Уголовное право

Кримінальне право України. Загал, частина: Підруч. для студентів юрид. вузів
§ 6. Зв'язок кримінального права з іншими галузями права
Вище вже зазначалося, що кримінальне (матеріальне), кримінальне-процесуальне та кримінально-виконавче право — галузі права, які перебувають у взаємодії. Кримінально-процесуальне право — це форма, правова процедура застосування норм кримінального права. Отже, кримінально-процесуальні правовідносини — це правова форма встановлення у злочинному діянні особи складу злочину і призначення відповідного покарання. Кримінально-виконавче право — це така галузь права, яка на основі норм кримінального права про підстави та умови виконання покарання визначає і регулює порядок реалізації кримінального закону. Кримінальне право нерозривно пов'язане з іншими галузями права (конституційним, цивільним, адміністративним, міжнародним) та використовує положення інших наук. Найбільшою мірою кримінальне право пов'язане з конституційним правом.
Норми останнього закріплені, перш за все, в Конституції України. Конституційне право є базовим правом, юридичною основою всіх інших галузей права. У ст. 8 Конституції України говориться, що Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України та повинні відповідати їй. Низка положень, закріплених у Конституції, безпосередньо стосується кримінального права. Конституційним є положення про те, що "особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду" (ст. 62 Конституції України). Конституційним є також положення, згідно з яким ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Конституція закріплює також положення про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, окрім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення (ст. 58 Конституції). Як уже зазначалося, функцією кримінального права є також охорона всіх конституційних правовідносин у випадку суспільне небезпечного посягання на них. 14 Кримінальне право певною мірою пов'язане з цивільним. і адміністративним правом, особливо щодо відповідальності за різноманітні правопорушення. Ці три галузі права виконують охоронну функцію. Цивільно-правові відносини охороняються, як правило, засобами цивільного права, адміністративні — засобами адміністративного права. Водночас небезпечні правопорушення, які завдають великої шкоди цивільним чи адміністративним правовідносинам, караються кримінальним правом. Кримінальне право відрізняється від цих двох галузей права колом правовідносин, які воно охороняє, та специфічним методом їх охорони. Кримінальне право нерозривно пов'язане з міжнародним правом. Основу такого зв'язку складають загальні норми чи положення міжнародного кримінального права, що містяться чи прямо випливають із міжнародних договорів, конвенцій, інших міжнародних угод. Це норми, що пов'язані з регулюванням дії закону в просторі, його поширенням на іноземних громадян, які вчинили злочин.
Це положення щодо відповідальності осіб, які користуються дипломатичною недоторканністю. Це також норми права щодо видачі злочинців, угону повітряного судна, рятування людей на морі тощо. У відповідності до міжнародних угод щодо боротьби з окремими і найбільш небезпечними злочинами Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за цілу низку таких злочинів (статті 59, 63, 79, 200, 202, 203, 204). Крім цього, відповідно до взятих Україною зобов'язань перед міжнародним співтовариством, норми національного кримінального права України повинні відповідати загальноприйнятим нормам міжнародного кримінального права. Кримінальне право нерозривно взаємопов'язане з кримінологією та криміналістикою. Кримінологія виникла в межах науки кримінального права. Такі правові поняття, як злочин, вина, мотив, вік, з якого настає кримінальна відповідальність за вчинення злочину, стадії вчинення злочину, групова злочинність та інші, що були розроблені теорією кримінального права, широко застосовуються кримінологією. Кримінологія вивчає злочинність як соціальне явище, з'ясовує причини, умови і динаміку злочинності в цілому та окремих груп злочинів. Кримінально-правові норми, терміни і поняття використовуються також криміналістикою. Криміналістика — це наука про спеціальні прийоми, методи і методики збирання, виявлення, фіксації і дослідження доказів, що застосо-15 вуються під час розкриття злочину, розшуку та розпізнання злочинців. У науці кримінального права та законодавчій діяльності використовуються також положення таких наук: психології, психіатрії, судової медицини (про свободу волі, осудність, психічні аномалії, фізіологічний стан людини, психологію неповнолітніх, критерії розмежування різних видів тілесних ушкоджень тощо).
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кримінальне право України. Загал, частина: Підруч. для студентів юрид. вузів - Уголовное право
 2. § 6. Зв´язок кримінального права з іншими галузями права - Уголовное право
 3. Правові відносини: сутність, ознаки, види, елементи - Теория государства и права
 4. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 5. Розділ 4. Проблеми застосування іноземного права (тлумачення, кваліфікація, застереження) - Международное право, европейское право
 6. Адвокатура Англії - Адвокатское право
 7. Адвокатура США - Адвокатское право
 8. Адвокатура України - Адвокатское право
 9. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 10. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 11. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 12. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 13. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право
 14. 6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Административное право
 15. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 16. Глава 1. Правоохоронні органи у вузькому розумінні - Правоохранительные органы
 17. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 18. § 3. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 19. §2. Предмет, методи та система цивільного та торгового права зарубіжних країн - Гражданское право
 20. § 3. Підстави позадоговірної відповідальності - Гражданское право

Другие научные источники направления Уголовное право:

  1. М. И. Бажанов, Ю В. Баулин, В. И. Борисов. Уголовное право Украины. Общая часть: Учебник для студентов юрид. вузов и фак.. 1999
  2. Лекції. Кримінальне право України.. 2000