Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Вступ
Загальна характеристика

правознавства як юридичної науки: поняття, предмет, функції та структура

Порівняльне правознавство як напрямок сучасної юридичної науки
Поняття, предмет і структура теорії держави і права
Теорія держави і права в системі юридичних наук
Методологія, функції теорії держави і права. Роль цієї науки у підготовці юриста
Відмінність державної влади від влади первісного однорідного суспільства
Багатоманітність підходів у визначені держави. Поняття держави та її основні ознаки
Сутність теорій виникнення держави, причини багатоманітності концепцій. Сучасні теорії виникнення держав
Причини виникнення держав
Публічна політична влада. Основні ознаки влади. Спільність і відмінність політичної і державної влади
Поняття функцій держави, їхня класифікація. Функції сучасної Української держави
Тенденції якісної зміни змісту діяльності держави. Характеристика концепцій держави (деспотична, поліцейська, соціологічна, легістська, правова, ліберальна держава, держава-арбітр та інші)
Типологія держав. Історичні типи держав: сутність, характеристика рабовласницької, феодальної, буржуазної, соціалістичної держав, держави соціальної демократії
Правові форми діяльності державу їхні види
Форма держави: поняття, елементи, значимість знань про форми держави
Форма державного правління. Тенденції розвитку держав за формою державного правління
Форма державного устрою. Основні напрямки розбудови держав за формою державного устрою
Форма державного (політичного) режиму. Якісні зміни державного режиму у світовому державотворенню
Форма Української держави за Конституцією України
Механізм і апарат держави: поняття, структура
Принципи організації і діяльності державного апарату
Органи держави: поняття, ознаки, види. Правове закріплення їхньої діяльності
Система державних органів за Конституцією України
Громадянське суспільство: поняття, загальні риси, його роль у розвитку людини
Держава і громадянське суспільство
Правова держава: поняття, ознаки
Проблеми розвитку правової держави
Політична система суспільства: поняття, структура
Держава у політичній системі суспільства
Громадські організації і політичні партії у політичній системі суспільства. Взаємодія держави з іншими елементами політичної системи
Права людини: поняття, види. Міжнародне-правові стандарти в галузі прав людини
Правовий статус особи: поняття, види. Конституційне закріплення прав людини в Україні
Основні характеристики Української держави за Конституцією України. Україна як правова держава
Загальна характеристика місцевого самоуправління в Україні. Закон України "Про місцеве самоврядування "
Основні форми та інститути демократії в Україні (референдуми, народне обговорення)
Конституція України, її основні риси, місце і роль у системі нормативно" правових актів України
Плюралізм у праві
Поняття, ознаки і суть права
Поняття суб'єктивного та об'єктивного юридичного, публічного і приватного права
Принципи права: поняття, види та їхня роль у регулюванні суспільних відносин
Цінність і значимість права
Загальна характеристика концепцій розуміння права
Функції права та їх класифікація.

Основні напрямки розвитку

і впливу права на сучасне суспільство

Об'єктивна необхідність права і його взаємозв 'язок з державою
Соціальні норми: загальне поняття і види. Відмінність норми права від інших соціальних норм
Співвідношення норм моралі

та норм права. Норми поведінки

у первісному суспільстві

Норми права: поняття, ознаки та їх класифікація
Структура норм права.

Види диспозицій, гіпотез, санкцій.

Значимість знань про її структуру

Форми викладу правових норм

у статтях нормативно-правових актів

Співвідношення права та інших соціальних явищ (політики, економіки, держави, суспільства)
Форми (джерела) права: поняття, види
Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, види. Тенденції розвитку законодавства в Україні
Поняття і місце нормативно-правового акту в системі джерел права
Поняття закону, його основні ознаки та види. Закони України
Підзаконні нормативно'Правові акти України: поняття, види, їх значимість у правовому регулюванні
Дія нормативно -правових актів за територією, за колом осіб і у часі. Зворотна сила закону
Система права: поняття, основні риси, структурні елементи
Правова система суспільства: поняття, склад, фактори їх формування і розвитку.
Загальна характеристика

основних правових систем сучасності

Характеристика романо-германської правової сім'ї: джерела: структура, загальний понятійний матеріал, принципи, країни цієї сім'ї
Мусульманське право

у сучасних правових системах

Особливості розвитку

англо-американської правової системи

Загальна характеристика країн сім'ї традиційного права
Галузі права: поняття, критерії розмежування галузей права, класифікація
Інститут права, його сутність та види
Система законодавства: поняття, структура. Співвідношення системи права і системи законодавства
Систематизація законодавства: поняття, мета, форми та значимість для юридичної практики
Законодавча техніка: поняття, основні вимоги
Сутність, основні ознаки

та форми реалізації норм права

Застосування норм права: поняття, ознаки, підстави. Значимість форми застосування для суспільного життя
Стадії застосування правових норм. Вимоги правильного застосування правових норм
Правозастосовчі акти: поняття, види, їхня відмінність від нормативно-правових актів. Вимоги до оформлення правозастосовчих актів
Застосування правових норм за аналогією в разі прогалин у законодавстві (аналогія закону, аналогія права)
Поняття та основні риси тлумачення норм права
Способи та види тлумачення норм права
АКТИ офіційного тлумачення норм права: поняття, ознаки, види (інтерпретаційні акти)
Співвідношення нормативно-правових актів з актами тлумачення і застосування права
Поняття правотворчості, функції, принципи і види. Основні стадії правотворчого процесу
Правові відносини:

сутність, ознаки, види, елементи

Характеристика елементів правовідносин (суб'єкти, об'єкти та зміст правовідносин)
Сутність правосуб'ектності (правоздатність, дієздатність, деліктоздатність)
Державні організації, органи,

громадські об'єднання як суб'єкти

правовідносин. Поняття юридичної особи

Юридичні факти: поняття,

види та їхня роль у правовідносинах

Законність: поняття, принципи, гаранти її забезпечення. Взаємозв'язок правопорядку і законності
Поняття, ознаки і види правомірної поведінки
Правопорушення: поняття, ознаки, види
Склад і причини правопорушень
Поняття, ознаки та підстави юридичної відповідальності
Види юридичної відповідальності
Поняття, структура, класифікація правосвідомості
Правова культура: поняття, структура, перспективи розвитку
Правове регулювання: поняття, види, стадії
Механізм правового регулювання та його елементи
Ефективність правового регулювання та шляхи його підвищення
Список використаної літератури

Релевантная научная информация:

 1. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 2. Теория государства и права Учебники по праву
 3. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 4. Вступ - Теория государства и права
 5. Загальна характеристика правознавства як юридичної науки: поняття, предмет, функції та структура - Теория государства и права
 6. Порівняльне правознавство як напрямок сучасної юридичної науки - Теория государства и права
 7. Поняття, предмет і структура теорії держави і права - Теория государства и права
 8. Теорія держави і права в системі юридичних наук - Теория государства и права
 9. Методологія, функції теорії держави і права. Роль цієї науки у підготовці юриста - Теория государства и права
 10. Відмінність державної влади від влади первісного однорідного суспільства - Теория государства и права
 11. Багатоманітність підходів у визначені держави. Поняття держави та її основні ознаки - Теория государства и права
 12. Сутність теорій виникнення держави, причини багатоманітності концепцій. Сучасні теорії виникнення держав - Теория государства и права
 13. Причини виникнення держав - Теория государства и права
 14. Публічна політична влада. Основні ознаки влади. Спільність і відмінність політичної і державної влади - Теория государства и права
 15. Поняття функцій держави, їхня класифікація. Функції сучасної Української держави - Теория государства и права
 16. Тенденції якісної зміни змісту діяльності держави. Характеристика концепцій держави (деспотична, поліцейська, соціологічна, легістська, правова, ліберальна держава, держава-арбітр та інші) - Теория государства и права
 17. Типологія держав. Історичні типи держав: сутність, характеристика рабовласницької, феодальної, буржуазної, соціалістичної держав, держави соціальної демократії - Теория государства и права
 18. Правові форми діяльності державу їхні види - Теория государства и права
 19. Форма держави: поняття, елементи, значимість знань про форми держави - Теория государства и права
 20. Форма державного правління. Тенденції розвитку держав за формою державного правління - Теория государства и права

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001