<<
>>

Реєстрація і облік справ та матеріалів, що надійшли до суду

2.11. Реєстрація справ та інших матеріалів забезпечує організацію належного обліку, контролю та оперативного їх розшуку.

Основним принципом реєстрації є одноразовість. Кожен документ, справа повинні реєструватись в даному суді лише один раз.

2.12.

Судові справи та інші матеріали, що надійшли до суду, реєструються на обліково-статистичних картках, в журналах і алфавітних покажчиках.

2.13. Кримінальні справи, що надійшли до суду, реєструються у відповідних обліково-статистичних картках по першій, касаційній, наглядній інстанціях та в алфавітному покажчику. Алфавітний покажчик ведеться на кожного обвинуваченого .

2.14. Цивільні справи по першій, апеляційній касаційній, інстанціях, а також позовні заяви, що залишені без руху на підставі ст.139 ЦПК України,реєструються на обліково-статистичних картках та алфавітному покажчику .

2.15. Справи про адміністративні правопорушення, а також кримінальні справи, закриті на стадії попереднього слідства чи дізнання на підставі ст.51 КК України і ст.7-2 КПК України , що надійшли до суду для застосування заходів адміністративного стягнення, реєструються в обліково-статистичних картках та алфавітному покажчику .

2.16. Справи про умовно-дострокове звільнення від покарання; заміна покарання більш м'яким; скорочення або зняття іспитового строку; скасування відстрочки виконання вироку або звільнення від покарання після закінчення відстрочки; звільнення від покарання у зв'язку з хворобою; зняття судимості; зміна умов утримання осіб, засуджених до позбавлення волі; заміна виправних робіт штрафом, громадською доганою, позбавленням волі; включення часу відбування виправних робіт і часу роботи в колоніях-поселеннях у трудовий стаж; направлення в ЛТП алкоголіків і наркоманів; встановлення адміністративного нагляду та інші справи реєструються в обліково-статистичних картках та алфавітному покажчику.

2.17.

Справи щодо неповнолітніх, у тому числі закриті провадженням, до яких застосовуються примусові заходи виховного характеру, реєструються в обліково-статистичних картках та алфавітному покажчику .

2.18. Обліково-статистичні картки зберігаються в картотеках окремо за формами реєстрації. В обліково-статистичних картках, відповідно до руху справи, повинні заповнюватись всі реквізити, передбачені формами.

2.19. Після закінчення календарного року обліково-статистичні картки на справи, що не розглянуті по суті, вилучаються і переставляються в картотеку наступного року із зазначенням на них нового порядкового номера, наприклад:

Справа 2-360/2003 р.

———————————

2-1/2004 р.

Після перенесення карток на всі нерозглянуті справи минулого року продовжується порядкова реєстрація справ, що надходять.

У картотеку минулого року замість вилучених обліково-статистичних карток вкладаються картки-замінники, на яких ставиться номер по картотеці минулого року, робиться напис про перенесення у картотеку наступного року і зазначається новий номер.

2.20. Для реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції встановлено реєстраційні індекси:

"1" - кримінальні справи, перша інстанція;

"1-н" - справи неповнолітніх, щодо яких застосовуються

примусові заходи виховного характеру;

"11" - кримінальні справи,апеляційна інстанція;

"2" - цивільні справи, перша інстанція;

"22" - цивільні справи апеляційна інстанція;

"3" - справи про адміністративні правопорушення, а також кримінальні справи, закриті провадженням у стадії попереднього слідства чи дізнання на підставі ст.51 КК України та ст.7-2 КПК України, що надійшли до суду для застосування заходів адміністративного стягнення;

"4-к" - касаційні скарги у кримінальних справах;

"4-ц" - касаційні скарги у цивільних справах;

"5" - справи про умовно-дострокове звільнення від покарання; заміна покарання більш м'яким; скорочення або зняття іспитового строку; скасування відстрочки виконання вироку або звільнення від покарання після закінчення відстрочки; звільнення від покарання у зв'язку з хворобою; зняття судимості; зміна умов утримання осіб, засуджених до позбавлення волі; заміна виправних робіт штрафом, громадською доганою, позбавленням волі; включення часу відбування виправних робіт і часу роботи в колоніях-поселеннях у трудовий стаж; направлення в ЛТП алкоголіків і наркоманів; встановлення адміністративного нагляду та інші справи;

"6" - листування за заявами, пропозиціями, скаргами на роботу суду.

2.21.

Номер судової справи та інших матеріалів складається з індексу, порядкового номера із зазначенням року згідно з номером обліково-статистичної картки або реєстраційного журналу.

Наприклад, 1-20-2004 р. (кримінальна справа, перша інстанція), 3-26-2004 р.(справа про адміністративне правопорушення).Цей номер зазначається на обгортці справи або матеріалу і в алфавітному покажчику. За цим номером ведеться і все листування по справі.

2.22. Кримінальні справи публічного і приватного обвинувачення та цивільні справи підшиваються в обкладинку .

2.23. Для кримінальних справ, що надійшли з органів попереднього слідства, може бути використана та обкладинка, в якій справа надійшла. При цьому на обкладинці потрібно заповнити необхідні реквізити (штамп та найменування суду, порядковий номер справи, коли розпочато провадження в даному суді тощо).

Якщо кримінальну справу, що надійшла з органу попереднього слідства, підшито в нову обкладинку, тоді повинна бути збережена і стара обкладинка, в якій справа надійшла. На новій обкладинці також заповнюються всі реквізити. На обкладинках справ, по яких обвинувачені знаходяться під вартою, ставиться штамп "під вартою".

На внутрішньому боці обкладинки кримінальної і цивільної справи міститься довідковий лист, де зазначаються всі дії по справі (надіслання повісток, копії обвинувального висновку, позовної заяви, вироку, рішення, по виконанню судового вироку, рішення тощо).

По кримінальних справах, що розглядаються апеляційною і касаційною інстанціями, обкладинки не замінюються.

2.24. Інші справи та матеріали підшиваються в обкладинки відповідної форми .

2.25. Дата надходження справи, що зазначається на обкладинці, в обліково-статистичній картці або реєстраційному журналі повинна відповідати даті фактичного надходження справи до суду.

По справах і позовних заявах, що надійшли до суду поштою, ця дата зазначається відповідно до штампу, який проставлено канцелярією в день прийому заяви; по справах і позовних заявах, прийнятих суддею на прийомі, дата надходження справи зазначається відповідно до резолюції, вчиненої суддею під час прийому.

2.26.

Кримінальні, цивільні та інші справи, що надійшли з вищої судової інстанції після скасування вироку, рішення або ухвали, а також справи, що надійшли після додаткового розслідування, реєструються як такі, що надійшли вперше, і їм дається новий номер.

До алфавітного покажчика зазначені справи заносяться вдруге, а до попереднього запису додається новий номер.

2.27. Відповідно до ст.139 ЦПК України, коли позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у ст.137 і138 ЦПК України, суддя постановляє ухвалу про залишення заяви без руху і надає заявникові строк для виправлення недоліків.

Протягом встановленого суддею строку матеріали зберігаються в наряді 1.12. Коли заявник у призначений строк виконає вказівки судді, заява вважається поданою в день її першого подання, якщо у визначений строк заявник не виконає цих вказівок, заява вважається неподаною і повертається заявникові, про що суддя постановляє мотивовану ухвалу. Зазначена ухвала судді підшивається в наряд, а копія надсилається заявникові, відповідний запис робиться в обліково-статистичній картці.

2.28. Матеріали про роз'яснення рішень, з інших питань, пов'язаних з виконанням вироків і рішень по скаргах на дії судових виконавців, про видачу дублікатів виконавчих листів, окремо не реєструються, а приєднуються до відповідних судових справ чи виконавчих проваджень.

2.29. Матеріали про розшук боржників (в стадії виконання рішень) зберігаються в наряді N 1.15. В наряді необхідно вести список матеріалів із зазначенням прізвища особи, яка розшукується, дати винесення ухвали та дати надіслання її на виконання.

2.30. Скарги потерпілих (ст.27 КПК України, за якими відмовлено в порушенні кримінальної справи, а також позовні заяви, в прийнятті яких відмовлено (ст.136 ЦПК України), відповідно реєструються. Копія постанови судді про відмову в порушенні кримінальної справи і копія ухвали про відмову в прийнятті позовної заяви надсилаються заявникам з належними їм матеріалами і документами.

Оригінал постанови, ухвали зберігається в наряді N 1.12.

2.31. При відмові в прийнятті позовної заяви суддя розписується на квитанції про сплачене мито і виносить ухвалу про повернення заявникові мита (ст.69 ЦПК України. Копія ухвали видається заявникові, а також надсилається фінансовому органу, оригінал зберігається в наряді N 1.12.

2.32. Заяви і матеріали, які вирішено передати на розгляд громадськості, реєструються в спеціальному журналі.

2.33. Для реєстрації документів може використовуватися комп’ютерна та обчислювальна техніка. Запис здійснюється з обліково-статистичних карток, побудованих на базі обов'язкових реквізитів реєстрації. При автоматизованій реєстрації формується банк реєстраційних даних.

Користувач повинен мати можливість одержати інформацію за всіма реквізитами реєстрації і точну адресу місцезнаходження документа або справи.

<< | >>
Источник: Попелюшко Василь Олександрович. Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 2004

Еще по теме Реєстрація і облік справ та матеріалів, що надійшли до суду:

 1. 2.2. Функціональний розподіл обов’язків між суддями та іншими працівниками суду
 2. 1. Абросимова Е.Б., Владимирова Л.Д. Конституционные модели судебной власти. Сравнительное конституционное право. Редакционная коллегия: Ковлер А.И., Чиркин В.Е., Юдин Ю.А. – М., 2001. 2. Адоніс Е. Чи виростають судді зі своїх суддівських мантій? [Судові системи і судді в сучас. епоху]. // Юрид. вісн.України. – 29.08. – 4.09. 1996. 3. Алексеев В.Б., Кашепов В.П. и др. Научная организация труда в аппарате судов и учреждений юстиции. – М.: Юр. лит., 1984. 4. Аналіз діяльності місцевих судів об
 3. 11.1. Учасники провадження в справах про банкрутство
 4. Стаття 118. Пред'явлення позову
 5. Стаття 197. Фіксування судового засідання технічними засобами
 6. Показання свідків
 7. ДИРЕКТИВА РАДИ 89/592/ЕЕС від 13 листопада 1989 року щодо узгодження регулювання внутрішніх (інсайдерських) операцій*
 8. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про виконавче провадження
 9. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень
 10. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 02.04.2012№ 512/5
 11. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 3 серпня 2011 р. № 845
 12. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ від 25 грудня 2008 року № 2274/5 Про затвердження Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби
 13. ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 11, ст. 1 40)
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -