<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авдеева В.П. Проблемы конституционно-правового обеспечения свободы творчества и охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации: автореф. дис. ... на соискание ученой степени канд.

юрид. наук.: спец. 12.00.02 «Констит. право; муницип. право» / В.П. Авдеева. - Тюмень, 2009.

- 27 с.

2. Авсієвич А.В. До питання захисту суб’єктивних цивільних прав /А.В. Авсієвич // Наукові праці МАУП. - 2012. - Вип. 2 (33). - С. 89-92.

3. Автоматизована система перевірки текстів на плагіат /В.Б. Мокін, В.В. Войтко, С. В. Бевз [та ін.] //Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - №5. - С.12-17.

4. Авторське право в міжнародно-правовому аспекті: навч.-методич. посібник /Уклад. А. М. Євков - Х., 2010. - 126 с.

5. Алісов Є.О. Про деякі негативні тенденції правової науки в Україні / Є.О. Алісов // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2009. - Вип.18. - С. 63-71.

6. Андрейцева О.Б. Цивільно-правові способи захисту прав на об’єкти промислової власності: дис. ... кан. юрид. наук: 12.00.03 /Андрейцева Олена Борисівна. - Київ, 2009. - 222 с.

7. Андрощук Г.О. Захист комерційної таємниці в США: протидія економічному шпигунству / Г. О. Андрощук // Наука та інновації. - 2013. - №1.

- Т.9. - С. 80-95.

8. Анисимов А.П. Плагиат как феномен современной действительности /А.П. Анисимов, М.Ю. Козлова // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2013. - Вып. №9 (144). - С.6-12.

9. Анохина Н.Ф. Особенности проявления интеллектуального тунеядства в образовательной бреде / Н.Ф. Анохина // Известия Саратовского университетата.

Новая серия. Серия Акмеология образования. Психология развития. - 2013. - Т. 2. - Вып. 1(5). - С. 109-113.

10. Антимонов Б.С. Авторское право / Б. С. Антимонов, Е. А. Флейшиц. - М.: Юридическая литература. - 1957. - 280 с.

11. Антонюк О.І. Право учасників цивільних правовідносин на самозахист /автореф.

дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право» /О. І. Антонюк. - Х., 2004 . - 22 с.

12. Апшай Н.І. Підвищення культури студентів в умовах інформатизації освіти / Н.І. Апшай // Проблеми фізичного виховання. - 2010. - №5. - С.3-5.

13. Атаев Г.М. Проблемы совершенствования уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных прав / Г.М. Атаев // Пробелы в российском законодательстве. - 2010. - №1. - С. 157-159.

14. Атаманова Ю.Є. Проблеми розподілу прав інтелектуальної власності при створенні результатів інтелектуальної власності /Ю.Є. Атаманова //матер. Міжнар. конф. «Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика» (Київ, 15-16 червня 2011 р.) Проект «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». К.: Фенікс, 2011. - С.11 - 15.

15. Атанасова И. Плагиатството на чужди интелектуальни произведения. Защита правата на автора / И. Атанасова // Научни трудове на Русенския университет. - 2010. - Т.49. - Серия 7. - С. 189-193.

16. Афанасьєва К.О. Плагіат у діяльності засобів масової інформації / К.О. Афанасьєва // Інтелектуальна власність. - 2004. - №3. - С. 16-19.

17. Бааджи Н.П. Відшкодування шкоди, завданої неправомірним використанням авторських прав: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право» /Н.П. Бааджи - О., 2010. - 18 с.

18. Бакалінська О.О. Недобросовісна конкуренція як форма зловживання суб’єктивним цивільним правом /О.О. Бакалінська //Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. - 2012. - Вип.2 (14). - С. 141 -145.

19. Бакірова І.О. Зміст Конституційного права людини і громадянина на судовий захист [Електронний ресурс] /І.О. Барікова. - Режим доступу: http: //www.minj ust.gov.ua/8158

20. Басай О.В. Принцип судового захисту цивільних прав та інтересів /О.В. Басай //Європейські перспективи.

- 2013. - №4. - С. 130-135.

21. Басай О.В. Проблемні питання визнання універсальності засад цивільного законодавства /О.В. Басай //Наше право. - 2013. - №10. - С. 108-112.

22. Басай О.В. Умови виникнення права попереднього користувача на об’єкти промислової власності /О.В. Басай //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2012. - Вип.18. - С. 71-74.

23. Батанова Н.М. Конституційно-правова відповідальність як вид конституційно-правових відносин /Н.М. Батанова //Часопис Київського університету права. - 2009. - Вип. 2. - С. 60-65.

24. Белиловский Е.Л. Формализация оценки творческой деятельности и ее правовые оценки /Е.Л. Белиловский //Советское государство и право. - 1990. - №6. - С. 127-130.

25. Белкин М.Л. Гарантии свободы творчества и границы их ограничения в решениях Европейского суда по правам человека /М.Л. Белкин //Право в современном мире. - 2012. - №2. - С. 165-172.

26. Бельгийский художник Люк Тюйманс признан виновным в плагиате

25.01.2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://f-

studio.by/fotonews/raznoe/6013 -belgiyskiy -khudozhnik -lyuk -tyuymans -priznan - vinovnym -v -plagiate/

27. Березницький Є. Апропріативне мистецтво, запозичення та авторське право [Електронний ресурс] /Є. Березницький //Сучасне мистецтво. - 2005. -

Вип. 2. - С. 253-260. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/S_myst_2005_2_28. pdf

28. Берестова І.Е. Способи самозахисту цивільних прав: окремі аспекти /І.Е. Берестова //Приватне право і підприємництво. - 2010. - Вип. 9. - С. 10-14.

29. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_051.

30. Бєлкін М.Л. Держава та свобода творчості в світлі рішень Європейського Суду з прав людини /М.Л. Бєлкін, Ю.Л. Бєлкіна, О.Р. Копієвська //Актуальні питання цивільного та господарського права. - 2008. - №5 (12) - С. 6-15

31. Білик Д. Німецький рецепт проти промислового плагіату [Електронний ресурс] /Д.

Білик, М. Ветцель, Т. Бондаренко. - Режим доступа: http://www.dw.de/dw/article/0„5489534,00.html

32. Білик Н. Свобода творчості у поглядах А. Макаренка як шлях до педагогічної майстерності вчителя /Н. Білик //Витоки педагогічної майстерності. - 2013. - Вип. 11. - С. 65-72.

33. Більченко Є. Плагіат у контексті культури: відносність критеріїв визначення [Електронний ресурс] /Є. Більченко //Релігія в Україні. -2011. - Режим доступу: http://www.religion.in.ua/main/12579-plagiat-u -konteksti -kulturi -vidnosnist -kriteriyiv -viznachennya.html

34. Богатова Л.Ю. Право на автоское имя /Л.Ю. Богатова //Вопроси гуманитарніх наук. - 2008. - №5. - С. 76-80.

35. Богдан Й. Плагіат як явище наукового буття [Електронний ресурс] /Й. Богдан //Юридичний вісник України. - №26 (678). - Режим доступу: http://yurincom.com/ua/yuridichnyi_visnyk_ukrainy/overview/?id=2680

36. Богданович В.Ю. Конкурентна розвідка та промислове шпигунство /В.Ю. Богданович, В.В. Бадрак //Сучасний захист інформації. - 2014. - №1. - С. 17-22.

37. Болотин Н.Б. О необходимости внесения изменений в законодательные акты в сфере защиты интеллектуальной собственности /Н.Б. Болотин //Право и безопасность. - 2010. - №3. - С. 71-75.

38. Большая энциклопедия /под общей ред. С.Н. Южакова. - Т.9. - Спб, Типография Книгоиздательского Т-ва «Просвещение». - 1896. - С. 790.

39. Большая энциклопедия карикатуры [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://cartoonia.net

40. Большой Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] . -Режим доступа: http://www.vedu.ru/bigencdic/

41. Большой Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] /Г л. ред. А. М. Прохоров. - Изд. 2-е, перераб. и доп. М.; СПб., 2000. -Режим доступа: http://www.slovari.ru/default.aspx?p=965

42. Большой Энциклопедический словарь. 2000. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/235054

43. Большой юридический словарь [Электронный ресурс] /А.Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева //М.: Инфра-М., 2003.

- Режим доступа: http: //dic.academic.ru/dic. nsf/lower/17057.

44. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Запровадження альтернативних способів врегулювання спорів: європейський досвід для України /Н. Л. Бондаренко- Зелінська //Приватне право і підприємництво: збір. наук. праць. - Вип. 8. - К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2009. - С. 162-166.

45. Борухович В.Г. Из истории плагиата (литературные нравы Рима эпохи Августа) /В.Г. Борухович //Античный мир и археология. - Вып. 3. - Саратов, 1977. - С. 148-149.

46. Бочаров Д.О. Правозастосовча діяльність: поняття, функції та форми: Проблемні лекції /Д.О. Бочаров. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2006. - 73 с.

47. Бочкарьова Н. Дослідження сутності поняття "педагогічна фасилітація" /Н. Бочкарьова //Вища школа. 2011. - №3. - С. 98 - 104.

48. Братасюк В.М. Людина - особистість як суб’єкт права в контексті сучасної правової політики /В. М. Братасюк //Публічне право. - 2013. - №4 (12). - С. 127-134.

49. Британский кодекс рекламной деятельности [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://www.advertology.ru

50. Брус І.І. Українська наука потребує «революції» у боротьбі з плагіатом /І. І. Брус //Науковий вісник Херсонського державного університету Серія «Юридичні науки». - 2014. - Вип.1. - Т.2. - С.164-167.

51. Брыжинский А.А. Альтернативное разрешение правовых споров и конфликтов в России: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01[Електронний ресурс] /Брыжинский Александр Андреевич. - Саранск, 2005. - 234 с. - Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/pravovoe-regulirovanie-posrednichestva-pri- razreshenii-neshneekonomicheskikh

52. Бурова Л.І. Правовий статус медіатора при розгляді справ щодо захисту прав інтелектуальної власності //Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. Практ. конф. (16-17 травня 2013) Т.2 /відп. за випуск д.ю.н., проф.

B. М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса: Фенікс, 2013. - С.678-680

53. Бутченко Т.І. Сутність державного інтересу /Т.І.

Бутченко //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб. наук. праць Вип. 35. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2008. -С. 36-45.

54. Вавилин Е.В. Самозащита граждансих прав /Е.В. Вавилин //Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2010. - №929. -

C. 25-28.

55. Василенко І. Перспективи застосування медіації у захисті прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] /І. Василенко. - Режим доступу: http: //human-rights.unian.net/ukr/detail/194839

56. Васильчак С.В. Шляхи цивілізованого вирішення корпоративних конфліктів /С.В. Васильчак, Л.В. Руснак //Науковий вісник НЛТУ України. - 2009. - Вип. 19.11. - С. 122-126.

57. Вахонєва Т.М. Плагіат як різновид порушення авторських прав за законодавством України [Електронний ресурс] /Т.М. Вахонєва. - Режим доступу: http://www.law-property.in.ua>artides/artide-3... ukraine.html.

58. Ващук Ю.О. Сутнісні аспекти правової політики [Електронний ресурс] /Ю.О. Ващук //Форум права. - 2014. - №1. - С. 67-71. - Режим доступу: http: //nbuv.gov.ua/j pdf/FP_index. htm_2 014_1_13.pdf

59. Великий тлумачний словник сучасної української мови. - К.: Ірпінь; ВТФ «Перун», 2005. - 1728 с.

60. Венедіктова І.В. Цивільно-правовий захист та охорона авторського права /І. В. Венедіктова, О. В. Розгон //Форум права. -2007. - №2. - С.24-29. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e- journals/FP/2007-2/07vivoap.pdf

61. Венедіктова І.В. Публічні інтереси в цивільному праві /І.В. Венедіктова //Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право. - 2013. - Вип. 16. - С. 97-100.

62. Венедіктова І.В. Специфіка методу права інтелектуальної власності /І.В. Венедіктова //Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право. - 2014. - №1106. - Вип. 17. - С. 91-93.

63. Верба О.Б. Особливості визнання судом мирової угоди на стадії виконавчого провадження [Електронний ресурс] /О.Б. Верба //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - 2008. - №3. - Режим доступу: http://www. nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2008_3/08vobsvp.pdf

64. Видавнича етика Журналу європейської економіки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://jee.te.ua/ua/publishing-ethics/

65. Вознюк Н. Альтернативні способи вирішення господарсько-правових спорів /Н. Вознюк //Юридична Україна. - 2013. - №10. - С. 80-83.

66. Волощук А.М. Адміністративно-правові аспекти діяльності органів внутрішніх справ щодо протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності: монографія /А.М. Волощук, Х.П. Ярмакі, О.О. Чернишова. - Одеса: ОДУВС, 2013. - 176 с.

67. Воробьев К.П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования.Часть 6. Недобросовестная практика научных исследований /К.П. Воробьев //Український медичний часопис (онлайн). - 2099. - №3 (71). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.umj .com. ua/article/2771/format-sovremennoj -zhumalnoj -publikacii-po- rezultatam-klinicheskogo-issledovaniya-chast-6-nedobrosovestnaya-praktika- nauchnyx-issledovanij

68. Вощинський М.В. Уголовно-правовые меры противодействия нарушению авторских и смежных прав: автореф. дис. ... на соискание ученой степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнит. право» /М. В. Вощинский. - М., 2006. - 25 с.

69. Г аврилов Э.П. Комментарий к закону об авторском праве и смежных правах. Судебная практика. /Э. П. Гаврилов. - М.: Экзамен, 2002. - 352 с.

70. Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития /Э. П. Гаврилов. - М.: Наука, 1984. - 222 с.

71. Гарієвська М. Б. Проблемні питання визнання мирової угоди в Україні та Німеччини [Електронний ресурс] /Гарієвська М. Б. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ppip/2011_10/Garievska.pdf

72. Гаряєва Г.М. Плагіат, як порушення авторських прав /Г.М. Гаряєва, Р.С. Селегей /Вісник НТУ «ХПІ». - 2013. - №6(980). - С. 60-63.

73. «Гарри Поттер фанфики» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.ho gwartsnet .ru/mfanf/rules.php

74. Гегель Г.Ф.-В. Лекции по эстетике. В 2 т. Т. 1 /Г. Ф.-В. Гегель. - СПб.:

Наука, 1998. - 622 с.

75. Гегель. Философия права /Соч., т. 7. - М.-Л., 1934. - 527 с.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://psylib.org.ua/books/gegel03/txt02.htm

76. Гиззатуллина А.А. Спорные моменты привлечения к уголовной ответственности за плагиат /А.А. Гиззатуллина //Альманах современной науки и образования. - 2008. - №6 -2. - С. 59-61.

77. Гойко О. від судового захисту до альтернативних методів вирішення спорів /О. Гойко //Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2010. - №6. - С. 54-60.

78. Головенко Р. Що таке суспільно важлива інформація [Електронний ресурс] /Р. Головенко. - Режим доступу: http://olden.imi.org.ua/content

79. Голуб І.М. Основні компоненти вербальної частини зовнішньої реклами /І.М. Голуб //Культура України. - 2011. - Вип. 34. - С.114 -121.

80. Голубєва Н.Ю. Зобов’язання у цивільному праві України: методологічні засади правового регулювання: монографія/Н. Ю. Голубєва. - О.: фенікс, 2013. - 642 с.

81. Голубєва Н.Ю. Класифікаційні критерії для побудови системи принципів цивільного права України /Н. Ю. Голубєва //Актуальні проблеми держави і права: збір. наук. праць. -2008. - Вип. 43. - С. 20-24.

82. Гончаренко С.У. Етика науки і етичний кодекс ученого /С.У. Гончаренко //Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка] Сер.: Проблеми методики фізико- математичної і технологічної освіти: зб. наук. пр. - Вип. 2. - Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. - С. 3-12.

83. Горбачева С.В. Самозащита прав по российскому законодательству: автореф. дис. ... на соискание ученой степени канд. юрид. наук: Спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; История учений о праве и государстве» /С.В. Горбачева. - Нижний Новгород, 2005. - 25 с.

84. Горнфельд А.Г. Плагиат //Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (Санкт-Петербург, 1890-1907). - Т. XXIIIa. - С. 796-797 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru.wikisource.org/wiki

85. Горяйнов А.М. Самозахист як засіб приватного правового примусу /А.М. Горяйнов //Держава і право. - 2011. - Вип.53. - С. 413-418.

86. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 №1798-

XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon5 .rada. gov .ua/l aws/show/1798-12.

87. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 №230-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/

88. Громовий О. Медіація в Україні: переможе чи програє? /О. Громовий //Юридична газета. - 2010. -№5. - С. 9

89. Грушина Е.В. Сложные объекты как новая категория [Электронный ресурс] /Е.В. Грушина. - Законодательство. - 2009. - №2. - Режим доступа: http://sudprisyazhnyh.ucoz.ru.

90. Гумеров Л.А. Свобода научно-технического творчества в системе прав человека /Л.А. Гумеров //Ученые записки Казанского университета. - 2012. - Т.154, кн. 4. - С.17-24.

91. Гупаловська О.Б. Відшкодування моральної шкоди - зобов’язально- правовий засіб захисту права власності /Гупаловська О. Б. //Адвокат. - 2010. - №8 (119). - С.16-21.

92. Гура М. Реклама як об’єкт авторського права /М. Гура //Юридична газета. - 2004. - №17 (29).

93. Демидова О.Р. «Чужое как свое» или физиология плагиата /О.Р. Димидова //Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. - 2012. - Вып. №3. - том 2. - С. 90 -98.

94. Демичев А.А. О плагиате в историко-правовых исследованиях /А.А. Демичев //История государства и права. - 2012. - №10. - С. 2-8.

95. Державна політика: підручник /Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол.: Ю.В. Ковбасюк (голова), К.О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. - К.: НАДУ, 2014. - 448 с.

96. Діхтяренко О. Актуалізація проблеми боротьби з плагіатом /О. Діхтяренко //Інформація, комунікація, суспільство 2013: матер. 2-ої Міжнар. наук. конф. ІКС, 16 -19 травня 2013 р., Львів, Славське /Нац-й ун-т «Львівська політехніка». - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С. 176-177.

97. Дмитрів Л. Якість текстового контенту сайту з погляду редактора /Л. Дмитрів //Вісник Книжкової палати. - 2014. - №9. - С. 1 - 3.

98. До уваги авторів! Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності».

- [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/ua/avtoram.html

99. Добриніна Г. Чи можна вирішувати спір, не звертаючись до суду? /Г. Добриніна //Справочник экономиста: Ежемесячный журнал. - 2008. - №6 - С. 35-38.

100. Добрякова Н.И. Заимствование или плагиат: российский и зарубежный опыт /Н.И. Добрякова //Человеческий капитал и профессиональное образование.

- 2015. - №1 (13). - С.15-20.

101. Дозорцев В.А. Авторские дела в суде. Научно-практический комментарий /В.А. Дозорцев. - М., 1985. - 176 с.

102. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: сб. статей /В.А. Дозорцев. - М.: Статут, 2003. - 416 с.

103. Долотов Р. Юридическая ответственность за плагиат в научных работах /Р. Долотов //Троицкий вариант. - 2009. - №44. - С. 12

104. Дроб'язко В. С. Право інтелектуальної власності: навч. посіб. /В.С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 512 с.

105. Ерохин С.В. Гуманитарные науки. Философия, социология и культурология /С.В. Ерохин //Вестник ТГУ. - 2009. - Вып. 8 (76). - С. 178-184.

106. Етика публікацій та запобігання недобросовісній практиці публікацій юридичного журналу «Право України» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //pravoua. com.ua/ua/publication-ethics/

107. Етичний кодекс ученого України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php

108. Єрмоленко В.А. Криміналістична характеристика та класифікація найбільш типових способів вчинення порушень авторського права і суміжних прав /В. А. Єрмоленко //Держава та регіони. - 2011. - №3. - С.123-129.

109. Железняк Н.А. Нормотворча діяльність як правова форма реалізації державної правової політики /Н. А. Железняк //Право України. - 2004. - №7. - С. 94-98.

110. Железняк Н.А. Поняття державної правової політики та її загальна характеристика /Н.А. Железняк //Наукові записки: зб. наук. пр. Том 21. Юридичні науки - К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2003.- С. 8-14.

111. Жилинкова Е. «Сложное произведение» - новый термин /Е. Жилинкова //Юридическая практика. - 2008. - №36. - С.12.

112. Завальнюк В.В. Антропологічний підхід у цивілістичних дослідженнях /В. В. Завальнюк //Митна справа. - 2011. - №1(73). - C. 113-117.

113. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 //Голос України. - 2008. - №236.

114. Загорчев И. Етика на научната публикация в природните науки /И. Загорчев. - Списание на БАН. - 2001. - №4 - 6. - С. 57-63.

115. Запорожець І.Г. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності: теоретичні аспекти /І.Г. Запорожець //Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2007. - №10. - С. 45-50.

116. Захарченко Т. Про розгляд Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України зовнішньоекономічних спорів у сфері інтелектуальної власності [Електронний ресурс] /Т. Захарченко //Діловий

вісник. - 2002. - №08(99). - Режим доступу:

http://www.ucci.org.ua/synopsis/dv/2002/dv0208182.ua.html

117. Захист авторських прав від плагіату: монографія /О. І. Харитонова, Г.О. Ульянова; за заг. ред. О.І. Харитоновой - Одеса: Юридична література, 2014. - 212 с.

118. Звід звичаїв чесної ділової практики у сфері інтелектуальної власності

/Робоча група з питань інтелектуальної власності в рамках діяльності Комісії з питань захисту від недобросовісної конкуренції при ТПП України, 2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

www.ucci.org.ua/dnload/news/zvid_zvych.pdf

119. Зеленецкий В.С. Проблемы борьбы с «теневой наукой» в современном правоведении Украины: Монография /В.С. Зеленецкий: Харьков: Издательство «ФИНН», 2011. - 304 с.

120. Зенин И.А. Личные неимущественные интеллектуальные права автора /И. А. Зенин //Право интеллектуальной собственности. - 2012. - №6. - С. 3-6.

121. Зорина М.Г. Понятие криминалистической идеи [Электронный ресурс] /М.Г. Зорина //Проблемы криминалистической эйдологии //Юридическая наука и образование в Республике Беларусь на рубеже XX - XXI веков. Гродно, 1998. - С. 187-190. - Режим доступа: http://ebooks.grsu.by/krim_metod/3-12-4-ponyatie- kriminalisticheskoj -idei.htm

122. Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике /В.Я. Ионас. - М.: Юрид. лит., 1963. - 138 с.

123. Ищенко Н.С. Нарушения исключительных прав на товарные знаки и иных объектов интеллектуальной собственности /Н.С. Ищенко //Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: захист від контрафакції, піратства та плагіату: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 квітня 2013 р., м. Одеса) /За заг. ред. О.І. Харитонової. - Одеса, 2013. - С.48-50.

124. Ієвіня О.В. Деякі аспекти авторського права на перекад /О.В. Ієвіня //Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2010. - №929. - С. 363-366.

125. Інтелектуальна власність: словник довідник /за заг. ред. О.Д. Святоцького. - у 2 - х т.: Т.1 Авторське право і суміжні права /За ред. О.Д. Святоцького, В.С. Дроб’язка. - Уклад.: В.С. Дроб’язко, Р.В. Дроб’язко. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. - 356 с.

126. Казьмірик С. М. Цінності та їх класифікація в аксіосфері людини /С.М. Казьмірик //Наукові праці. Педагогіка. - 2012. - Вип. 197. - Т. 209. - С. 9092.

127. Как сражаются с плагиатом в Германии? [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://slon.ru/calendar/event/1036392/

128. Калиева О.М. Плагиат как профессионально-этическая проблема в рекламе /О.М. Калиева, И.В. Кудрявцева //Проблемы современной экономики. - 2012. - №6. - С.96-101.

129. Кант И. Критика способности суждения /И. Кант. - М.: Искусство, 1994. - 367 с.

130. Капіца Ю.М. Захист прав інтелектуальної власності в державах-членах Європейського Союзу /Ю.М. Капіца //Університетські наукові записки. - 2005. - №3. - С.76-79.

131. Карлова В.В. Духовні цінності в структурі національної

самосвідомості: українські реалії [Електронний ресурс] /В.В. Карлова. -Режим доступу: academy.gov.ua>ej/ej 11/txts/10kvvsur.pdf

132. Карташева А.А. Осмысление понятий «идея», «форма» и

«оригинальность» в немецкой философии и их влияние на авторское право /А.А. Карташева //Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. - 2012. - Вып.12. - С. 181-193.

133. Катеринчук К.В. Плагіат та його ознаки /Катеринчук К.В. //матер. Міжнар. конф. «Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та

Європейському Союзі: політика, законодавство, практика» (Київ, 15-16 червня 2011 р.) Проект «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». К.: Фенікс, 2011. - С.59 - 63.

134. Кархалев Д.Н. Концепция охранительного гражданского правоотношения: автореф. дис. ... на соиск. ученой степени докт. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Граждан. право; предприним. право; мемейное право; междунар. частное право» /Д. Н. Кархалев. - Екатеринбург, 2010. - 37 с.

135. Кимберли К. Ковач Медиация: крат.курс /Кимберли К. Ковач; пер.с англ. [Носырева Е.И. и др.]. - 2 -е изд. - М.: Инфотропик Медиа, 2013.- 287 с.

136. Кимберли К. Ковач Фундаментальные основы альтернативного разрешения споров (Из материалов Третьей ежегодной конференции по внесудебному разрешению коммерческих споров): перев. Украинского центра согласия [Электронний ресурс] /Кимберли К. Ковач. - Режим доступа: http: //www.commonground. org.ua/ADR_Kovach.html

137. Кириллова М.Я. Развитие советского авторского права: учебник /М.Я. Кириллова. - Свердловск: Свердловский юрид. ин-т, 1982. - 82 с.

138. Ківалов С.В. До питання визначення принципів досудового врегулювання публічно-правових спорів /С. В. Ківалов //Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць Вип.72. - Одеса: Юрид. л-ра, 2014. - С. 7-15.

139. Ківалова Т.С. Зобов’язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти): монографія /Т.С. Ківалова. - Одеса: Юридична література, 2008 - 360 с.

140. Клейменова С.М. Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб’єктів авторського права: дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.03 /Світлана Миколаївна Клейменова. - Оеса, 2004. - 203 с.

141. Климчук О. Авторська реклама або особливості використання об’єктів авторського права в рекламі /О. Климчук //Юридичний журнал. - 2006. - №5. - С.32 -36.

142. Коваленко Т. Плагіат: види та відповідальність /Т. Коваленко //Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2014. - №4. - С.35-40.

143. Коваленко Т. Що робити, якщо ви стали жертвою контрафакції /Т. Коваленко //Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2012. - №5. - С.57-61.

144. Коваль А. Історико-правові аспекти захисту прав інтелектуальної власності за кримінальним законодавством України /А. Коваль //Юридична газета. - 28 лютого 2005. - №3(39).

145. Коваль І.Ф. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності: монографія /І.Ф. Коваль. - Донецьк: Юго-Восток, 2013. - 640 с.

146. Ковальова А. Проблеми академічного плагіату та авторського права /А. Ковальова //Спеціальні історичні дисципліни: зб. наук. праць /Відп. ред. Г.В. Боряк. - К.: НАН України, Інститут історії України, 2013. - Вип. 21. - С. 61-71.

147. Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 №2747-IV. [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747- 15

148. Кодекс етики наукових публікацій, розроблений Комітетом з етики

наукових публікацій [Електроний ресурс]. - Режим доступу:

http://publicet.org/code/

149. Кодекс етики українського журналіста [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cje.org. ua/do cuments/47/

150. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page3

151. Козирєва В.П. Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарських спорів /В. П. Козирєва, А. П. Гаврилішин //Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). - 2011. - №1-2. - С. 142 -147.

152. Коломиец С.М. Плагиат как антипод творчества [Электронный ресурс] /С. М. Коломиец //Интернет-журнал "Эйдос". - 2011. - 25 апреля. - Режим доступа: http://www.eidos.ru/joumal/2011/0425-01.htm.

153. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно -практический). Ч. 1 - 4. - 2-е изд., перераб. и доп. /под ред. С.А. Степанова. - М.: Проспект; Екатеринбург: Ин-т частного права, 2009. - 1504 с.

154. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части четвертой (постат.) /Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. - М.: ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2009. - 812 с.

155. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_004

156. Коннов А. Ю. Понятие, классификация и основные виды

альтернативных способов разрешения споров [Електронний ресурс]

/А.Ю. Коннов. - Режим доступу: http://uristy.ucoz.ru/publ/6-1-0-252

157. Конституция Єстонской Республики от 28.06.1992 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.eesti.ee/rus/riik/pohiseadus

158. Конституция Республики Армения от 05.07.1995 г. [Електронний

ресурс]. - Режим доступу:

http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution&lang=rus#2

159. Конституция Республики Беларусь от 24.11.1996 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=6351

160. Конституция Республики Молдова от 29.07.1994 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=311496&lang=2

161. Конституция Федеративной Республики Германия от 03.05.1947 г.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.rfhwb .de/Pravo/Pravo_ru/pravo_ru 1 .htm

162. Конституция Японии от 03.05.1947 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

ttp: //www.uznal .org/constitution.php?country=Japan&constitution= 144&langua

g

163. Конституція України від 20.06.1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D 1 %80/print1442943057573823

164. Концепція розвитку державної системи правової охорони

інтелектуальної власності на 2009-2014 роки: рішення Колегії Державного департаменту інтелектуальної власності (Протокол від 11 березня 2009 р. №11) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: sips.gov.ua/ua/konts9-14.html

165. Корнієнко Н. Імітація і плагіат як загроза академічній свободі /Н. Корнієнко //Філософська думка. - 2014. - №4. - С. 102-109.

166. Корновенко С. Ідея як об’єкт захисту права інтелектуальної власності: pro and contra /С. Корновенко //Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2012. - №3. - С. 55-58.

167. Корновенко С. Проблемні питання поняттєво категоріального

забезпечення інтелектуальної власності в Україні /С. Корновенко

//Інтелектуальна власність в Україні: погляд з ХХІ ст.: Зб. наук. праць за матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., 29-30 вересня 2011 р. /За заг. ред. А.І. Кузьмінського, О.П. Орлюк. - Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2011. - С.41-45.

168. Костюкова К.В. Система цінностей особистості у формуванні оцінки якості життя /К.В. Костюкова //Актуальні проблеми психології. - 2010. - Вип.23. - Т.7. - С. 100-104.

169. Котляров И.Д. Некорректные заимствования: сущность, проблемы оценки и методы противодействия /И.Д. Котляров //Педагогический журнал Башкортостана. - 2011 - №5 (36). - С. 23-32.

170. Котляров И.Д. Самоплагиат в научных публикациях /И.Д. Котляров //Научная периодика: проблемы и решения. - 2011. - №4. - С. 6-11.

171. Кохановська О.В. Особисті немайнові права фізичних осіб як інститут цивільного права України /О.В. Кохановська //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2010. - Вип. 85. - С. 46.

172. Кохановська О.В. Поняття та види особистих немайнових прав у цивільному праві України /О.В. Кохановська //Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання): Матер. міжнар. наук.-практич. конф. (Київ, 16 вересня 2010 р.) - К.: КНТ, 2011. - С. 44-52.

173. Кохановська О.В. Регулювання немайнових відносин у цивільному кодексі України: десятирічний досвід /О.В. Кохановська //Право України. - 2014.

- №2. - С. 57-69.

174. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov .ua/laws/show/2341-14

175. Крисань Т.Є. Правові аспекти відшкодування моральної шкоди у цивільно-правових відносинах /Т.Є. Крисань //Часопис Київського університету права. - 2011. - №4. - С.218-221.

176. Кройтор В.А. Категорії «принципи цивільного права» та «основні засади цивільного законодавства» в цивільному праві України /В.А. Кройтор //Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2010. - №929. - С. 114-118.

177. Крокош М. Звичайний плагіат від «талановитого богослова» [Електронний ресурс] /М. Крокош. - Режим доступу: http://www.religion.in.ua/main/21821 -zvichajnij-plagiat-vid-talanovitogo- bogoslova.html

178. Кузнецов К.В. Уголовно-правовая характеристика посягательств, нарушающих авторские, смежные, изобретательские и патентные права: автореф. дис. ... на соискание ученой степени канд. юрид. наук.: спец. «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнит. право» /К.В. Кузнецов.

- М., 2007. - 34 с.

179. Кузнецова О. Плагіат в Інтернет-ЗМІ України: правове регулювання [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info/onlayn- zhumalistyka/plahiat-v-intemet-zmi-ukrayiny-pravoverehulyuvannya.html

180. Кузнєцова Н.С. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні /Н.С. Кузнєцова, О.В. Кохановська //Право України. - 2011. - №3. - С. 21-29.

181. Кузнєцова Н.С. Стан і тенденції розвитку цивілістичної науки в Україні /Н.С. Кузнєцова //Право України. - 2014. - №6. - С. 9-14.

182. Кузнєцова Н.С. Сучасне цивільне законодавство України: здобутки, проблеми, перспективи /Н.С. Кузнєцова, А.С. Довгерт //Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - 2014. - №1. - С. 51-67.

183. Кушнарьов С.В. Соціалізація й система базових соціальних цінностей неповнолітніх засуджених /С.В. Кушнарьов //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2010. - №1. -С.52-58.

184. Кыдыралина Ж. Борьбу с плагиатом в науке нужно вести открыто и решительно /Ж. Кыдыралина //Информационно-аналитический центр [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ia-centr.ru/expert/18579/

185. Лазебний В.С. Основи інтелектуальної власності та її захисту /Лазебний В.С., Розорінов Г.М., Толюпа С.В. К.: Ліра -К, 2011. - 150 с.

186. Латковська Т.А. Місце фінансово-правової політики у правовій системі держави /Т.А. Латковська //Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". - 2014. - Вип. 2. - С. 124-133.

187. Легка О.В. Реалізація норм права: теоретико-правові аспекти /О.В. Легка //Право і суспільство. - 2012. - №1. - С. 30-33.

188. Лекція з дисципліни «Правнича лінгвістика» на тему: «Мова права і мова закону. Юридичний текст» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www-j urfak. univer.kharkov.ua/studentu/st_teksty.php

189. Леонтович О.А. Этика научных исследований /О.А. Леонтович //Известия Волгоградского государственного педагогического университета. -

2011. - Вып. 8. - Т.62. - С. 99-102.

190. Лепина Т.Г. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности: Дис. ... канд. юрид.наук. специальность: 12.00.08 /Татьяна Геннадиевна Лепина. - Курск, 2014. - 235 с.

191. Липцик Д. Авторское право и смежные права /Пер. с фр.; предисловие М. Федотова. - М.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002. - 788 с.

192. Лисенко В. Сучасний стан та проблеми протидії незаконному обігу товарів /В. Лисенко, О. Дзісяк //Вісник прокуратури. - 2008. - №8. - С. 74-80.

193. Литературная энциклопедия /ред.колег. П.И. Лебедев-Полянский, И.Л. Маца, И.М. Нусинов, В.М. Фриче; глав.ред. А.В. Луначарский. - Т.8. - Москва, 1934. - С.735-736.

194. Літературознавчий словник -довідник /За ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. - К,: ВЦ «Академія», 2007. - 752 с.

195. Лозовой В.О. Професійна етика юриста /В.О. Лозовой, О.В. Петришин.

- Х.: Право, 2004. - 176 с.

196. Лупаренко Л.А. Інструментарій виявлення плагіату в наукових роботах: аналіз програмних рішень /Л. А. Лупаренко //Інформаційні технології і засоби навчання, 2014. - Том 40. - №2. - С. 151-169.

197. Луць Л.А. Судова політика - основа формування та функціонування системи органів судової влади /Л.А. Луць //Вісник Центру суддівських студій. - 2008. - №11. - С. 7-9.

198. Ляпоров В. Реклама: плагиат?! [Электронный ресурс] /В. Ляпоров. - Режим доступа: business-magazine.ru

199. Мазіна О.О. Контрафакція як дії, що порушують авторські права: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивіл. право і сивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право /О.О. Мазіна.

- Одеса, 2014. - 19 с.

200. Мазуйе К. Бернская конвенция об охране литературных и художественных призведений /К. Мазуйе //Международные конвенции об авторском праве. Комментарий. - М., 1982. - С. 21-180.

201. Майданик Р.А. Класификация способов защиты гражданских прав и интересов судом в Украине: теория и практика /Р.А. Майданик //Альманах цивилистики: сб. статей. Вып.4 /под ред. Р. А. Майданика. - К.: Альтера; ЦУЛ, 2011. - С. 107 -147.

202. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні: автореф. дис. ... на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивіл. право і сивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право /В. Є. Макода. - К., 2001. - 20 с.

203. Максимова Ю. Appropriation Art: борьба анонимов со звездами [Електронний ресурс] /Ю. Максимова. - 16.02.2009. - Режим доступу: http: //artinvestment.ru/invest/stories/20090216_appropriation_art.html

204. Мамчур Л.В. Правове регулювання реклами (цивілістичний аспект): дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.03 /Людмила Володимирівна Мамчур. - Л., 2006. - 203 с.

205. Мамчур Л. Особливості правового статусу автора рекламного твору /Л. Мамчур //Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2011. - №6. - С. 32-37.

206. Манько Д.Г. Щодо широкого розуміння категорії застосування права /Д. Г. Манько //Публічне право. - 2011. - №1. - С. 130-135.

207. Матвеев А.Г. Пять доводов в пользу декриминализации плагиата /А.Г. Матвеев. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //territoriaprava.ru/topic s/45958

208. Матвеев А. Право противодействовать ложному указанию авторства /А. Матвеев //Интеллектуальнаям собственность. Авторское право и смежные права. - 2011. - №6. - С.61-66.

209. Мацкевич О.О. Співвідношення понять „оприлюднення” та «опублікування» [Електронний ресурс] /О.О. Мацкевич //Інтелектуальна

власність: погляд з ХХІ століття. - Режим доступу:

http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=323

210. Медиатор. Внесудебные процедуры - альтернативное урегулирование споров - примирение сторон [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //mo smediator. narod.ru/protsedura_mediatsii/

211. Мельников В. Толкование судами понятий «идея» и «форма выражения идеи» /В. Мельников //Интеллектуальная собственность. - 2008. - №5. - С. 6476.

212. Минькович-Слободяник О.В. Види правової політики України /О.В. Минькович-Слободяник //Часопис Київського університету права. - 2012. - №2. - С.21-24.

213. Митрофанов І.І. «Шкода» та «збитки»: співвідношення понять /І.І. Митрофанов, Т.В. Гайкова //Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. -

2012. - Вип. 3. - С. 194-200.

214. Мінц М.О. Плагіат як прояв девіантності: спроба соціологічного аналізу /М.О. Мінц //Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер.: Соціологія. - 2012. - Вип.172, т. 184. - С.38-42.

215. Мінченко Р.М. Правова активність особистості в умовах еволюції української державності /Р.М. Мінченченко //Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць Вип. 51. - Одеса: Юрид. літ-ра, 2009. - С. 173-180.

216. Мінченко Р.М. Проблеми взаємодії державної влади і громадянського суспільства /Р.М. Мінченко //Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць Вип. 29. - Одеса: Юрид. літ-ра, 2006. - С. 195-202.

217. Модельный кодекс интеллектуальной собственности для государств - участников СНГ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_m97/print1366311994900272.

218. Момот Л. «Розрулити» конфлікт і не побити горшки /Л. Момот [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua/ua/ukcc

219. Москаленко О.В. Сучасні концепції ціннісно-смислової сфери особистості /О.В. Москаленко //Вісник НТУУ «КПІ» Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2010. - Вип. 2. - С.113-117.

220. Музика Л.А. Окремі аспекти рівнів реалізації цивільно-правової політики /Л.А. Музика //Часопис цивільного і кримінального судочинства. -

2013. - №6 (15). - 2013. - С. 96-103.

221. Музика Л.А. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми /Л.А. Музика //Право України. - 2011. - №6. - С.154-160.

222. Муромцев С.А. Определение и основное разделение права /С.А. Муромцев. - Москва: Тип. А.И. Мамонтова и Ко, 1879. - 250 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://books.e-heritage.ru/book/34480

223. Назарова А.А. Етичні вимоги до педагогічних працівників /А.А. Назарова //Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «ПРАВО». - 2011. - Вип. 16. - С. 68-75.

224. Наказателен кодекс на Република България [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.wipo.mt/wipolex/en/textjsp?fQe_id=238464

225. Наумова М.Ю. Нові медіа та традиційні ЗМІ: моделі співіснування /М.Ю. Наумова //Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць Вип. 13. - Київ, 2011. - С.86-92.

226. Недобросовестная реклама. Плагиат [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.esoonline.ru/kollekciya_reklamy/udachnye_primery_reklamy_skoro/prime

ry_neetichnoj_reklamy/nedobrosovestnaya_reklama/

227. Недюха М. Правова політика України: новітні виміри /М. Недюха //Вісник Академії управління МВС. - 2010. - №4(16). - С. 38-45.

228. Нестеренко О.В. Суспільно необхідна інформація (Що це означає в контексті теорії та практики застосування?) [Електронний ресурс] /О.В. Нестеренко. - Режим доступу: http://stop-x-files-ua.org/suspilno-neobhidna- informatsiya/

229. Нестор Н.В. Угода за результатами медіації: суть та правові наслідки /Н. В. Нестор //Право. - 2011. - №3. - С. 60-64.

230. Николаев Е. Что такое плагиат или о западных стандартах научной этики [Електронний ресурс] /Е. Николаев. - Режим доступу: http: //www.osvita.org.ua/articles/68.html.

231. Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. - Мн.: Книжный Дом. 2003. - 1280 с.

232. Новицька Н.Б. Правові аспекти зловживання правом на свободу слова та інформації /Н.Б. Новицька //Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). - 2013. - 4(63). - 60-65.

233. Новые подходы к программно-технической защите сетевых публикаций /С.С. Барильник, Н.Е. Герасимов, И.В. Минин [та ін.] //Доклады ТУСУРа. - 2008. - №2 (18). - Ч. 1 «Технические науки». - С. 43-46.

234. О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года: Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года №858 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000858

235. Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации: определение Высшего арбитражного суда РФ от 5 февраля 2010 г. №ВАС-1062/10 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.advocate-realty.ru/practices/unitsp/?id=442606.

236. Об охране промышленных рисунков и моделей: Закон Республики Молдова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=325037

237. Оборотов Ю.М. Аспекти розгортання методології юриспруденції /Ю.М. Оборотов //Право України. - 2014. - №1. - С. 33-38.

238. Обущак О.О. Адміністративне регулювання в сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності /О.О. Обущак, С.А. Обущак //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2009. - Вип. 36. - С. 75-85.

239. Овсяннікова О.О. Поняття та пріоритетні напрямки судово-правової політики в Україні /О.О. Овсяннікова //Науквий вісник Херсонського державного університету. - 2014. - Вип.3. - Т.3. - С. 261-264.

240. Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. - К.: ВД «Професіонал», 2007. - 544 с.

241. Определение Московского городского суда от 11.05.2012 N 4г/8-3252

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //ourcourt.ru/mosgorsud/2012/05/11/554100. htm

242. Орлюк О.П. «Плагіат в умовах інформаційного суспільства: витоки явища, способи попередження та боротьби»: засідання круглого столу (9 грудня 2011 р., м. Київ) [Електроний ресурс] /О.П. Орлюк. - Режим доступу: http://ndiiv.org.ua/ua/scientific-events/view-vidbulosja-zasidannja-kruhloho-stolu-na- temu-plahiat-v-umovakh-informatsiynoho-suspil-stva-vytoky-javyshcha-sposoby- poperedzhennja-ta-borot-y.html#ixzz3ck6HqqDR

243. Орлюк О.П. Захист прав інтелектуальної власності: проблеми правозастосування /О.П. Орлюк //Інтелектуальна власність. - 2007. - № 2. - С. 24-29.

