<<
>>

Список використаної та рекомендованої літератури

Основні джерела

Конституція України : прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р.//Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 липня 2005 p.

// Відомості Верховної Ради України — 2005. — № 35-37. - Ст. 446.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : введений в дію Постановою Верховної Ради Української PCP від 7 грудня 1984 p. // Відомості Верховної Ради Української PCP — 1984. — Додаток до № 51. - Ст. 1122.

Кодекс цивільного захисту України : Закон України від 2 жовтня 2012 p. // Офіційний вісникУкраїни. — 2012. — № 89. — Ст. 3589.

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: схвалена розпорядженням Кабінету

Міністрів України від 1 квітня 2014 p. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 30. — Ст. 831.

Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 p. // Офіційний вісникУкраїни. — 2006. — № 7. — Ст. 376.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 p. // Відомості Верховної Ради України — 2001. — № 25 — Ст. 131.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 9—10. — Ст. 88.

Митний кодекс України : Закон України від 13 березня 2012 p. // Офіційний вісник України. - 2012. - № 32. - Ст. 1175.

Повітряний кодекс України : Закон України від 19 травня 2011 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 48—49. — Ст. 536.

Податковий кодекс України : Закон України від 2 грудня 2010 p. // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 15-16, № 17. - Ст. 112.

Положення про здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань : затверджено Указом Президента України від 27 вересня 2010 p.

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua/rada/cont- rol/uk

Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі : Закон України від 1 грудня 1994 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 52. — Ст. 455.

Про адміністративні послуги : Закон України від 6 вересня 2012 p. // Офіційний вісник України. - 2012. - № 76. - Ст. 3067.

Про біженцівта осіб, які потребуютьдодатково- го або тимчасового захисту : Закон України від 8 липня 2011 p. // Офіційний вісник України. - 2011. - № 59. - Ст. 2347.

Про благодійництво та благодійні організації : Закон України від 16 вересня 1997 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. - № 46. - Ст. 292.

Про громадські об’єднання : Закон України від 22 березня 2012 p. // Офіційний вісник України. - 2012. - № 30. - Ст. 26.

Про громадянство України : Закон України від 18 січня 2001 p. //Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 13. — Ст. 65.

Про державну службу : Закон України від 17 листопада 2011 p. // Офіційний вісник України. - 2012. - № 4 - Ст. 115.

Про дорожній рух : Закон України від 30 червня 1993 p. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 31. - Ст. 338.

Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України від 7 квітня 2011 p. //

Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 40. — Ст. 404.

Про затвердження переліку урядових комітетів та їх посадового складу : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2010 p. // Офіційний вісник України. — 2010. - № 87. - Ст. 3076.

Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22 липня 1998 p. // Офіційний вісник України. — 1999. — №21. - Ст. 943.

Про звернення громадян : Закон України від 2 жовтня 1996 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 47. — Ст. 256.

Про імміграцію : Закон України від 7 червня 2001 p. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 41. - Ст. 197.

Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 p.

// Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 13. — Ст. 222.

Про міліцію : Закон України від 20 грудня 1990 p. // Відомості Верховної Ради Української PCP — 1991. — № 4. — Ст. 20.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 травня 1999 p. // Відомості

Верховної Ради України. — 1999. — № 20. — Ст. 190.

Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 1998 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. - № 1. - Ст. 2.

Про оборону України : Закон України від 6 грудня 1991 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 9. — Ст. 106.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 9 грудня 2010 p. // Офіційний вісник України. - 2010. - № 94. - Ст. 3334.

Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11 липня 2001 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 48. — Ст. 254.

Про охоронну діяльність : Закон України від 22 березня 2012 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 2. — Ст. 8.

Про політичні партії в Україні : Закон України від 5 квітня 2001 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 23. — Ст. 11.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22 вересня 2011 p. // Офіційний вісник України. — 2011. — № 83. — Ст. 3014.

Про прикордонний контроль : Закон України від 5 листопада 2009 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 6. — Ст. 46.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15 вересня 1999 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. - № 45. - Ст. 397.

Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим : ЗаконУкраїни від 16 червня 2011 p. // Офіційний вісник України. — 2011. — № 53. - Ст. 2090.

Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні : Закон України від 11 грудня 2003 p.

// Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 15. — Ст. 232.

Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23 квітня 1991 p. // Відомості Верховної Ради УРСР — 1991. — № 25. - Ст. 283.

Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 33. — Ст. 175.

Про споживчу кооперацію : Закон України від 10 квітня 1992 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 30. — Ст. 414.

Про столицю України — місто-герой Київ : Закон України від 15 січня 1999 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 11. — Ст. 79.

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 41—42. — Ст. 529.

Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : Закон України від 22 червня 2000 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 40. — Ст. 338.

Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 2011 p. // Офіційний вісникУкраїни. — 2011. — № 27. — Ст. 1123.

Схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади : затверджено Указом Президента України від 9 грудня 2010 p. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1085/2010

Charter of Fundamental Rights of the European Union [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.europarl.europa.eu

European Charter for Regional or Minority Languages [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.europarl.europa.eu

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www. europarl.europa. eu

European Framework Convention for the Protection of National Minorities [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.europarl. europa.eu

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.europarl.europa.eu

Додаткові джерела

Авер’янов В.

Б. Вибрані наукові праці /упоряд. : Андрійко О. Ф. (кер. кол.), Harpe- бельний В. П., Кисіль Л. Є., Педько Ю. C. та ін. ; за заг. ред. Ю. C. Шемшученка, О. Ф. Андрійко. — K. : Інститут держави і права ім. В. M. Корецького HAH України, 2011.-448 c.

Адміністративна процедура та адміністративні послуги: зарубіжний досвід і пропозиції для України / I. Б. Коліушко (відп. ред.). — K. : Факт, 2003. — 495 c.

Адміністративнеправо: підручник/Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. M. Гаращук, В. В. Богуць- кий та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. M. Гаращука, В. В. Зуй. — X. : Право, 2010. - 624c.

Адміністративне право зарубіжних країн : курс лекцій / [Кузьменко О. B., Пастух I. Д., Користін О. Є. та ін.] ; за ред. О. В. Кузьменко. — K. : Юрінком Інтер, 2014. — 528 c.

Адміністративне право України : словник термінів / T. О. Коломоєць, В. K. Колпаков, О. В. Кузьменко, Д. M. Лук’янець та ін. ; за заг. ред. T. О. Коломоєць, В. K. Колпакова. — K. : Ін Юре, 2014. - 520 c.

Адміністративне право України : акад. курс : підруч. : у 2 т. / відп. ред. В. Б. Авер’янов. T. 1 : Загальна частина. — K. : Юридична думка, 2007 — 591 c.; T. 2 : Особлива частина. — K. : Юридичнадумка, 2009. — 600 c.

Адміністративний процес : загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна) : наук.-практ. посіб. / Манн T., Мельник P., Бевзенко B., КомзюкА. ; пер. та адапт. з нім. Мельника P ; за заг. ред. Бевзенка В. — K. : Алерта, 2013. — 308 c.

Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні / за ред. В. В. Кравченка, M. О. Баймуратова, О. В. Батанова. — K. : Атіка, 2007. — 864 c.

Анпілогов О. В. Захист прав та свобод громадянина прокурором в адміністративному судочинстві : монографія / О. В. Анпілогов. — K. : Ін Юре, 2008. - 167 c.

Бєлкін Л. M. Забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади: адміністративно-правовий вимір : монографія / Л. M. Бєлкін. — Ужгород : Береза, 2014. — 552 c.

Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: орга- нізаційно-правові засади / Ю.

П. Битяк. — X. : Право, 2005. — 304 c.

Демський E. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / E. Ф. Демський. — K. : Юрінком Інтер, 2008. — 495 c.

Дерець В. А. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини / В. А. Дерець. — K. : Юридичнадумка, 2007. — 180 c.

Державне управління : європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [Авер’я- нов В. Б., Дерець В. А, Ославський M. I., Писаренко Г. M., Пухтецька A. A.] ; за заг.

ред. В. Б. Авер’янова. — K. : Юстініан, 2007. — 288 c.

Європейська інтеграція / кол. авт. ; за заг. ред. I. А. Грицяка та Д. I. Дзвінчука. — Івано- Франківськ : Місто HB, 2013. — 464 c.

Коломоець T. О. Адміністративне право України : акад. курс : підручник / T. О. Коло- моєць. — K. : Юрінком Інтер, 2011. — 567 c.

Колпаков В. K Юрисдикція адміністративних судів : монографія. B 2 кн. / В. K. Колпаков, В. В. Гордєєв. — X. : Харків юридичний, 2011. - Кн. 1. - 352 c.; Кн. 2. - 252 c.

Концепція реформи адміністративного права : проект / В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, I. П. Голосніченко, Є. В. Додін та ін. // Український правовий часопис. — № 4. - 1999. - C. 35-60.

Курінний Є. В. Предмет і об’єкт адміністративного права : монографія / Є. В. Курінний. — Дніпропетровськ : Ліра, 2004. — 340 c.

Kypc адміністративного права України : підручник / В. K. Колпаков, О. В. Кузьменко, I. Д. Пастух, В. Д. Сущенко [та ін.]. — 2-ге вид., перероб. і допов. — K. : Юрінком Інтер, 2013. — 872 c.

Лук ’янець Д. M. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія і практика правового регулювання : монографія / Д. M. Лук’янець. — Суми : Університетська книга, 2006. - 367 c.

Мішина H. В. Органи самоорганізації населення: минуле, сучасне, перспективи : монографія / H. В. Мішина. — О. : ОРІДУ НАДУ, 2008. - 240 c.

Новий курс : реформи в Україні. 2010—2015. Національна доповідь / за заг. ред. В. M. Гейця. - K.: НВЦ НБУВ, 2010. - 232 c.

Права громадян в сфері виконавчої влади : адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк та ін. ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. — K. : Науковадумка, 2007. — 587 c.

Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики : у 2 кн. / за заг. ред. Ю. C. Шем- шученка ; [ред. кол. : Ю. C. Шемшученко (голова)] / Кн. 2 : Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністра- тивномуправі / відп. ред. В. Б. Авер’янов. — K. : Конус-Ю, 2008. - 314c.

Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : монографія / Алексєєв В. M. та ін. — Д. : Монолит, 2010. — 398 c.

ПухтвцькаА. А. Європейські принципи адміністративного права та європейський адміністративний простір / А. А. Пухтецька. — K. : Інститутдержавиіправаім. В. M. Корецького HAH України, 2007. - 88 c.

Реформа публічної адміністрації в Україні : проекти концепції та законів / I. Коліушко,

В. Тимощук (упоряд.). — K. : Фокус-Ю,

2006. - 192 c.

Руководство по мониторингу административного правосудия / Академия им. Фольке Бернадота и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. — Варшава : БДИПЧ, 2013. — 110 с.

ПІколик A. M. Порівняльне адміністративне право / A. M. ПІколик. — Львів : ЗУКЦ,

2007. - 308 с.

Юридична відповідальність : проблеми виключення та звільнення / відп. ред. Ю. В. Бау- лін. — Донецьк : Кальміус, 2013. — 424 c.

Caranta R., GerbrandyA. Traditions and Change in European Administrative Law / Roberto Caranta, Anna Gerbrandy. — Europa Law Publishing, 2011. — 355 s.

Chiti E., Mattarella B-G. Global Administrative Law and EU Administrative Law: Relationships, Legal Issues and Comparison / Edoardo Chiti, Bernardo Giorgio Mattarella. — Springer Science & Business Media, 2011. — 422 s.

Europe and Governance: The European Administrative Space // Preparing Public Administrations forthe EuropeanAdministrative Space», SIGMA Papers, 1998, № 23, OECD Publishing [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// dx.doi.org/10.1787/5kml6143zd8p-en

Forsthoff E. Rechtsfragen der leistenden Verwal- tung / E. Forsthoff. — Stuttgart: W Kohlhammer Verlag, 1959. - S. 23.

Schwmze J. Administrative Law Under European Influence: On the Convergence of the Administrative Laws of the EU Member States / Jiirgen Schwarze. — London: Sweet & Maxwell, 1996. - 840 s.

<< | >>
Источник: T.О. Коломоєць, В.K. Колпаков. Вступ до навчального курсу «адміністративне право України» : текст лекцій / T. О. Коломоєць, В. K. Колпаков. — K. : Ін Юре,2014. — 240 c. — Бібліогр. : c. 210—222.. 2014

Еще по теме Список використаної та рекомендованої літератури:

  1. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  2. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИОсновна література1. Венгеров А. Б. Теория государства и права. — М., 2000.2. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. — К., 2000.3. Комаров С. А. Теория государства и права. — М., 1999.4. Котюк В. О. Теорія права: Курс лекцій. — К.: Вентурі, 1996.5. Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Под ред. М. Н. Марченко. — М., 1998.\ \
  3. ЗМІСТ
  4. Зміст
  5. Список використаної та рекомендованої літератури
  6. Криміналістична характеристика злочинів
  7. Психологічні основи взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів
  8. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
  9. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
  10. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -