<<
>>

ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну геологічну службу України

Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 27 листопада 2003 року N 1344-IV, від 23 грудня 2004 року N 2285-IV, від 25 березня 2005 року N 2505-IV, від 20 грудня 2005 року N 3235-IV, від 19 січня 200б року N 3370-IV, від 9 лютого 2006 року N 3421-IV, від 19 грудня 2006 року N 489-V, від 28 грудня 2007 року N 107-VI (окремі положення Закону України від 28 грудня 2007 року N 107-VI визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008), від 3 березня 2009 року N 1051-VI, від 27 квітня 2010 року N 2154-VI (окремі положення Закону України від 27 квітня 2010 року N 2154-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 30 листопада 2010 року N 22-рп/20ю), від 19 жовтня 2010 року N 2608-VI, від 3 грудня 2010 року N 2774-VI (зміни, внесені Законом України від 3 грудня 2010 року N 2774-VI, застосовуються з 30 листопада 2010 року та діють до 1 січня 2011 року), від 23 грудня 2010

року N 2856-VI

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові основи діяльності державної геологічної служби України.

Розділ I. Загальні положення Стаття 1. Державна геологічна служба України

Державна геологічна служба України включає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр, державні підприємства, установи та організації, які організовують та проводять геологічне вивчення надр, забезпечують реалізацію державної політики у галузі користування надрами, здійснюють планомірне проведення регіональних геологічних досліджень, пошуків і розвідки необхідних і стратегічно важливих корисних копалин, накопичення і зберігання геологічної інформації про надра, встановлення кондицій на мінеральну сировину для підраховування запасів корисних копалин у надрах, проведення наукових досліджень у сфері геологічного вивчення і використання надр, координують і здійснюють геологічний контроль за діяльністю інших суб'єктів геологічної діяльності.

Стаття 2. Визначення основних термінів У цьому Законі основні терміни вживаються у такому значенні: геологічне вивчення надр - спеціальні роботи і дослідження, спрямовані на одержання інформації про надра з метою задоволення потреб суспільства;

геологічна діяльність - виробнича, наукова та інша діяльність, пов'язана з геологічним вивченням надр;

геологічне середовище - частина земної кори (гірські породи, грунти, донні відкладення, підземні води тощо), яка взаємодіє з елементами ландшафту, атмосферою та поверхневими водами і може зазнавати впливу техногенної діяльності;

небезпечне геологічне явище - явище, яке є наслідком дії геологічних процесів, що виникають у земній корі під впливом природних чи техногенних чинників або їх спільної дії;

мінерально-сировинна база - сукупність родовищ корисних копалин, у тому числі техногенних, а також відходів від видобування та переробки корисних копалин, придатних для промислового використання;

моніторинг геологічного середовища - система спостережень, збирання, оброблення, передавання, зберігання та аналізу інформації про стан геологічного середовища, прогнозування його змін, розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень;

моніторинг мінерально-сировинної бази - система спостережень, збирання, оброблення, передавання, зберігання та аналізу інформації про розвідані запаси та ресурси корисних копалин, прогнозування їх стану, видобутку та переробки, на основі чого формується Державний фонд родовищ корисних копалин і його резерв.

Стаття 3. Законодавство про державну геологічну службу України Діяльність державної геологічної служби України регулюється Кодексом України про надра, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 4. Основні завдання державної геологічної служби України

Основними завданнями державної геологічної служби України є: поліпшення та нарощування мінерально-сировинної бази держави як основи розвитку видобувних та переробних галузей національної економіки;

геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-

геологічне вивчення і картування геологічного середовища, в тому числі небезпечних геологічних явищ;

моніторинг геологічного середовища і мінерально-сировинної бази; проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, пов'язаних з розробленням і впровадженням у виробництво наукових і методичних основ прогнозування, пошук та розвідка родовищ корисних копалин, прогнозування змін геологічного середовища та інші потреби геологічного вивчення надр;

створення єдиної інформаційної системи користування надрами; забезпечення охорони та раціонального користування надрами під час видобування корисних копалин та використання надр у цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

сприяння підприємницькій діяльності у сфері користування надрами. Розділ II. Склад і організація державної геологічної служби України Стаття 5. Склад державної геологічної служби України

Державну геологічну службу України складають:

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр;

державні підприємства, установи та організації з геологічного вивчення та використання надр, які входять до сфери управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр.

Стаття 6. Управління державною геологічною службою України

Управління державною геологічною службою України здійснює Кабінет Міністрів України та спеціально уповноважений ним центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр.

До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр належать:

організація проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, які подаються користувачами надр Державному інформаційному геологічному фонду України;

здійснення функцій єдиного замовника державного контракту з приросту запасів корисних копалин та головного розпорядника коштів державного бюджету, спрямованих на проведення геологорозвідувальних робіт;

державна реєстрація робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр;

організація проведення державної експертизи програм, планів та проектів з геологічного вивчення надр;

здійснення державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення надр;

організація проведення державної експертизи та оцінки запасів і ресурсів корисних копалин, а також інших геологічних матеріалів; абзац восьмий частини

другої статті 6 виключено

(абзац восьмий частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 19.01.2006 р. N 3370- IV)

(дію абзацу восьмого частини другої статті 6 зупинено на 2004 рік (щодо надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV, на 2005 рік - згідно із Законами України від 23.12.2004 р. N 2285-IV, від

25.03.2005 р.

N 2505-IV, на 2006 рік - згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N 3235-IV)

(дію абзацу восьмого частини другої статті 6 зупинено на 2007 рік в частині надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів на користування надрами згідно із Законом України від

19.12.2006 р. N 489-V, на 2008 рік - згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зупинення дії абзацу восьмого частини другої статті 6 на 2008 рік, передбачене пунктом 4 статті 67 розділу I Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням

Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

(дію абзацу восьмого частини другої статті 6 зупинено на 2010 рік в частині надання повноважень (абзац восьмий частини та умов надання спеціальних дозволів на

другої сгатті 6 виключено згідно із користування надрами згідно із Законом України від Законом України від 23.12.2010 р. 27 04 2010 р N 2154VI)

N 2856-VI)

(зупинення дії абзацу восьмого частини другої статті 6 на 2010 рік, передбачене підпунктом 5 пункту 12 розділу ѴІІ Закону України від 27.04.2010 р. N 2154-VI, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 30.11.2010 р. N 22-рп/2010)

(дію абзацу восьмого статті 6 зупинено в частині надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів на користування надрами згідно із Законом України від 03.12.2010 р. N 2774-VI, зміни, внесені Законом України від 03.12.2010 р. N 2774-VI, застосовуються з 30.11.2010 р. та діють до 01.01.2011

б' р.)

видача суб єктам

господарювання ліцензій на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, здійснення контролю за дотриманням ними ліцензійних умов;

(абзац дев'ятий частини другої статті 6 у редакції Законів України від 19.01.2006 р. N 3370-IV, від 03.03.2009 р. N 1051-VI, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 19.10.2010 р.

N 2608-VI)

абзац десятий частини другої статті 6 виключено

(зупинення дії абзацу десятого частини другої статті 6 на 2008 рік, передбачене пунктом 4 статті 67 розділу I Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням

Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

(дію абзацу десятого частини другої статті 6 зупинено на 2010 рік в частині надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів на користування надрами згідно із Законом України від 27.04.2010 р. N 2154-VI)

(зупинення дії абзацу десятого частини другої статті 6 на 2010 рік, передбачене підпунктом 5 пункту 12 розділу VP Закону України від 27.04.2010 р. N 2154-VI, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням

(абзац десятий частини Конституційного Суду України від 30.11.2010 р. N другої статті 6 виключено згідно із 22-рп/2010)

Законом України від 23.12.2010 р. .

N 2856 VI) (дію абзацу десятого статті 6 зупинено в

частині надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів на користування надрами згідно із Законом України від 03.12.2010 р. N 2774-VI, зміни, внесені Законом України від 03.12.2010 р. N 2774-VI, застосовуються з 30.11.2010 р. та діють до 01.01.2011 р.)

контроль за дотриманням користувачами надр, незалежно від форм власності, вимог законодавства України про надра, а також встановлених стандартів, норм і правил щодо геологічного вивчення надр;

підготовка аналітичних матеріалів про стан і наслідки геологічного вивчення та використання надр, подання їх відповідним органам виконавчої влади.

Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр здійснює координацію діяльності державної геологічної служби України і несе персональну відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на неї завдань.

Координація і регулювання геологічної діяльності здійснюються з метою отримання максимальних результатів у сфері геологічного вивчення та наступного використання надр з мінімальним впливом на навколишнє природне середовище.

Стаття 7. Державні підприємства, установи та організації

·· · ·· ^ ж j ··

державної геологічної служби України

З метою наукового забезпечення геологічного вивчення надр спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр може створювати науково- дослідні установи та організації, що діють на підставі статутів або положень, затверджених відповідно до законодавства України.

Для проведення робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр створює відповідні регіональні або територіальні підприємства, установи та організації.

Залежно від характеру виконуваних робіт і досліджень державні підприємства, діяльність яких спрямована на геологічне вивчення надр, відносяться до категорії стратегічно важливих, їм надається статус казенних та їх майно не підлягає приватизації.

Статути (положення) про державні підприємства, установи та організації державної геологічної служби України затверджуються згідно із законодавством України.

Для проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр діє Державна комісія України по запасах корисних копалин.

Державна комісія України по запасах корисних копалин провадить на замовлення користувачів надр або за дорученням відповідних центральних органів виконавчої влади державну експертизу геологічних матеріалів щодо вивчення та використання надр.

Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин затверджується Кабінетом Міністрів України.

Для функціонування єдиної державної інформаційної геологічної системи, метою якої є накопичення та надання інформації про надра (геологічної інформації), при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр діє спеціалізована науково-виробнича установа, положення про яку затверджує Кабінет Міністрів України.

Порядок розпорядження геологічною інформацією затверджується Кабінетом Міністрів України.

Контроль за дотриманням користувачами надр, незалежно від форм власності, вимог законодавства України про надра, а також встановлених стандартів, норм і правил щодо геологічного вивчення і використання надр під час видобування корисних копалин здійснює створена при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр служба державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання (видобутку корисних копалин тощо) надр.

(частина десята статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами України від

03.03.2009 р. N 1051-VI, від 19.10.2010 р. N 2608-VI)

Положення про державний геологічний контроль затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ III. Фінансування геологічної діяльності Стаття 8. Фінансування робіт з геологічного вивчення надр, передбачених державними цільовими програмами

(назва статті 8 у редакції Закону України від 09.02.2006 р. N 3421-IV)

Фінансування робіт з геологічного вивчення надр здійснюється за рахунок коштів від збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України, та відрахувань за користування надрами, а також інших коштів, передбачених державними цільовими програмами, спрямованими на нарощування мінерально-сировинної бази.

(частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом

України від 09.02.2006 р. N 3421-IV)

Кошти від збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України, та відрахувань за користування надрами перераховуються на окремий рахунок Державного бюджету України.

Не перераховані на кінець бюджетного року залишки цільових коштів на геологічне вивчення надр використовуються у новому бюджетному році.

Фінансування державних цільових програм з геологічної розвідки родовищ корисних копалин, що не мають промислового видобутку, здійснюється за рахунок загальних видатків Державного бюджету України та залучення недержавних інвестицій.

(частина четверта статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом України від

09.02.2006 р. N 3421-IV)

Стаття 9. Фінансування місцевих програм і завдань розвитку мінерально-сировинної бази

Фінансування місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони надр здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських, Київського та Севастопольського бюджетів.

Місцеві програми розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони надр здійснюються відповідно до завдань, погоджених з державною геологічною службою України, і затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

Стаття 10. Фінансування робіт з геологічного вивчення надр суб’єктами геологічної діяльності

Фінансування робіт з геологічного вивчення надр, не передбачених державними та місцевими програмами і завданнями, здійснюється за рахунок власних коштів суб'єктів геологічної діяльності.

Розділ IV. Особливості діяльності державної геологічної служби

України

Стаття 11. Міжнародне співробітництво у сфері геологічної

діяльності

Україна здійснює міжнародне співробітництво у сфері геологічного вивчення та використання надр відповідно до міжнародних двосторонніх та багатосторонніх договорів.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр бере участь у підготовці міжнародних договорів України, в установленому порядку представляє інтереси України у сфері геологічного вивчення та використання надр, взаємодіє з міжнародними організаціями інших країн, а також укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр координує міжнародну діяльність з цих питань, що провадиться іншими юридичними та фізичними особами України.

Х~ч ^ Л т-’ · · ··· · · ··

Стаття 12. Громадські організації сприяння діяльності державної геологічної служби України

Для сприяння діяльності державної геологічної служби України та популяризації геології в суспільстві можуть створюватися творчі та інші громадські організації, які провадять свою діяльність згідно із законодавством України.

Розділ V. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про державну геологічну службу України";

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ 4 листопада 1999 року N 1216-XIV

<< | >>
Источник: Р.С. Кірін. Геологічне право України: систематизований зб. нормат.-правових актів: неофіц. вид. / Уклад. Р.С. Кірін. - Д.: Національний гірничий університет,2012. - 1023 с.. 2012

Еще по теме ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну геологічну службу України:

 1. 4.4. Регулювання надання послуг у сфері освіти законодавством країн Азії
 2. Перебудова як невдала спроба вдосконалення державної машини
 3. 1.2. ДЖЕРЕЛА ГЕОЛОГІЧНОГО ПРАВА
 4. Об’єкти права геологічного вивчення надр
 5. Суб’єкти права геологічного вивчення надр
 6. ЗАКОН УКРАЇНИ Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року
 7. ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну геологічну службу України
 8. УКАЗ Президента України Про Положення про Державну службу геології та надр України
 9. ПОЛОЖЕННЯ про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України
 10. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 10 листопада 2000 р. N 1689 Київ Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин
 11. Про затвердження статуту Національної акціонерної компанії "Надра України”
 12. Про затвердження Інструкції про порядок обліку результатів робіт з геологічного вивчення надр
 13. Про затвердження Правил нормативного забезпечення геологічного вивчення надр
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -