<<
>>

Практична робота № 7

Рольова гра «Створюємо господарське товариство»

Ми з вами ознайомилися з поняттями «суб’єкт підприємницької діяльності», «господарське товариство». А як вони створюються? Спробуємо змоделювати цей процес.

Для цього скористайтеся витягами з нормативних актів, наведеними нижче.

Завдання для підготовки гри:

1. Ознайомтеся з витягом із нормативних актів, наведеному нижче.

2 Розподіліть ролі для проведення гри.

3. Підготуйте необхідні документи та проекти документів.

4. Проведіть рольову гру, змоделювавши створення приватного підприємства або акціонерного товариства.

Із Закону України «Про акціонерні товариства»

Стаття 9. Створення акціонерного товариства

5. Створення акціонерного товариства здійснюється за такими етапами:

1) прийняття зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій;

2) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

4) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

5) укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

6) закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства;

7) оплата засновниками повної номінальної вартості акцій;

8) затвердження установчими зборами товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства, затвердження статуту товариства, а також прийняття інших рішень, передбачених законом;

9) реєс грація товариства та його статуту в органах державної реєстрації;

10) подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

11) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

12) отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;

13) видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.

Стаття 10. Установчі збори акціонерного товариства

1. Установчі збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом трьох місяців з дати повної оплати акцій засновниками.

Кількість голосів засновника на установчих зборах акціонерного товариства визначається кількістю акцій товариства, які підлягають придбанню цим засновником.

2. На установчих зборах акціонерного товариства вирішуються питання про:

1) заснування товариства;

2) затвердження оцінки майна, що вноситься засновниками в рахунок оплати акцій товариства;

3) затвердження статуту товариства;

4) утворення органів товариства;

5) уповноваження представника (представників) на здійснення подальшої діяльності щодо утворення товариства;

6) обрання членів наглядової ради, голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства), членів ревізійної комісії (ревізора);

7) затвердження результатів розміщення акцій;

8) вчинення інших дій, необхідних для створення товариства.

3. Рішення з питань, зазначених у пунктах 1 -3 частини другої цієї статті, вважаються прийнятими, якщо за них проголосували всі засновники акціонерного товариства. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів засновників, якщо інше не передбачено засновницьким договором.

§ 47. Господарські договори

1. Поняття та особливості господарського договору.

Чимало господарських правовідносин виникає на підставі укладання договорів. Разом із цивільно-правовими договорами в господарській діяльності широко використовуються спеціальні господарські договори. Господарський договір — це майнова угода господарюючого суб’єкта з контрагентом, яка встановлює (змінює, припиняє) зобов’язання сторін у сфері господарської і комерційної діяльності: при виробництві Й реалізації продукції, виконанні робіт, наданні послуг.

Господарський договір має ряд суттєвих відмінностей від інших видів договорів. Насамперед господарський договір завжди укладається з господарською (комерційною) метою для досягнення необхідних господарських і комерційних результатів — виробництво і продаж продукції, виконання робіт і їх оплата, надання послуг тощо.

Господарський договір безпосередньо забезпечує виробництво та обіг товарів.

Друга особливість полягає в тому, що суб'єктами господарського договору можуть бути лише суб’єкти господарських правовідносин. Серед них — юридичні особи (підприємства, установи, організації), у тому числі колективні сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, індивідуальні, приватні, спільні підприємства тощо, а також громадяни-підприємці.

На відміну від багатьох інших договорів, зокрема цивільно-правових, у деяких випадках укладання господарських договорів сторони певиою мірою обмежені у визначенні їх змісту. Це, зокрема, стосується договорів, які укладаються на підставі державного замовлення. Зміст господарського договору в цьому випадку обов'язково має відповідати цьому замовленню.

2. Функції господарського договору.

Господарському договору властиві як загальні, притаманні й іншим договорам, так і специфічні — господарсько-договірні — функції.

До загальних функцій договору належать ініціативна (договір реалізує ініціативу і закріплює узгоджену волю сторін), програмно- координаційна (договір забезпечує узгодження, координацію дій сторін, викладає певну програму їх дій), гарантійна (договір дає учасникам певні гарантії виконання зобов’язань завдяки можливості використовувати різні способи забезпечення зобов’язань — неустойку, завдаток, заставу тощо). При цьому якщо одна зі сторін порушує свої зобов’язання, договір виконуватиме ще й правозахисну функцію, яка дасть змогу використати різноманітні шляхи захисту своїх прав, зокрема, звернутися до державних правоохоронних органів. При цьому варто зазначити, що всі ці функції у випадку господарського договору

реалізуються в галузі господарських правовідносин, забезпечують господарську діяльність.

Господарський договір має також і специфічні функції, що притаманні саме йому. До них належать функція правового забезпечення економічних потреб держави та її органів і підприємств. Господарський договір забезпечує виконання державного замовлення, а також планування господарської діяльності.

3.

<< | >>
Источник: Наровлянський О.Д. 11 клас. Правознавство профільний рівень. 2011

Еще по теме Практична робота № 7:

 1. Зв’язок роботи з науковими програмами, темами.
 2. РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
 3. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 4. Практична робота № 2
 5. Практична робота № З
 6. Практична робота № 4
 7. Практична робота № 5
 8. Практична робота № 6
 9. Практична робота № 7
 10. Практична робота № 8
 11. Практична робота № 9
 12. ЗМІСТ
 13. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 14. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 15. Розділ 18. Відродження державного управління в УРСР (1943-1945 рр.)
 16. Тема 15. Радянська державність і право в Україні в 20-30 рр. ХХ ст.
 17. § 2. Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет та його Президія: склад, функції, повноваження та порядок роботи
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -