Уголовное право

Кримінальне право України. Загал, частина: Підруч. для студентів юрид. вузів
ВСТУП
Становлення України як правової держави передбачає якісно новий рівень підготовки спеціалістів з вищою юридичною освітою. Важливий напрямок такої підготовки — видання підручників з базових юридичних дисциплін. Одним із таких є підручник із Загальної частини кримінального права України, написаний викладачами кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка на основі кримінального законодавства України та практики його застосування станом на 1 вересня 1997 року. У підручнику наведено основні положення Конституції України, враховано зміни та доповнення Кримінального кодексу, які мали місце останнім часом.
У ньому розкрито зміст норм Загальної частини кримінального права України, дано теоретичне висвітлення окремих інститутів щодо злочину та відповідальності за його вчинення, розглянуто основні питання Загальної частини кримінального права деяких іноземних держав, дано загальну характеристику основних напрямків (шкіл) зарубіжної кримінально-правової теорії. Із сучасних позицій розглядається питання про джерела кримінального права України, розкривається співвідношення положень національного кримінального законодавства та норм міжнародного кримінального права. Виходячи з концепції пріоритету загальнолюдських цінностей, у підручнику по-новому викладені положення щодо об'єкта злочину. Нетрадиційно розглянуті також питання про підстави кримінальної відповідальності, склад злочину, обставини, що виключають суспільну небезпечність чи протиправність діяння. У сучасній науці кримінального права багато питань залишаються спірними. Певні розходження позицій авторів з окремих питань кримінального права мають місце у цій праці. Підручник написано відповідно до програми з кримінального права України для студентів юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. Він розрахований на студентів і викладачів юридичних вузів і факультетів, стане в пригоді працівникам правоохоронних органів, суду та адвокатури. Автори з вдячністю врахують зауваження читачів у своїй подальшій роботі. Вживані у підручнику скорочення: Бюлетень...
— Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1995. — № 1. ВТК — Виправно-трудовий кодекс України ВТУ — Виправно-трудові установи КАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення КК — Кримінальний кодекс України Коментар... — Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. — К., Юрінком. — 1997. КПК — Кримінально-процесуальний кодекс України Правовісник — Постанови Пленуму Верховного Суду України (січень 1995 p. — червень 1996 p. // Правовісник: Додаток до журн. Право України. — 1996. — № 1. Практика... — Практика судів України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1993. — № 4. Практика (1993—1995)... — Практика судів України у кримінальних справах (1993—1995) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1996. — № 3. ЦК — Цивільний кодекс України ЦПК — Цивільний процесуальний кодекс України
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Конституционное право Учебники по праву
 2. Курсовые работы по праву Учебники по праву
 3. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 4. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 5. Мельник М. Л, Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 576 с. - Правоохранительные органы
 6. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с. - Риторика
 7. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 8. КОHСТИТУЦИЯ ЯПОHИИ - Конституционное право
 9. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 10. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 11. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. — К.: ІСДО, 1994. — 112 с. - Теория государства и права
 12. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ - Теория государства и права
 13. Уголовный процесс. Учебник для вузов. А. С. Кобликова. — М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999. — 384 с. - Уголовный процесс
 14. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с. - Таможенное право
 15. 1.1. Законодательство Российской Федерации, регулирующее предпринимательскую деятельность - Хозяйственное право
 16. 1.2.2. Опубликование и вступление в силу нормативных актов - Хозяйственное право
 17. 7.1.4. Порядок исполнения обязательств - Хозяйственное право
 18. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 19. § 5. Функції трудового права України - Трудовое право
 20. § 2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин - Трудовое право

Другие научные источники направления Уголовное право:

  1. М. И. Бажанов, Ю В. Баулин, В. И. Борисов. Уголовное право Украины. Общая часть: Учебник для студентов юрид. вузов и фак.. 1999
  2. Лекції. Кримінальне право України.. 2000