244. Ортинская Ю. Как защитить телеформат? [Електронний ресурс]

/М. Ортинская //«Телекритика». - 04.07.2013. - Режим доступу:

http: //www.telekritika.ua/pravo/2013-07-04/83025

245. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Підручник /За заг. ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 235 с.

246. Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців: монографія /Л.С. Нецька [и др.]; заг. ред. В.В. Луць; Акад. прав. наук України,

НДІ приват. права і підприємництва.. —Т.: Підручники і посібники, 2007. — 256 с.

247. Осолінкер І. М. Самозахист права власності в Україні: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право /І. М. Осолінкер. - Харків, 2011. - 17 с.

248. Ответственность за плагиат контента сайта /сайт Веб - студии «Антула» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.antula.ru/patent- 2.htm

249. Павлишин О. Теоретико-методологічні проблеми реформування правової системи України: семіотичний аспект /О. Павлишин //Українознавчий альманах. - 2011. - Вип.5. - С.84-87.

250. Павлов О. Plagiarius: музей плагіату в Золінґені [Электронный ресурс] /О. Павлов. - Режим доступа: //http://www.dw.de/dw/article/0,,2703254,00.html

251. Павлова Е.А. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части четвертой (постат.) /Е.А. Павлова (ст. ст. 1226 - 1231, 1240, 1242 - 1245 гл. 69, § 1-4 гл. 71); отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. - М.: ИНФРА - М, КОНТРАКТ, 2009. - 812 с.

252. Панов М. Проблеми методології формування категоріально- понятійного апарату юридичної науки /М. Панов //Право України. - 2014. - №1. - С. 50-60.

253. Панченко М. Добросовісність, розумність і справедливість - правові засади цивільного права України /М. Панченко //Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №12. - С.147 -150.

254. Панченко М. Форми самозахисту приватної власності у цивільному праві України /М. Панченко //Підприємництво, господарство і право. - 2007. - №1. - С.31-34.

255. Параниця С.П. Самозахист як самостійне суб’єктивне право особи /С.П. Параниця //Часопис Київського університету права. - 2011. - №2. - С.33- 36.

256. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_123

257. Пастухов О.М. Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет: дис... канд.. юрид. наук: спец. 12.00.03 /О.М. Пастухов - К., НПУ ім. Драгоманова, 2002. - 174 с.

258. Пахаренко-Андерсон А. Промисловий зразок Європейського Союзу /А. Пахаренко-Андерсон //Інтелектуальна власність. - 2011. - №1. - С. 10 - 13.

259. Петренко В.С. Види плагіату /В.С. Петренко //Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: захист від контрафакції, піратства та плагіату: матеріали IV Всеукр. наук.-прак. конф. (26 квітня 2013 р., м. Одеса) /За заг. ред. О.І. Харитонової. - Одеса, 2013. - С.120 -121.

260. Петренко В.С. Поняття та види плагіату /В.С. Петренко //Часопис цивілістики. - 2012. - №14. - С. 128-131.

261. Пиленко А.А. Право изобретателя. - СПб, 1902. - Т. 1. - 495 с.

262. Підопригора О.А. Право інтелектуальної власності України Підопригора /О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 336 с.

263. Піхурець О.В. Плагіат: проблеми виявлення та засоби попередження /О.В. Піхурець //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - №2.- С. 161-172.

264. Плагиат: матер. с Википедии - Свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki

265. Плагиат в рекламе компании "ЗЕНОН" - Рекламные Поставки" /Открытое письмо ООО «АВЕР-ТЕХ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.avers.ua/forum/43 - /124 - qq - q

266. Плагиат в студенческих работах: анализ сущности проблемы [Электронний ресурс] /М. Н. Кичерова, Д. Н. Кыров, П. Н. Смыкова [и др.] //Интернет-журнал Науковедение. - 2013. - №4 (17). - Режим доступа: http://naukovedenie.ru/index.php?p=issue-4-13

267. Плагіат: матер. з Вікіпедії - Вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki

268. Платон Собрание сочинений. В 4 т. Т. 1. /Платон. - М.: Мысль, 1990. - 860 с.

269. Погуляев В. Воздействие на нарушителей авторских и смежных прав по законодательству о рекламе /В. Погуляев //Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - №10. - 2005. - С. 25-30.

270. Подання статті та процес рецензування в «Українському математичному журналі» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.imath.kiev.ua/~umzh/article_preparation.html

271. Позова Д.Д. Контрафакція чи піратство? /Д.Д. Позова //Часопис цивілістики. - 2012. - Вип. 14. - С. 132-136.

272. Поис А. Особое мнение. Нестандартная точка зрения. Ответы на вопросы: Сборник статей [Электронный ресурс] /А. Поис //2005 -2008. - 83 с. - Режим доступа: www.pois.ru/vo/osm.doc

273. Полева А. Можно ли бороться с воровством мозгов? /А. Полева //Мебельные технологии. - 2002. - №2. - C.50-52.

274. Положення «Протидія університетського плагіату» Дрогобицького

державного педагогічного університету імені І. Франка від 12 листопада 2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http:www.drohobych.net/ddpu/intelekt_vlasnist/Protydiya%20universytetskoho%20pl ahiatu.htm

275. Положення про академічний плагіат ДВНЗ Українська академія

банківської справи Національного банку України від 02.04.2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uabs.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1709%3A2012-

1-05-05-42-16&catid=144%3A2012-01-05-05-13

276. Положення про спеціалізовану вчену раду: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 №1059 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11

277. Полянський Т.Т. Зловживання правом: загальнотеоретична

характеристика: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. «Теорія та історія держ. і права; історія політ. і правових учень» /Т.Т. Полянський. - Львів, 2011. - 15 с.

278. Порало І.В. Інтелектуальний капітал України в полоні плагіату /І.В. Порало. //Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2009. - №4. - С.89 -97.

279. Порох Д.О. Сутність професійно-етичних якостей та комунікативних навичок у вдосконалені вивчення іноземних мов у майбутніх медиків /Д.О. Порох., К.В. Федорова //Український медичний альманах. - 2013. - №2. - Т. 16. - С. 134-136.

280. Порушення Україною права на свободу вираження поглядів - практика Європейського суду з прав людини [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //legalanalytics.com.ua/uk/component/content/article/15 2-eurocoart.html

281. Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. №693 //Офіційний вісник України. - 2004. - №21. - ст. 1440.

282. Постанова Миколаївського окружного адміністративного суду від 17.09.2014 р. Справа №814/284/14 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44288086

283. Потоцкий Н. Альтернативное урегулирование хозяйственных споров в сфере интеллектуальной собственности /Н. Потоцкий //Закон и жизнь. - 2013. - №10 (2). - С. 197-201.

284. Право інтелектуальної власності: підручник для студентів вищих навч. закладів /За ред. д.ю.н. Орлюк О.П., д.ю.н. Святоцького О.Д. - К.: ІнЮре, 2006. - 720 с.

285. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: Монографія /За ред. проф. Ю.П. Битяка та доц. І. В. Яковюка. - Х.: Право, 2007. - 246 с.

286. Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування: зб. матеріалів наук. -практ. конф. (Київ, 5 груд. 2012 р.) /за ред. О.М. Руднєвої. - К.: НІСД, 2013. - 160 с.

287. Правовая политика и ее принципы: выступление судьи Конституционного Суда Тиковенко А.Г. на международной научнопрактической конференции «Правовая политика Республики Беларусь: современное состояние и перспективы развития» (6 декабря 2013 г., г. Минск) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kc.gov.by/main.aspx?guid=21315

288. Прасолова К.А. Фанфикшн: литературный феномен конца XX-начала

XXI века (творчество поклонников Дж. К. Ролинг): дис. канд. филологических наук: 10.01.03 [Електронний ресурс] /Ксения Андреевна Прасолова. - Калиниград, 2008. - 253 с. - Режим доступу:

http://www.dissercat.com/content/fanfikshn-literatumyi-fenomen-kontsa-xx-nachala- xxi-veka-tvorchestvo-poklonnikov-dzhkroling

289. Примак В.Д. Особливості відшкодування моральної шкоди як заходу цивільно-правової відповідальності /В. Д. Примак //Часопис Київського університету права. - 2013. - №3. - С. 175-179.

290. Притика Ю.Д. Поняття і диференціація способів і захисту цивільних прав та інтересів /Ю.Д. Притика //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2004. - №60-62. - С. 16 -19.

291. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №13. - ст. 64.

292. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам: постанова пленуму Вищого господарського суду від 24.10.2011 р. №10 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

293. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди: роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 01.04.94 р. №02-5/215 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/v0004700-95

294. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність: лист Вищого господарського суду від 14.01.2002 р. №01-8/31 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v8_31600-02

295. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Вищого господарського суду від 17.10.2012 р. №12 //Вісник господарського судочинства. - 2012. - №6.

296. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): оглядовий лист Вищого господарського суду від 04.04.2012 р. №01-06/417/2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon 1 .rada. gov.ua/laws/show/v_417600-12

297. Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності: постанова Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0005600-12

298. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16.11.1992 №2782-XII //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - N 1. - ст. 1.

299. Про заборону репродуктивного клонування людини: Закон України від 14.12.2004 №2231-IV //Відомості Верховної Ради. - 2005. - №5. - ст.111.

300. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: постанова Верховного суду України від 27.02.2004 р. №2 [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04

301. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав: постанови Пленуму Верховного Суду України №5від 4 червня 2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: року http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/v0005700-10

302. Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. №567 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nau.kiev.ua/index.php?page=hotline&file=441074- 24072013-0.htm&code=567-2013-%D0%BF

303. Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань: наказ Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2015 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/563/informatsiya -shchodo -zasidan -ta - rishen -ate statsij noj i -kolegiji/

304. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 //Відомості Верховної Ради. - 1996. - N 36. - ст. 164.

305. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003р. //Відомості Верховної Ради. - 2004. - №14. - ст. 192.

306. Про інформацію: Закон України від 21.05.2015р. [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

307. Про Концепцію удосконалення судочинства для затвердження справедливого суду на Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України №361/2006 від 10 травня 2006 року //Офіційний вісник України. - 2006. - №- 19. - ст. 1376.

308. Про медіацію: проект закону України №10301-1 від 19.04.2012 р.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://w1 .c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_17pf3511=43208

309. Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента від 17 квітня 2002 р. №347/2002 //Офіційний вісник України. - 2002. - №16. - ст. 860.

310. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 №3688-XII //Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №7. - ст. 34.

311. Про правову охорону промислових зразків: Директиви Європейського Парламенту та Ради 98/71 ЄС від 13 жовтня 1998 року //Офіційний вісник Європейських Спільнот. - С. 841-844.

312. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію: оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 №01-8/844 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

313. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію: оглядовий Лист Вищого Господарського Суду від 14.02.2007 №01-8/78. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov .ua

314. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): оглядовий лист Вищого господарського суду України від 6 травня 2005 р. №01J8/784. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

315. Про проведення Всеукраїнського конкурсу - захисту науково- дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2013/2014 навчальному році: Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.11.2013 №1554. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://man.gov.ua/

316. Про промислові зразки Спільноти: Регламент Ради ЄС №6/2002 від 12.12.2001 р //Офіційний вісник Європейських Спільнот. - С. 845-894.

317. Про рекламу: Закон України від 3 липня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №39. - Ст. 181.

318. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної

особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 року №1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://pravo.ligazakon.ua/document/view/VS090016?edition=2009_02_27

319. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 №1701-IV.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/1701-15

320. Проведение экспертизы дизайна [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http: //sud-expertiza.ru/provedeniya-ekspertizy-dizayna/

321. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www. sdip .gov.ua/ua/normative_acts. html

322. Проект Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період до 2020 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sips.gov.ua/

323. Прохоров-Лукін Г. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності /Г. Прохоров-Лукін //Інтелектуальна власність. - 2002. - №11. - C.13- 21.

324. Проць О.Є. Правова культура та правокультурність: межі кореляції понять /О. Є. Проць //Часопис Київського університету права. - 2011. - №3. - С.77 -81.

325. Пугач С.С. Суб’єкти застосування норм права: загальнотеоретичний аспект /С. С. Пугач //Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2013. - Вип.6. - Т.1. - С. 10-12.

326. Путівник по плагіаторству та кібер -плагіаторству [Електронний ресурс]. - Східноєвропейський монітор. - №6. - 2006. - Режим доступу: http://www.eedi.org.ua/eem/6-5.html.

327. Рабінович П. Методологія вітчизняного загальнотеоретичного право державознавства: деякі сучасні тенденції /П. Рабіновіч //Право України. - 2014. - №1. - С. 11-21.

328. Рассудовский В.А. Заимствование и плагиат в авторском праве /В.А. Рассудовский //Правоведение. -1979. - №3. - С. 54-61.

329. Рахматулина Р.Ш. Проблема охраны результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта /Р.Ш. Рахматулина //Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2012. - №8 (27) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.journal- nio.com/index.phpoption=com_content&view

330. Рекомендации по добросовестной практике научных публикаций, разработанные Британским Комитетом по этике научных публикаций (Translated from: Committee on Publication Ethics (COPE). Guidelines on Good Publication Practice. Available from: URL: http://www.publicationethics.org.uk) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/2001/2/r2-01- 2.htm

331. Рекомендації щодо охорони та захисту авторського права у сфері діяльності засобів масової інформації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: sips.gov.ua/ua/recom_zmi.html

332. Рекомендація Rec (2007) 2 Комітету Міністрів Ради Європи державам- членам щодо плюралізму засобів масової інформації та розмаїття медіа контенту: Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи 31 січня 2007 р.на 985ому засіданні заступників міністрів (Переклад з англійської підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» на замовлення Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при

Президентові України) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: media.parlament.org.ua/uploads/files/f845.doc

333. Ренн О.М. Колективна публікація в академічному виданні: проблемі аспекти у площині творчості та етики /О.М. Ренн //Наука України у світовому інформаційному просторі. - Вип. 8. - К.: Академперіодика, 2013. - С. 107-115.

334. Решение Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2011г. дело №А- 40 -152779/10-19 -1324 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ras.arbitr.ru/

335. Рєзнікова В.В. Зловживання правом: поняття та ознаки /В.В. Рєзнікова //Університетські наукові записки. - 2013. - №1 (45). - С. 23-35.

336. Рєзнікова В. Медіація (посередництво) як спосіб вирішення господарських спорів /В. Рєзнікова //Юридичні науки. - 2012. - №90. - С. 10-15.

337. Рішення апеляційного суду Дніпропетровської області. Справа №22ц- 2828/2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/9757232

338. Рішення апеляційного суду Київської області від 27 лютого 2014 р.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/37462413

339. Рішення апеляційного суду Тернопільської області від 27 травня 2008

р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/6902826

340. Рішення апеляційного суду Черкаської області від 1 жовтня 2012 р.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26271842

341. Рішення апеляційного суду Миколаївської області від 15.05.2013р. Справа №784/1283/13 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/31324217

342. Рішення Господарського суду міста Києва від 21.01.15р. Справа № 910/19751/14 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/42578687

343. Рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 11 жовтня 2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/27530060

344. Рішення Ічнянського районного суду Чернігівської області від 07 жовтня 2013 р. Справа №733/1280/13-ц. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov. ua/Review/33958139

345. Рішення Київського районного суду міста Донецька від 7 лютого 2007 р. Справа №2-316/07 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/745942

346. Рішення Комінтернівського районного суду м. Харкова від 22 січня 2015 р. Справа №2/641/309/2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/42431603

347. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Кампус Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 9 липня 2002 року N 15-рп/2002. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.legal.com.ua/document/kodeks/0CH56015CH50710-02.html

348. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним

поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) від 2 листопада 2004 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04

349. Рішення Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області 28 січня 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov. ua/Review/36843941

350. Рішення Подільський районний суд міста Києва від 15 лютого 2013р.

Справа №2607/6517/12 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29508337

351. Рішення Приморського районного суду м. Одеси 14 листопада 2013 р.

Справа №1522/9052/12 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //reyestr.court.gov .ua/Review/3 5735852

352. Рішення Приморського районного суду м. Одеси від 7 березня 2014 р.

Справа №1522/9822/12 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //reyestr.court.gov.ua/Review/37583834

353. Рішення Центрального районного суду м. Миколаєва від 02 листопада 2012 р. Справа №2-1298/11. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30497549.

354. Рішення Центрального районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 22.11.2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27600178

355. Рогач О.Я. Зловживання правом: теоретико-правове дослідження /О. Я. Рогач. - Ужгород: Ліра, 2011. - 368 с.

356. Романова І.В. Явище плагіату: історія та сьогодення /І. В. Романова //Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси. - 2012. - №3. - С.267-272.

357. Руднєва О.М. Правова політика України: стан, проблеми концептуалізації та підвищення ефективності /О.М. Руднєва, О.Н. Ярмиш //Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування: зб. матеріалів наук. -практ. конф. (Київ, 5 грудня 2012 р.) /за ред. О.М. Руднєвої, д. ю. н., проф. - К.: НІСД, 2013. - 160 с.

358. Савельева И.В. Правовое регулирование отношений в области художественного творчества /И.В. Савельева. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. - 141 с.

359. Савчук Д. Захист телеформатів: запобігання плагіату, судова практика та міжнародний досвід [Електронний ресурс] /Д. Савчук //матер. 4 щоріч. конф.

«Медіаправо» (11 жовтня 2013 р., м. Київ), Індустріальний Телевізійний Комітет та Асоціація правників України. - Режим доступу: http://lp.ua/uk/media/news/article/2-news-section/1146-dmytro-savchuk-will- deliver-a-speech-at-the-media-law-conference#sthash.HZqdhv9C.dpuf

360. Самутина Н. Великие читательницы: фанфикшн как форма литературного опыта /Н. Самутина //Социологическое обозрение. - 2013. - т. 12.

- №3. - С.137-194.

361. Санченко А. Медіація як демократичний та ефективний спосіб вирішення спорів: європейські норми і досвід та українська перспектива /А. Санченко //Голос України. - 2010. - №204. - С.12 -13.

362. Сафонова К.В. Аспекты авторско-правовой охраноспособности рекламы как произведения массового искусства /К.В. Сафонова //Бизнес в законе. - 2010. - №5. - С. 73-75.

363. Свиридова Е.А. Реклама как индивидуализирующее творческое представление: автореф. дис. на стиск. ученой степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражд. право; Семейное право; Предприним. право; Междунар. частное право» /Е. А. Свиридова. - М., 2007. -17 с.

364. Свиридюк Н.П. Інструментальна цінність консенсусу як форми вирішення юридичного конфлікту /Н.П. Свиридюк //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2011. - N1. - С. 136-144.

365. Севастьянов Г.В. Концепция частного процессуального права (права альтернативного разрешения споров) /Г.В. Севастьянов //Третейский суд. - 2009.

- №1. - С. 25-32.

366. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб. /А.П. Сергеев. - [ 2-е изд.]. - М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2001. - 752 с.

367. Серго А. Некоторые вопросы защиты авторского права в Интернете [Електронний ресурс] /А. Серго. - Режим доступу: http://www.internet- law.ru/articles/ap-is.htm

368. Сердюк В.В. Право на судовий захист у контексті змагальності сторін /В.В. Сердюк //Адвокат. - 2012. - №9 (144). - С.14 - 18.

369. Симоненко Т.В. Репозитарій «Наукова періодика України» як засіб антиплагіату [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/articles/2011/11 stvzap.html

370. Симонян Ю.Ю. Аудіовізуальні твори як об’єкти пратської діяльності /Ю.Ю. Симонян //Часопис цивілістики. - 2012. - Вип.14. - С.137-140.

371. Сингаївська А. Плагіат як люстро вищої освіти /А. Сингаївська //Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2013. - Вип.2 - С.41-42.

372. Синицына С.Л. Кого честь не берет - того палка проймет. Или «дело Артомоновой»» как пролегомены к борьбе за чистоту науки [Електронний ресурс] /С. Л. Синицына //Частный Корреспондент. - 2014. - Режим доступа: http: //www.chaskor.ru/article/kogo_chest_ne_beret_togo_palka_proj met

373. Сирих В. Методологія інтегративного право розуміння /В. Сирих //Право України. - 2014. - №1. - С. 113-119.

374. Ситдикова Р.И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов авторським правом /Р. И. Ситдикова. - М.: Статут, 2013. - 159 с.

375. Сичивиця О. Авторство і псевдоавторство в науці. Стаття друга. Плагіат і плагіатори /О. Сичивиця //Соціогуманітарні проблеми людини. - 2008. - №3. - С. 39 -47.

376. Скакун О.Ф. Потребою часу є прийняття деонтологічного (етичного) кодексу учених - правознавців України /О.Ф. Скакун //Юридична наука і практика. - 2011. - №1. - С. 5-12.

377. Слипченко С.А. Оборотоспособность объектов личных неимущественных прав, обеспечивающих социальное бытие физического лица: монография /С.А. Слипченко. - Х.: ФОП Мічурина Н.А., 2011. - 336 с.

378. Сліпченко С.О. Ім’я фізичної особи та його місце в системі об’єктів цивільного права /С.О. Сліпченко //Форум права. - 2014. - №3. - С. 352. -

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2014_3_5 9 .pdf

379. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //dic.academic.ru/dic.nsf/business/9843

380. Словарь бизнес -терминов. Академик.ру. - 2001[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/9843

381. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка/сост. под ред. А.Н. Чудинова (издание третье). - С.-Петербург, 1910. - С.460.

382. Солонина В.Ф. Цивільно -правові проблеми забезпечення права на захист в аспекті вибору способу захисту порушених прав /В.Ф. Солонина //Наукові праці МАУП. - 2011. - Вип. 2(29). - С. 178-182.

383. Старженецкий О.О природе компенсации за нарушение исключительных прав /О. Старженецкий //Интеллектуальная собственность. - 2003. - №8 . - С.24-32.

384. Стефанчук М.О. Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право» /М.О. Стефанчук . - Киев: Б.В., 2006. - 20 с.

385. Стефанчук Р. Десятиліття нового цивільного кодексу України: робота над помилками /Р. Стефанчук //Науковий часопис Національної академії прокуратури України. - 2014. - №1. - С. 200-211.

386. Стефанчук Р.О. Актуальні питання законотворення в сучасних умовах /Р.О. Стефанчук //Міжнародний юридичний вісник: збірн. наук. праць Національного університету державної податкової служби України. - 2015. - Вип. 1 (2). - С. 200-206.

387. Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) /Р. Стефанчук //Право України. - 2011. - №3. - С. 45-59.

388. Стефанчук Р. Сучасні проблеми приватного права (до 10—ї річниці прийняття Цивільного кодексу України) /Р. Стефанчук //Приватне право. - 2013. - №1. - С.94-105.

389. Стецюк Л.Л. Самозахист як форма захисту цивільних прав /Л.Л. Стецюк //Університетські наукові записки. - 2008. - №3. - С. 151-158.

390. Стоякин Г.Я. Меры защиты в советском гражданском праве //автореф. дис... на соиск. ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.03. /Г.Я. Стоякин. - Свердловск, 1973. - 17 с.

391. Стукало Н.В. Плагіат у студентських роботах ефективно виявляється за допомогою методичного посібника [Електронний ресурс] /Н.В. Стукало. -Режим доступу: http://studgov.blog.ztu.edu.ua/2013/03/663/

392. Субота Н. «Караоке на Майдані» і... в суді [Електронний ресурс]

/Н. Субота //Юридичний журнал. - 2005. - №8. - Режим доступу:

http://www.justmian.com.ua/article.php?id=1852.

393. Судариков С.А. Основы авторского права /С.А. Судариков. - Минск: Амалфея, 2000. - 512 с.

394. Сурмін Ю.П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація: навч.-метод. посіб. /Ю. П. Сурмін. - К.: НАДУ, 2008. -184 с.

395. Тацій В.Я. Проблеми формування правової політики в Україні /В.Я. Тацій //Вісник Академії правових наук України. - 1994. - №2. - С. 3-13.

396. Теннис А.О. Некоторые проблемные вопросы переводческой деятельности /А.О. Теннис /Гуманитарные исследования. - 2012. - №4 (44). - С.80-86.

397. Тимченко Г. Мирова угода в науці цивільного процесуального права Г. Тимченко //Право України. - 2004. - №8. - С.104-107.

398. Тимченко Г.П. Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав: дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.03 /Геннадій Петрович Тимченко. - Х., 2002. - 182 с.

399. Толковый словарь Ожегова. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.ozhegov.ru/slovo/17309. html

400. Толочкова Н.Г. Гражданско-правовая охрана авторских прав от контрафакции и плагиата: автореф. дис..на соиск. ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.03 «Гражд. право; Предприн. право; Семейное право; Междунар. частное право /Н.Г. Толочкова. - М.: РГБ, 2003. - 27 с.

401. Томилова Ю.Ю. Охранительные правоотношения в механизме правового регулирования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 /Юлия Юрьевна Томилова. - М., 2004. - 230 c.

402. Трифонова М.К. Понятие идеи в инновационной эпистимологии /М.К. Трифонова //Вісник СевНТУ. Серія: Філософія: зб. наук. пр. - Вип. 126. - Севастополь, 2012. - С.141-144.

403. Туранін В.Ю. Феномен юридичної мови: концептуалізація проблеми /В.Ю. Туранін //Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - №2 (61). - С. 73-79.

404. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами- членами, з іншої сторони від 27.06.2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011

405. Угода про співробітництво держав-учасниць СНД у сфері регулювання рекламної діяльності від 19.12.2003 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

406. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018

407. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. №275 -З

[Электронный ресурс] //Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа:

http: //www.pravo .by/main.aspx?guid=3871 &p0=HK9900275&p2=%7BNRPA%7D

408. Уголовный кодекс Республики Молдова от 18.04.2002. [Электронный

ресурс]. - Режим доступа:

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=331268

409. Уголовный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. -

Режим доступа:

http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=237375#LmkTarget_986

410. Удалкин В.А. Приписывание произведениям изобразительного искусства чужого авторства [Электронный ресурс] /В.А. Удалкин //Режим доступа: http://www.rbis.su/article.php?article=208

411. Удовика Л.Г. Правова політика України в умовах глобалізації /Л.Г.Удовика //Порівняльне аналітичне право. - 2013. - №2. - С. 65-70.

412. Ульянова Г.А. Объекты права интеллектуальной собственности, которые обеспечивают функционирование сети Интернет: проблемы правовой охраны /Г.А. Ульянова //Междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы пиратства в Российской Федерации. Особенности Интернет -пиратства», Москва. - 2011. - С. 93-99.

413. Ульянова Г.О. Деякі питання співавторства /Г.О. Ульянова //Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. Вип. 53. - Одеса: Юрид. літ-ра, 2009. - С. 145-152.

414. Ульянова Г.О. Захист прав творців реклами від неправомірного використанні рекламних матеріалів /Г.О. Ульянова //Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»: зб. наук. праць. - Т. ХІІ. - Одеса: Юрид. літ-ра, 2012. - С. 360-369.

415. Ульянова Г.О. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів у сфері права інтелектуальної власності /Г.О. Ульянова, Л.І. Бурова //Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - №4. - C. 107-110.

416. Ульянова Г.О. Охоронні правовідносини інтелектуальної власності /Г.О. Ульянова //Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2011. - №945. - С. 155-159.

417. Ульянова Г.О. Плагіат в роботах школярів та студентів: актуальна проблема сьогодення /Г.О. Ульянова //Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць Вип. 71. - Одеса: Юрид. літ-ра, 2014. - С. 255-261.

418. Ухвала Апеляційного суду міста Києва від 4 червня 2014 р. Справа

№22-ц/796/6757/2014 [Електронний ресурс]. -

http: //reyestr.court.gov. ua/Review/39213031

419. Ухвала Вищого адміністративного суду України 23 січня 2014 року К/800/54108/13 [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36969551

420. Ухвала Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 24 березня 2015 р. Справа №П/811/3521/14 [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/43269730

421. Фадеева И.М. Институциональные условия социальных практик плагиата /И. М. Фадеева, Д. В. Конова //Управление качеством: формирование компетенций выпускников вуза: матер. первой регион. науч.-практ. конф. (г. Ульяновск, 1.12.2011 г.). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - С.102-106.

422. Федерова Н. Телеформат як об’єкт правової охорони /Н. Федорова //Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2014. - №4. - С.29-34.

423. Фединяк Л. Мирова угода як спосіб врегулювання цивільно-правових спорів: окремі питання /Л. Фединяк //Право України. - 2003. - №4 - С. 53-56.

424. Федичкина О. Интеллектуальная собственность в мире мод [Электронный ресурс] /О. Федечкина. - Режим доступа: http: //www.creativeindustries.ru/rus/publications/2 5 5

425. Фесенко Є.В. Сучасні завдання кримінально-правової науки (Загальна частина) /Є.В. Фесенко //Право України. - 2010. - №9. - С. 66-72.

426. Финансовый словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //dic.academic.ru/dic. nsf/fm_enc/16386

427. Фирсов М.Л. Преступления в сфере авторских и смежных прав: автореф. дис. ... на соиск. ученой степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминол.; уголовно-исполнит. право» /М. Л. Фирсов. - М., 2013. - 30 с.

428. Філіпова Л. Морально-етичні заходи запобігання інформаційній небезпеці в Інтернеті /Л. Філіпова //Вісник книжкової палати. - 2013. - №3. - С. 1-3.

429. Флейшиц Е.А. Личные права в гражданском праве Союза ССР и капиталистических стран [Електронний ресурс] /Е. А. Флейшиц. - Москва: Юрид. изд-во НКЮ СССР: 1941. - 206 с.. - Режим доступа: http ://leb.nlr.ru/edoc/372218/

430. Фрис П.Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми: Монографія /П.Л. Фрис. - К.: АТІКА, 2005. - 332 c.

431. Халаїм Н.О. Правова охорона промислових зразків в Україні: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господар. право; господар.-процес. право /Н. О. Халаїм. - К., 2000. - 17 с.

432. Харитонов Є.О. Деякі питання класифікації юридичних фактів /Є.О. Харитонов //Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць Вип.42. - Одеса: Юрид. літ-ра, 2008. - С.73-81.

433. Харитонов Є.О. Законодавчі роботи часів Юстиніана і проблема «антиплагіату» /Є.О. Харитонов //Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: захист від контрафакції, піратства та плагіату: матер. IV Всеукр. наук.-практик. конф. (26 квітня 2013 р., м. Одеса). -Одеса, 2013. - С. 109-113.

434. Харитонов Є.О. Класифікація цивільних правовідносин: спроба новації у підходах /Є.О. Харитонов //Наукові праці Одеської національної юридичної академії: зб. наук. праць Т. VII. - Одеса: Юрид. літ-ра, 2008. - С.136-143.

435. Харитонова Е.И. Гражданские правоотношения интеллектуальной собственности, возникающие в результате творчества (концептуальные основы): моногр. /Е.И. Харитонова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Одесса: Феникс, 2012. - 413 с.

436. Харитонова О.І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади): моногр. /О.І. Харитонова. - Одеса: Фенікс, 2011. - 346 с.

437. Харитонова О.І. Проблемні питання класифікації правовідносин інтелектуальної власності /О.І. Харитонова //Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. - 2010. - №929. - С. 345-350.

438. Харитонова О.І. Співвідношення категорій «правовідносини інтелектуальної власності» та «регулятивні, організаційні, охоронні цивільні правовідносини» /О.І. Харитонова //Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць Вип.65. - Одеса: Юрид. літ-ра, 2012. - С.115-125.

439. Харитонова О.І. Поняття піратства у сфері права інтелектуальної власності /О.І. Харитонова //Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць Вип.66. - Одеса: Юрид. літ-ра, 2012. - С.231-238.

440. Харченко П.Г. Загальні засади застосування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та практики застосування статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції /П. Г. Харченко //ІІІ щорічний форум з публічного права. - Київ, 2014. - С.1-30.

441. Хохлов В.А. Оправе авторства /В. А. Хохлов //Законы России. Опыт. Анализ. Практика. - 2012. - №9. - С.52-59.

442. Цивільне законодавство України (основні категорії, принципи та концепти): монографія /авт. кол.; за заг. ред. Є.О. Харитонова. - Одеса: Фенікс, 2012. - 339 с.

443. Цивільне право: підручник /Борисова В.І., Спасибо-Фатєєва І.В., Яроцький В.Л. (ред.) Х.: Право. - 2011. - Т. 1. - 816 с.

444. Цивільне право України (традиції та новації): монографія /авт. кол.; за заг. ред. Є.О. Харитонова, Т.С. Ківалової, О.І. Харитонової; наук. ред. Н.Ю. Голубєва. - Одеса: Фенікс, 2010. - 700 с.

445. Цивільний кодекс України: наук. - практ. коментар /[заг. ред. Є.О. Харитонов]. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2007. - 1200 с.

446. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. -

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-

15/print1400072439709213

447. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page

448. Цимбал М. Судова експертиза: проблеми та перспективи розвитку /М. Цимбал //Право України. - 2002. №11. - C.127-129.

449. Цимбалюк В. Нормативно-правове забезпечення медіації в Україні: проблеми та перспективи /М. Цимбалюк //Юридичний вісник. - 2014. - №5. - С. 155-156.

450. Цюкало Ю.В. принцип справедливості у цивільно-правовому аспекті /Ю.В. Цюкало //Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. - 2013. - Вип. 644. - С. 71-75.

451. Чанишева А.Р. Цивільно-правові засоби захисту права на торгівельну марку /А.Р. Чанишева //Права людини як критерій морального виміру політики і державної влади: зб. тез доп. за матер. міжвузівських наукових читань, присвячених 57-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (8 грудня 2005 р.) /Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». - Суми, 2006. - С. 74-75.

452. Черкасов А. Сайт - сложный объект авторского права (некоторые аспекты проблемы) [Електронний ресурс] /А. Черкасов. - Режим доступа: http://www.comprice.ru/articles/detail.php?ID=42322

453. Чернявская В.Е. Плагиат как социокультурный феномен /В.Е. Чернявская //Известия Санкт-Петербургского университета экономики финансов. - 2011. - №3. - С. 26-31.

454. Чертков В.Л. Авторское право в периодической печати /В.Л. Чертков. - М.: Юрид. лит., 1989. - 144 с.

455. Чомахашвілі О.Ш. Адміністративно - правове регулювання охорони прав на промислові зразки в Україні [Електронний ресурс] /Дис... канд. наук: 12.00.07 /Чомахашвілі Олена Шотаєвна. - Ірпінь, 2008 //Режим доступу: http://adminpravo.com.ua/index.php/2010- 04 - 13 - 14 - 05 - 13/40 - 2010 - 06 - 21-15-01-31/421-33 -.html

456. Шабатько К.В. Поняття, сутність та значення інтересу як державноуправлінської категорії /К.В. Шабатько //Право і безпека. - 2012. - №4 (46). - С.104-109.

457. Шапорева Д.С. Конституционное право человека и гражданина на свободу творчества в современной России: автореф. дис. ... на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституц. право; Муницип. право» /Д. С. Шапорева. - Саратов, 2007. - 26 с.

458. Шевченко Я.М. Право інтелектуальної власності в системі цивільного права України /Я. М. Шевченко //Університетські наукові записки. - 2005. - №3 (15). - С. 49-51.

459. Шевчук Д. Чатування на плагіат: польський досвід [Електронний ресурс] /Д. Шевчук //Критика. - 2007. - №3 (113). - С.19-20. - Режим доступу: http://kulturolog.org.ua/publications/- p - article/477 - plagiarism.html

460. Шеллинг Ф.В. Философия искусства /Ф.В. Шеллинг. - М.: Мысль, 1999. - 608 с.

461. Шемшученко Ю. Свобода наукової творчості як конституційне право людини і громадянина. /Ю. Шемшученко, Т. Мілова //Вісник Національної академії наук України. - 2008. - №3. - C.36-39.

462. Шиліна А.Г. Українська мова 9 клас: Електронний навчальний курс з української мови для 9 класу [Електронний ресурс] /А.Г. Шиліна. - Режим доступу: http://www.zhu.edu.ua/mk_school/course/view.php?id=87

463. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько- правовий аспект: монографія /Р.Б. Шишка. - Х.: Вид-во Нац. ун -ту внутр. справ, 2002. - 368 с.

464. Шишка Р.Б. Плагіат та його прояви і небезпеки /Р. Б. Шишка //Часопис Київського університету права. - 2014. - №4. - С. 170-175.

465. Шишка Р.Б. Проблема зловживання правом в сучасному цивільному праві [Електронний ресурс] /Р.Б. Шишка //Приватне право і підприємництво. - 2014. - Вип. 13. - С. 24-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdl7Ppip_2014_13_8.pdf

466. Шишка Р.Б. Атаки на исключительность прав на объекты авторского права /Р.Б. Шишка //Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. - 2010. - №929. - С. 351-357.

467. Штепан П. Альтернативные способы разрешения споров [Електронний

ресурс] /А. Штепан. - Режим доступу:

http: //mo smediator. narod.ru/publikatsii/altemativnie_sposobi_razresheniya_sporov

468. Штефан О. Дещо до питання про порушення у сфері авторського права /О. Штефан //Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2009. - №6. - С.3 - 13.

469. Штефан О. Охорона і захист авторських прав: теоретичний аспект /О. Штефан //Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2010. - №4. - С. 3-17.

470. Штефан О. Плагіат - невід’ємна частина творчості? /О. Штефан //Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2012. - №2. - С. 20 - 29.

471. Щепилова Г.Г. Критерии классификации радиорекламы [Электронный ресурс] /Г.Г. Щепилова. - Медиаскоп. Электронный журнал. - 2010. - Вип. 1. - Режим доступа: http://www.mediascope.ru/node/546

472. Щукин П. Обзор сервисов для проверки контента на уникальность (плагиат) [Электронный ресурс] /П. Щукин. - Режим доступа: http://mexboy.su/?p=43

473. Яковюк І.В. Правова політика України в умовах європейської інтеграції /І.В. Яковюк //Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 5 груд. 2012 р.) /за ред. О.М. Руднєвої. - К.: НІСД, 2013. - С.32-37.

474. Якубівська Ю.Є. Вплив промислового шпигунства на сферу інтелектуальної власності /Ю.Є. Якубівська //Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2013. - №4 (6 9). - С. 158-162.

475. Якубова Е. Право артиста - исполнителя на имя /Е. Якубова //ИС. Авторское право и смежные права. - 2009. - №7. - С.9 -17.

476. Якушева Т.А. Плагиат: заимствование или присвоение. Как его видять в России и Г ермании /Т. А. Якушева //Закон и право. - 2007. - №4. - С. 53-55.

477. Advego Plagiatus [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //advego .ru/pl agiatus/

478. Anti-Plagiarism [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //ikc2. tup. km.ua/index_ua. shtml

479. Case of editorial board of Pravoye Delo and Shtekel v. Ukraine (Application

no. 33014/05) 5 may 2011[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104685#{%22itemid%22:[%22001- 104685%22]}

480. Christian Collberg Self-Plagiarism in Computer Science [Електронний

ресурс] /Christian Collberg, Stephen Kobourov //Communications of the ACM. - April 2005. - Vol. 48 Issue 4. - Р. 88-94. - Режим доступу:

http://splat.cs.arizona.edu/sp.pdf

481. Code of Ethics. Journal of International Business Studies [Електронний

ресурс]. - Режим доступу: http://www.palgrave-

j ournals.com/j ibs/j ibs_ethics_code.html.

482. Encyclopedia Britannica /Eleven edition. - V. XXI. - Cambridge: at the University Press, 1911. - C.629.

483. eTXT Антиплагиат [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.etxt.ru/antiplagiat/

484. Free to Air? Legal Protection for TV Program Formats [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.law.uchicago.edu/files/.../513-ng-free.pdf

485. Guide to Academic Honesty for Bishop's University: Avoidance of Plagiarism Draft copy Stuart J. McKelvie, Stephen L. Black, and Leo G. Standing; revised by Catherine Tracy 2011[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ubishops.ca/ccc/div/soc/psy/plagia04.pdf

486. Hanaba S. Freedom of Education as a Prerequisite for the Development of Creativity [Електронний ресурс] /S. Hanaba //Future Human Image. - 2014. - №1(4). - 22-32. - Режим доступу: http://www.fhijournaLorg/?p=431

487. Information Note on the Court’s case -law /August -September 2008. - No.

111. - 21 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.echr.coe.int/sites/search_eng/pages/search.aspx#{%22fulltext%22:[%22pl agiarism%22]}

488. Jonathan Hall Plagiarism Across the Curriculum: How Academic

Communities Can Meet the Challenge of the Undocumented Writer [Електронний ресурс] /Jonathan Hall /Across the Disciplines: A Journal of language, learning, and academic writing. - February 9, 2005. - Режим доступу:

http: //wac.colostate.edu/atd/articles/hall2005.cfm

489. Malinowski B. Freedom and Civilization. London: George Allen, 170.

Наводиться за: Всеволод Речицький Кодекс інтелектуальної чесності Щорічник Програма імені Фулбрайта в Україні Fulbright Program in Ukraine 200702008 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

www.fulbright.org.ua/.../Yearbook_2007_08.p.

490. Miguel Roig Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable

writing practices: A guide to ethical writing [Електронний ресурс] /Miguel Roig //August, 2006. - Режим доступу:

http: //facpub .stj ohns. edu/~roigm/plagiari sm/Index. html

491. Neelam Adhikari Avoiding Plagiarism and Self-Plagiarism /Neelam Adhikari //Journal of Nepal Paediatric Society. - May -August, 2010. - Vol. 30 Issue 2. - Р.77 -78.

492. Protection television format /Intemetional Formt Lawyers Association. United Kingdom. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ifla.tv/uk- rah-protectingrights. html

493. Pinto T. The influence of the ECHR on intellectual property rights /T. Pinto //European intellectual property review. - 2002. - Issue 4. - P. 216 - 218.

494. Publication Ethics Policies for Medical Journals [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.wame.org/resources/publication-ethics-policies-for- medical-journals#misconduct

495. Rob Siebers Self -plagiarism and the scientific literature [Електронний

ресурс] /Rob Siebers //New Zealand Journal of Medical Laboratory Science. - Apr. 2012. - Vol. 66 Issue 1. - Р. 3-4. - Режим доступу:

http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=691552337481845 ;res=IELHEA

496. The little book of plagiarism. What it is and how to avoid it /4th edition. - September 2014, University of Stirling. - 13 p.; Fowler James E. Avoiding Unintentional Plagiarism /James E. Fowler [Електронний ресурс]. - Режим доступа: grad.msu.edu/.../Plagiarism_Avoiding_Unintent.

497. Turnitin [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://turnitin.com/ Ulrich Michel Television Formats Not Protected under Copyright Law [Електронний ресурс] /Ulrich Michel. - Режим доступу: www.internationallawoffice.com/...- /Television

498. Jessica E. Bergman No More Format Disputes: Are Reality Television Formats the Proper Subject of Federal Copyright Protection? [Електронний ресурс] /Jessica E. Bergman //The Journal of Business, Entrepreneurship & the Law. - 2011. - V. 4. - Режим доступу: http://digitalcommons.pepperdine.edu/jbel

499. Larsson Marie Television Format - Enjoy the comfort off copyright or is there a new direction for tv-protection? The IP-system from WIPO in regards to the articles in the UNHR /Marie Larsson //Faculty of law Lund University [Електронний ресурс]. — Режим доступу: lup.lub.lu.se/student-papers/.../1852688.pdf

<< | >>
Источник: УЛЬЯНОВА Галина Олексіївна. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВІД ПЛАГІАТУ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -