічних засобів, оцінка показників геологорозвідувальних робіт та розробки родовищ, достовірність побудови геологічних моделей, повнота та достовірність звітних матеріалів тощо); надання оперативної, консультативної методичної допомоги надрокористувачу у реалізації всіх етапів та стадій виконання своєї програми (проекту) робіт - 3 людино-місяці щорічно.

3. Оцінка впливу виконуваних ГРР або експлуатації родовищ на стан навколишнього середовища і природних ресурсів, аналіз проектних рішень, що приймаються для компенсації заподіяної шкоди а також способів очищення супутних підземних вод, заходів щодо охорони від виснаження або забруднення поверхневих водотоків і підземних вод. Аналіз дотримання законодавчих вимог з охорони навколишнього природного середовища під

405

час надрокористування - 3 людино-місяці щорічно.

4. Узагальнення і оцінка результатів проведення моніторингу та наукового супроводження, підготовка висновків та рекомендацій а інформаційних звітів для центрального органу виконавчої влади та надрокористувача - 2 людино-місяці щорічно.

5. Складання остаточного звіту, заключна оцінка повноти і якості виконання надрокористувачем своєї програми (проекту), формулювання та рекомендацій за результатами всього обсягу виконаних робіт - 2 людино- місяці.

6. Щорічні витрати праці на проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування прийняти в розмірі 4 (чотири) людино- місяці замість 8 (вісім) людино-місяців, що визначаються сумою витрат праці згідно з пунктами 2, 3, 4 в наступних випадках:

1) сезонне видобування цегельної сировини (суглинків, глини, аргілітів) за умови виробництва цегли з природною сушкою на підставі наданої надрокористувачем відповідної довідки.

2) сезонне видобування будівельного піску на підставі наданої надрокористувачем відповідної довідки.

3) сезонне видобування вручну будівельного каміння (андезиту, вапняку, пісковику тощо) на підставі наданої надрокористувачем відповідної довідки.

4) сезонне видобування морської повареної солі на підставі наданої надрокористувачем відповідної довідки.

(додаток 6 доповнено пунктом 6 згідно з наказом Державної служби геології та

надр України від 06.06.2012 р. N 255)

Додаток 7 до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, затверджених наказом Державної служби геології та надр України 15.02.2012 N 44

Структура

розрахунків вартості проведення моніторингу та наукового

супроводження

N з/п Статті витрат Показник
1. Витрати на оплату праці, грн. Розрахунок
2. Додаткова заробітна плата 30 % від п. 1_____________
3. Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ), 36,76 % від суми п. 1, п. 2
4. Загальні витрати на оплату праці Сума п. 1, п. 2, п. 3
5. Матеріали 3 % від суми п. 4
6. Амортизація основних засобів, знос МШП Розрахунок
7. Послуги допоміжних виробництв Розрахунок
8. Інші прямі витрати (в т. ч. відрядження) Розрахунок
9. Накладні витрати 30 % від суми п. 4
10. Загальна сума витрат Сума п. 4, п. 5, п. 6, п. 7. п. 8, п. 9
11. Прибуток (планові накопичення) 20 % від суми п. 10
12. Податок на додану вартість Згідно з Податковим кодексом України

Додаток 8 до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, затверджених наказом Державної служби геології та надр України 15.02.2012 N 44

Обґрунтування та розрахунок коригуючих коефіцієнтів при визначенні загальної вартості послуг з моніторингу та наукового

супроводження

Загальний коефіцієнт при визначенні загальної вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження визначається за формулою:

К = 1 + (Кі - 1) +(К2 - 1) + (Кз - 1)+(К4 - 1)

Коригуючі коефіцієнти визначаються у залежності від характеристики об'єктів (родовищ) та геофізичних методів, що передбачаються:

К1 - коефіцієнт, що враховує складність геологічної будови та умов надрокористування (тектоніка, гідрогеологічні та термобаричні умови, фазовий стан вуглеводнів, умови залягання продуктивних пластів тощо): для простої геологічної будови об'єкта К1 = 1; для складної геологічної будови об'єкта К1 = 1,2; для дуже складної геологічної будови об'єкта К1 = 1,5; для надто складної геологічної будови об'єкта К1 = 1,7.

К2 - коефіцієнт, що враховує кількість свердловин, яка суттєво впливає на обсяг послуг з наукового супроводження та моніторингу:

Для вуглеводнів:

К2 = 1 + (кількість нафтогазових свердловин х 0,3);

Для підземних вод:

K2 = 0,1 + (кількість свердловин х 0,1) - для родовищ із кількістю свердловин від 1 до 10.

K2 = 1,1 + (кількість свердловин - 10) х 0,05 - для родовищ із кількістю свердловин більше 10;

Для твердих корисних копалин в разі проведення експлуатаційної розвідки:

K2 = 1 + (кількість свердловин х 0,01) - для родовищ із кількістю свердловин експлуатаційної розвідки до 30.

K2 = 1,3 + (кількість свердловин - 30) х 0,005 - для родовищ із кількістю свердловин більше 30.

K3 - коефіцієнт, який враховує величину ресурсів та запасів корисних копалин:

Для вуглеводнів:

при ресурсах (запасах) до 1 млн. т. у. п. - K3 = 1; при ресурсах (запасах) від 1 до 10 млн. т. у. п. K3 = 1,2; при ресурсах (запасах) більше 10 млн. т. у. п. K3 = 1,5;

Для твердих корисних копалин:

родовища з незначними запасами корисних копалин K3 = 0,3; родовища з невеликими та середніми за запасами K3 = 0,8; крупні родовища K3 = 1;

родовища, що мають важливе стратегічне значення K3 = 1,2.

K4 - коефіцієнт залежності від комплексу геофізичних робіт, що передбачаються:

роботи з одним геофізичним методом K4 = 1,0; роботи з комплексом двох-трьох геофізичних методів K4 = 1,2; роботи з комплексом чотирьох і більше геофізичних методів K4 = 1,3; роботи з 3D сейсморозвідки K4 = 2,0.

(додаток 8 у редакції наказу Державної служби геології та надр України від

06.06.2012 р. N 255)

Додаток 9 до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, затверджених наказом Державної служби геології та

надр України

Інформація стан виконання зобов’язань по укладених договорах з проведення моніторингу та наукового супроводження

надрокористування

(назва спеціалізованого підприємства) за " "________ 20 р.

п/п Найменування

надрокористувача

Номер та дата

спеціального дозволу на користування надрами

Дата

укладення

договору

Дата

закінчення

дії

договору

Кошторисна

вартість

виконання

робіт

Стан

виконання

сторонами

договору

зобов'язань

1 2 3 4 5 6 7

Керівник (підпис) П. І. Б.

М. П.

(Методичні рекомендації доповнено додатком 9 згідно з наказом Державної служби

геології та надр України від 06.06.2012 р. N 255)

<< | >>
Источник: Р.С. Кірін. Геологічне право України: систематизований зб. нормат.-правових актів: неофіц. вид. / Уклад. Р.С. Кірін. - Д.: Національний гірничий університет,2012. - 1023 с.. 2012

Еще по теме Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування:

  1. ЗМІСТ
  2. ЗАКОН УКРАЇНИ Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року
  3. Положення про проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування
  4. Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -