<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авер’янов В. Б. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії / В. Б. Авер’янов // Право України. - 2003. - № 5. - С. 117-122.

2.

Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи / за ред. Н. Р. Нижник та Н. Т. Гончарук. - К. : Моноліт, 2009. - С. 10.

3. Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. - Київ: «Істина», 2010. - 447 с.

4. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку XXI століття) : монографія / [В. В. Галунько, В. І. Олефір, М. П. Пихтін та ін.] ; за заг. ред. В. В. Галунька ; Херсон. юрид. ін-т Харків. нац. ун-ту внутр. справ. - Херсон : Херсон. міська друк., 2010. - 376 с.

5. Адміністративне право України. Т.1: Загальне адміністративне право: навчальний посібник / В.В. Галунько, В.І. Курило, С.О. Короєд та ін.; за ред. проф. В.В. Галунька - Херсон: Грінь Д.С., 2015. - 272 с.

6. Адміністративне право України: підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.

7. Адміністративне судочинство України : підручник / за заг. ред. О. М. Пасенюка. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 672 с.

8. Алексеев С. С. Общая теория права : курс в 2 т. Т. 1 / С. С. Алексеев. - М. : Юрид. лит., 1981. - 360 с.

9. Алексеев С. С. Общая теория права : курс в 2-х т. Т. 2 / С. С. Алексеев. - М. : Юрид. лит, 1982 - 1981. - 354 с.

10. Армаш Н. О. Адміністративно-правовий статус керівників органів виконавчої влади: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Н. О. Армаш ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2005. - 18 с.

11. Баймуратов М. Правовий статус людини і громадянина в конституціях держав Східної Європи: порівняльно-правовий аналіз конституцій та їхнє співвідношення з міжнародними стандартами // М.

Баймуратов // Вісник Центральної виборчої комісії. - К., 2006. - № 1. - 28 лют. - С. 89-93.

12. Бахрах Д. Н. Административное право: Учебник для вузов / Д. Н. Бахрах. - М. : Издательство ВЕК, 1999. - 368 с.

13. Бойко В. П. Кадрове забезпечення діяльності місцевих судів: адміністративно-правові аспекти / В. П. Бойко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - 2015. - Випуск 3-2. - Том 4. - С. 171-178.

14. Бойко В. П. Межі адміністративно-правового забезпечення місцевих судів / В. П. Бойко // Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 липня 2015 р.). - К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2015. - С. 88-90.

15. Бойко В. П. Нормативне регулювання адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих судів / В. П. Бойко // Прикарпатський юридичний вісник. - 2015. - №3. - С. 48-52.

16. Бойко В. П. Організаційні і фінансові аспекти адміністративної діяльності державної судової адміністрації / В. П. Бойко // Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення // Матеріали другої звітної Міжнародної науково-практичної конференції. Збірник наукових праць / 5 березня 2015 р. - К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. - С. 40-42.

17. Бойко В. П. Особливості адміністративно-правового статусу апарату місцевого суду / В. П. Бойко // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - №2. - С. 66-74.

18. Бойко В. П. Посадові особи апарату суду як державні службовці / В. П. Бойко // Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ // Матеріали круглого столу. Збірник наукових праць / 14 травня 2015 р. - К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. - С. 21-23.

19. Бойко В. П. Роль і місце державної судової адміністрації України у забезпеченні діяльності місцевих судів: адміністративно-правові аспекти / В. П. Бойко // Науковий вісник публічного та приватного права.

- 2016. - №1. - С. 48-56.

20. Бойко В. П. Формы административной деятельности субъектов публичной администрации по обеспечению деятельности местных судов / В. П. Бойко // Право и Политика. - 2016. - №1. - С. 89-94.

21. Бондар С. О. Адміністративно-правове забезпечення діяльності адміністративних судів в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук :

12.0. 07 / С. О. Бондар ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2010. - 20 с.

22. Борко А. Л. Адміністративно-правове регулювання статусу і повноважень Державної судової адміністрації України / А. Л. Борко // Форум права. - 2013. - № 3. - С. 53-59.

23. Борко А.Л. Організаційно-правове забезпечення діяльності адміністративних судів України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. Л. Борко. - Л., 2009. - 220 с.

24. Борко А. Л. Поняття і основні риси адміністративно-правового забезпечення функціонування судової системи України / А. Л. Борко // Публічне право. - 2013. - № 2. - С. 71-77.

25. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI // Урядовий кур'єр. - 2010. - № 151.

26. Визначення окладів на посадах державної служби в судах [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-сайт. - 2016. - Режим доступу : http://court.gov.ua/archive/270894/

27. Відбулась місія експертів програми SIGMA до України з метою обговорення проектів підзаконних нормативно-правових актів до Закону України «Про державну службу» [Електронний ресурс] // Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу: офіційний веб-сайт. - 2016. - Режим доступу : http://www.center.gov.ua/pres-tsentr/novini/item/1899

28. Віковий ценз - це основа моральності і законності? [Електронний

ресурс] // FAQUKRSXYZ. - 2015. - Режим доступу :

http://faqukrs.xyz/zakon/derzhava-i-pravo/97304-vikovij-cenz-ce-osnova- moralnosti-i-zakonnosti.html

29. Волинка К. Г. Теорія держави і права: навч. посіб. - К.: МАУП, 2003.

- 240 с.

30. Вороняк А. С. Підвищення кваліфікації та навчання суддів / А. С. Вороняк: [Електронний ресурс] // Судова влада України: офіційний веб-сайт.

