<<
>>

ВСТУП

Актуальність теми. Сьогодні, у часи значних суспільних перетворень та намагання органів державної влади запровадити європейські стандарти, у функціонуванні органів державної влади відбуваються кардинальні зміни та глобальне переосмислення їх діяльності. Сучасна побудова органів публічного адміністрування не відповідає вимогам суспільства. Це спонукає органи влади до впровадження дієвої системи публічного адміністрування, основною метою якого має стати забезпечення покращення якості життя громадян у різних сферах суспільного життя, зокрема в економіці.

Розвиток та функціонування здорової економіки є запорукою гармонійного існування суспільства в будь-якій правовій державі. Для цього створюються і забезпечуються всі сприятливі умови, адже це необхідно для добробуту населення й економічного та соціального розвитку держави в цілому. Підтвердженням зазначеного є те, що однією з найважливіших функцій будь-якої правової держави є регулювання економіки. У демократичному правовому суспільстві державна влада концентрує всі зусилля на створення якісної економіки, здорової конкуренції, здійснює процедури щодо нейтралізації монополістичних дій, створює і реалізує антикризові та антиінфляційні заходи - і Україна в цьому плані не є винятком.

Вітчизняна правова наука в першу чергу зосереджує свою увагу на формулюванні та обґрунтуванні чітких заходів у сфері економіки на місцевому рівні, і з цієї причини понятійно-категоріальний апарат на сьогодні залишається поза увагою науковців. Ця прогалина спричиняє відсутність науково обґрунтованих пропозицій як від науковців, так і від органів державної влади, а брак чіткого визначення основних понять унеможливлює їх застосування для реформування системи органів публічного адміністрування у сфері економіки.

Під час підготовки дисертаційного дослідження було використано праці вітчизняних учених-адміністративістів, таких як В.Б. Авер’янов, К.К. Афанасьєв, Г.В. Атаманчук, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, М.Ю. Віхляєв,

B. В. Галунько, В.М. Гаращук, Ю.В. Гаруст, З.С. Гладун, Є.В. Додін,

C. В. Ківалов, В.В. Коваленко, В.В. Ковальська, А.Т. Ковальчук, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, А.С. Лагода, Є.О. Легеза, М.В. Лошицький, П.С. Лютіков, А.А. Манжула, Р.В. Миронюк, С.О. Мосьондз, С.С. Овчарук, Д.В. Приймаченко, О.Ю. Синявська, Є.Ю. Соболь, Л.І. Сопільник, С.Г. Стеценко, В.М. Столбовий, Н.П. Тиндик,

H. С. Федорук, О.І. Харитонова, К.І. Чижмарь, А.Г. Чубенко, Р.В. Шаповал, М.К Якимчук, Х.П. Ярмакі та багато інших.

Питання діяльності органів публічного адміністрування досліджено в наукових працях О.Ю. Бобровської, І.А. Грицяка, В.Б Дзюндзюк, Г.Б. Желеф,

I. Б. Коліушка, К. Колесникова, Т.В. Кондратюк, В.В. Круглова, Н.М. Мельтюхова, М.І. Лахижа, М.А. Міненка, О.О. Світличного Н.Г Ревенко, Н.Ф. Філіпова, О.А. Шатилота й ін. Дослідженню ефективності державного управління економікою, зокрема і на місцевому рівні, присвячено також праці зарубіжних і вітчизняних учених - Дж. М. Кейнса, Л.М. Бондаренко, В. Дорофієнка, Л.Дудківської, Л.І. Карамушка, Ю.І. Крегуул, Н.А. Малиш, І.В. Мартусенко, Д.Ю. Миргородського,

O. Поважного, С. Поважного, В. Пілюшенка, В.П.Решетило, І.В. Сало,

P. В. Склярова, Д.М. Стеченко, Л.Г. Чернюк, А. Чухна, М. Чумаченка, Л.А. Швайка та ін.

Проте недостатня розробленість означеної проблематики на теоретичному рівні, наявність правових прогалин, а також необхідність проведення комплексного правового дослідження зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» за темою «Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин» (номер державної реєстрації 0107U008696). Тема дисертації пов’язана з підготовкою змін до законодавства про адміністративні послуги та безпосередньо стосується: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. «Про затвердження Концепції розвитку електронного урядування в Україні»; Концепції адміністративної реформи, затвердженої Указом Президента України від 22 липня 1998 р № 810; Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5. Тема дисертації відповідає Пріоритетним напрямам розвитку правової науки в Україні на 2016 - 2020 рр.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в тому, щоб на підставі аналізу наукових і нормативних джерел визначити поняття, ознаки та зміст організаційно-правових засад публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні, а також окреслити проблеми та сформулювати пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законодавства в досліджуваній галузі. Відповідно до поставленої мети основними задачами дослідження є:

- визначити поняття та сутність публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні;

- охарактеризувати нормативно-правові засади публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні;

- розкрити особливості адміністративно-правового механізму забезпечення місцевої (територіальної) політики у сфері економіки;

- розглянути систему та повноваження місцевих органів влади у сфері економіки;

- охарактеризувати форми та методи забезпечення публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні;

- визначити поняття нагляду та контролю у сфері економіки та особливості їх реалізації на місцевому (територіальному) рівні;

- окреслити міжнародно-правовий досвід публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому (територіальному) рівні;

- узагальнити зарубіжний досвід і визначити напрями вдосконалення публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні.

Об ’єктом дослідження є суспільні відносини з приводу організаційно- правових засад публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні

Предмет дослідження - організаційно-правові засади публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні.

Методи дослідження. Специфікою теми, мети та завдань дисертації зумовлено комплексний підхід до вибору методів дослідження. Їх застосування спрямовується системним підходом, що надає можливості досліджувати проблеми в єдності їх соціального змісту та юридичної форми. Методологічну основу дисертації становить сукупність філософських, загальнонаукових та спеціальних методів і прийомів, пізнавальний потенціал яких був спрямований на досягнення мети дослідження.

Діалектичний метод пізнання процесів, що відбуваються в організаційно-правових засадах публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні, дозволив розглянути їх у розвитку та взаємозв’язку, виявити усталені напрями і закономірності (розділ 1). Історико-правовий метод використано для розгляду становлення нормативно-правового регулювання діяльності органів публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні (підрозділ 1.2). Порівняльно-правовий метод застосовувався для аналізу міжнародно- правового досвіду публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому (територіальному) рівні (підрозділ 3.1).

Методи системного та структурно-функціонального аналізу використано під час розгляду системи та повноважень місцевих органів влади у сфері економіки, а також форм та методів забезпечення публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні (підрозділи 2.1, 2.2). Методи класифікації та групування застосовано для визначення нормативно-правових засад публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні (підрозділ 1.2). Функціональний метод дав можливість дослідити особливості адміністративно-правового механізму забезпечення місцевої (територіальної) політики у сфері економіки, а також нагляд і контроль у сфері економіки та особливості їх реалізації на місцевому (територіальному) рівні (підрозділи 1.3, 2.3).

Нормативною основою дисертації є Конституція України, законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативні акти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за своїм характером і змістом дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним монографічним дослідженням організаційно-правових засад публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні, результатом якого стала низка нових наукових положень і висновків, що виносяться на захист, а саме:

уперше:

- обґрунтовано сутність та зміст публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні як регламентовану законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність органів державної влади, а також інших суб’єктів у разі делегування їм публічних повноважень, спрямовану на виконання повноважень публічного змісту щодо забезпечення місцевих фінансів, бюджету та податків, використання природних ресурсів, впровадження цільових програм з метою забезпечення соціально- економічних процесів на певній адміністративно-територіальній одиниці;

- дано визначення адміністративно-правового забезпечення у сфері економіки на місцевому рівні, що являє собою чітко визначений, цілеспрямований, забезпечувальний вплив місцевих органів публічного адміністрування та інших суб’єктів (громадських об’єднань, координаційних органів), що мають власні або делеговані повноваження, на суспільні відносини у сфері економіки, межі та сутність якого зумовлені його галузевим характером;

- розглянуто історично-правові аспекти становлення нормативноправового регулювання діяльності органів публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні та запропоновано авторську класифікацію нормативно-правих актів, що регулювали та регулюють діяльність публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні з урахуванням їх хронологічної послідовності (періодизації);

удосконалено:

- теоретико-правове регулювання методів забезпечення публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні, під якими слід розуміти конкретні засоби та прийоми, що відображають владну волю публічних органів управління, які використовуються суб’єктами публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні в ході реалізації їх повноважень;

- обґрунтування необхідності розпорядникам бюджетних коштів на місцевому рівні відповідно до вимог ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» під час складання конкурсної документації визначати кваліфікаційні критерії (наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей, наявність працівників відповідної кваліфікації з великим досвідом роботи, звіти щодо відрахування обов’язкових платежів за минулі періоди), згідно з якими комунальні або державні спеціалізовані підприємства на місцевому рівні мали б перевагу над комерційними структурами (визначення переможцем торгів, забезпечення контролю на всіх стадіях виконання робіт, використання якісних матеріалів, планування технологічного процесу);

дістало подальшого розвитку:

- узагальнення позитивного міжнародно-правового досвіду публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому (територіальному) рівні та його запровадження в Україні;

- обґрунтування внесення доповнень до змісту Закону України «Про місцеве самоврядування», зокрема наголошено на необхідності чітко розмежувати функції та повноваження місцевих органів влади (органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій) щодо здійснення управління у сфері економіки на місцевому (територіальному) рівні; запропоновано визначити повний перелік контрольно-наглядових повноважень відповідних територіальних органів у сфері економіки на місцевому (територіальному) рівні;

- наукове положення щодо напрямів вдосконалення публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані в дослідженні висновки, узагальнення та пропозиції можуть бути використані:

- в науково-дослідній сфері - як основа для подальшої розробки проблематики організаційно-правових засад публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні (акт впровадження Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»);

- правозастосовній діяльності - для покращення діяльності органів публічної адміністрації на місцевому рівні (довідка про впровадження в діяльність Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОДА);

- законотворчій діяльності - для покращення діяльності органів публічної адміністрації на місцевому рівні (довідка Науково-дослідного інституту публічного права);

- навчальному процесі - під час викладання навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність» та «Адміністративний процес» (акт впровадження Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»).

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження висвітлювалися під час роботи трьох науково- практичних конференцій: «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, економічний та гуманітарний виміри» (м. Кіровоград, 22 - 23 квітня 2016 р.), «Правові та організаційні засади забезпечення державою правоохоронної функції» (м. Дніпропетровськ, 27 травня 2016 р.), «Держава і право незалежної України: здобутки та перспективи» (м. Одеса, 24 червня 2016 р.).

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено в десяти наукових статтях, з яких п’ять опубліковано в наукових фахових виданнях України, дві - у міжнародних наукових виданнях і три - у тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

<< | >>
Источник: ЗОЛОТОНОША ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016. 2016

Скачать оригинал источника

Еще по теме ВСТУП:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -