Стаття 137. Оголошення про проведення земельних торгів

1. Земельні торги проводяться не раніше ЗО днів з моменту опублікування у пресі офіційної інформації про виставлення на земельні торги земельних ділянок, а також розміщення на земельних ділянках рекламних щитів з офіційною інформацією про об'єкт продажу (лот).

(Частина перша статті 137 із змінами, внесеними згідно із Законами N 509-VI від 16.09.2008)

2. Офіційна інформація про об'єкт продажу (лот) повинна містити відомості про:

а) розміри земельної ділянки;

б) цільове призначення, а для містобудівних потреб - також види викори­ стання (пріоритетні та допустимі);

в) умови продажу та стартову ціну;

г) місце і час проведення торгів;

ґ) містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;

д) найменування та адресу установи, прізвище та посаду, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з технічним паспортом об'єкта продажу (лота).

(Частина друга статті 137 із змінами, внесеними згідно із Законами N107-VI від 28.12.2007, N309- VI від 03.06.2008; в редакції Закону N 509-VI від 16.09.2008)

3. Організатором земельних торгів є орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, чи державний орган приватизації, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу, або дер жавний виконавець відповідно до рішення суду. Проведення земельних торгів здійснює юридична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів, на підставі договору з відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, чи державним органом приватизації.

(Частина третя статті 137 із змінами, внесеними згідно із Законами №3235-IVeid 20.12.2005, №489-Veid 19.12.2006; в редакції Законів №107-VI від 28.12.2007, №309-VI від 03.06.2008)

4.Організатор земельних торгів має право відмовитися від їх проведення не пізніше, ніж за 10 днів до їх проведення з обов'язковою публікацією офіційної інформації про скасування земельних торгів із зазначенням причини скасування.

5. Земельні торги проводяться у порядку, встановленому законом.

До частини першої. Закон не визначає категорію друкованих видань, в яких має публікуватись така "офіційна" інформація, що іноді призводить до викупу певними зацікавленими покупцями усього тиражу невеликих видань. Питання оприлюднення відповідної інформації регламентуються загальними положеннями ЗУ "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації". Акти органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, що є підставою для проведення торгів, підлягають опублікуванню у друкованих засобах масової інформації відповідних органів (ст. 22 Закону).

Інформація також повинна бути розміщена на рекламних щитах на земельних ділянках, що підлягають продажу.

Зміст інформації для дотримання коментованої норми повинен відповідати ч. 2 ст. 137 ЗКУ.

До частини другої. "Офіційна" інформація про розмір земельної ділянки повинна включати відомості про її площу (в гектарах або квадратних метрах).

Цільове призначення земельної ділянки зазначається відповідно до її паспорта з ураху­ванням категорії земель (основне цільове призначення) та підвиду використання в межах категорії земель. Пріоритетні та допустимі види використання земельної ділянки для містобудівних потреб визначаються генеральним планом населеного пункту (ст. 12 ЗУ "Про планування та забудову територій"). Можлива ситуація, коли генеральний план відсутній або не передбачає пріоритетних та допустимих видів використання земельної ділянки. Як видається, це не повинно перешкоджати проведенню торгів або ставити під сумнів їх результати.

Щодо стартової ціни лоту див. п. "б" ч. З ст. 136 ЗКУ та коментар до нього.

Оголошення про продаж земельних ділянок на конкурентних засадах (грудень 2006 p., Козелецький район Чернігівської обл.).

У даному прикладі рекламний щит розміщений не на земельній ділянці, що підлягає продажу, і містить лише узагальнену інформацію про продаж (а не інформацію згідно із ч. 2 ст. 137 ЗКУ). Тому його розміщення не звільняє від обов'язку виконання вимог коментованої статті щодо розміщення щитів, що й не суперечить їй.

Незважаючи на законодавчу невре-гульованість відносин із продажу земельних ділянок на конкурентних засадах, такий продаж фактично має достатньо велике поширення.

До частини третьої.

Організатором земельних торгів є орган державної влади або місцевого самоврядування, уповноважений законом на продаж конкретної земельної ділянки (див. коментар до ч. 1 ст. 136 ЗКУ) або державний виконавець.

Перші дві категорії суб'єктів здійснюють продаж земельних ділянок, що знаходяться у власності відповідно держави та територіальних громад. До розмежування земель державної та комунальної власності слід керуватися п. 12 розділу X "Перехідні положення" ЗКУ.

Державна виконавча служба ("державний виконавець") здійснює примусове виконання рішень суду, які можуть бути постановлені щодо земельних ділянок різних форм власності (див. ЗУ "Про виконавче провадження" та "Про державну виконавчу службу").

Особою, що проводить земельні торги, є юридична особа, яка має ліцензію на про­ведення земельних торгів. Така ліцензія видається на підставі п. 58 ч. 1 ст. 9 ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Що малося на увазі у коментованій нормі під поняттям "дозвіл" - незрозуміло.

Відповідно до ст. 10 ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії. Відповідно до ПКМ від 14.11.2000 №1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", якою на виконання норм ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" затверджено перелік органів, що здійснюють ліцензування конкретних видів діяльності, органом ліцензування щодо проведення земельних торгів є Держкомзем України.

Між тим, на даний час відсутні затверджені у встановленому порядку ліцензійні умови провадження відповідного виду діяльності (їх існування вимагається ст. 8 ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"). За таких умов діяльність із організації земельних торгів є унеможливленою.

"Суворість наших законів компенсується їх невиконанням". У Одеській області на підставі незаконних рішень обласної та міської рад було започатковано практику видачі "атестаційних посвідчень" на право проведення земельних торгів540. Врешті-решт за втру­чання керівництва Держкомзему та Генеральної прокуратури України така практика була припинена. Між тим, Одеса - далеко не єдине місто, де сьогодні успішно продають земельні ділянки на земельних торгах. Як це не парадоксально, порушення закону дозволяє попо­внити бюджет і досягти різних позитивних соціально-значимих результатів.

До частини четвертої. Отримання повідомлення про продаж земельної ділянки на торгах обумовлює витрати часу, ресурсів зацікавлених потенційних покупців. Тому відмова продавця від продажу повинна бути завчасною і та публічно оголошеною. Закон встановив, що право відмови від проведення земельних торгів може бути реалізоване не пізніше, ніж за 10 днів до їх проведення з обов'язковою публікацією офіційної інформації про скасування земельних торгів із зазначенням причини скасування.

До частини п'ятої. Закону про порядок проведення земельних торгів на сьогодні немає. Однак це не заважає проведенню земельних торгав у регіонах на підставі прийнятих локальних нормативних актів, що врегульовують порядок проведення земельних торгів: див. наприклад Рішення Київради "Про затвердження Тимчасового порядку набуття права на землю на конкурентних засадах в м. Києві" №810/3385 від 19.07.2005.

Законність реалізації земельних ділянок на земельних торгах, проведених на підставі наведеного та подібних йому локальних нормативних актів викликає сумніви саме з огляду на імперативність змісту коментованої норми та з урахуванням положень ст. 14 Конституції України про набуття права власності на землю "виключно відповідно до закону". Дана позиція втілена у рішенні КС України у справі про земельні аукціони від 11.11.2008 №25-рп/2008.

Показово, що, наприклад, у місті Харкові рішення міської ради про проведення земельних торгів було опротестовано прокуратурою, і протест було задоволено141. Між тим, станом на 01.10.2006 в Україні на земельних торгах продано 891 земельну ділянку несільськогосподарського призначення, площею 389,45 га, вартістю 421,7 млн. грн. (вартість 1 м2 склала 108 грн.)342.

<< | >>
Источник: Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І.. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - К., 2009. - 496 с.. 2009

Еще по теме Стаття 137. Оголошення про проведення земельних торгів:

 1. Стаття 138. Визнання земельних торгів такими, що не відбулися
 2. § 2 Підготовка та проведення торгів по реалізації рухомого майна
 3. Які процесуальні дії суду, якщо при розгляді заяви про оголошення фізичної особи померлою, виникає спір про право цивільне?
 4. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про затвердження Положення про військові трибунали в місцевостях, оголошених на воєнному стані, і в районах воєнних дій» (22 червня 1941 р.)
 5. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЭ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
 6. Стаття 375. Вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини
 7. Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою
 8. Стаття 75. Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд
 9. 70. Процесуальний порядок розгляду справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.
 10. § 3. Розгляд справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою
 11. Стаття 347. Оголошення судом касаційної інстанції про прийняте рішення (ухвалу)
 12. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про оголошення 9 травня Святом Перемоги»
 13. ГЛАВА 4 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ АБО ОГОЛОШЕННЯ ЇЇ ПОМЕРЛОЮ
 14. Глава 19. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ АБО ОГОЛОШЕННЯ ЇЇ ПОМЕРЛОЮ
 15. У чому особливість розгляду справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою? Який зміст рішення суду?
 16. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про оголошення в окремих місцевостях СРСР воєнного стану» (22 червня 1941 р.)
 17. № 1 1782 р., 24 травня. Із журналу засідань Чернігівського совісного суду про арешт без оголошення причин та утримання під вартою внука священика Олександра Барановського
 18. 49. Призначення справи до судового розгляду. Судові виклики та повідомлення суду. Судові повістки та оголошення про виклик в суд.
 19. 5.3. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ТОРГІВ
 20. Протоколи про проведення окремих процесуальних дій
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -