Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Механізм правового регулювання та його елементи
Механізм правового регулювання - це система різноманітних юридичних засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання, тобто владний вплив на суспільні відносини.

Юридичними засобами, або елементами механізму правового регулювання є:

> правові норми, оскільки вони становлять основу всього механізму правового регулювання, моделюючи та регламентуючи суспільні відносини, вказуючи, що є дозволеним і які наслідки невиконання або порушення приписів закону;

197

ї

> юридичні факти, конкретні життєві обставини, з якими норми права пов'язують виникнення, зміну чи припинення суб'єктивних юридичних прав та обов'язків;

> правовідносини, які виступають як засіб переведення загальних моделей поведінки, зазначених у нормах права, в конкретні акти поведінки суб'єктів права;

> акти реалізації прав та обов'язків, які є діями суб'єктів права щодо втілення в життя приписів норм права, виражених у формі дотримання, виконання, використання;

> акти тлумачення (з'ясування) змісту правових норм.

Як факультативні елементи механізму правового регулювання виступають також: інтерпретаційно-правові акти, що забезпечують однакове розуміння змісту правових норм; акти застосування правових норм, що спрямовані на регламентацію суспільних відносин шляхом владних приписів, які містяться в них.

Крім того, як своєрідні елементи механізму правового регулювання можна виділити правосвідомість, законність і правопорядок, від рівня яких залежить ефективність роботи всіх елементів.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Механізм правового регулювання та його елементи - Теория государства и права
 3. § 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права - Трудовое право
 4. § 1. Поняття основних принципів трудового права України - Трудовое право
 5. § 6. Значення керівних роз´яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю - Трудовое право
 6. Цінність і значимість права - Теория государства и права
 7. Система законодавства: поняття, структура. Співвідношення системи права і системи законодавства - Теория государства и права
 8. Список використаної літератури - Теория государства и права
 9. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 10. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 11. 2.4. Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями - Административное право
 12. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 13. 6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Административное право
 14. 7.1. Економіка як об´єкт адміністративно-правового регулювання - Административное право
 15. § 2. Філософія правової деонтології - Правовая деонтология
 16. § 1. Поняття моралі та моральної культури - Правовая деонтология
 17. § 3. Зовнішня культура юриста - Правовая деонтология
 18. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 19. § 1. Право екологічної безпеки — комплексна галузь права - Экологическое право
 20. § 2. Юридична природа екологічної безпеки - Экологическое право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001