- 2014. - Режим доступу : http://vl.arbitr.gov.ua/sud5004/137849/

31. Галайдюк В. В. Залучення молоді до державного управління в україні: стан, проблеми та шляхи розв’язання / В. В. Галайдюк // Наукові праці МАУП. - 2012. - Вип. 1(32). - С. 120-126.

32. Гасюк І. Л. Соціальні аспекти кадрового забезпечення фізичної культури і спорту в Україні / І. Л. Гасюк // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2010. - № 6.

33. Гетьман Є.А. Підзаконний нормативно-правовий акт:поняття, ознаки, функції, види / Є.А. Гетьман // Вісник Національної академії правових наук України. - 2014. - № 2. - С. 9.

34. Громадяни і суди: не все так погано? Опитування відвідувачів в трьох українських судах [Електронний ресурс] // RACURSUA. - 2015. - Режим доступу : http://ua.racurs.ua/751-ocinka-rivnya-zadovolenosti-gromadyan- yakistu-okremyh-aspektiv-funkcionuvannya-sudiv

35. Грошевий Ю. Проблеми удосконалення законодавства, що регулює кримінально-процесуальну діяльність / Ю. Грошевий // Вісн. Акад. прав. наук України. - 2003. - № 2 (33) - 3 (34). - С. 693-694.

36. Гумін О. М. Адміністративно-правовий статус особи: поняття та структура / О. М. Гумін, Є. В. Пряхін // Наше право. - 2014. - № 5. - С. 32-37.

37. Демиденко В.О. Утвердження і забезпечення конституційних прав та свобод людини й громадянина в діяльності міліції: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / В.О. Демиденко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2002. - 16 с.

38. Державна судова адміністрація України: структурний аналіз та

рекомендації [Електронний ресурс] / Маркус Зіммер // USAID. - 2012. - Режим доступу :

http://www.fair.org.ua/content/library_doc/SJA_Structural_Assessment_MZ_ukr.pdf

39. Державні закупівлі Державної судової адміністрації [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-портал. - 2016. - Режим доступу : http://dsa.court.gov.ua/dsa/34546565/

40. Діткевич І. І. Поняття «Адміністративна процесуальна правосуб’єктність»: проблеми дефініції / І. І. Діткевич // Право і Безпека.

- 2010. - № 4. - С. 131-136.

41. Дручек О. М. Поняття адміністративно-правового забезпечення прав, свобод та інтересів дитини органами внутрішніх справ України / О. М. Дручек // Форум права. - 2013. - № 2. - С. 123-128.

42. ДСА України звернулася до Уряду щодо вирішення питання з

оплатою праці перекладачів у судах [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-портал. - 2016. - Режим доступу :

http://court.gov.ua/279220/

43. Європейська хартія про статус суддів від 10 липня 1998 року [Електронний ресурс] // ВРУ: офіційний веб-портал. - 2000. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a46

44. З наступного року зарплата судді складе до 315 тисяч гривень -

Пинзеник [Електронний ресурс] // УНІАН: офіційний веб-сайт. - 2016. - Режим доступу: http://www.unian.ua/poHtics/1364063-z-nastupnogo-roku-

zarplata-suddi-sklade-do-315-tisyach-griven-pinzenik.html

45. Забезпечення діяльності судів [Електронний ресурс] // Лабораторія

законодавчих ініціатив. - 2002. - Режим доступу : http://parlament.org.ua/index.php?

action=magazine&id=9&ar_id=11&iar_id=294&as=2

46. Загальна (Універсальна) Хартія Судді, ухвалена 17 листопада 1999

року Центральною Радою Міжнародної асоціації суддів [Електронний ресурс] // ASUOD. - 2000. - Режим доступу :

www.asu.od.ua/ua/publications/.../document1/

47. Загальні положення про судовий співтоваристві і системі його органів [Електронний ресурс] // OMNET. - 2000. - Режим доступу: http://om.net.ua/16/16_10/16_101in_obshchie-polozheniya-o-sudebnom- soobshchestve-i-sisteme-ego-organov.html

48. Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 688 с.

49. Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-УШ «Про державну службу» // Відомості Верховної Ради України. - 2016. - № 4.

50. Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» // Відомості Верховної Ради України.

- 2011. - № 32.

51. Закон України від 22 грудня 2005 р. № 3262-IV «Про доступ до судових рішень» // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 15.

52. Закон України від 23 грудня 1993 року № 3781-XII «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 11. - ст. 50.

53. Закон України від 29 червня 2004 р. № 1906-IV «Про міжнародні договори України» // Відомості Верховної Ради України. 2004. № 50.

54. Закон України від 7 квітня 2011 року № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 40.

55. Закон України від 7 липня 2010 р. № 2453VI «Про судоустрій і статус суддів» // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 41.

56. Закон України від 8 квітня 2014 року № 1188-УП «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» // Офіційний вісник України. - 2014. - № 31.

57. Закропивний О. Теоретичні основи територіальної побудови судової системи України/ О. Закропивний // Закон и жизнь. - № 1. - 2013. - С.28-32.

58. Зарубіжний досвід державного управління: доцільність і можливості застосування в Україні : наук. розробка / авт. кол.: І. А. Грицяк, Л. А. Шереметьєва, К. К. Баранцева та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 56 с.

