<<
>>

Об’єкти цивільних правовідносин: поняття та види

Об’єктами цивільних правовідносин стає все, з приводу чого виникають та здійснюються цивільні права та обов’язки, тобто все, що є предметом або результатом діяльності учасників.

Буква закону - Цивільний кодекс України Cm. 177. Види об’єктів цивільних прав

Об’єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні й нематеріальні блага.

Таким чином, об’єкти цивільних прав можна поділити на чотири основні групи, відносно яких виникають різні за змістом правовідносини:

• майно (речі), що є об’єктами речових прав;

• дії (роботи, послуги), а також майнові права та обов’язки;

• результати інтелектуальної (творчої) діяльності;

• особисті нематеріальні блага, що є об’єктом абсолютних особистих немайнових прав.

Річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки. Законодавством встановлюється певний порядок користування та межі розпорядження річчю, тобто правовий режим речі.

Залежно від особливостей правового режиму речей, їх цільового призначення, інших критеріїв здійснюється їх класифікація. Особливим об’єктом цивільних прав є тварини. Згідно зі ст. 180 ЦК України на них поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом.

До основних груп речей належать:

• Речі рухомі й нерухомі. Поділ речей на рухомі та нерухомі є традиційним для цивільного права. Основною відмінною ознакою рухомих і нерухомих речей є їхній зв’язок із землею. До нерухомих речей належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Деякі вчені відносять до нерухомості й такі об’єкти, як повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти, які через їхню високу вартість підлягають державній реєстрації. Рухомими є речі, які можна вільно переміщувати у просторі.

• Речі подільні та неподільні. Подільною є річ, яку можна поділити без втрати її цільового призначення. Неподільною є річ, яку не можна поділити без значної втрати, непомірної шкоди для її цільового призначення.

• Речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками. Річ є визначеною індивідуальними ознаками, якщо вона наділена тільки їй властивими ознаками, що вирізняють

її з-поміж інших однорідних речей, індивідуалізуючи її. ІЦ речі є незамінними. Наприклад, конкретний будинок початку XX ст., розташований у центрі міста Києва. Річ < визначеною родовими ознаками, якщо вона має ознаки властиві всім речам того ж роду, вимірюється числом, нагою, мірою. Наприклад, учнівська ручка.

Речі споживні та неспоживні. Споживною є річ, яка внаслідок одноразового її використання знищується або припиняє існувати у первісному вигляді. Наприклад, продукти харчування. Неспоживною є річ, яка призначена для багаторазового використання і зберігає при цьому свій первісний вигляд протягом тривалого часу.

Головна річ і приналежність. Річ, потрібна для обслуговування іншої (головної) речі й пов’язана з нею спільним призначенням, є її приналежністю. Наприклад, скрипка і футляр до неї. Правове значення такого поділу полягає у визначенні правового режиму приналежності, згідно з яким приналежність слідує за головною річчю, якщо інше не встановлено договором або законом.

Складні речі та складові частини речі. Складною вважається річ, утворена з кількох речей, які являють єдине ціле, що дає змогу використовувати її за призначенням. Складовою частиною речі є все те, що не може бути відокремлене від речі без її пошкодження або істотного знецінення.

Продукція, плоди та доходи. Продукцією, плодами та доходами є все те, що виробляється, добувається, одержується з речі або приноситься нею (приплід від худоби, урожай від насаджень, відсотки від банківських внесків тощо).

Розв’яжіть ситуацію

Громадянин Лірник домовився про купівлю скрипки роботи італійського майстра XIX ст. Договір був укладений та нотаріально завірений на суму 375 тисяч гривень. Коли продавеЦь почав виконувати свою частину договору, а саме - передав скрипку, виявилося, що він має намір передати її без футляра та смичка. Після суперечки продавець погодився передати футляр та смичок за окрему плату.

Лірник Дмитро вважає, що продавець не виконав своєї частини договору і вимагає через суд повернути йому речі, необхідні для обслуговування інструмента.

У кого зі сторін договору кращі судові перспективи? Поясніть свою думку, спираючись на нормативно-правовий акт, що регулює дані правовідносини.

Запитання для самоперевірки

1. Що є предметом цивільного права?

2. Схарактеризуйте метод правового регулювання цивільних правовідносин.

3. Дайте визначення понять «звичай ділового обороту», «аналогія права», «аналогія закону».

4. Назвіть елементи складу цивільних правовідносин.

5. Що є підставами виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин?

6. За якими видами можна класифікувати цивільно-правові відносини?

7. Наведіть приклади правомірних дій у цивільному праві.

8. Які класифікації речей як предметів матеріального світ^ ви можете назвати? Супроводжуйте свою відповідь прикладами.

<< | >>
Источник: Гавриш С.Б.. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011- 416 с.. 2011

Еще по теме Об’єкти цивільних правовідносин: поняття та види:

 1. § 37. Поняття, ознаки, склад правовідносин.
 2. Об’єкти цивільних правовідносин: поняття та види
 3. § 3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин
 4. § 1. Поняття позову та його елементи. Види позовів
 5. 4. Місце житлового права у правовій системі
 6. 1. Поняття, зміст і види земельних правовідносин
 7. Основні інститути цивільного права країн англо-американської правової сім’ї
 8. Основні інститути цивільного права країн континентальної правової сім’ї
 9. § 1. Поняття, структура та види правосвідомості
 10. Місце третейського розгляду серед альтернативних способів вирішення цивільно-правових спорів та його співвідношення з цивільним процесуальним правом
 11. Поняття, ознаки та особливості цивільних правовідносин у сфері здійснення медичної діяльності
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -