<<
>>

3. Особливостідержавної служби в митних органах

Із розвитком держави, становленням ринкових відносин, інтеграцією України у світове співтовариство значною мірою змінюється характер роботи працівників митних органів, передусім тих, на яких поширюється дія спеціальних правил про проходження служби в митних органах, зростають вимоги до їх кваліфікації, підвищується відповідальність за виконану роботу.

Засади нової кадрової політики в митній службі України закладені в МК, у розділі XX якого визначені основи правового статусу посадових осіб.

Цей статус відрізняється від статусу державного службовця, визначеного Законом України «Про державну службу». Це зумовлюється об'єктивними чинниками — підвищеним емоційно-психологічним напруженням їх роботи із захисту митних кордонів України, що пов'язано з протистоянням особам, які намагаються порушити порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон. Окрім того, митна служба виконує різноманітні функції — фіскальні, правоохоронні, регулятивні та інші, які потребують спеціальних знань з боку службовців митних органів, володіння технічними засобами, психологією взаємовідносин з клієнтами тощо.

Тому служба в митних органах виступає особливим видом державної служби. Вона організована на певних принципах, серед яких основними є: пріоритет прав і свобод громадянина й особи в митній справі; рівний доступ громадян України до служби в митних органах; єдність вимог, що застосовуються до проходження служби в митних органах; професіоналізм і компетентність службовців митних органів; гласність їх діяльності, що, головним чином, виявляється в обов'язку цієї служби інформувати осіб, які переміщують товари та транспортні засоби через митний кордон України, про діючі правила цієї діяльності; відповідальність за прийняті рішення щодо переміщення цих товарів та транспортних засобів, у тому числі майнова, дисциплінарна та кримінальна відповідальність; позапартійність службовців.

Серед службовців митних органів особливе місце займають посадові особи. До них належать керівники та заступники керівників центрального апарату ДМС України, регіональних митниць, митниць, а також працівники митних постів, на яких МК, іншими актами законодавства України та відповідними відомчими нормативними документами покладено здійснення організаційно-розпорядчих, консультативно-дорадчих і правоохоронних функцій митних органів, а також безпосереднє провадження митної справи.

Посадовими особами митних органів можуть бути лише громадяни України.

Посадові особи митних органів у межах своїх повноважень і функціональних обов'язків забезпечують виконання митного законодавства і безпосереднє здійснення митної справи.

Посадові особи митних органів під час виконання покладених на них обов'язків керуються тільки законодавством. Ніхто інший, за винятком уповноважених посадових осіб, у випадках, передбачених законодавством, не вправі втручатися в законну діяльність працівників митних органів.

Посадові особи митних органів зобов'язані: неухильно дотримуватися вимог Конституції України, МК, інших актів законодавства України, що регулюють діяльність митних органів; активно захищати інтереси України, зберігати і примножувати її економічний потенціал, історичні та культурні цінності українського народу; шанобливо ставитися до громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, не порушувати їх права, законні інтереси, не принижувати честі й гідності; сумлінно, на високому професійному рівні провадити службову діяльність, виконувати накази та розпорядження безпосередніх начальників; підвищувати рівень своїх знань і вдосконалювати методи роботи, пов'язаної із здійсненням митної справи, боротьбою з контрабандою і порушеннями митних правил, бути ініціативними і наполегливими; не порушувати трудової дисципліни, не допускати інших вчинків, не сумісних із статусом працівника митних органів, які можуть зашкодити інтересам митної служби або негативно вплинути на їх репутацію.

Посадовим особам митних органів надаються необхідні для виконання службових обов'язків права: здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України; справляння митних та інших платежів, пов'язаних з переміщенням товарів через митний кордон України; провадження у справах про порушення митних правил та проведення дізнання в кримінальних справах про контрабанду під час виконання службових завдань.

Прийняття на службу до митних органів, просування по ній посадових осіб, стимулювання їх праці провадиться відповідно до займаних ними посад.

Посадові особи митних органів проходять атестацію. Порядок проведення атестації визначається головою ДМС.

Посадовим особам митних органів присвоюються персональні звання відповідно до займаних посад і визначених строків вислуги у кожному званні.

На службу до митних органів приймаються на добровільній договірній основі громадяни України, що досягли 18-річного віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я виконувати покладені на митні органи завдання. Із прийняттям на службу може бути встановлено випробування строком до шести місяців.

Не можуть бути прийняті на службу до митних органів особи, які були засуджені за вчинення злочину.

Посадові особи митних органів, визнані за вироком суду, що набрав чинність, винними у вчиненні злочину, звільняються зі служби в митних органах.

Посадові особи митних органів, яким вперше присвоюється персональне звання, приймають урочисте зобов'язання посадових осіб митних органів такого змісту: «Вступаючи на службу в митні органи, урочисто зобов'язуюсь бути відданим Українському народу, справі української державності, неухильно дотримуватись вимог Конституції України, Митного кодексу України та законодавства. Зобов'язуюсь активно захищати інтереси Української держави, її економічний суверенітет і безпеку, суворо дотримуватись дисципліни, сумлінно, на високому професійному рівні виконувати свої службові обов'язки, зберігати державну таємницю, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян».

Посадові особи митних органів не можуть бути членами політичних партій і рухів, брати участь у діяльності інших об'єднань громадян, що мають не меті політичні цілі. Вони не мають права виконувати рішення таких партій, рухів та об'єднань, а також організовувати страйки і брати участь у них, вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню митних органів.

Посадова особа митних органів під час виконання службових обов'язків зобов'язана зберігати державну, комерційну таємницю та іншу довірену їй конфіденційну інформацію. За розголошення відомостей, що становлять державну, комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію, а також за втрату документів, що містять відомості, які становлять державну, комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію, посадова особа митних органів несе відповідальність згідно із законодавством.

Посадові особи митних органів перебувають під захистом закону. Законом гарантується захист життя, здоров'я, честі, гідності, майна цих посадових осіб та членів їх сімей від злочинних посягань, інших протиправних дій.

Вплив у будь-якій формі на посадових осіб митних органів з метою перешкоджання виконанню ними службових обов'язків або прийняття неправомірних рішень, без ознак злочину, тягне за собою відповідну правову відповідальність. Також передбачена відповідальність і за непокору законному розпорядженню або вимозі посадової особи митних органів та деякі інші дії.

У разі протиправної поведінки особи посадові особи мають право застосовувати зброю, але повинні це здійснювати лише в межах, необхідних для припинення такої поведінки.

Для забезпечення правильного та ефективного застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї посадові особи митних органів проходять спеціальну підготовку та періодичні перевірки щодо придатності до таких дій.

У разі застосування фізичної сили і спеціальних засобів посадова особа митного органу зобов'язана: попередити про намір їх застосування, з урахуванням при цьому достатнього часу для виконання своїх вимог, за винятком випадків, коли зволікання із застосуванням фізичної сили і спеціальних засобів створює безпосередню загрозу її життю, здоров'ю, життю та здоров'ю інших людей або загрожує іншими тяжкими наслідками; забезпечити особам, які отримали тяжкі ушкодження, надання першої медичної допомоги і негайно повідомити про те, що сталося, начальника митного органу або його заступника; залежно від характеру та ступеня небезпеки правопорушення, а також сили опору осіб, які його скоїли, прагнути до того, щоб шкода, заподіяна під час усунення загрози, була мінімальною.

Посадові особи митних органів мають право застосовувати фізичну силу у таких випадках: а) для припинення порушень митних правил, затримання осіб, які їх скоїли, подолання опору законним розпорядженням або вимогам працівників митних органів; б) для забезпечення доступу в приміщення, на територію, до товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем; в) для припинення інших дій, що перешкоджають виконанню покладених на них обов'язків, якщо насильницькі засоби впливу не забезпечують виконання цих обов'язків.

Під час здійснення митного контролю та митного оформлення не допускається заподіяння іншим державним органам, громадянам та підприємствам шкоди, приниження честі й гідності громадян та вчинення інших неправомірних дій.

Збитки, заподіяні іншому державному органу, громадянину та підприємству неправомірними діями митних органів та їх посадових осіб під час виконання ними своїх повноважень, відшкодовуються на загальних підставах відповідно до МК та інших законодавчих актів України.

Будь-яка особа має право оскаржити до вищестоящого митного органу або до суду рішення, дії або бездіяльність митних органів та їх посадових осіб, якщо вважає, що порушено її права та охоронювані законом інтереси.

<< | >>
Источник: Авер'янов В.Б.. Підручник: У двох томах: Том 2. Особлива частина. — К.,2009. — 600 с.. 2009

Еще по теме 3. Особливостідержавної служби в митних органах:

 1. 2. Кабінет Міністрів — вищий орган у системі органів виконавчої влади, його склад, основні функції та повноваження
 2. Не можуть бути призначені на посади в місцеві державні адміністрації особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.
 3. 3. Державна податкова служба в Україні
 4. 3. Особливостідержавної служби в митних органах
 5. § 2. Оскарження в адміністративному порядку та його особливості в окремих сферах державного управління
 6. 5. Орган виконавчої влади та правовий статус його керівника
 7. ГЛАВА З ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 8. 1. Конституційні засади становлення та розвитку державної служби в Україні
 9. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ від 25 грудня 2008 року № 2274/5 Про затвердження Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби
 10. 2.1. Теоретико–правові засади діяльності міліції, інших правоохоронних органів по забезпеченню реалізації правового статусу неповнолітніх.
 11. 2.4. Інформаційні системи Державної прикордонної служби України
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -