Трудовое право

Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с.
§ 4. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов'язків
Праця є творчою діяльністю. Головною силою, що спонукає людину займатись трудовою діяльністю, є потреба в одержанні матеріальних коштів для задоволення своїх інтересів. Усвідомлена потреба перетворюється у свідому мету, що визначає поведінку працівника, його трудову активність.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

410

Основними засобами підтримання високої трудової активності працівників є створення сприятливих умов праці, нормального психологічного клімату, переконання, сила прикладу, моральне і матеріальне стимулювання. Ініціатива, творча діяльність базуються головним чином на внутрішньому переконанні особи. Ця ініціатива стимулюється заходами морального і матеріального характеру шляхом публічного визнання, схвалення, позитивної оцінки успіхів робітника.

Таку стимулюючу роль в трудовому праві виконує заохочення, яке виступає формою сприяння сумлінному виконанню працівником своїх трудових обов'язків, сприяє вчиненню ним корисних творчих дій, які перевищують звичайні нормальні вимоги.

Заохочення є публічним проявом пошани до працівника у формах, що визначаються чи дозволяються нормою права, за зразкове виконання трудових обов'язків, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції, тривалу і безперервну роботу, новаторство в праці та інші досягнення в роботі.

КЗпП не визначає навіть примірного переліку заохочень, що може застосовувати власник або уповноважений ним орган до сумлінно працюючих. Стаття 143 КЗпП лише визначає, що до працівників підприємств можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджуваних трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку.

Це означає, що при затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства трудовий колектив визначає будь-які заходи, що можуть бути застосовані власником або уповноваженим ним органом за сумлінне виконання трудових обов'язків. Такі заходи можуть бути як моральними (оголошення подяки, нагородження грамотою, занесення в книгу пошани, на дошку пошани, фотографування біля прапора підприємства), так і матеріальними (нагородження цінним подарунком, видача грошової премії).

Правила внутрішнього трудового розпорядку багатьох підприємств передбачають такі заходи заохочення, як присвоєння почесних звань «Кадровий працівник підприємства», «Майстер — золоті руки», «Ветеран праці», «Почесний ветеран праці підприємства» тощо. Присвоєння таких звань, як правило, пов'язується із збільшенням тарифної ставки чи окладу працівника.

411

Розділ XII. Внутрішній трудовий розпорядок

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 p. № 17 затверджено Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України. Визначено, що ця грамота є заохоченням за заслуги у сприянні реалізації соціальної та економічної політики держави, проведенню ефективної діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, розвиткові місцевого са-моврядуванння, здійсненню заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, зміцненню оборони держави, державної безпеки, реалізації зовнішньої політики України. Нагородження Почесною грамотою здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України. Разом з Почесною грамотою нагородженому вручається пам'ятний знак.

Положенням про дисципліну працівників залізничного транспорту за зразкове виконання службових обов'язків та ініціативність у роботі передбачені такі види заохочення, як оголошення подяки, преміювання, нагородження цінним подарунком, почесною грамотою, присвоєння звання кращого працівника за фахом, нагородження нагрудним значком, нагрудним знаком «Почесний залізничник».

Статутом про дисципліну працівників зв'язку передбачено такі ж заходи заохочення за зразкове виконання трудових обов'язків, підвищення продуктивності праці, творчу ініціативу, винахідливість у роботі, передання передового досвіду роботи іншим працівникам, за багаторічну і сумлінну працю, попередження крадіжок, аварій, пошкоджень засобів і споруд зв'язку, економію державних коштів.

Цей перелік, як і в інших положеннях і статутах, є примірним. Тому заохочення можуть застосовуватись і за інші позитивні наслідки в роботі.

Міністерство зв'язку України разом з Центральним комітетом профспілки працівників зв'язку може нагороджувати працівників зв'язку нагрудним знаком «Почесна відзнака Міністерства зв'язку України».

Допускається одночасне застосування декількох видів заохочення.

При успішному і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків їм можуть надаватись певні пільги та переваги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування. До таких пільг і переваг слід віднести надання путівок до санаторіїв та будинків відпочинку, просування по роботі, поліпшення житлових умов тощо. Керівники підприємств

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

412

і організацій за погодженням з профспілковим комітетом і з урахуванням рекомендацій трудових колективів мають право направляти кошти заохочувальних фондів на надання безвідплатної допомоги і часткове погашення пільгового дострокового державного кредиту на будівництво житла.

За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи до заохочення, нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками і присвоєння почесних звань та звання кращого працівника за даною професією.

За видатні трудові заслуги в певних галузях народного господарства, науки і культури присвоюються почесні звання «Заслужений працівник вищої школи України», «Заслужений працівник культури України».

Заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним органом разом або за погодженням з профспілковим комітетом. З цього приводу видається наказ або розпорядження, який оголошується в урочистій обстановці. В трудовій книжці робиться запис про заохочення у порядку, визначеному Інструкцією про порядок ведення трудових книжок.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. - Трудовое право
 2. § 4. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов´язків - Трудовое право
 3. § 1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці - Трудовое право
 4. § 2. Методи забезпечення трудової дисципліни - Трудовое право
 5. § 2. Методи забезпечення трудової дисципліни - Трудовое право
 6. § 7. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни - Трудовое право
 7. 3.4. Державні службовці - Административное право
 8. Міжнародне право:4. Організація Об´єднаних Націй: історія створення, правовий статус, головні органи - Международное право, европейское право
 9. §1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ДРІБНИМ ХУЛІГАНСТВОМ - Административное право
 10. § 8. Конституційний Суд України - Правоохранительные органы
 11. § 14. Класні чини працівників органів прокуратури. Заохочення та відповідальність прокурорів і слідчих - Правоохранительные органы
 12. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 13. § 5. Локальні правові норми - Трудовое право
 14. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 15. § 9. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 16. § 2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії - Трудовое право
 17. § 3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку - Трудовое право
 18. § 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація - Трудовое право
 19. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 20. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право

Другие научные источники направления Трудовое право:

  1. Сыроватская Л.А.. Трудовое право: Учебник. 1998
  2. Н. А. Бриллиантова, И. Я. Киселев, В. Г. Малов, О. В. Смирнов, И. О. Снигирева. Трудовое право. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное.Сост.. 1998