59. Застосування дисциплінарних стягнень до працівників апарату суду [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-портал. - 2005. - Режим доступу: http://dp.court.gov.ua/tu04/inform/63/

60. Затверджено Стратегічний план розвитку судової влади України на 2013 - 2015 роки [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний вебсайт. - 2013. - Режим доступу: http://court.gov.ua/22578/

61. Заходи з підготовки та залучення молоді до державної служби обговорили на юридичному факультеті [Електронний ресурс] // Запорізький національний університет: офіційний веб-сайт. - 2014. - Режим доступу: http://sites.znu.edu.ua/news_details/news_id=16208&lang=ukr

62. Збільшено фонд заробітної плати та видатки на оплату комунальних

послуг судів загальної юрисдикції [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-сайт. - 2015. - Режим доступу:

http://court.gov.ua/archive/223126/

63. Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад.: О. М. Загорецька, Л. В. Кузнєцова, С. Г. Кулешов. - К., 2006. - С. 29.

64. Звєрєв Є. О. Міжнародний договір як джерело національного права / Є. О. Звєрєв // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Юрид. науки. - 2010. - Т. 103. - С. 41-44.

65. Іванищук А.А. Адміністративно-правове регулювання діяльності судової гілки влади: теорія і практика: монографія / А.А. Іванищук;

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", Інститут права та суспільних відносин. - Київ : Ун-т "Україна", 2014. - 356 с.

66. Іванищук А.А. Поняття об’єкту адміністративно-правового регулювання у сфері судової гілки влади / А.А.Іванищук // Форум права. - 2012. - №4. -С.399-403.

67. Івано-Франківський окружний адміністративний суд забезпечено власним приміщенням [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-сайт. - 2016. - Режим доступу: http://court.gov.ua/289721/

68. Ігонін Р.В. Поняття адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції / Р. В. Ігонін // Адвокат. - 2011. - №1. - С. 36-39.

69. Індус К. П. Формування і використання фінансових ресурсів місцевого самоврядування / К. П. Індус // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - 2013. - Вип. 10. - С. 290-294.

70. Історія створення ДСА України: [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-портал. —- 2013. —- Режим доступу: http://bt.mk.court.gov.ua/sud1405/information/jhuydfx/48813/

71. Кадрова політика в суді : практичний досвід сьогодення: : [Електронний ресурс] // CONVDOCS. - 2012. - Режим доступу: http://ua.convdocs.org/docs/index-124910.html?page=31

72. Калашник О. Проблеми вдосконалення правового регулювання діяльності апарату місцевого загального суду / О. Калашник // Юридичний вісник. - 2014. - № 4. - С. 374-378.

73. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія права (зі схемами, кросвордами, тестами): підручник. / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин. - К.: Кондор, 2002. - 353 с.

74. Кирилюк Р. І. Види забезпечувальної діяльності Державної судової адміністрації України / Р. І. Кирилюк // Вісник Верховного Суду України. - 2011. - № 12. - С. 28-32.

75. Кібець В. О. Поняття та складові адміністративно-правового статусу державної судової адміністрації / В. О. Кібець // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2013. - № 27. - С. 256-262.

76. Кірєєв Д. В. Правове забезпечення діяльності адміністративних судів України / Д. В. Кірєєв // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2012. - № 25. - С. 324-334.

77. Клименко О.В. Адміністративно-правове забезпечення державної регуляторної політики у сфері господарювання: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О.В. Клименко; Держ. НДТ М-ва внутр. справ України. - Київ, 2015. - 21 с.

78. Клочко А. М. Поняття та зміст кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України / А. М. Клочко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1. - С. 42-51.

79. Коваленко В. В. Курс адміністративного права України : підручник / В. В. Коваленко. - К. : Юрінком Тнтер, 2012. - 805 с.

80. Ковінчук О.Л. Підготовка молоді до служби в органах державної влади: творча робота [Електронний ресурс] // KDSORG. -2011. -Режим доступу: http://kds.org.ua/blog/kovinchuk-ol-tvorcha-robota-pidgotovka-molodi- do-sluzhbi-v-organah-derzhavnoi-vladi

81. Кодекс адміністративного судочинства України // Офіційний вісник України. - 2005. - № 32. - Ст. 1918.

82. Кодекс професійної етики судді [Електронний ресурс] // Судова гілка

влади: офіційний веб-портал. - 2011. - Режим доступу:

http://court.gov.ua/969076/67885465345/

83. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. Ст. 1122.

84. Козій Т. С. Місце і значення фінансового забезпечення в структурі фінансового механізму / Т. С. Козій // Науковий вісник НЛТУ України. — 2008. — Вип. 18.9. — С. 223-229.

85. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : з поправками, внесен. відповідно до положень Протоколів №№ 11 та 14 з Протоколами №№ 1, 4, 6, 7, 12 та 13) // Право України. - 2010. - № 10. - С. 215-233.

86. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / К 65 М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; За заг. ред. В. О. Ріяки. — 2-е вид., допов. і перероб. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 544 с.

87. Конституція Республіки Польща [Електронний ресурс] //

RADAKIEV. - 2012. - Режим доступу:

www.rada.kiev.ua/LIBRARY/.../aconst3.htm

88. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

89. Корж-Ікаєва Т.Г. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх: Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Т.Г. Корж- Ікаєва ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 17 с.

90. Кравцова Т. М. Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації / Т. М. Кравцова, А. В. Солонар // Форум права. - 2010. - № 4. - С. 522-525.

91. Кравчук В. М. Вимоги, які пред’являються до суддів: компаративістське дослідження / В.М. Кравчук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - 2012. - №3. С. 38-46.

92. Красноборов О. В. Роль Державної судової адміністрації України в побудові системи формування корпусу суддів України / О. В. Красноборов // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених: матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 24 травня 2008 р.). - Харків : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. - С. 75-77.

93. Красноборов О.В. Адміністративно-правові засади діяльності Державної судової адміністрації України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 07 / О.В. Красноборов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ . - Х., 2010. - 19 с.

94. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ТТТ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

95. Курило В. Т. Про систему джерел адміністративного права України /

B. Т. Курило // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2009. - № 2. -

C. 30-33.

96. Лаговський В. М. Органи судової влади в механізмі правової держави: загальнотеоретичні аспекти функціонування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. М. Лаговський; Твано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. - Твано-Франківськ, 2016. - 16 с.

97. Лазур Я. В. Поняття, сутність та елементи адміністративно- правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у державному управлінні / Я. В. Лазур // Форум права. - 2009. - № 3. - С. 392-398.

98. Лист Верховного Суду України, про судову практику у справах за позовами громадян до суддів про визнання їх дій (бездіяльності) неправомірними та стягнення моральної шкоди [Електронний ресурс] // Судова влада України: офіційний веб-сайт. - 2011. - Режим доступу: http://ms.ck.court.gov.ua/sud2313/41/4/

99. Литвин Н.А. Адміністративно-правове забезпечення діяльності третейських судів в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Н.

А. Литвин ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Трпінь, 2010. — 20 с.

100. Лук'янець Д.М. Типологія юридичної відповідальності / Д.М. Лук'янець // Юридична Україна. - №3. - 2004. - С. 4-10.

101. Малихіна А. О. До проблеми визначення правового статусу керівника апарату суду / А. О. Малихіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. - 2013. - № 1062, вип. 14. - С. 279-282.

102. Мартинова О. М. Нормативно-правове забезпечення діяльності суддів місцевих загальних судів у провадженні в справах про адміністративні правопорушення / О. М. Мартинова // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 590595.

103. Марцеляк О. В. Основні засади діяльності інституту омбудсмана [Електронний ресурс] / О. В. Марцеляк. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2003_23_49

104. Мацюк А. А. Конституція - правова основа суспільного ладу, формування, організації та здійснення влади народу / А. А. Мацюк // Публічне право. - 2014. - № 1. - С. 223-230.

105. Маштак К.С. Удосконалення діяльності органів державної влади щодо адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної інформації / К. С. Маштак // Форум права. - 2012. - № 3. - С. 431-435.

106. Мащук В. Ю. Адміністративно-правове забезпечення функціонування апаратів судів загальної юрисдикції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. Ю. Мащук; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя, 2014. - 17 с.

107. Меліхова О.Ю. Юридично значимі дії як правова форма публічного адміністрування у сфері юридичної науки в Україні: адміністративно-правова характеристика / О.Ю. Меліхова // Вісник Запорізького національного університету. - 2011. - № 4. - С. 113-117.

108. Мельник М. Г. Зміст категорії "кадрове забезпечення" щодо діяльності судів: теоретичні підходи до визначення / М. Г. Мельник // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 61. - С. 500-505.

109. Мельник О. М. Правове регулювання та шляхи підвищення його ефективності: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О.М. Мельник; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького - Київ, 2004. - 208 с.

110. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / за заг. ред. Р.С. Мельника. К.:Ваіте, 2014. - 376 с.

111. Міжнародні стандарти судочинства [Електронний ресурс] // Вищий

спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ: офіційний веб-сайт. - 2015. - Режим доступу:

http://sc.gov.ua/ua/zahist_prav_ljudini_i_osnovopolozhnih_svobod.html

112. Монреальська універсальна декларація про незалежність

правосуддя (1983 р.) законов [Електронний ресурс] // JUDGESORG. - 2010. - Режим доступу: www.judges.org.ua/d5.htm.

113. Мречко Н. І. Нормативно-правове забезпечення діяльності адміністративного суду / Н. І. Мречко // Наше право. - 2013. - № 9. - С. 29-32.

114. Музичук О. М. Уточнення сутності категорії "правовий статус” суб’єкта адміністративно-правових відносин та його елементного складу / О. М. Музичук // Форум права. - 2008. - № 1. - С. 316-321.

115. На Дніпропетровщині дали оцінку реформі та висловили пропозиції

щодо подолання корупції в системі суду [Електронний ресурс] // Закон і бізнес: офіційний веб-сайт. - 2016. - Режим доступу:

http://zib.com.ua/ua/122736-

na_dnipropetrovschini_dali_ocinku_sudoviy_reformi_ta_vislovi.html

116. Наказ Державної судової адміністрації від 20 липня 2005 року № 86

«Про затвердження Типових посадових інструкцій працівників апарату місцевого загального суду» [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-портал. - 2005. - Режим доступу:

http://od.court.gov.ua/tu16/info_suddi/posad/

117. Наказ Державної судової адміністрації від 5 січня 2015 року №1

«Про внесення змін до Типового положення про апарат місцевого, апеляційного судів» [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-портал. 2015. Режим доступу:

http://dsa.court.gov.ua/userfiles/file/DSA/2015/Nakaz01052015.pdf

118. Наказ Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року №173 «Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ» [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-портал. - 2013. - Режим доступу: http://court.gov.ua/instructions/

119. Наказ Державної судової адміністрації України від 17 листопада

2015 року №197 «Про деякі питання організаційного забезпечення діяльності судів та звільнення суддів» [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-сайт. - 2015. -

http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/Nakaz_DSA_197_17_11_2015/

120. Наказ Державної судової адміністрації України від 18 березня 2011 р. № 65 «Про затвердження Положення про бібліотеку суду» [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-портал. - 2011. - Режим доступу: http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/N652011/

121. Наказ Державної судової адміністрації України від 28 вересня 2012 року № 115 «Про затвердження Типового положення про апарат місцевого, апеляційного судів» [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-портал. - 2012. - Режим доступу: http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/N1152012/

122. Наказ Державної судової адміністрації України від 29 квітня 2016

року №87 «Про Типову структуру територіального управління Державної судової адміністрації України» [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-портал. - 2011. - Режим доступу:

http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/Nakaz_87/

123. Наказ Державної судової адміністрації України від 4 березня 2016 року №43 «Про визначення функцій та розподіл повноважень заступників Голови Державної судової адміністрації України» [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-портал. - 2011. - Режим доступу: http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/N_DSA_43_04_03_2016/

124. Наказ Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 р. № 34/5 "Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів"//Офіційний вісник України. 2005. № 15 С. 312.

125. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення / Р. А. Калюжний, М. І. Іншин, І. М. Шопіна та ін. - Видання п'яте, із змінами та доповненнями станом на 10 вересня 2013

р. - К.: Алерта, 2013. - 976 с.

126. Новий словник української мови. [в 3-х т. Т.1.] / Укладачі:

B. Яремнко, О. Сліпушко. - К.: Аконіт, 2008. - 928 с.

127. Обрусна С. Ю. Зарубіжний досвід судового управління та можливості його використання при реформуванні судової системи України /

C. Ю. Обрусна // Вісник Вищої ради юстиції. - 2010. - № 4. - С. 52-72.

128. Олефіренко Н. Адміністративно-правовий статус адміністративного суду в Україні / Н. Олефіренко // Слово Національної школи суддів України. - 2013. - № 3. - С. 152-155.

129. Олійник А. Ю. Регулювання основних свобод людини і громадянина нормами міжнародного права в Україні / А. Ю. Олійник // Журнал східноєвропейського права. - 2015. - № 12. - С. 37-42.

130. Олійник А. Ю. Теорія держави і права : навч. посіб. / А. Ю. Олійник, С. Д. Гусарєв, О. Л. Слюсаренко. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 176

с.

131. Організація роботи суду в Україні: навч. посіб. / Кол.авт.: І.Є. Марочкін, П.М. Каркач, О.М. Овчаренко та ін.; за заг. ред. І.Є. Марочкіна. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. - 312 с.

132. Панчишин А.В. Поняття, ознаки та структура категорії «правовий статус» / А.В.Панчишин // Часопис Київ- ського університету права. - 2010. - №2. - С. 95-98

133. Пєтков С.В, Теорія адміністративного права: навч. посіб. // С.В. Пєтков. - К.: КНТ, 2014. - 304 с.

134. Підприємства, установи та організації, що створені ДСА України [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-портал. - 2016. - Режим доступу: http://dsa.court.gov.ua/dsa/456/pidprdsa/

135. Підсумки роботи Державної судової адміністрації України за перше півріччя 2016 року [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний

веб-портал. - 2016. - Режим доступу:

http://dsa.court.gov.ua/dsa/1233/rtvruuviu/

136. Плахотнюк Н. Г. Процедури залучення молоді на державну службу: організаційно-правовий аспект / Н.Г. Плахотнюк // Університетські наукові записки. - 2005. - № 1-2 (13-14). - С. 296-301.

137. Погрібний І. М. Судовий прецедент та його значення в процесі подолання прогалин у законодавстві / І. М. Погрібний, Ю. І. Матат // Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 45-49.

138. Подаємо в суд на суд? [Електронний ресурс] // BORTSI. - 2016. - Режим доступу: http://www.bortsi.com.ua/?p=851

139. Показники діяльності суду за півріччя та рік [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-сайт. - 2015. - Режим доступу: http://hs.zk.court.gov.ua/sud0713/pokazniki/

140. Положення про територіальні управління Державної судової

адміністрації України: затверджене наказом Державної судової адміністрації України від 5 квітня 2011 року № 82 [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-сайт. - 2011. - Режим доступу:

http://rv.court.gov.ua/tu18//Pologennya/

141. Положення про апарат Верхньорогачицького районного

суду Херсонської області [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-сайт. - 2013. - Режим доступу:

http://vr.ks.court.gov.ua/sud2105/polojehja/

142. Положення про Державну судову адміністрацію : затверджено рішенням Ради суддів України від 22 жовтня 2010 року № 12 [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-портал. - 2010. - Режим доступу: http://od.court.gov.ua/tu16/norm/pol0/pol2/

143. Положення про порядок одержання, обліку, видачі форменого одягу, спорядження та знаків розрізнення працівникам служби судових розпорядників, затверджене наказом Державної судової адміністрації України від 23 грудня 2005 р. № 135 [Електронний ресурс] // Судова гілка

влади: офіційний веб-портал. - 2006. - Режим доступу:

http://dsa.court.gov.ua/dsa/2214/ndsa8/

144. Поняття і значення організаційного та матеріально-технічного

забезпечення діяльності судів та органів суддівського співтовариства: [Електронний ресурс] // OMNET. - 2000. - Режим доступу:

http://om.net.ua/ 16/16_10/16_101116_ponyatie-i-znachenie-organizatsionnogo-i- materialno-tehnicheskogo-obespecheniya-deyatelnosti-sudov-i-organov- sudeyskogo-soobshchestva.html

145. Постанова Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 21 травня 2012 року у справі № 0907/5709/2012 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2012. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26769182

146. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. № 400 «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» [Електронний ресурс] // Урядовий портал: офіційний вебсайт. - 2016. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd? docid=249169934

147. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 65 «Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців» // Офіційний вісник України. - 2016. - № 15.

148. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 року № 528 «Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби» // Офіційний вісник України. - 2008. - № 41. - с. 44.

149. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» // Офіційний вісник України. - 2006. - № 10. - С. 245.

150. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2015 р. № 906 «Про забезпечення охорони судів, інших органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз» [Електронний ресурс] //

Урядовий портал: офіційний веб-сайт. - 2015. - Режим доступу:

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248617352

151. Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 9

березня 2016 року у справі № 539/4048/15 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2016. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56427024

152. Правовий статус суддівського самоврядування України в контексті забезпечення професійних прав суддів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук :

12.0. 10 / С. Р. Леськів; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів, 2016. - 20 с.

153. Працівники Луцького суду вимагають підвищення зарплати [Електронний ресурс] // Волинські новини: інформаційний портал. - 2015. - Режим доступу: http://www.volynnews.com/news/economics/u-lutsku- pratsivnyky-sudu-vymahaiut-pidvyshchennia-zarplaty/

154. Приймаченко Д. Співвідношення понять "організаційне забезпечення судів", "організаційне управління в судах" та "судове управління" / Д. Приймаченко, Р. Ігонін // Слово Національної школи суддів України. - 2013. - № 1. - С. 57-66.

155. Про Закон України «Про судоустрій і статус суддів», CDLAD

(2010)003: Спільний висновок № 588/2010 від 18 жовтня 2010 року [Електронний ресурс] // Судова влада України: офіційний веб-сайт. - 2010. - Режим доступу:

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsfZ0/31442ab10276912bc22576f2003e0acc/ $FI LE/CDL-AD(2010)003-ukr.pdf .

156. Програма тренінгу для суддів місцевих загальних судів,

призначених на посаду судді вперше затверджена Проректором Національної школи суддів України від 6 червня 2016 р. на тему: «Суддівська етика. доброчесність» [Електронний ресурс] // Національна школа суддів України: офіційний веб-сайт. - 2016. - Режим доступу:

http://nsj .gov.ua/ua/training/programi-pidgotovki-kiiv/21-chervnya-2016r-mkiiv- trening-dlya-suddiv-mistsevih-zagalnih-sudiv-priznachenih-na-posadu-suddi-

vpershe-na-temu-suddivska-etika-dobrochesnist/

157. Проект електронний суд [Електронний ресурс] // Судова влада

України: офіційний веб-сайт. - 2015. - Режим доступу:

http://court.gov.ua/emailec

158. Проект Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року №1402-VIII [Електронний ресурс] // ВРУ: офіційний вебпортал. - 2016. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19

159. Прошутя І.Д. Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих загальних судів в Україні / І. Д. Прошутя // Право і Безпека. - 2014. - № 4. - С. 64-70.

160. Пучкова М.В. Обеспечение прав граждан органами управления союзной республики / М.В. Пучкова; отв. ред. Б.М. Лазарев. - М.: Наука, 1987. - 140 с.

161. Рабінович П.М. Основи загальної теорії держави і права // П.М. Рабінович. К.: Атіка, 1995. 176 с.

162. Риндюк В. І. Удосконалення законодавства: поняття, форми / В.І. Риндюк // Правова держава : щорічн. наук. пр. / Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України. - Київ, 2011. - № 22. - С. 191-198.

163. Рішення Комісії за 2015 [Електронний ресурс] // Вища кваліфікаційна комісія суддів України: офіційний веб-сайт. - 2015. - Режим доступу: http://vkksu.gov.ua/ua/rishiennia-komisii/rishiennia-komisii-za-2015/

164. Рішення Конституційного Суду України 8 червня 2016 року № 4- рп/2016 у справі про щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці № 1-8/2016 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: офіційний веб-портал. - 2016. - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v004p710- 16

165. Рішення Конституційного суду України від 1 грудня 2004 року № 19-рп/2004 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126

Конституції України та частини другої статті 13 Закону України "Про статус суддів" (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) // Офіційний вісник України. - 2004. - № 49. - С. 62.

166. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р.

№ 227-р «Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації [Електронний ресурс] // КМУ: офіційний веб-сайт. - 2015. - Режим доступу:

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248030586

167. Семінар з працівниками апарату суду [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-сайт. - 2014. - Режим доступу: http://apladm.dn.court.gov.ua/sud9102/seminar/84145/

168. Семко С. О. Організаційні форми роботи представницьких органів місцевого самоврядування в Україні: дис... канд. юр. наук: 12.00.02 / С.О. Семко. - Харків, 2011. - 237 с.

169. Сердюк Є. В. Принципи адміністративно-правового забезпечення виборчих прав громадян України / Є. В. Сердюк // Інформація і право. - 2014.

- № 2. - С. 72-78.

170. Середа В. В. Дисциплінарна відповідальність: поняття, принципи та види / В. В. Середа // Університетські наукові записки. - 2014. - № 1. - С. 1825.

171. Сидорчук Л.А. Форми діяльності органів місцевого самоврядування у сфері охорони громадського порядку на сучасному етапі державотворення / Л.А. Сидорчук // Наше право. - 2012. - № 1. - С. 56-62.

172. Система судів США та можливість використання окремих її положень в діяльності судів України / М. Г. Поліщук // Наукові праці МАУП.

- 2014. - Вип. 43.- С. 110-113.

173. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): підруч. / Скакун О. Ф. — X.: Еспада, 2006. — 776 с.

174. Скільки володарів мантій потрібно одній установі, аби забезпечити

рівні навантаження та винагороду [Електронний ресурс] // Закон і бізнес: офіційний веб-сайт. - 2016. - Режим доступу:

http://zib.com .ua/ ua/123246ski1ki_suddiv_potribno_odniy_ustanovi_abi_zabezpec hit.i_rivni.htm1

175. Скоров О. І. Поняття та види адміністративних актів органів публічної адміністрації / О. І. Скоров // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2. - С. 330-338.

176. Словник української мови: в 11 т. / [ред. колег. В.О. Винник, В.В. Жайворонок]. - К.: Наукова думка, 1970 - 1980. - Т. 8: П-Р /- К.: Наукова думка, 1978. - 568 с.

177. Словник української мови: в 11 т. / [ред. колег. Г. М. Гнатюк, Т. К. Черторизька]. - К.: Наукова думка, 1970 - 1980. - Т. 3: З /- К.: Наукова думка, 1972. - 744 с.

178. Сорочик Ю.Ю. Адміністративно-правове забезпечення протидії організованій злочинності в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук :

12.0. 07 / Ю. Ю. Сорочик ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2010. — 19 с.

179. Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних

правових інститутів на 2015-2020 роки [Електронний ресурс] // Рада з питань судової реформи: офіційний веб-сайт. - 2016. - Режим доступу:

http://jrc.org.ua/strategy

180. Судді «Верховного суду ДНР» загрожує довічне [Електронний ресурс] // Укрінформ: інформаційний портал. - 2016. - Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2056892-suddi-verhovnogo-sudu-dnr- zagrozue-dovicne.html

181. Судова реформа [Електронний ресурс] // Національна Рада Реформ:

офіційний веб-сайт. - 2015. - Режим доступу:

http://reforms.in.ua/ua/reforms/sudova-reforma#overview

182. Сурник В. М. Окремі аспекти систематизації повноважень державної судової адміністрації України / В. М. Сурник // Наше право. - 2013. - № 9. - С. 38-43.

183. Теорія держави і права: модульний курс.: навч. посібник / В.М. Кириченко, О.М. Куракін. - К.: Центр навчальної літератури, 2010 - 264 с.

184. Теорія Держави і Права: підручник. 3-те видання / О.Ф.Скакун. - К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. - 524 с.

185. Толкачев К.Б. Органы внутренних дел в механизме обеспечения личных конституционных прав и свобод граждан: моногр. / Министерство внутренних дел СССР, Уфимская высшая школа / К.Б. Толкачев, А.Г. Хабибуллин. - Уфа: Уфимская ВШ МВД СССР, 1991. - 168 с.

186. У судовій системі впроваджується єдина програма технічної

фіксації судового процесу [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-портал. - 2016. - Режим доступу:

http://dsa.court.gov.ua/dsa/283044/

187. У Харкові вбили суддю і його сім’ю [Електронний ресурс] // TYZHDENUA. - 2012. - Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/67716

188. Угровецький П. О. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації / П. О. Угровецький // Право і Безпека. - 2010. - № 3. - С. 98-103.

189. Узагальнена інформація про заплановані та проведені заходи щодо взаємодії судових установ з органами та установами інших держав [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-портал. - 2016. - Режим доступу: http://dsa.court.gov.ua/dsa/282770/

190. Указ Президента України від 10 травня 2006 року № 361/2006 «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» // Офіційний вісник України. - 2006. - № 19. - С. 23.

191. Українська делегація взяла участь у роботі міжнародної конференції [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-сайт. - 2012. - Режим доступу: http://dsa.court.gov.ua/dsa/234/123456789/

192. Ул’яновська О. В. Організація документообігу в судах: сучасний стан та шляхи вдосконалення / О. В. Ул’яновська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. - 2014. - Вип. 26. - С. 184-187.

193. Урочисто відкрито нову будівлю Тячівського районного суду [Електронний ресурс] // Судова гілка влади: офіційний веб-портал. - 2014. - Режим доступу: http://court.gov.ua/123892/

194. Ухвала Вінницького апеляційного адміністративного суду від 11

лютого 2015 року у справі № 822/5142/14 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2015. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42710067

195. Хитра І.Я. Адміністративно-правове забезпечення діяльності банків в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. Я. Хитра ; Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України. — К., 2011. — 18 с.

196. Хливнюк А.М. Правовий статус Державної судової адміністрації України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / А.М. Хливнюк ; Акад. адвокатури України. — К., 2009. — 20 с.

197. Хотинська О.З. Обов'язковість судових рішень як конституційна засада судочинства України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / О.З. Хотинська ; Академія адвокатури України. — К., 2006. — 20 с.

198. Хто понесе відповідальність? «Липовій» працівниці районного суду 11 місяців платили зарплату [Електронний ресурс] // KORABELOVINFO. - 2016. - Режим доступу: http://korabelov.info/articles/lipoviy-pracivnici-raysudu- 11-misyaciv

199. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 40-41, 42. - Ст. 492.

200. Чомахашвілі О. Ш. Адміністративно-правове регулювання охорони прав на промислові зразки в Україні: дис.канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.Ш. Чомахашвілі ;Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2008. - 219 с.

201. Чумак Н.А. «Електронний суд» : його особливості і перспективи /

Н.А. Чумак [Електронний ресурс] // Закон і бізнес: офіційний веб-сайт. - 2012. - Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/82094-

elektronniy_sud_ yogo_osoblivosti_i_perspektivi.html

202. Шишкін В.І. Судові системи країн світу: У 3-х кн. - Кн. 1./ В.І. ТТТиттткін — К.: Юрінком Інтер, 2001. - 336 с.

203. Школик А. Скасування та відкликання індивідуальних адміністративних актів / А. Школик // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. - 2013. - Вип. 58. - С. 176-181.

204. Шпак Ю. А. Поняття та види організаційних форм діяльності органів місцевого самоврядування / Ю. А. Шпак // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. - 2013. - Вип. 5. - С. 58-62.

205. Шукліна Н.Г. Національна школа суддів України - загальнонаціональний центр суддівської освіти / Н.Г. Шукліна // Слово Національної школи суддів України. - 2012. - № 1. - С. 9-13.

206. Шульгач Н. М. Поняття та зміст правового статусу судді / Н. М. Шульгач // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - 2012. - Вип. 8. - С. 23-25.

207. Щербак В. Г. Управління персоналом підприємства / В. Г. Щербак. - Х. : ХНЕУ, 2005. - 218 с.

208. Що таке «забезпечення» [Електронний ресурс] // SLOVOPEDIA. - 2015. - Режим доступу: http://slovopedia.org.ua/32/53399/30821.html

209. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: "Укр. енцикл.", 2002. — Т. 4: Н - П. — 720 с.

210. Юсупов В.А. Теория административного права / В.А. Юсупов. - М.: Юрид. Лит., 1985. - С. 33.

211. Ярмиттт О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: підручник. - Харків: Вид-во Національного ун-ту внутр. справ, 2002. - 653 с.

212. Attivita' Paranormativa Consiglio Superiore Della Magistratura

[Електронний ресурс] // CSMIT. - 2016. - Режим доступу:

http://www.csm.it/pages/funzionamento/attivitaParanormativa.html

213. Boyko V.P. The concept and content administrative support of local law courts / V.P. Boyko // Visegrad journal on human rights. - 2015. - №6. - P. 37-42.

214. British North America Act, 1867 [Електронний ресурс] // Encydopеdia Britannica. - 2016. - Режим доступу: https://www.britannica.com/event/British- North-America-Act

215. Canada's court system [Електронний ресурс] // Canadian Judicial

Council. - 2016. - Режим доступу: https://www.cjc-

ccm.gc.ca/english/resource_en.asp?selMenu=resource_courtsystem_en.asp

216. Das Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland 23. Mai 1949 [Електронний ресурс] // BUNDESTAGDE. - 2016. - Режим доступу: https://www.bundestag.de/grundgesetz

217. Judicial independence [Електронний ресурс] // Department of Justice. - 2016. - Режим доступу: http://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/ccs-ajc/05.html

218. La Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur [Електронний ресурс] //

CONSEIL-CONSTITUTIONNELFR. - 2016. - Режим доступу:

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la- constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/la-constitution-du-4-octobre- 1958.5071.html

219. L'attivita' Svolta Dal Consiglio Superiore Della Magistratura

[Електронний ресурс] // CSMIT. - 2016. - Режим доступу:

http://www.csm.it/pages/funzionamento/FORMAZIONE .html

220. Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs Canada [Електронний ресурс] // Website of the Office of the Commissioner for Federal

Judicial Affairs Canada. - 2016. - Режим доступу: http://www.fja-

cmf.gc.ca/home-accueil/index-eng.html

221. Organic Law 6/1985, of 1 July, on the Judiciary [Електронний

ресурс] // WIPOLEX. - 2015. - Режим доступу:

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11861

222. Spanish Constitution of 1978 [Електронний ресурс] // Website of the

Parliamentam of Spanish. - 2001. - Режим доступу:

http://www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/ispania.pdf

223. The Canadian Judicial Council [Електронний ресурс] // Canadian

Judicial Council. - 2016. - Режим доступу: https://www.cjc-

ccm.gc.ca/ english/ about_en.asp? selMenu=about_mandate_en.asp

224. The Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997 [Електронний ресурс] // Website of the Sejm of Poland. - 2016. - Режим доступу: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm

225. The Courts Administration Service [Електронний ресурс] // Website of the Courts Administration Service Canada. - 2016. - Режим доступу: http://www.cas-satj .gc.ca/ en/about/mandate.shtml

226. The Italian Judicial System [Електронний ресурс] // CSMIT. - 2016. - Режим доступу: http://www.csm.it/documenti%20pdf/sistema%20giudiziario %20italiano/inglese.pdf

227. The National Judicial Institute [Електронний ресурс] // Website of the National Judicial Institute Canada. - 2016. - Режим доступу: https://www.nji- inm .ca/ index. cfm/about/about-the-nj i/

<< | >>
Источник: БОЙКО В’ЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ СУДІВ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016. 2016

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -