Юридическая
консультация:
+7 499 9384202 - МСК
+7 812 4674402 - СПб
+8 800 3508413 - доб.560
 <<

Завдання для модульного контролю з навчального курсу «Історія держави і права України

Модульний контроль - одна із форм проміжного контролю засвоєння студентами (курсантами) навчального матеріалу. За навчальним планом з курсу історії держави і права України передбачається два модулі: nepumu- Держава і право в Україні від найдавніших часів і до початку XX століття; другий - Держава і право в Україні за новітнього часу.

Завдання модульного контролю згруповані у mpu блоки, що різняться складністю поставлених запитань. Перший блок завдань (запитання 1-2) для модульного контролю включає запиіпанняувигляді відкритого тесту, які вимагають однозначної відповіді. Другий блок завдань (запитання 3^) для модульного контролю включає запитання, що вимагають простої розгорнутої відповіді. Третій блок завдань (запитання 5^5) для модульного контролю включає запитання, що потребують широкої відповіді й уміння міркувати самостійно.

Оцінка модульної роботн співвідноситься зі складністю завдань. Перший блок запитань (відкриті тести) оцінюються по I (одному) балу за кожну правильну відповідь. Відповідно, другий і третій блоки питань оцінюються максимально по 5 (п’ять) і 9 (дев’ять) балів кожне. Максимальна кількість набраних балів модуля - 30. Позитивна оцінка - «трійка» - 16-21; «четвірка» - 22-27; «п’ятірка» - 28-30 балів. Менше 16 балів - «двійка».

При підготовці до відповіді студентові (курсантові) дозволяється користуватися власним конспектом.

Час, що відводиться на написання модуля - 2 академічні години (1 пара).

Обсяг роботи - в межах отриманого т. зв. стандартного листка (в т. ч. иа звороті).

BapianmJYe 1 Першого модуля з історії держави і права України.

1. У якому році було видано «Ординацію Війська Запорозького реестрового»?

2. Що в Кнєво-руській державі розуміли під терміном «обида)P.

3. Де, коли і з якою метою (статус, функції) запроваджувався (функціонував) в Україні (українських землях) інститут: мирових посередників.

4. Поясніть, чому ми називаємо російсько-український договір «Березневими статтями». Переяславським, Переяславсько-Московським, Moc

ковсько-Переяславським.

5. Розкажіть про інститут права власності за кРуською правдою» (Право власності на землю. Суб’єкти права власності. Охорона феодального землеволодіння законодавством. Право власності й право володіння).

6. Охарактеризуйте російські органи державного управління Укр ^ ною XlX - початку XX століття.


1. У якому році було видано «Экстрат изуказом, инструкций иуч- реждений Правитечьствующего Сената»?

2. Як називали найвищого військового урядовця у Великому князівстві Литовському?

3. Де, коли і з якою метою (статус, функції) запроваджувався (функціонував) в Україні (українських землях) інститут: станових приставів?

4. Поясніть сутність фінансово-адміністративної реформи княгині Ольги. Коли їїбуло проведено?

5. Розкажіть про мету й систему покарань за Литовськими Статутами на українських землях Великого князівства Литовського. (Покарання основні та додаткові).

6. Охарактеризуйте систему місцевих органів влади та управління Козацько-гетьманськоїдержавн.

Варіант As б Першого модуля з історії держави і права України.

1. У якому році було укладено «Зібрання малоросійських прав»?

2.

Кого у Литовських статутах називали прокураторами?

3. Де, коли і з якою метою (статус, функції) запроваджувався (функціонував) в Україні (українських землях) інститут: присяжнихповірених?

4. Поясніть, чому форму державного устрою Києво-руської держави у перший період її існування визначають як дружинну.

5. Розкажіть про характер судового процесу за Литовськими статутами на українських землях Великого князівства Литовського (Процесуальні права сторін. Процесуальна правоздатність різиих соціальних груп).

6. Охарактеризуйте військово-політичнийустрій Запорозької Січі.

BapiaiwtAs 7 Першого модуля з історії держави і права України.

1. У якому році було укладено «3від місцевих законів західних губерній»?

2. Хто зі старшин очолював сільську громаду села на німецькому праві?

3. Де, коли і з якою метою (статус, функції) запроваджувався (функціонував) в Україні (українських землях) інститут: юстиціаріїв?

4. Поясніть, коли у судочинстві в Києво-руській державі приступали до т. зв. аСудів Божих».

5. Розкажіть про особливості регулювання відносин кримінального характеру в Запорозькій Січі (Види злочинів у «козацькому праві». Мета, характер і види покарання).

6. Охарактеризуйте судовий устрій на українських землях Литовсько-руської держави.

Варіант As 8 Першого модуля з історії держави і права України.

1. У яких роках Ф. Чуйкевичем було укладено збірник «Суд ' P03 права в правах малоросійських»?

2. Як у Київській Pyci називали збирачів судових зборів?


1. Поясніть, які земельні володіння у Козацько-гетьманській державі називали «зупольними». Яким був їх правовий статус?

2. Розкажіть про інститут злочину на українських землях Великого князівства Литовського. Поняття й види злочинів за Литовськими стагу тами (Об’єкти посягання злочину. Суб’єкти злочину. Вік кримінальної відповідальності. Обставини звільнення від кримінальної відповідальності)

3. Охарактеризуйте судоустрій Києво-руської держави?

Варіант № 12 Першого модуля з історії держави і права України.

1. У якому році у Лівобережній Україні було остаточно ліквідовано гетьманство?

2. Яке покарання у Литовсько-руській державі означало «політичну смерть» шляхтича, ставило його поза законом?

3. Де, коли і з якою метою (статус, функції) запроваджувався (функціонував) в Україні (українських землях) інститут: крайника!

4. Поясніть, у чому сутність т. зв. «хресного цілування». Коли, де і для чого в українських землях воно здійснювалося?

5. Розкажіть про спадкове право у Козацько-гетьманській державі (Права на спадщину для різиих категорій спадкоємців. Право дітей на спадщину. Форми спадкування: на підставі заповіту та закону. Обмеження в успадкуванні).

6. Охарактеризуйте органи сільського самоврядування в Україні імперської доби (Російська та Австро-Угорська імперії).

Варіант № 13 Першого модуля з історії держави і права Українн.

1. У якому році на українських землях Великого князівства Литовського було остаточно закріпачено селянство?

2. Хто зі старшин очолював сільську громаду села на волоському праві?

3. Де, коли і з якою метою (статус, функції) запроваджувався (функціонував) в Україні (українських землях) інститут: підкоморія?

4. Поясніть, що таке «колективний сюзеренітету>. Коли він існував в історії держави і права України?

5. Розкажіть про спадкове право за Литовськими статутами на українських землях Великого князівства Литовського (Правові форми успадкування майна. Обмеження у спадкуванні).

6. Охарактеризуйте «договірні статті» як юридичний засіб обмеження української гетьманської державності.

Варіант № 14 Першого модуля з історії держави і права України.

1. У якому році на землях Лівобережної України російським самодержавством було відновлено кріпацтво?

2. Яким був статус Буковини в Австрійській імперії у 60-х роках ХіХ

<< |
Источник: Терлюк I. Я.. Історія держави і права України: Навчальний посібник,- K.,2011.- 944 c.. 2011

Еще по теме Завдання для модульного контролю з навчального курсу «Історія держави і права України:

 1. ТЕМА 1 Історія держави і права зарубіжних країн як наука
 2. 1.1. Призначення курсу "Історія держави і права зарубіжних країн
 3. § 4. Навчальний курс адміністративного права
 4. §1. Історія держави і права зарубіжних країн як наука
 5. §2. Історія держави і права зарубіжних країн як навчальна дисципліна
 6. Особливості історії держави і права зарубіжних країн як навчальної дисципліни
 7. Система навчального курсу, його програмне забезпечення
 8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 9. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 10. T.О. Коломоєць, В.K. Колпаков. Вступ до навчального курсу «адміністративне право України» : текст лекцій / T. О. Коломоєць, В. K. Колпаков. — K. : Ін Юре,2014. — 240 c. — Бібліогр. : c. 210—222., 2014
 11. Гавриленко О.А.. Історія держави і права України: стародавня доба : навчальний посібник. - Харків: ХНУВС,2011. - 64 с., 2011
 12. Іванов В.М.. Історія держави і права України : підручник. / В.М. Іванов - К. : КУП НАНУ,2013. - 892с., 2013
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -