Теория государства и права

Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. — К.: ІСДО, 1994. — 112 с.
ВИСНОВКИ
Дослідження нашої проблеми підводить до необхідності узагальнити висновки за допомогою вихідних положень ще молодої в нашій державі науки — політології.

Проаналізувавши проблеми, що виникають у зв'язку з діяльністю держави як чинника розвитку політичної свідомості громадян, спробуємо:

1) концептуалізувати ситуацію;

2) зробити своєрідний прогноз щодо розвитку наявних і можливих проблем в діяльності держави як інституту, що глибоко впливає на політичну свідомість;

3) окреслити можливі механізми впливу держави на феномен, що вивчається.

Політологія — наука пошуку оптимальних рішень. Користуючись її послугами зовсім нетривалий час, спробуємо запропонувати деякі рекомендації.

По-перше. У період глибоких соціальних потрясінь і зрушень завжди зростає інтерес до такого соціального феномена, як держава.

Цей офіційний представник усього суспільства, найважливіша ланка політичної системи відіграє особливу роль в умовах, коли економічні, політичні, національні та інші процеси набувають особливої гостро-ги, коли ламаються існуючі структури, народжуються й лигіти-мізуються нові політичні інститути, відбувається переоцінка усталених цінностей.

Політична наука свідчить, що такі періоди є цілком закономірним, природним явищем, яке віддзеркалює сутність процесів, що виникають і розвиваються у глибинах соціальної матерії. Здається, жоден народ не уникнув таких катаклізмів.

Не минула така доля і наш народ, який на шляху до утвердження незалежності і побудови своєї державності вступив у нову, •ерехідну фазу суспільно-історичного процесу. Це надзвичайно складний і відповідальний момент, від результатів розвитку якого належатиме наше майбутнє.

Ось чому усвідомлення сутності такого переходу, об'єктивний аналіз процесів, що його супроводжують, вважаємо завданням величезної ваги. Це й спонукало нас до вивчення зазначеної проблеми.

Незважаючи на складність і багатомірність проблеми, це не пльки неїГне, а й реальне завдання, тим більше, що св1ТОва

97

практика дає нам багато прикладів, зразків і узагальнень. Над багатьма з них розмірковуємо, зіставляємо, реанімуємо до сучасного стану політичних інститутів і політичних процесів в Україні.

Безперечно, досліджувати державу в період її стабільності і відносно спокійного функціонування набагато простіше. Однак залишити поза увагою державу перехідного періоду аж ніяк не можна.

Життя владно ставить одне питання за одним. Серед них, вважаємо, такі вузлові, як відновлення громадянського суспільства і створення правової держави, а також збалансування їх діяльності. На підставі аналізу генезису визначених феноменів приходимо до висновку, що їх сутність є глибинною.

Цивілізоване суспільство пронизане мільйонами найскладніших людських відносин, воно відрегульоване й збалансоване. Його коріння в далекій давнині, бо кращі представники всіх віків і народів завжди цікавилися цими проблемами й розробляли їх. Суспільство, держава приймають оптимальні рішення, розробляють ефективну політику, коли політичні та інші відносини мають гнучку, пластичну природу, здатну до еволюційних змін.

Відзначені якості мають стати невід'ємними, тому що суспільство, держава — це люди зі своїм спектром інтересів. Виявити їх, визначити пріоритети, збалансувати й знайти механізми впровадження в життя і покликана правова держава. Але робити цю праву вона має неодмінно з урахуванням менталітету свого народу.

Здійснення завдань державотворення, в свою чергу, неможливе без відповідної копіткої діяльності самої держави, її структур з розвитку політичної свідомості громадян. Це велетенська рушійна сила, здатна і побудувати, і зруйнувати.

Громадянином людину робить політична свідомість. Тому важливо весь час підтримувати її на рівні, адекватному розвиткові держави, живити цілющими підходами. Але в наш час політична свідомість зазнала значних деформацій, їх слід усунути, бо без знання і свідомого плану державу не побудувати.

Розробка механізму впливу держави на розвиток політичної свідомості громадян привела до висновку, що у хворому суспільстві здорову політику, політичну діяльність здійснювати неможливо. Але механізми держави почнуть працювати лише тоді, коли громадяни, суспільство усвідомлять власне свої функції щодо її будівництва, коли вироблять в собі повагу до держави, відповідальність за дії, позбудуться стереотипів щодо власної політичної учлсгі.

Вироблення механізму допомогло чіткіше виявити проблеми формування політичної свідомості народу України, їх безліч. Але без відродження національної самосвідомості, звільнення від хвороб попереднього періоду, усвідомлення в собі громадянської гідності, рух до правової держави нездійсненний. Варто розв'язувати окреслені вузли, пробуджувати гідність, здатну до творення цивілізованої країни.

По-друге. Діяльність, яку здійснює наша держава, потребує наукової розробки прогнозів політичного розвитку, стану політичної свідомості. Державу і громадян важливо своєчасно забезпечувати політичною інформацією, поступово ставити на ноги політологію президентства, парламентства тощо. Прогноз мають робити фахівці: політологи, соціологи, правознавці. Поки що і наявні сили не запитані нашою державою. Гаємо час, державотворення жде, а професіоналізму у цій сфері не прибуває.

По-третє. Здобуття власної державності можливе завдяки механізму здорової політики. Він полягає, власне, у побудові правової держави й забезпеченні особистих прав і свобод конкретного реального громадянина. Державний устрій повинен стати механізмом виявлення плюралістичних громадських інтересів, досягнення громадянської згоди, реалізації прийнятих рішень з опорою на широку соціальну базу.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. § 6. Значення керівних роз´яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю - Трудовое право
 2. § 2. Громадяни як суб´єкти трудового права України - Трудовое право
 3. § 6. Профспілковий орган підприємства як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 4. § 3. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні - Трудовое право
 5. § 5. Переведення на іншу роботу - Трудовое право
 6. § 6. Підстави припинення трудового договору - Трудовое право
 7. § 7. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника - Трудовое право
 8. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 9. §11. Порядок звільнення з роботи - Трудовое право
 10. § 2. Види тривалості робочого часу - Трудовое право
 11. § 8. Соціальні відпустки - Трудовое право
 12. § 9. Відпустки без збереження заробітної плати - Трудовое право
 13. § 10. Порядок надання відпусток - Трудовое право
 14. § 3. Тарифна система та її складові елементи - Трудовое право
 15. § 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій - Трудовое право
 16. § 6. Охорона праці жінок - Трудовое право
 17. § 7. Охорона праці неповнолітніх - Трудовое право
 18. § 8. Праця осіб зі зниженою працездатністю - Трудовое право
 19. § 7. Порядок відшкодування шкоди - Трудовое право
 20. Теорія держави і права в системі юридичних наук - Теория государства и права

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  2. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  3. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  4. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  5. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  6. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001
  7. Кравчук М. В.. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. 2002