Трудовое право

Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с.
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ І ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці
§ 3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України
§ 4. Метод правового регулювання трудових відносин
§ 5. Функції трудового права України
§ 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права
§ 7. Система трудового права України
РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ 1. Поняття основних принципів трудового права України
§ 2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин
§ 3. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю
§ 4. Зміст принципів трудового права
РОЗДІЛ III. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація
§ 2. Конституція України як основне джерело трудового права
§ 3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини
§ 4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини
§ 5. Локальні правові норми
§ 6. Значення керівних роз'яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю
§ 7. Диференціація трудового законодавства України
§ 8. Міжнародні правові акти про працю
РОЗДІЛ IV СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ 1. Поняття суб'єкта трудового права України
§ 2. Громадяни як суб'єкти трудового права України
§ 3. Власник або уповноважений ним орган як суб'єкт трудового права України
§ 4. Підприємство як суб'єкт трудового права України
§ 5. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права України
§ 6. Профспілковий орган підприємства як суб'єкт трудового права України
§ 7. Державні органи, які виступають суб'єктами трудового права України
РОЗДІЛ V КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
§ 1. Історія виникнення колективних договорів і етапи їх розвитку в Україні
§ 2. Загальна характеристика міжнародних правових норм, що регулюють порядок укладення колективних договорів
§ 3. Поняття колективного договору
§ 4. Поняття колективних угод та їх види
§ 5. Колективні переговори по укладенню колективного договору
§ 6. Порядок укладення колективного договору і його зміст
§ 7. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов'язань
Розділ VI ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
§ 1. Поняття трудових правовідносин
§ 2. Умови виникнення трудових правовідносин
§ 3. Підстави виникнення трудових правовідносин
§ 4. Зміст трудових правовідносин
РОЗДІЛ VII. ПРАВОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН
§ І. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України
§ 2. Міжнародні правові акти про зайнятість
§ 3. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні
§ 4. Поняття працевлаштування та його правові форми
§ 5. Правові відносини органів державної служби зайнятості з підприємствами
§ 6. Поняття безробітного і його правове становище
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
РОЗДІЛ VIII ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
§ 1. Поняття трудового договору
§ 2. Зміст трудового договору
§ 3. Загальний порядок прийняття на роботу
§ 4. Види трудового договору
§ 5. Переведення на іншу роботу
§ 6. Підстави припинення трудового договору
§ 7. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
§ 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
§ 9. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
§ 10. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу
§11. Порядок звільнення з роботи
§ 12. Відсторонення працівника від роботи
§ 13. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи
РОЗДІЛ IX РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
§ 1. Поняття робочого часу за трудовим правом
§ 2. Види тривалості робочого часу
§ 3. Режим роботи і облік робочого часу
§ 4. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення
§ 5. Поняття відпочинку та його види
§ 6. Трудові відпустки
§ 7. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням
§ 8. Соціальні відпустки
§ 9. Відпустки без збереження заробітної плати
§ 10. Порядок надання відпусток
РОЗДІЛ Х. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
§ 1. Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання
§ 2. Нормування праці
§ 3. Тарифна система та її складові елементи
§ 4. Системи оплати праці
§ 5. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами
§ 6. Порядок виплати заробітної плати. Обчисчлення середнього заробітку
§ 7. Гарантії і компенсації
РОЗДІЛ XI. ОХОРОНА ПРАЦІ
§ 1. Поняття охорони праці за трудовим правом
§ 2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії
§ 3. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії
§ 4. Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту
§ 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
§ 6. Охорона праці жінок
§ 7. Охорона праці неповнолітніх
§ 8. Праця осіб зі зниженою працездатністю
§ 9. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці
РОЗДІЛ XII. ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК ПРИ ВИКОНАННІ ТРУДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ
§ 1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці
§ 2. Методи забезпечення трудової дисципліни
§ 2. Методи забезпечення трудової дисципліни
§ 3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку
§ 4. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов'язків
§ 5. Юридична відповідальність за порушення трудових обов'язків. Поняття дисциплінарного проступку
§ 6. Заходи стягнення за порушення трудових обов'язків і порядок їх застосування
§ 7. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни
РОЗДІЛ XIII. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
§ І. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом
§ 2. Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом
§ 3. Види матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна відповідальність робітників і службовців
§ 4. Повна матеріальна відповідальність
§ 5. Підвищена матеріальна відповідальність
§ 6. Порядок визначення розміру шкоди
§ 7. Порядок відшкодування шкоди
§ 8. Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, заподіяну працівникам
РОЗДІЛ XIV ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ
§ 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація
§ 2. Розвиток порядку розгляду трудових спорів в Україні
§ 3. Комісія по трудових спорах як обов'язковий первинний орган по розгляду трудових спорів
§ 4. Судовий порядок розгляду трудових спорів
§ 5. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі
§ 6. Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів)

Релевантная научная информация:

 1. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 2. Трудовое право Учебники по праву
 3. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. - Трудовое право
 4. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 5. § 3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України - Трудовое право
 6. § 4. Метод правового регулювання трудових відносин - Трудовое право
 7. § 5. Функції трудового права України - Трудовое право
 8. § 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права - Трудовое право
 9. § 7. Система трудового права України - Трудовое право
 10. § 1. Поняття основних принципів трудового права України - Трудовое право
 11. § 2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин - Трудовое право
 12. § 3. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю - Трудовое право
 13. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 14. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 15. § 2. Конституція України як основне джерело трудового права - Трудовое право
 16. § 3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 17. § 4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 18. § 5. Локальні правові норми - Трудовое право
 19. § 6. Значення керівних роз´яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю - Трудовое право
 20. § 7. Диференціація трудового законодавства України - Трудовое право

Другие научные источники направления Трудовое право:

  1. Сыроватская Л.А.. Трудовое право: Учебник. 1998
  2. Н. А. Бриллиантова, И. Я. Киселев, В. Г. Малов, О. В. Смирнов, И. О. Снигирева. Трудовое право. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное.Сост.. 1998